časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Základné povinnosti prevádzkovateľa elektrických inštalácií a elektrických zariadení

28. 2. 2020 | Ing. Igor Maas | www.eel.cz

Predložený príspevok uvádza základné povinnosti prevádzkovateľa elektrických inštalácií, resp. elektrických zariadení, ktoré mu vyplývajú z prevencie a podmienok zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Základnými sú preto, že platia pre inštalácie a zariadenia vo všetkých priestoroch bez ohľadu na vonkajšie vplyvy, pričom napr. pre priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu, zdravotnícke priestory a pod. môžu byť príslušnými predpismi stanovené prísnejšie požiadavky.

Úvod

Bezpečnosť elektrických zariadení je v zásade zaisťovaná technickými opatreniami a personálnymi opatreniami. Technické opatrenia určujú, ako má byť zariadenie skonštruované a udržiavané, aby bolo bezpečné, a personálne opatrenia zahŕňajú požiadavky na zdravotnú a odbornú spôsobilosť pracovníkov potrebnú pri obsluhe a práci na elektrickom zariadení, určujú bezpečné pracovné postupy, uvádzajú zakázané činnosti a obsahujú ďalšie opatrenia smerujúce k tomu, aby bola zaistená bezpečnosť práce, napr. plán údržby, plán revízií, plán a obsah školení a pod. Je zrejmé, že len pri dodržaní všetkých požiadaviek, ktoré obe opatrenia stanovujú, bude elektrické zariadenie bezpečné a bezpečná bude aj jeho obsluha a práca s ním.

Aby bol tento cieľ splnený, má prevádzkovateľ elektrických zariadení okrem všeobecných povinností týkajúcich sa bezpečnosti práce ďalšie (konkrétnejšie) povinnosti, ktoré mu určujú zákony, právne predpisy a slovenské technické normy (STN). Účelom nasledujúcich riadkov je pomôcť prevádzkovateľovi pri orientácii v spomínaných predpisoch a povinnostiach.

Problémom, s ktorým sa v predpisoch a normách možno stretnúť, je samotná definícia prevádzkovateľa. Vo vyhláške [3] je uvedené: Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ktorí na plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie (ďalej len prevádzkovateľ) zabezpečia bezpečnosť… Zo [6] a [8] možno priamo vyvodiť, že prevádzkovateľom je osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie.

Pre jednoduchosť je v ďalšom texte prevádzkovateľ chápaný ako osoba zodpovedná za prevádzku (bezpečnosť) elektrickej inštalácie/ elektrického zariadenia, ktorá môže a nemusí byť aj zamestnávateľom podľa definície v zákone [1], a čitateľ ľahko zistí, ktoré časti v nasledujúcom texte sa týkajú aj zamestnávateľa.

Vo vyhláške [3] je definovaná elektrická inštalácia: zostava vzájomne spolupracujúcich elektrických zariadení s koordinovanými vlastnosťami, ktoré slúžia na plnenie určených cieľov. Elektrické zariadenie je definované napr. v [8] a z hľadiska základných povinností, ktoré prevádzkovateľ elektrickej inštalácie, resp. elektrického zariadenia má, je jediný rozdiel medzi elektrickou inštaláciou a elektrickým zariadením v tom, že vo vyhláške [3], ako právnom predpise, sú stanovené podrobnosti pre zaistenie bezpečnosti (celej) elektrickej inštalácie (t. j. aj elektrických zariadení), ale pre niektoré elektrické zariadenia stanovujú STN prísnejšie požiadavky [12], [13].

V ďalšej časti sa preto tieto pojmy rozlišujú len tam, kde to je nevyhnutné pre správne pochopenie textu.

Základné povinnosti prevádzkovateľa sa vzťahujú na celú elektrickú inštaláciu, t. j. na elektrické rozvody, stroje, elektrické ručné náradie, elektrické prenosné náradie, elektrické spotrebiče, elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS), elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu (EZS)1 a pod., a vzťahujú sa aj na zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvody), na ochranu pred prepätím a na ochranu pred účinkami statickej elektriny.

Poznámka: Ak je prevádzkovateľ aj odberateľom elektrickej energie z distribučného rozvodu, má okrem ďalej uvedených povinností aj povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy s dodávateľom elektrickej energie.


Obr. Príklad neseriózne urobenej východiskovej revízie bleskozvodu a klimatizácie 
1. Ak by plech, ktorým je oplechovaná atika, spĺňal požiadavky na náhodný zachytávač (materiál, hrúbka, celkový prierez, spoje), tak by tam súbežné vedenie bleskozvodu bolo zbytočné a atika by sa ako náhodný zachytávač mohla použiť. Ak plech atiky požadované podmienky nespĺňa alebo ho z rôznych dôvodov ako náhodný zachytávač nechceli použiť, vedenie bolo treba umiestniť na atiku, inak objekt nie je (správne) chránený pred bleskom.
2. Za daného stavu nie je vonkajšia jednotka klimatizácie chránená pred bleskom (a prepätím), čo býva veľmi častým nedostatkom, lebo prácu firiem montujúcich klimatizácie z tohto pohľadu
nikto nekontroluje.

