Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Energie pro budoucnost VIII

Výdaje za energie stále více ovlivňují výrobní náklady. Protože energie nemůže být zcela nahrazena, zůstává pouze jediná možnost – optimalizovat nebo zefektivnit její využití. 

Firmy, které ve svém strategickém plánování berou toto v úvahu, sníží své provozní náklady obvykle do několika měsíců či let a tím získají významnou konkurenční výhodu. 

Přednostně by se efektivním využitím energií měly zabývat společnosti, na jejichž výrobních nákladech se náklady na energii podílejí více než 3 %. Do této kategorie patří i mnoho malých a středních firem. 

Efektivním zacházením s energiemi v průmyslu lze v krátkém časovém horizontu ušetřit asi 10 % energie, dalších 15 % je možné uspořit v dlouhodobých mezioborových projektech. Návratnost investice do energetické účinnosti a dalších procesů je velmi rychlá, opatření se často amortizují během prvních tří let. 

Spektrum opatření sahá od jednoduchých konstrukcí zajišťovaných vlastními silami až po komplexní projekty energetické efektivnosti, jejichž realizace vyžaduje pomocnou ruku, obvykle od společností poskytujících energetické či poradenské služby.  

***

Seminář Efektivní nakládání s energiemi v průmyslové výrobě byl osmým v řadě ze seriálu Energie pro budoucnost. Seminář uspořádalo 11. 9. 2012 nakladatelství FCC PUBLIC ve spolupráci s Veletrhy Brno a.s. a Českomoravskou elektrotechnickou asociací (ELA), s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jako součást oficiálního doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu. 

Zahajovací přednáška odborného garanta semináře prof. Ing. Jiřího Tůmy DrSc., nazvanáZvyšování energetické účinnosti – efekt pro všechny, uvedla v obecné rovině téma energetické udržitelnosti, legislativní postupy v EU i v ČR a porovnání dosavadních výsledků v segmentech průmyslu, dopravy, budov a terciární sféry v ČR a v EU. 

Následovala přednáška ředitele odboru energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Ing. Ladislava Havla nazvaná Státní energetická koncepce ČR – hladké a třecí plochy, kde přiblížil obsah státní energetické koncepce a poreferoval o průběhu jejího prosazování a nástrojích k němu, o strategických cílech a prioritách, o vývoji struktury zdrojů i spotřeby elektrické energie a podpoře pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 

Další přednáška, kterou přednesl Ing. Petr Očko, Ph.D., ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, měla název Dotace podporující úspory energií v průmyslu a věnovala se možnostem získání dotací na úspory a představila některé realizované projekty, které vznikly díky těmto dotacím. 

Následovaly technicky zaměřené přednášky popisující různé principy a metody vedoucí k úsporám energií na základě jejich efektivního využití. Nejprve Ing. arch. Martin Šťastný z firmy Conergy Česká republika, s.r.o., pojednal na téma Snížení nákladů na elektrickou energii s využitím fotovoltaiky, a posléze Ing. Karel Plotěný ze společnosti Asio popsal možnosti Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

Aby bylo možné uvažovat o úsporách nabízené energie, je třeba mít přehled o spotřebě.Ing. Miroslav Hladík z firmy Landis+Gyr s. r. o. v přednášce Koncepce měření multienergií ukázal, jak na to. 

Nezanedbatelný vliv na náklady vynaložené na elektrickou energii má kvalita elektrických parametrů elektrorozvodné sítě. Toto téma prezentovali nejprve Ing. Jaroslav Smetana(Blue Panther s. r. o.) v přednášce Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci a v návaznosti Ing. Jiří Holoubek (Elcom, a. s.) v přednášce Opatření zlepšující kvalitu elektřiny vedou k jejím úsporám. Velkým procentem se na spotřebě energie podílejí elektrické pohony. Výmluvný je název přednášky Ing. Naděždy Pavelkové, Ph.D., ze soplečnosti ABB s. r. o. Potenciál úspor v elektrických pohonech, která zdůraznila význam řízení otáček změnou frekvence napájecího napětí a zmínila i otázku účinnosti vlastních elektrických strojů. K této problematice pak podrobněji pohovořil Ing. Ladislav Jabůrek z TES Vsetín, s.r.o., v prezentaci nazvané Význam zvýšení účinnosti elektrických strojů. Zajímavé řešení kogenerační jednotky s mikroturbínouprezentoval Ing. Roman Mašika z ČKD ENERGY, a.s. Na závěr jménem Elektrotechnické fakulty ČVUT Ing. Petr Žák, Ph.D. pohovořil na téma Energetické efektivnosti osvětlení v průmyslu, s důrazem na energetický význam moderních světelných zdrojů včetně světelných diod. 

Přednášky postupně vyslechlo téměř 80 posluchačů z elektrotechnické a energetické praxe i z managementu průmyslových podniků.

Přednášky 


Energie v průmyslu: šetřit a efektivně využívat
prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., FEL ČVUT

Státní energetická koncepce ČR – hladké a třecí plochy
Ing. Ladislav Havel, MPO ČR

Úspěšné projekty realizované s dotací
Ing. Petr Očko, PhD., MPO ČR
Snížení nákladů na elektrickou energii s využitím fotovoltaiky
Ing. arch. Martin Šťastný - Ing. Radek Skála
Conergy Česká republika, s.r.o.

 

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů
Ing. Karel Plotěný, Asio, spol. s r.o.
Koncepce měření multienergií (v rámci smart meteringu a měření zdrojů)
Ing. Miroslav Hladík, Landis+Gyr, s.r.o

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci
Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther, s.r.o.

Opatření zlepšující kvalitu elektřiny vedou k jejím úsporám
Ing. Jiří Holoubek, ELCOM, a. s.
Potenciál úspor v elektrických pohonech
Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., ABB, s.r.o.
Význam zvýšení účinnosti elektrických strojů
Ing. Ladislav Jabůrek, TES VSETÍN, s.r.o.

Kogenerační jednotka s mikroturbínou
Ing. Roman Mašika, ČKD Energy

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu
Ing. Petr Žák, PhD., ČVUT FEL

Seminář uspořádalo nakladatelství FCC Public, ve spolupráci s Veletrhy Brno, a. s., aČeskomoravskou elektrotechnickou asociací, za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Seminář se konal 11. září 2012 jako součást doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu na Výstavišti v Brně.

Odborným garantem semináře byl prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., z katedry elektroenergetiky FEL, ČVUT.

 
Pro Vaše dotazy jsme Vám k dispozici písemně i na telefonu. 

Organizační garantOndřej Vraný
tel. 734 408 101, ondrej.vrany @ fccgroup.cz 


Spolupořádali

 

 

 Za podpory

 
 
 
Ve spolupráci


              

       

 

 
Partneři
 

 

 

 


 


 

 

 
              

 


Mediální partneři
 

 


 

 

 

 
'