časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Výstavba veřejné dobíjecí infrastruktury v rámci projektu Elektromobilita ČEZ

20. 3. 2017 | Ing. Tomáš Chmelík, Ph.D. | ČEZ, a. s. | www.cez.cz

Projekt Elektromobilita ČEZ, který byl zahájen v roce 2010, se od počátku soustředil zejména na výstavbu sítě veřejných dobíjecích stanic. Z pohledu ČEZ to byl logický krok z několika důvodů.

Především vycházíme z toho, že s rozvojem elektromobility v rámci České republiky postupně poroste poptávka po veřejném dobíjení, a to i za předpokladu, že většina energie pro pohyb elektromobilu bude do jeho akumulátoru doplněna z neveřejných dobíjecích bodů (dobíjení doma přes noc, v zaměstnání). Poptávka po službě veřejného dobíjení tak generuje příležitost v oboru, který je pro ČEZ jako energetickou firmu blízký. Budování a následný provoz dobíjecí infrastruktury jsou navíc dlouhodobým záměrem, se kterým mají energetiky zkušenosti v souvislosti s provozováním energetických zařízení.

Zkušenosti s výstavbou infrastruktury

Ambice ČEZ v oblasti výstavby dobíjecích stanic samozřejmě ovlivnily praktické zkušenosti s instalacemi a následným provozem. Jako logické se ukázalo, že poptávka ve veřejném prostoru se bude soustředit zejména na rychlodobíjecí stanice, které uživatelům nabídnou komfort časové úspory při dobíjení, který běžně k dispozici nemají. Proto došlo v průběhu projektu k přehodnocení záměru výstavby a rychlodobíjecí stanice stejnosměrného dobíjení se staly naší prioritou. Nadále samozřejmě pokračujeme v instalaci tzv. normálních stanic v lokalitách, kde tato technologie dává smysl.

Jako nejproblematičtější se ukázala kontraktace a development míst pro výstavbu stanic, která je zásadně ovlivněna majetkoprávními vztahy na lokalitách. Nezřídka jsou komplikované, což má vliv na komplexnost smluvních vztahů. Důležitým aspektem je také potřeba dlouhodobého obsazení lokality. Vzhledem k tomu, že výstavba dobíjecích stanic logicky předbíhá trh, jde o investice s nezvykle dlouhou dobou návratnosti, což vyžaduje odpovídající zasmluvnění lokalit.

V neposlední řadě bývá často komplikací dostupnost potřebného příkonu, a to zejména v místech, kde by mělo být vybudováno několik dobíjecích stanic. Potřebný rezervovaný příkon je na úrovni, která v místě zpravidla běžně k dispozici není, což vyžaduje jeho odpovídající posílení nebo zřízení nového odběrného místa. Jde o proces, který generuje nejen další náklady, ale zejména je časově náročný.

Dostupnost veřejné podpory má potenciál výstavbu veřejné infrastruktury významně urychlit

Z uvedeného vyplývá, že výstavba a následný provoz sítě veřejných dobíjecích stanic je v současné fázi rozvoje elektromobilního trhu logicky neprofitabilní. Z pohledu soukromého investora tak s sebou nese řadu rizik, která je navíc obtížné předpovídat. Logicky tedy dostupnost veřejné podpory tato rizika snižuje a umožňuje realizovat výstavbu ve větším rozsahu, případně rychleji. Podpora výstavby dobíjecích stanic má navíc dlouhodobý charakter, kdy je podporována infrastruktura s dlouhodobou životností.


Mapa rozmístění dobíjecích stanic ČEZ v České republice

Program CEF

Program CEF (Connecting Europe Facility, nástroj pro propojení Evropy) je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře projektů společného zájmu v odvětvích dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími.

V oblasti dopravy je CEF zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace té stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN-T.

Z pohledu poslání programu CEF se tak logicky i elektromobilita dostává do jeho záběru s cílem podpořit rychlejší budování vzájemně propojených sítí rychlodobíjecích stanic, které mají za úkol usnadnit cestování s využitím elektromobilu. Na evropské úrovni tak dochází k podpoře podobné snahy jako na národní úrovni – aby byla odstraněna jedna z hlavních bariér rozvoje elektromobilního trhu, kterou je chybějící infrastruktura.