Základné povinnosti

1. Uvádzať do prevádzky iba zariadenia, ktorých vyhovujúci stav je doložený príslušným dokladom: osvedčením o akosti a kompletnosti výrobku (atestom), správou o východiskovej revízii [3], [4], [6], [10], resp. ktorých vyhovujúci stav je overený a doložený dokladom v súlade s požiadavkami ďalších právnych predpisov [7].

2. Udržiavať elektrickú inštaláciu a zariadenia v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku. Elektrická inštalácia sa musí prevádzkovať a udržiavať v stave, ktorý zaistí bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku [1], [2], [3]. Na tento účel musia byť vypracované miestne pracovné, prevádzkové a bezpečnostné predpisy [2], [6]. Elektrické inštalácie, ktoré nevyhovujú platným predpisom, ale bezprostredne neohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, je dovolené prevádzkovať podľa osobitných miestnych pracovných, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Tieto predpisy schvaľuje príslušný orgán štátneho dozoru (STN 34 3100 čl. 3.5). Elektrické zariadenia, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, sa musia odpojiť od napätia (§ 194 odsek vyhlášky SÚBP č. 59/1982).

3. Vykonávať:
a) v prípadoch a lehotách určených právnymi predpismi a normami predpísané odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrickej inštalácie (elektrických zariadení) a bleskozvodov, ako aj ich úradné skúšky:
− revízie a úradné skúšky elektrickej inštalácie v lehotách podľa [3] a [5],
− revíziu elektrickej inštalácie obytnej budovy (bytu) aj pri zmene vlastníctva alebo nájmu [10],
− revízie a úradné skúšky bleskozvodov v lehotách podľa [3], [5], [11],
− revízie elektrického ručného náradia v lehotách podľa [12],
− revízie elektrických spotrebičov v lehotách podľa [13].

Poznámka: Elektrickými zariadeniami sú aj rôzne snímače, meracie prístroje, detektory a pod. a je nevyhnutné, aby tieto zariadenia revidovali a kontrolovali špecializované firmy, ktoré posúdia aj ich správnu funkciu.

Odporúčanie: Pokiaľ sa v danej elektrickej inštalácii používajú aj súkromné elektrické zariadenia zamestnancov a tieto sú tam so súhlasom prevádzkovateľa, je vhodné, aby si prevádzkovateľ a zamestnanec písomnou formou upravili vzťah k týmto zariadeniam (údržba, prehliadky, kontroly, revízie, opravy atď.).

b) okrem revízií vykonávať kontroly.
Všeobecne platí, že kontroly elektrických zariadení a bleskozvodov sa vykonávajú v prípadoch a lehotách určených právnymi predpismi 2, normami a výrobcom zariadení. Ak tieto lehoty nie sú určené, periodicitu a rozsah kontroly si určí prevádzkovateľ.

Kontroly sa vykonávajú:
− ak bezpečnosť elektrického zariadenia (pracovného prostriedku) závisí od podmienok jeho inštalácie, kontrola sa vykonáva pred jeho prvým použitím, po jeho inštalovaní na inom mieste alebo pri výskyte výnimočných okolností, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku [4], [17].

Ďalej v lehotách:
− núdzového osvetlenia podľa [14] a [15],
− bleskozvodov vrátane ochrán pred prepätím podľa [11],
− elektrického ručného náradia podľa [12],
− elektrických spotrebičov podľa [13],
− ostatných elektrických zariadení, napr. prúdových chráničov, oblúkových ochrán, náhradných a záložných zdrojov elektrickej energie a pod., v lehotách určených pre konkrétne zariadenie právnym predpisom alebo normou alebo v lehotách určených výrobcami príslušných zariadení, pričom sa vždy použije kratšia z lehôt.

O revíziách, kontrolách a skúškach sa vedú písomné záznamy, ktoré sa archivujú (ďalej).

Upozornenie: Ak sa pracovný prostriedok používa mimo pracoviska zamestnávateľa alebo jeho priestoru, musí byť v mieste jeho používania vybavený príslušnými dokladmi o vykonaní poslednej kontroly [17].

Odporúčanie: Je vhodné, aby prevádzkovateľ plán revízií, kontrol a skúšok konzultoval s revíznym technikom elektrických zariadení.

4. Udržiavať dokumentáciu elektrických zariadení v stave, ktorý zodpovedá aktuálnemu stavu zariadení a archivovať ju [2].

Povinnosť udržiavať v aktuálnom stave a archivovať technickú dokumentáciu sa týka všetkých elektrických zariadení a zariadení na ochranu pred bleskom, statickou elektrinou a prepätím. Dokumentácia musí byť v rozsahu, ktorý určujú zákony, právne predpisy, resp. normy, t. j. v takom, ktorý je potrebný pre zaistenie bezpečnej prevádzky, pre údržbu, opravy a odborné prehliadky a odborné skúšky príslušných zariadení.

