Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Vývoj revizí elektrických zařízení a jejich norem

29. 5. 2018 | Hansjürgen Höfer | Cech elektrotechniků Hodonín | www.eel.cz

Úvod

Platný systém technických norem navazuje na období, kdy platily normálie a předpisy ESČ. Ty byly naposledy souborně vydány v roce 1950. Součástí předpisů ESČ (Elektrotechnického svazu československého) byl také předpis ESČ 170.1 – 170.5 Revize elektrických zařízení. Předpis měl tyto části: 1. Základní ustanovení 2. Znalci a uživatelé elektrického zařízení 3. Dozor – směrnice pro jmenování znalců ESČ. Souběžně platil ještě Živnostenský řád z roku 1859 a jeho součástí byl zákon o živnostenských inspektorech. V předpisu ESČ 107.1 revize elektrických zařízení byli v odstavci 2 uvedeni znalci a uživatelé elektrických zařízení. Jsou zde vyjmenována jejich práva, povinnosti, stupně znalectví a rozdělení podle skupin zařízení. V dalším odstavci byly směrnice pro znalce ESČ. Podstatné je, že znalci se rozdělovali do čtyř skupin. K dosažení II. stupně už bylo třeba doložit vysvědčení o státní zkoušce, doklad o zkouškách z teoretické elektrotechniky a doklad o desetileté praxi podle odst. A. K dosažení III. stupně byla předepsaná praxe desetiletá, ve zvláštních případech s vysvědčením nižší průmyslové školy elektrotechnické praxe alespoň dvanáct let.

Historický vývoj předpisů a norem pro revize elektrických zařízení

S předpisy ESČ 1950 byl vydán předpis ČSN ESČ 170.1-1950 až 170.5-1950 Revize elektrických zařízení (příloha 1).

V předpisu ČSN ESČ 107.1 Revize elektrických zařízení jsou v odstavci 2 uvedeni: Znalci a uživatelé elektrických zařízení.

Jsou zde vyjmenovány jejich práva, povinnosti, stupně znalectví, podle skupin zařazení.

V dalším odstavci jsou směrnice pro znalce ESČ.

Podstatné je, že znalci se rozdělují do čtyř skupin.

K dosažení II. stupně je třeba doložit vysvědčení o státní zkoušce, průkazu o zkouškách z teoretické elektrotechniky, průkazu o praxi podle odst. A avšak desetileté.

K dosažení III. stupně, je předepsaná praxe desetiletá, ve zvláštních případech vysvědčení nižší průmyslové školy elektrotechnické praxe alespoň dvanáct let.

příloze 2 je revizní zpráva z roku 1947, provedená podle předpisu ESČ.

Přiložen je též komentář k předpisu ČSN 170.1-1950 Předpisy ESČ 1950 – Část XII – Všeobecné předpisy pracovní – Hlava A Všeobecná ustanovení – Jak se chovat blízko elektrického zařízení § 12880–§ 12890 (příloha 3):

– § 12885 Desatero pro elektrická zařízení v bytech

– § 12886 Desatero pro zemědělce

– § 12888 Desatero pro chmelnice u elektrického vedení

– § 12889 Desatero pro přenosné přístroje (nářadí).

Po roce 1950 byly předpisy ESČ 1950 převzaty do norem ČSN.

Předpis ESČ 1950

Část X.

Elektrická zařízení obyčejná

Hlava A obecná ustanovení

§ 10000–§ 10169

Po změně předpisů byl předpis nahrazen normou ČSN 34 1010 (příloha 4).

Dále je uveden seznam norem, které se vztahují k uvedením desaterům a byly v platnosti v určitém období, některé normy platí v současnosti.

Předpisy ESČ 170.1-1950 až 170.5-1950 byly nahrazeny:

–  ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů

–  ČSN 34 3801 Zprávy o revizi elektrických zařízení a hromosvodů

– ČSN 34 3810 Směrnice pro provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů

Přiloženy jsou také tiskopisy o revizi elektrických zařízení a zprávu o revizi hromosvodu (příloha 5).

Při vstupu do EU došlo k podstatným změnám v normách ČSN.

Normy ČSN 34 3800, ČSN 34 3801 a ČSN 34 3810 nahradila norma ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení.

