časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Recenze příspěvku Ing. Jiřího Sajnera – Trochu z historie ČSN, ale nejen o ní …

6. 12. 2017 | Ing. Jaroslav Melen | www.eel.cz

Vážený šéfredaktore, vážená redakce,

reaguji na příspěvek Ing. Jiřího Sajnera, uveřejněný v čísle 11/2017 ELEKTRO na str. 24 – 28

Uvítal jsem nejen jeho příspěvek, ale i dvě, redakcí vložená Curriculum vitae autora, bez nichž by jeho příspěvek byl pro mladší čtenáře,než je autor a já sám, kteří možná ani neví, co to byla ČSN 34 3100 z roku 1967, jako něco, co spadlo shůry – jako deus ex machina.

Autora, kterého si vážím nejen jako profesního kamaráda. Kamaráda, se kterým jsme oba (za neskonalé trpělivosti a podpory našich manželek) svedli, na malém poli, vymezeném souborem našich norem třídy ČSN 34 XXXX a všech dosud vydaných edicí ČSN EN 50110-1, nejednu velkou bitvu. Ne vždy vítěznou, ale bez osobní angažovanosti v oboru, který je nám oběma vlastní, to ani jinak nejde. Bez osobní angažovanosti za své názory se nikomu nepodaří nepovedené věci napravit nebo alespoň přispět k jejich nápravě. K tomu se každý člověk rodí a je to jedním z poslání, které bylo jeho předky do něj vloženo.

K textu Ing. Jiřího Sajnera posílám moje názory. Aby se potenciální čtenáři v nich orientovali, zvolil jsem formu „Vyjádření“ k jeho, jako autora konkrétním, zde adresně římskými číslicemi I. až XI., citovaným názorům.

Ponechávám na redakci, jak s nimi naloží a jak je v některém dalším čísle časopisu, jako významné platformy pro diskusi, uvede. K tomu ji přeji nejen úspěch, ale i poděkování, věřím, že i za nás oba.

I.  Autor na str. 24 v prvním odstavci druhého sloupce uvádí jako první a hlavní výhradu, cituji:

„… především to, že již v počátku přebírání normy EN 50110-1:1996, vyvrcholené vydáním ČSN EN 50110-1:11/2003, nebyly do CENELEC předány naše normy, soubor norem řady ČSN 34 3100.“ Konec citace.

Vyjádření 1.:

Nemám informace o tom, kdy byly práce na evropské normě EN 50110-1 v CENELEC1) zahájeny. To, že byly ukončeny její konečnou podobou z roku 1996, vysvětluje, proč nebyl soubor našich norem třídy ČSN 34 XXXX do CENELEC předán. Česká republika se totiž stala plnoprávným členem CENELEC až v roce 1997.

II.  Autor ve Vložené poznámce 2. sloupce na str. 24 uvádí, cituji:

„Naše normy řady ČSN34 3100 jsem považoval a stále považuji za nejkvalitněji a nejuceleněji propracované předpisy v Evropě, upravující provoz a činnosti vykonávané ve vztahu k elektrickým zařízením. Pravidelně byly novelizovány na základě zkušeností z provozu. Jejich obsah vycházel z dlouhodobých zkušeností z praxe.“

Vyjádření 2.:

2.1  Souhlasím s autorem, že soubor norem třídy ČSN 34 XXXX byl, dodávám, již od jeho vzniku nejkvalitněji a nejuceleněji, nikoliv propracovanými předpisy, ale souborem kvalifikovaných doporučení (nikoliv příkazů). Současně, díváme-li se na ně tak, jak na „normy“ nahlížel § 273 odstavec (1) Zákoníku práce z roku 19652)a jak dnes na „technické normy“ nahlíží § 349, odstavec (1) Zákoníku práce z roku 20063), jako: soubor předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To pod podmínkou, pokud tyto „technické normy“, v konkrétních ustanoveních – v článcích, upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Kdo by chtěl tvrdit, že ani jedno z jejich ustanovení takovou podmínku nesplňovalo, se zlou by se potázal.