Technická dokumentácia zväčša zahŕňa:
– dokumentáciu (projekt skutočného vyhotovenia) elektrických rozvodov vrátane rozvádzačov a všetkých súčastí, ktoré sú použité v pevnom rozvode (úložný materiál, vodiče, inštalačné škatule, svietidlá atď.),
– dokumentáciu elektrických strojových zariadení,
– dokumentáciu elektrickej požiarnej a elektrickej zabezpečovacej signalizácie,
– dokumentáciu elektrického ručného náradia vrátane návodov na používanie,
– dokumentáciu elektrických spotrebičov a ostatných elektrických zariadení (prenosné elektrické náradie, rozbočovacie zásuvky atď.) vrátane návodov na používanie,
– protokoly o určení vonkajších vplyvov (protokoly o určení prostredia),
– protokoly o rozdelení elektrického ručného náradia podľa používania,
– protokoly o zatriedení elektrických spotrebičov podľa používania,
– dokumentáciu o ochrane pred bleskom, statickou elektrinou a prepätím,
– miestne pracovné, prevádzkové a bezpečnostné predpisy.

Archivujú sa:
a) správy o východiskových revíziách, prvých úradných skúškach, atesty (doklady o akosti kompletnosti výrobku), vyhlásenia o zhode atď. po celú dobu životnosti zariadení,
b) technická dokumentácia, návody na obsluhu, údržbu a prevádzku atď. po celú dobu,
c) správy o pravidelných, resp. mimoriadnych revíziách, kontrolách a pod. do odstránenia zistených nedostatkov, najmenej však do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej, resp. mimoriadnej revízii, popr. kontrole,
d) záznamy z prehliadok vykonaných orgánmi štátneho odborného dozoru, požiarnej ochrany, technickej inšpekcie atď. po celú dobu životnosti,
e) ostatná dokumentácia, napr. udelenie výnimky, rozhodnutia inšpekčných orgánov a pod., po celú dobu životnosti.

5. Prácami pri výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe (vrátane súvisiacich kontrol a skúšok), výkonom odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektrických zariadení smie prevádzkovateľ poverovať iba odborne spôsobilých pracovníkov [2]. Stupne odbornej spôsobilosti aj s požadovaným vzdelaním, požadovanou odbornou praxou a s rámcovým vymenovaním povolených činností sú uvedené v [3] a [8].

Upozornenie: Pri prácach vykonávaných dodávateľským spôsobom je potrebné, aby si objednávateľ overil príslušné osvedčenia, resp. oprávnenia dodávateľa a archivoval ich (overené) kópie.

6. Zamestnávateľ je povinný pravidelne a preukázateľne oboznamovať a informovať zamestnancov s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, s bezpečnými pracovnými postupmi a pod. a overovať ich znalosť [2], [17].

Súčasne je povinný vnútorným predpisom upraviť spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov a určiť pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky [2].

Prvé poučenie a oboznámenie s miestnymi pracovnými, prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi sa vykonáva pred nástupom do zamestnania, resp. pred začiatkom činnosti na elektrickom zariadení a platí pre pracovníkov všetkých kvalifikačných stupňov. Tiež sa vykonáva pred preradením na inú prácu, pri zmenách technológie, v prípade nového pracovného postupu a pod.

Poučením, resp. oboznámením nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu [2].

Podrobnosti o rozsahu požadovaných vedomostí, ich overovaní a archivovaní súvisiacej dokumentácie určujú právne predpisy [3], [16], [18].

1 Údržbu, kontroly a revízie EPS a EZS vykonávajú špecializované firmy v určených lehotách a predložená pomôcka ich ďalej nerieši.
2 Všeobecne je povinnosť vykonávať kontroly určené napr. v [3]; lehoty sú určené v ďalej uvedených predpisoch, normách a návodoch výrobcov.

Ing. Igor Maas,
revízny technik elektrických zariadení

Literatura:
[1] Zákon 311/2001, Z. z. Zákonník práce.
[2] Zákon 124/2006, Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
[3] Vyhláška 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
[4] STN 33 1500. Revízie elektrických zariadení.
[5] STN 33 2000-6. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.
[6] STN EN 50110-1. Prevádzka elektrických inštalácií.
[7] Zákon 56/2018, Z. z.,o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[8] STN 34 3100. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
[9] Vyhláška 59/1982 Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.
[10] STN ES 59009. Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách.
[11] STN EN 62305-3. Ochrana pred bleskom – Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.
[12] STN 33 1600. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
[13] STN 33 1610. Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.
[14] Vyhláška 94/2004 Z. z. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
[15] STN EN 50172. Sústavy núdzového únikového osvetlenia.
[16] Vyhláška 356/2007 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.
[17] Nariadenie vlády SR č. 392/2006, Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
[18] Vyhláška č. 520/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
[19] STN 33 2000-7-710. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory.
[20] Zákon 157/2018, Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[21] Vyhláška 161/2019 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 22.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021