Vznikla nová řada norem ČSN 33 2000.

ČSN 33 2000-6-61 (únor 1994) Elektrická zařízení část 6: Revize, Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi. Po deseti letech došlo ke změně normy ČSN 33 2000-6-61 (duben 2004) Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize.

V září 2007 došlo ke změně ČSN 33 2000-6:2007-9 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize.

K podstatným změnám došlo v normě 33 2000-6 ed. 2 (březen 2017) (příloha 6).

Také další předpisy ESČ byly nahrazeny ČSN. Tím vznikly nové normy:

– ČSN 34 3881 Revize přenosného elektromechanického nářadí třídy II a III v provozu,

– ČSN 34 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání (květen 1994),

– ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání (březen 2005),

– ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (listopad 2009).

Revizní technici

Nahlédnutím do živnostenského řádu z roku 1859 lze zjistit, že po vyučení nemohl řemeslník pracovat samostatně. Chyběla mu praxe. V současné době, když se vyučí a zajde na živnostenský úřad, je mu vystaven živnostenský list na počkání, aniž by zjišťoval, zda splňuje podmínky k získání živnostenského listu. Žadatel o živnostenský list neví, co všechno se po něm bude chtít.

Ještě je třeba připomenout zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) Hlava XVII Zvláštní zákazy a výklad některých pojmů, § 349 uvádí, že technické normy a předpisy se musí dodržovat.

Jak v minulosti, tak i v současné době může revize elektrického zařízení provádět jen revizní technik s platným osvědčením revizního technika vydaným TIČR.

Živnostenský úřad by měl vydat živnostenský list na revize elektrických zařízení až po předložení platného osvědčení RT a oprávnění k činnosti.

Lze souhlasit s tím, že pro vydání osvědčení RT se bude požadovat delší doba praxe a vyšší kvalifikace.

Aby se práce revizního technika ještě zlepšila, doporučil bych vydat úřední vyhlášku nebo nařízení vlády tak, aby postupy při výchozí i pravidelné revizi byly závazné.

Někteří provozovatelé se snaží ovlivnit RT tak, aby při sepsání RZ nebyly uvedeny zjištěné závady.

Předpisy ESČ 1950 a jejich náhrady

Část XII Všeobecné předpisy pracovní

Hlava X a Všeobecná ustanovení

Jak se chovat blízko elektrického zařízení.

§ 12880–§ 12890

§ 12855

Desatero pro el. zařízení v bytech

                                   ČSN 33 2130

                                        33 2130 ed. 2:2009-9

                                         33 2000-6-61

                                        33 2000-6-61 ed. 2

§ 12886

Desatero pro zemědělce

                                   ČSN 33 2000-7-705 ed. 2:2007-10

§ 12887

Desatero o elektrickém vedení

                                   ČSN 33 3320

                                   ČSN 33 2000-5-57

                                   ČSN 34 1050

§ 12888

Desatero pro chmelnice u elektrického vedení

                                   ČSN 34 3100 (1957)

                                           33 2000-7-705

                                   ČSN 34 1050

                                   ČSN 33 2000-5-52

§ 12889

§ 12890

Desatero pro zemědělské podniky, jak zabránit úrazům a požárům

Předpisy ESČ 1950, část X, hlava B § 10100 až § 10169 byly nahrazeny ČSN 34 1010. K těmto desaterům se vztahovala také norma ČSN 343100. Po změně norem byla tato norma nahrazena normou ČSN EN 50110-1 a 50110-2. Norma ČSN EN 50110-1 z listopadu 2003 byla nahrazena normou ČSN EN 50110-1 ed. 2. ČSN EN 50110-2 z listopadu 2003 byla nahrazena ČSN EN 50110-2 ed. 2 a dále nahrazena ČSN EN 50110-2 ed. 3.

Zde je nutné připomenout, i když jsou technické normy nezávazné, tak zákon 262/2006 Sb. Hlava XVII Zvláštní zákazy a výklad některých pojmů § 349 uvádí, že technické předpisy a normy jsou zaměstnanci povinni dodržovat.