2.2  Souhlasím s autorem, že soubor norem třídy ČSN 34 31XX byl prověřen praxí. K tomu dodávám, jinak by také neobsahoval řadu novel, jak je patrno z následujícího přehledu charakteristik kmenové normy ČSN 34 3100 a jednotlivých k ní přidružených norem, viz tab. 1.

Tab. 1 Přehled charakteristik kmenové normy ČSN 34 3100 a 13 k ní norem přidružených

2.3  Nesouhlasím s autorem, že normy třídy ČSN 34 31XX nelze v žádném případě považovat za poplatné době svého vzniku.

Pozn. 1:
Jsem přesvědčen, že je to jen špatně napsáno, a že to tak autor nemohl myslet. Každé dílo, tedy i kterákoliv ČSN se „rodí“ v dané době, a proto obráží stav poznání a zkušeností nejen do doby jejich vydání, ale i zkušeností získaných v průběhu jejich užívání. Proto také doznávaly i změn, jak je z tab. 1 patrno. U souboru norem třídy ČSN 34 31XX, zkušeností, mnohdy i draze zaplacených, když ne našich předků, tak rozhodně aktivních současníků doby používání norem této třídy v praxi.

Pozn. 2:
Za pozornost, která by neměla čtenáři uniknout, stojí fakt, že kmenová norma ČSN 34 3100:1967 se „dožila“ s 9 věcnými změnami, než byla k 31. 12. 2005 definitivně zrušena, resp. „nahrazena“ normou ČSN EN 50110-1:2003, 36 roků aktivní existence.

III.  Autor ve druhé větě 2. odstavce, třetího sloupce strany 24, uvádí, cituji:

„Podle tehdejšího vyjádření MPO, lze povinnosti ukládat pouze zákonem, nikoliv normou. A proto je zřejmé, že i postupně vydané edice ČSN EN 50110-1 jsou svým obsahem v rozporu s tímto vyjádřením.“

Vyjádření 3.:

3.1  Nevím, které vyjádření MPO měl autor na mysli.

3.2  Nemohu souhlasit s autorem, že vydané edice ČSN EN 50110-1 jsou svým obsahem s ním v rozporu. Slovo „musí“ není v nich nikdy, v jakémkoliv poměru k elektrickému zařízení, spojeno s povinností právního subjektu. Jinými slovy: ani ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015, v tomto směru, žádnému právnímu subjektu povinnosti neukládá.

3.3  Na ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015 nahlížím, jak jsem již výše ve Vyjádření 2.1 uvedl, perspektivou ustanovení § 349, odstavec (1) zákoníku práce z roku 2006, tedy jako na předpis k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle mého názoru je na každém právním subjektu, ať již provozujícím nebo případně i udržujícím své elektrické zařízení, stejně tak jako na každém dodavateli díla, kdy předmětem díla jsou montáže, opravy, provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení, jaká ustanovení si z ní pro svou činnost vybere. 

Pozn. 3:
Tím, co zde uvádím, v žádném případě neomlouvám to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) podle mého názoru nesplnilo důsledně to, co mu bylo uloženo ustanovením § 7b, odst. (1), písm. b) a c) zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění. Nesplnilo důsledně, jak by mu podle mého názoru, podle ustanovení § 9 odst. (1) zákona6) č. 2/1969 Sb., příslušelo.

IV.  Autor ve třetím odstavci 3. sloupce na str. 24 uvádí, že jsem to byl i já, kdo odÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) požadoval informaci, kdo zastupuje Českou republiku v CENELEC, a jak své pověření naplňuje.

