Aktuální vydání

Číslo 8-9/2020 vyšlo tiskem 3. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Trh, obchod, podnikání
Digitální transformace

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem 18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Návrh iluminácie baziliky Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín

23. 9. 2012 | |

-- Ing. Peter Katreniak - Ing. Tomáš Hutta, OMS, spol. s r. o. --

Šaštín leží v údolí rieky Moravy, na rozhraní Myjavskej pahorkatiny a Záhorskej nížiny. Už od roku 1210 existuje písomne doložená správa o šaštínskom archidiakonáte, dôležitom cirkevnosprávnom stredisku vtedajšieho ostrihomského arcibiskupstva. Niekdajší farský kostol bol prestavaný podľa doterajších poznatkov v gotickom štýle, ale v roku 1685 bol barokizovaný. Neskôr, v roku 1733, povolal do Šaštína ostrihomský arcibiskup, bývalý Paulín, pre potreby pútnikov Paulínov, ktorí začali so stavbou veľkolepého chrámu a kláštora. Pojem „slávnostné osvetlenie“ vznikol v minulosti, keď boli významné objekty osvetľované len pri slávnostných príležitostiach. Tento pojem sa však používa dodnes, hoci sú objekty osvetľované natrvalo, niekedy s možnosťou špeciálneho osvetlenia pre slávnostné príležitosti. Osvetlenie sa uplatňuje ako prvok nielen
umelecký, ale aj účelový – na dotvorenie prostredia vo večerných hodinách. Stavba baziliky sa viaže k úcte Sedembolestnej Panny Márie, ktorej milostivá soška je na hlavnom chrámovom oltári. Bazilika sa stala obľúbeným miestom veriacich a pútnikov. Zároveň je najdominantnejšou stavbou v širokom okolí, viditeľnou z veľkej diaľky. Preto si zaslúži vystúpiť
z tmy a ukázať sa širokému okoliu.

Koncept osvetlenia

Celý koncept osvetlenia bol navrhnutý a konzultovaný s architektkou. Architektonickým zámerom bolo zvýrazniť majestátnosť
baziliky tak, aby bola viditeľná z ďalekého okolia a pôsobila na pozorovateľa dojmom dominantnosti. Návrh osvetlenia preto vychádzal z požiadavky iluminačne zvýrazniť hlavne časti viditeľné z ďalekého okolia, veže a strechy kostola viditeľné najmä z hlavných cestných ťahov z Kútov a Senice. Taktiež zvýraznenie prednej fasády kláštornej časti baziliky.
Keďže je bazilika postavená v barokovom slohu a má svoju dominantnosť, najvhodnejším spôsobom iluminácie pre tento objekt je celoplošná iluminácia. Pri tomto type objektu nie je vhodné zvýrazňovať plasticitu, aby nebola narušená jeho celistvosť. Je však vhodné smerovať niektoré svietidlá mierne šikmo, čo vytvorí príjemné mäkké tiene, ktoré jemne zvýraznia
členitosť objektu.

Základné požiadavky pre osvetlenie

Na návrh iluminácie baziliky boli kladené vysoké požiadavky z viacerých hľadísk, či už estetického, svetelnotechnického
alebo architektonického:

 • bazilika má byť zdôraznená tak, aby sa svojim jasom odlíšila od okolia a aby vystúpila z urbanizmu krajiny, 
 • osvetlenie má byť v súlade s architektúrou baziliky, jej funkciou a prevádzkou, 
 • vyhotovenie svietidiel musí byť také, aby odolávalo poveternostným vplyvom a vandalizmu, 
 • svietidlá majú byť zvolené tak, aby svojim vzhľadom a umiestnením nepôsobili rušivo a aby boli vhodné pre
  umiestnenie v chránenej oblasti parku,
 • svietidlá na strechách musia byť umiestnené tak, aby pri pohľadoch z okolia neboli viditeľné, 
 • voľba teploty chromatickosti svetelných zdrojov má byť zvolená tak, aby bola dosiahnutá čo najprirodzenejšia
  farebnosť osvetľovaných povrchov,
 • stĺpy s osvetlením musia byť umiestnené minimálne 5 m od koreňovej sústavy stromov.

Simulácia osvetlenia

Iluminácia bola navrhnutá v programe  DIALux. Na namodelovaný objekt boli nanesené textúry vytvorené z fotodokumentácie.
Nasledovali nastavené odraznosti fasád, ktoré boli vypočítané z nameraných jasov a osvetleností. Jedným z obmedzení rozmiestnenia osvetľovacej sústavy bol chránený park v bezprostrednom okolí baziliky, v ktorom nebolo možné svietidlá umiestniť. Návrh zahŕňa aj víziu rekonštrukcie parku v budúcnosti.