Pro další specifická elektrická zařízení a jejich instalaci platí zvláštní předpisy a normy:

–          výbuch plynu a par a hořlavých kapalin,

–          výbuch hořlavých prachů,

–          statická elektřina,

–          zdravotnictví,

–          hlavní a nouzové osvětlení,

–          zvlášť nebezpečné prostory (mokré, žíravé),

–          divadla, kina společenské prostory,

–          EZS, EPS.

Revizí elektrických zařízení se týká:

–  zákon 309/2006 Sb.,

–  vyhláška 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

–  ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize,

–  ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení.

Náležitosti revizní zprávy

V současné době je obsah revizní zprávy, jako dokumentu o stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti, upraven především ČSN 33 2000-6 a také částečně ČSN 33 1500 a vyhláškou 73/2010 Sb.

Nutno uvést, že technické normy jsou obecně nezávazné a jsou „zezávazněny“ buď souvisejícím právním předpisem (zák. č. 262/2006 Sb. 458/2000 Sb. a dalšími právními předpisy), nebo jejich citacemi v různých dokumentech jako je ES Prohlášení o shodě, Protokol o typové zkoušce, Osvědčení o kusové zkoušce a kompletnosti a i diskutovaná revizní zpráva.

Z podstaty věci vyplývá, že normy uvedené revizním technikem v záhlaví jeho revizní zprávy se pro něho stávají závaznými a měly by se do tohoto dokumentu plně promítnout.

Každá revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500 a elektrických instalací ČSN 33 2000-6.

Desatero pro přenosné přístroje

                                               ČSN 33 1600

                                               ČSN 33 1610

                                               ČSN 33 1600 ed. 2:2009-11

Neopominutelné náležitosti (příloha 7) podle těchto norem vypracované zprávy, jsou:

– druh revize (výchozí, pravidelná),

– vymezení rozsahu (přesná adresa, v případě potřeby upřesnění objektu, obecné vymezení revidovaného elektrického zařízení, typ napájecí sítě popř. místo rozdělení PEN, druh ochrany před nebezpečným dotykem živých částí a před nebezpečným dotykem neživých částí),

– soupis použitých měřicích přístrojů (prokázání správnosti měření uvedením čísla kalibračního listu a stanovením chyby měření – ČSN 33 2000-6 odd. 61 a 62, ČSN EN 50110-1, část 5.3, zák. č. 505/90, § 11),

– stručný popis provedených úkonů (prohlídka elektrického zařízení a upřesnění revidovaných proudových obvodů, strojů a přístrojů, popis uložení kabelů, kontrola stupně ochrany krytem v závislosti na platném protokolu o určení vnějších vlivů, respektování pokynů výrobců, popis zkoušek ve smyslu ČSN 33 2000-6, odd. 61 a 62 a ČSN EN 50110-1, čl. 5.3.2, záznam o provedených měřeních nejlépe ve formě přílohy),

– soupis zjištěných závad s uvedením ustanovení platného předpisu, které bylo porušeno nebo nebylo splněno (závady je vhodné členit na přímo ohrožující osoby, na závady snižující bezpečnost elektrického zařízení a na neshody s platnými technickými normami a předpisy),

– datum zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,

– jméno, podpis a evidenční číslo platného osvědčení revizního technika,

– platné oprávnění k činnosti RT (fyzické a právnické osoby),

– platné oprávnění montážní firmy (OSVČ, právnická osoba),

– protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51,

– kontrolní výpočet impedanční smyčky předřazeného jištění ČSN 33 2000-4-41 ed. 2,

– umístění HOP a průřezy vodičů podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2,

– závěr revize: elektrické zařízení je (není) z hlediska bezpečnosti schopno provozu.

Důležité a většinou nedodržované je ustanovení čl. 6.1.1 ČSN 33 1500, které hovoří o nutnosti uvedení seznamu a místa uložení všech při revizi využitých dokladů, u revizí prováděných dodavatelským způsobem povinnost tyto doklady přiložit jako přílohu zprávy.