Vyjádření 4.:

4.1  Ano, bylo to poprvé v Praze, 15. 10. 2014 při jednání u předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen jako ÚNMZ), p. Viktora Pokorného, Mgr., ve věci nesprávného překladu EN 50110-1:2013, kterého byl přítomen i jeho náměstek p. Zdeněk Veselý, Mgr., ředitel Sekce odborných působností. Ani jeden z nich na tuto otázku neznal odpověď a ani na druhé schůzce u předsedy ÚNMZ, konané 19. 2. 2015, nám nebylo odpovězeno. ÚNMZ nesdělil odpověď ani dodatečně.

Pozn. 4:
Bylo naší chybou, že jsme následně nevyužili možnost danou zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím(dále jen jako zákon o svobodném přístupu k informacím).

4.2  Na jednom ze zasedání Redakční rady časopisu ELEKTRO jsem Ing. Csirikovi, také členu redakční rady, takovou otázku rovněž položil. On vyhýbavě odpověděl něco v tom smyslu, že to záleží na tom, jaká věc se má projednávat a podle toho je tam vyslán příslušný odborník. 

Pozn. 5:
Milí čtenáři, dejte si otázku, kdo ČR zastupuje v CENELEC, do souvislostí s tím:

–  S kým ÚNMZ, s jakým zhotovitelem ve věci překladu EN 50110-1:2013, uzavřel smlouvu – s CTN MEDIT Consult Olomouc č. reg. 2017/0061/SC.

Neopomeňte se podívat na web stránku: http://www.unmz.cz/urad/centra-technicke-normalizace, kde se dovíte „zajímavé“ informace o tom, jak, cituji z ní:
„ÚNMZ v souladu se záměrem zefektivnění normalizačních činností vytváří síť spolupracujících subjektů, tzv. Center technické normalizace (CTN).“ – konec citace.

–  Že jazykovou erudici k provedení překladu (zřejmě i v množném čísle s „ů“) ÚNMZ od zhotovitele nevyžaduje, jak uvidíte níže na důkazu – textem na obrázku č.: 5 Výřez ze snímku první strany Odpovědi ÚNMZ z 21. 9. 2015.

–  Jaký rozsah působnosti toto CTN má.
Najdete to na web stránce: http://www.unmz.cz/urad/medit-consult-s-r-o-. Zde Vám to uvádím výřezem ze snímku této stránky jako obr. 1:


Obr. 1. Rozsah působnosti CTN MEDIT Consult Olomouc č. reg. 2017/0061/SC

–  Která technická komise CENELEC vypracovala EN 50110-1:2013, kteroužto normu zajistil přeložit ÚNMZ, podle smlouvy s CTN MEDIT Consult Olomouc č. reg. 2017/0061/SC, tak, aby mohla být tímto „překladem“ převzata, podle § 4 odst. (2) písm. b) zákona o technických požadavcích na výrobky, do soustavyčeských technických norem.

Nemusíte pro takovou informaci do CENELEC volat. Zde Vám ji předkládám výřezem ze snímku 8. strany ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015 (viz obr. 2).


Obr. 2. Výřez ze snímku 8. strany ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015

–  Že konkrétní osoba, která normu EN 50110-1:2013 přeložila, je co do jména a její jazykové erudice pro tak odborně úzce specializovaný anglický text, pro nás dosud v „režimu utajení“. 

Pozn. 6:
Milí čtenáři, na další web stránce (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz) se, po zadání IČO: 26837021, dozvíte mj. i to, že MEDIT Consult, s. r. o., IČO: 26837021, má navíc i živnostenské oprávnění č. 1 s oborem činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. To je ohlašovací živnostvolná, u které není odborná způsobilost,jako podmínka pro její provozování, stanovena – viz § 19 písm. c) Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění.

Dáte-li si vše dohromady, bude Vám milí čtenáři zřejmé, aniž bych Vám musel komentáři napovídat, co si můžete myslet o tom, kdo by mohl ČR v uvedené technické komisi CENELEC zastupovat.