Pro splnění tohoto cíle s sebou takto budovaná infrastruktura nese i požadavek na propojení v podobě povinných standardů, vycházejících ze směrnice o podpoře zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, tak i požadavku na spolupráci mezi provozovateli sítí dobíjecích stanic tak, aby nevznikaly nežádoucí bariéry pro uživatele v podobě komplikovaných smluv nebo způsobů přístupu k dobíjecím stanicím, odlišných pro každého z provozovatelů.

Projekt ČEZ „EV Fast Charging Backbone Network Central Europe“

Z pohledu výstavby sítě dobíjecích stanic Skupiny ČEZ je důležitým milníkem úspěch při získání podpory z programu CEF na projekt částí sítě našich stanic, který nese název: EV Fast Charging Backbone Network Central Europe.

Projekt je koncipován jako víceletý (02/2016 až 12/2018) s rozpočtem 2,315 mil. euro; kdy podpora z CEF může dosáhnout až 1,968 mil. euro.

Jak vyplývá z popisu programu CEF, hlavními cíli projektu není jen výstavba rychlodobíjecích stanic, kterých by v rámci projektu mělo vzniknout 42. Souběžně budou realizovány další podpůrné aktivity, které mají směřovat k naplnění cílů programu – tj. usnadnění provozu elektromobilů.

V rámci projektu tedy bude kromě již zmíněné výstavby s použitím požadovaných standardů řešen i provoz komplexního IT systému, který kromě řízení stanic bude řešit i nabídku produktu dobíjení pro zákazníky, fakturaci a další související služby. Jedním z cílů je i zavedení jednoduššího systému identifikace zákazníků na dobíjecích stanicích ČEZ a umožnění jednorázového dobíjení jako alternativy proti stávajícím dlouhodobým zákaznickým vztahům.

Zajímavou a v prostředí ČR inovativní součástí projektu bude i vybudování jedné lokality, kde dojde ke zkombinování technologie rychlodobíjecích stanic, akumulace energie a obnovitelného zdroje jako pilotní instalace, která prověří replikovatelnost tohoto řešení v případě masivního rozvoje elektromobility. Provoz sítě dobíjecích stanic je přesně to místo, kde se sektor dopravy a energetiky bude stále intenzivněji „potkávat“ a včasná identifikace možných úzkých míst v systému usnadní plánovaný rozvoj sítě zejména rychlodobíjecích stanic.

V souladu s programem CEF se výstavba dobíjecích stanic soustředí na lokality na TEN-T síti, která pokrývá klíčové dálniční tahy v rámci ČR. Vzniká tak synergie s připravovanou podporou na domácí úrovni (v rámci OP Doprava), která umožní výstavbu dobíjecích stanic i v dalších regionech s cílem vytvoření skutečně funkční sítě veřejně přístupných dobíjecích stanic v rámci ČR.

Závěry

Řada indicií – v neposlední řadě jsou to stále intenzivnější aktivity automobilek v oblasti elektromobility – naznačuje, že nástup elektromobility dosahující parametrů masového trhu se blíží. V tuto chvíli není tolik podstatné, jestli výraznějšího počtu vozidel v ulicích bude dosaženo v roce 2020 nebo 2023. Klíčové je, že jde o trend, na který je potřeba se připravit v předstihu, což je zejména v oblasti výstavby veřejně přístupných dobíjecích stanic důležité z důvodu komplikovanosti procesu jejich výstavby. Nelze ale ani zanedbávat jejich provoz, který je stejně důležitý jako samotná výstavba a v dlouhodobém pohledu je i stejně nákladný. Budování a provozování sítě dobíjecích stanic je rozhodně běh na delší trať. Jsme ale přesvědčeni, že z pohledu ČEZ jde o krok správným směrem.

Další infromace naleznete na: www.elektromobilita.cz.

 


ČEZ je partnerem konference Perspektivy e-mobility IX, kterou pořádá FCC PUBLIC jako součást doprovodného programu veletrhu AMPER 2017. Přijďte se mimo jiné podívat na prezentaci Elektromobilita Skupiny ČEZ, kterou představí autor článku Ing. Tomáš Chmelík, Ph.D.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2017 na straně 88. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

ČEZ, a.s.

ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
www.cez.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021