Jde především o tyto doklady:

– protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný komisí (není nutný prostory určené jinou normou nebo předpisem a pro jednoznačně normální prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem), stanovení rozsahu zón s nebezpečím výbuchu i s výpočtem,

– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (ČSN 33 2000-6, odd. 61, ČSN 33 2000-5-51, čl. 514.5, ČSN EN 50 110-1, čl. 4.7),

– doklady o kontrole či revizi částí zařízení (např. protokol o kusové zkoušce rozváděče),

– doklady požadované zvláštními předpisy (ES prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce, certifikáty pro zařízení do zón s nebezpečím výbuchu, osvědčení o EMC, průvodní dokumentace podle zák. č. 102/01 Sb., § 4, doklady o způsobu montáže a údržby elektrického zařízení – výrobku podle požadavku zákona č. 22/97 Sb., § 8, § 13, NV č. 17/02 Sb., § 2, § 3, § 4 a ČSN 33 2000-1, čl. 13N7.2. ČSN EN 60079-17 apod.),

– při provádění pravidelné revize musí být k dispozici výchozí revizní zpráva, která je podkladem pro ověření aktuálnosti výše uvedených dokladů.

Dále je možné uvádět základní povinnosti provozovatele elektrického zařízení a upozornění na potřebu rekonstrukce v případech, kdy je zjištěna již značná degradace a zastarání instalace. Za odstranění závad je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb. § 4 zodpovědný provozovatel elektrického zařízení.

Objevené závady přímo ohrožující osoby a hrozící např. požárem je třeba zajistit okamžitě – může se následně jednat i o trestný čin ve smyslu obecného ohrožení a zanedbání povinností.

O výsledku odborné prohlídky a zkoušky se vypracuje technická zpráva z provedené kontroly elektrického zařízení, která zejména obsahuje:

a) název a sídlo provozovatele s označením místa provozu, ve kterém byla odborná prohlídka a zkouška provedena,

b) datum provedení odborné prohlídky a zkoušky, jméno a příjmení RT, rozsah a evidenční číslo jeho osvědčení,

c) druh odborné prohlídky a zkoušky,

d) jednoznačné označení druhu a technických parametrů kontrolovaného vyhrazeného technického zařízení,

e) údaje o provedeném měření a vyzkoušení vyhrazeného technického zařízení včetně výrobního čísla nebo evidenčního čísla použitého měřicího přístroje,

f) údaje o tom, jakým způsobem byly odstraněny nedostatky zjištěné při předcházející odborné prohlídky a odborné zkoušky technického zařízení,

g) zjištěné nedostatky, které jsou v rozporu s právními předpisy a ostatními předpisy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a obsluhy vyhrazeného technického zařízení,

h) celkové zhodnocení technického stavu zařízení uvedením, zda je z hlediska bezpečnosti způsobilé provozu,

i) návrh opatření na odstranění zjištěných nedostatků se zřetelem na jejich závažnost a návrh na ukončení provozu zařízení, když zařízení bezprostředně ohrožuje život a zdraví,

j) název a číslo oprávnění zaměstnavatele v případě, kdy odbornou prohlídku a zkoušku vykonal zaměstnavatel zaměstnávající zkušební a servisní techniky,

k) v technické zprávě je třeba uvést označení a čísla souvisejících elektrotechnických norem a příslušných zákonů a vyhlášek.

Přímo údržby elektrických zařízení se týkají:

– zákon 309/2006 Sb.,

– zákon 262/2006 Sb. (zákoník práce),

– vyhláška 101/2005 Sb.,

– ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015-05 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky,

– ČSN EN 50110-2 ed. 2:2011-02 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky,

– ČSN EN 61140 ed. 3:2016-10 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci zařízení.

Závěr

Autor na základě svých dosavadních zkušeností navrhuje změnit živnostenský zákon č. 455/91 Sb. a doplnit ho částí o přestupcích a trestech. S tím také doplnit zákon o stať Revizní technik – práva a povinnosti a vyjmout revizní techniky ze seznamu řemeslných činností. V současnosti vydávají živnostenské úřady živnostenské listy každému, kdo předloží výuční list, bez ohledu na praxi. Tak lze získat i živnostenský list na provádění revizí elektrických zařízení, protože nikde v části zákona o řemeslné činnosti není uvedeno, že je nutné mít osvědčení revizního technika. V normách a navazujících TNI by mělo být důsledně vyžadováno uvádění evidenčního čísla RT a číslo osvědčení RT vydaného TIČR.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021