V.  Autor v první větě předposledního odstavce 3. sloupce na str. 24 uvádí, že, cituji:
„V přehledu pochybení celý proces transferu EN do ČSN výrazně ovlivňuje to, co je velmi důležité: od ČSN EN 50110-1:11/2003 nebyl zajišťován kvalifikovaný překlad EN odborníkem znalým této problematiky.“

Vyjádření 5.:

5.1  K souhlasu s autorem doplňuji, že nebyl ani v případě překladů: EN 50110-1:1996 do podoby ČSN EN 50110-1 z listopadu 2003, EN 50110-1:2004 do podoby ČSN EN 50110-1 z července 2005. Nemohlo tomu být jinak ani u překladu EN 50110-1:2013 do podoby ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015.

5.2  K souhlasu s autorem dodávám, že na jednání15. 10. 2014 u předsedy ÚNMZ p. Ing. Pokorného, bylo jím jeho náměstku p. Z. Veselému, Mgr., uloženo, aby zajistil kontrolu konečného „návrhu“ KN ČSN EN 50110-1 ed. 3 z 25. 4. 2014 – resp. revizi překladu EN 50110-1:2013. Ten byl, podle „preambule“ této vydané normy, zajištěn ÚNMZ prostřednictvím smlouvy s CTN Medit Consult Olomouc (č. reg. 2017/0061/SC). Vědomi si toho, že překlad tak úzce specificky (o bezpečnosti práce v elektrotechnice) odborného textu není pro běžného překladatele z angličtiny lehký, nabízeli jsme naši pomoc konkrétnímu vybranému překladateli. Nabídka nebyla ze strany ÚNMZ využita.

5.3  Výsledek kontroly – revize překladu EN 50110-1:2013, nám byl předložen v elektronické podobě jako dokument: 1 revize překladu EN50110_1.pdf . Ten představoval přehledovou tabulku, datovanou dnem 5. 1. 2015, obsahující připomínky jen obecné, nikoliv technické (viz Výřez ze snímku zaslaného souboru: 1 revize překladu EN50110_1.pdf jako obr. 3).


Obr. 3. Výřez ze snímku zaslaného souboru: 1 revize překladu EN50110_1.pdf

5.4  Při následném jednání, uskutečněném 19. 2. 2015 u předsedy ÚNMZ p. Viktora Pokorného, Mgr., v téže věci kritických připomínek k překladu EN 50110-1:2013, jichž jsem se společně s Ing. Jiřím Sajnerem a Ing. Františkem Valentou osobně účastnil, jsme ÚNMZ vytýkali, že jsou nám předkládány připomínky anonymního překladatele. S výsledkem odpovídajícím tomu, že šlo zřejmě o překladatele neznalého specificky odborné terminologie v daném oboru, tj. bezpečnosti práce a jeho specializaci na elektrická zařízení.

5.5  Předseda ÚNMZ p. Viktor Pokorný, Mgr., uložil proto znovu svému náměstkovi p. Z. Veselému, Mgr., aby dotyčný překladatel (stále nám utajený) zajistil vyhodnocení překladu celého textu EN 50110-1:2013 článek po článku. Znovu jsme ÚNMZ nabízeli naši pomoc překladateli s tím, aby Úřad kontakt s ním zprostředkoval. Nestalo se tak.

5.6  Následně jsme obdrželi výsledek této druhé kontroly – revize, opět v elektronické podobě, jako dokument: 2 revize překladu EN50110_1.pdf . Ten představoval rovněž přehledovou tabulku datovanou, pozor jako první dokument, stejným dnem 5. 1. 2015. Šlo totiž o kopii první tabulky, doplněné jen 21 řádky s údaji o stránkách normy, kde podle nám stále neznámého překladatelenebyly nalezeny překladové chyby. Práce na této druhé kontrole byla doložena vepsaným textem: „Bez připomínek“ (viz zde ukázkový Výřez ze snímku dokumentu: 2 revize překladu EN50110_1.pdf jako obr. 4).