Použité svietidlá

Zvolené svietidlá museli spĺňať požiadavku na minimálne krytie IP65. Vzhľadom na zachovanie rovnakého dizajnu pri
svietidlách s rôznymi výkonmi boli zvolené svietidlá z rady Floodlight Star so širokou alebo sústredenou krivkou svietivosti. Ďalším kritériom pri výbere týchto svietidiel bola možnosť dodať rôzne clony a ochranné mreže.

Pri použití svietidiel Floodlight Star boli ako svetelné zdroje zvolené vysokotlakové halogenidové výbojky s príkonmi 70, 250 a
400 W a teplotou chromatickosti 3 000 K.

Skúška osvetlenia

Po zhotovení návrhu iluminácie v programe DIALux bola vykonaná skúška svietidiel. Jej cieľom bola približná simulácia návrhu, meranie približných jasov, výber najvhodnejšej teploty chromatickosti svetelného zdroja a vznikanie tieňov. Taktiež slúžila na overenie výberu vhodných pozícií stĺpov z hľadiska rozmiestnenia stromov a rozloženia ich konárov.
Pri skúške boli svietidlá voľne položené na zemi a približne smerované na miesta, na ktoré by mali smerovať podľa návrhu.

Riadenie osvetlenia

Z dôvodu hospodárnosti je návrh osvetlenia rozdelený na dve scény, nočnú a slávnostnú. Nočná scéna je určená hlavne pre diaľkové pohľady a je zapínaná a vypínaná spolu s verejným osvetlením. Nočná scéna zahŕňa osvetlenie veží z každej
strany, osvetlenie vrchnej časti kostola a osvetlenie striech. Osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami s použitím
vhodného optického systému. Svietidlá sú umiestnené na stĺpoch, na konštrukcii strechy stavby baziliky a fasádach
okolitých budov.

Záver

V článku bola spracovaná teória slávnostnej iluminácie baziliky Sedembolestnej Panny Márie – dominanty Šaštína. Pomocou programu DIALux bola urobená simulácia baziliky, vypočítané hodnoty intenzity osvetlenia a jasu na fasádach po
osvetlení svietidlami firmy OMS a ich presné smerovanie. Vzhľad a umiestnenie svietidiel boli obmedzené okolitým terénom,
pretože okolie baziliky a aj samotná bazilika sú chránené kultúrné pamiatky, a preto museli byť povolené pamiatkovým úradom. Navrhnutá bola aj samotná elektroinštalácia, ktorá zahŕňa okrem riadiaceho systému osvetlenia baziliky aj prípravu pre rekonštrukciu parku, ktorá sa má v budúcnosti uskutočniť. Nakoniec boli vypočítané prevádzkové a investičné náklady na realizáciu celej iluminácie. Všetky požiadavky na slávnostné osvetlenie baziliky boli splnené a návrh osvetlenia bol 20. februára 2012 prezentovaný farskému úradu a primátorovi mesta Šaštín-Stráže, ktorí sa rozhodli pre realizáciu osvetlenia. Záverečné práce na projekte baziliky boli naplánované na 8. apríla 2012 k 250. výročiu posvätenia baziliky. Na základe rozhodnutia pamiatkového úradu boli výkopové a inštalačné práce posunuté a začali v júli 2012. Oficiálne spustenie ročného osvetlenia je naplánované na 15. septembra 2012, k sviatku Sedembolestnej Panny Márie.

Literatura:
[1] História farnosti [online]. Dostupné na: http://www.bazilika.sk/novinky/historiafarnosti/.
[2] KATRENIAK, P.: Iluminácia historických budov. Diplomová práca. 2012, Bratislava, STU, FEI, -5388-8044.
[3] KOLEKTÍV: Naša národná svätyňa – Bazilika v Šaštíne. 1990, Trnava, SSV.
[4] KRASNAN, F. – KISS, P. – SMOLA, A.: Návrh iluminácie kalvárie v Banskej Štiavnici In: Světlo, 2011, VŠB-TU Ostrava, 2011, s. 250, s. 224–226, ISBN 978-80-248--2480-2.
[5] POPÍK, R.: Slávnostná iluminácia Bratislavského hradu. In: Světlo [online]. 2010, no. 2. [cit. 2012-04-29]. Dostupné na:
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/41198.pdf.
[6] ŠOLTÉSOVÁ, K. – GOMA, M.: Iluminácia národnej kultúrnej pamiatky – Spišského hradu. In: Světlo [online], 2003, no. 1. [cit. 2012-04-29]. Dostupné na:
http://www. odbornecasopisy.cz/index.php?CenterC ontentExec=CenterCisloObsah&param1=10064&param2=10130.

OMS, spol. s r. o.
906 02 Dojč 419
Slovakia
tel.: +421(0)34/694 0811
fax: +421(0)34/694 0888
e-mail: info@oms.sk
www.omslighting.com
www.omselite.com