Obr. 4. Výřez ze snímku dokumentu: 2 revize překladu EN50110_1.pdf

 

5.7  Mgr. Z. Veselý obě kontroly – revize konečného „návrhu“ KN ČSN EN 50110-1 ed. 3 z 25. 4. 2014, resp. revizi překladu EN 50110-1:2013, zajistil dvěma Příkazními smlouvami (PS), datovanými shodně 15. 4. 2015, přičemž podle 1. PS měla být revize provedena do 20. 4. 2015, za odměnu 9 000 Kč, a podle 2. PS měla být revize provedena do 25. 4. 2015, za odměnu 10 000 Kč.

Komentář 1:
Milí čtenáři, s tím překladem normy EN 50110-1:2013 je to asi tak, jak je v této zemi, s rozvinutým kapitalismem po reinkarnaci, obvyklé. Kdo byl osobně jejím překladatelem, jsme se nedověděli. Dalo by se proto o ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 říci: „otec neznámý“.

To máte tak, jako když:
a)  Na zakázku díla (montáže vyhrazeného elektrického technického zařízení třídy I.) se nevypíše výběrové řízení, neboť je určena pro předem vybraného (nebo „vylosovaného“) zhotovitele – firmu A.

b)  Zhotovitel, firma A, si k provedení díla sjedná firmu B, ta si na to sjedná firmu C a firma C ve výběrovém řízení zvolí pro provedení díla firmu D, která nabídla nejnižší cenu.

c)  Dílo se „zdárně“ dokončí a „úspěšně“ předá budoucímu provozovateli díla, neboť firma D má od „svého“ revizního technika „kladnou“ zprávu o výchozí revizi, a pracovnicím ze stavebního úřadu (prosím, ať mi ženy prominou, to hovořím jen podle jedné osobní zkušenosti jako inspektora státního odborného dozoru v letech 1978 až 2000) stačí u kolaudace, když na výchozí revizní zprávě vidí kulaté razítko revizního technika.

d)  Cenu výchozí revize si firma D započítá do ceny za dílo. Firmou D bylo dílo dokončeno „zdárně“, neboť ta na to, krom kladné výchozí revizní zprávy, má navíc odborné a závazné stanovisko od státem posvěcené jediné organizace státního odborného dozoru – Technické inspekce České republiky (TIČR), IČO: 00638919. Za které si stát, přes jím posvěcenou organizaci státního odborného dozoru, nechá podle vyhlášky č. 398/2001 Sb.7) zaplatit.

Pozn. 7:
Milí čtenáři jistě jste měli možnost vidět k výchozí revizní zprávě – do jisté míry „konkurenční“ dokument v podobě odborného a závazné stanoviska Technické inspekce České republiky. Nevím, zda jste porovnávali cenu obou dokumentů, podle mého názoru za jedno a totéž, ale rozhodně jejich obsah. Věřím, že výsledek takového porovnání by redakci časopisu zaujal. Nebojte se jej nabídnout.

e)  Vše proběhlo podle práva a nedej Bože, když se náhodou dodatečně s časovým odstupem od přejímky díla prokáže, že firma D provedla osudnou chybu. V takovém případě se „včas“ zjistí, že firma D už neexistuje. Kruhy na rozvlněné hladině práva se uzavřou.

Uzavřou až na to, že státní, dosud monopolní Organizace státního odborného dozoru: Technické inspekce České republiky, IČO: 00638919, má navíc ve zřizovací listině8) povolenu, samotným zřizovatelem – Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, i podnikatelské činnosti9), přestože je to v rozporu se zákonem č. 174/1968 Sb., v platném znění (viz odkaz pod čarou10)).

5.8  Přejímání evropských či mezinárodních norem překladem tak, jak dosud probíhá v režii ÚNMZ, je podle mého názoru divadlem. Divadlem, do kterého se připouštějí herci, jak je komu libo, resp. předem vybranému zájemci. Mám pro to čtyři důkazy.

Důkaz první:

Při pracovní schůzce 19. 6. 2015 na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO), tehdy byl ministrem Jan Mládek, ve věci nesprávného překladu EN 50110-1:2013 u náměstka ministra Mgr.Karla Novotného, MBA, LLM., na jeho otázku položenou předsedovi ÚNMZ Viktoru Pokornému, Mgr., zda osoba provádějící (podle požadavku ÚNMZ) zmíněné dvě kontroly – revize překladu EN 50110-1:2013 je osobou jazykově odborně erudovanou, jmenovaný předseda ÚNMZ odpověděl hrdě, že ANO, a že na to Úřad našel prostředky.

Jenomže věc se měla a do dneška má jinak.

Důkaz druhý:

Na moji žádost z 02. 9. 2015 na ÚNMZ, podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v bodě 1.:

1.  Která konkrétní osoba byla překladatelem anglické verze evropské normy EN 50110-1:2013 a jakou prokazatelně doložitelnou jazykovou erudicí k překladu jejího odborného a tematicky úzce specializovaného textu se ÚNMZ prokázala?

Odpověď ÚNMZ z 21. 9. 2015, na 1. otázku zněla jednoznačně a signifikantně (viz Výřez ze snímku první strany jako obr. 5).


Obr. 5. Výřez ze snímku první strany Odpovědi ÚNMZ z 21. 9. 2015

 Odpověď za ÚNMZ podepsal Vrchní rada, ředitel Sekce odborných působností, Zdeněk Veselý, Mgr., ano přesně ten, který se výše zmíněné pracovní schůzky na MPO 19. 6. 2015 účastnil, a jako náměstek předsedy Úřadu a na ní tuto závažnou skutečnost přede všemi přítomnými zamlčel.

Zda o ní věděl sám předseda ÚNMZ nevím. Pokud ji neznal, potom hodnocení, stejně tak, jako v případě, že mu známa byla a naopak na otázku náměstka ministra Mgr.Karla Novotného, MBA, LLM, místo aby ji kontroval, řekl, že dotyčná osoba je osobou jazykově odborně erudovanou, ponechávám na každém čtenáři.

Komentář 2:

Náměstek ministra tuto závažnou skutečnost znát nemusel, ale o tom, že ji podle mého názoru měl znát předseda ÚNMZ a že byla nebo snad měla být známa jeho náměstku p. Z. Veselému, Mgr., který s dotyčným překladatelem uzavíral dvě příkazní smlouvy (bude o nich pojednáno níže), i o tom, proč se oba pracovníci ÚNMZ na zmíněném jednání chovali v této věci tak, jak se chovali, si nepochybně udělá úsudek každý čtenář sám.

Co znamená výše zmíněná odpověď Ad 1.? Znamená to, že ÚNMZ se ve věci překladů (jak uvádí) evropských, resp. mezinárodních norem chová jako Pontius Pilatus.

Do kdy mu tato role bude procházet, je podle mého názoru jen otázkou času. A milí čtenáři, závisí to také na Vás.

Na uvedené pracovní schůzce 19. 6. 2015 na MPO jsem na závěr jednání uvedl všem přítomným konkrétní chybný překlad jednoho konkrétního článku EN 50110-1:2013 (6.4.1.7). Řekl jsem, že jako soudní znalec při případném soudním sporu ve věci možného projednávání případu, který by se dotýkal mé znalecké specializace (je jen otázkou času, kdy takový případ může nastat, a nikdo z nás jej neodhadne) budu ve znaleckém posudku vycházet z mého překladu anglického originálu EN 50110-1:2013.

Také jsem upozornil na to, že případné dopady pravoplatného soudního rozhodnutí, ve kterém by byla uvedena příčinná souvislost projednávané kauzy s chybným překladem EN 50110-1:2013, by si nepochybně našly příslušného adresáta.

Dnes k tomu dodávám, že jsem při znalecké činnosti vázán nejen svým morálním založením, ale hlavně složeným znaleckým slibem podle § 6 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Důkaz třetí:

Je o roli TNK 22, která má s předsedou 62 členů, při zpracování ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015, resp. o jejím podílu na překladu anglické verze evropské normy EN 50110-1:2013.

S ohledem na to, že Národní předmluva vydané ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015 uvádí v části Vypracování normy za IČ zpracovatele – společností MEDIT Consult, s. r. o., plnými jmény 6 osob11) jako osob na Vypracování normy „spolupracujících“, žádal jsem ve zmíněné žádosti o svobodném přístupu k informacím z 02. 9. 2015 o odpověď na další otázky podle bodů:

5.  V jakém právním postavení vzhledem k společnosti MEDIT Consult, s. r. o., potažmo k ÚNMZ, která ze jmenovaných osob jako osoba spolupracující na vypracování inkriminované normy byla?

6.  Jakou úlohu na překladu konkrétní části anglické verze evropské normy EN 50110-1:2013 která z uvedených spolupracujících osob plnila (pokud jím byla a kým byla pověřena?) a jakou prokazatelně doložitelnou jazykovou erudicí k překladu se kterákoliv z nich jmenovitě ÚNMZ nebo zpracovateli – společnosti MEDIT Consult, s. r. o., prokázala?

7.  Pokud nebyla na překladu konkrétní části evropské normy EN 50110-1:2013 některá nebo žádná ze jmenovaných spolupracujících osob pověřena, jaká potom byla na Vypracování normy její/jejich úloha a jakou odpovědnost za text vydané ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 má/mají?

8.  Jaké připomínky a návrhy jmenovaná TNK 22 k překladu anglické verze evropské normy EN 50110-1:2013 příslušnému centru technické normalizace (CTN) nebo zpracovateli normalizačního úkolu číslo 33/0018/13 – společnosti MEDIT Consult, s. r. o., kdy a ke kterému ze dvou návrhů ČSN EN 50110-1 ed. 3 předala?

9.  Jak bylo příslušným centrem technické normalizace (CTN) nebo zpracovatelem normalizačního úkolu číslo 33/0018/13 – společností MEDIT Consult, s. r. o., s případnými připomínkami a návrhy TNK 22 k jednotlivým návrhům ČSN EN 50110-1 ed. 3 naloženo? Reakci na připomínky a návrhy žádám do odpovědi zahrnout jako přílohu. 

Odpověď ÚNMZ z 21. 9. 2015 na otázky 5.7. a otázku 8. zněla (viz Výřez ze snímku její první strany jako obr. 6 pozn.: z odpovědi Ad 8. je zobrazena jen první věta):


Obr. 6. Výřez ze snímku 1. strany Odpovědi ÚNMZ z 21. 9. 2015

Dovětek 1:
Co k takové odpovědi Ad 5. až 7. dodat?

1)  „Spolupracující“, oněch 6 osob (všichni jsou členy TNK 22)12), ke konečnému „návrhu“ ČSN EN 50110-1 ed. 3 KN říjen 2014, resp. k překladu EN 50110-1:2013, zajištěném ÚNMZ, připomínky nepodávalo. Pozor, překlady evropských či mezinárodních norem nejsou „návrhy českých technických norem“ a jak vyplývá z odpovědi ÚNMZ, ani se k nim NEPODÁVAJÍ! 

Pozn. 8:
Mluvím o překladu EN 50110-1:2013 zajištěném ÚNMZ. Ano, ÚNMZ, tak to také norma ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015 proklamuje na titulní straně. Není správné, jak se často říká, že jej zajistil Ing. Kramerius, nebo píše, ať již s nebo bez IČO, že to byla (jak v začátku posledního odstavce ve 3. sloupci na str. 25 napsal autor) firma Medit Consult, s. r. o. Věci je třeba nazývat pravými jmény. Platí to zejména, když jde o věci právního i normativního charakteru. Takže, podle smlouvy mezi zhotovitelem CTN a objednatelem ÚNMZ mělo překlad EN 50110-1:2013 za ÚNMZ zajistit zprostředkovaně blíže neurčené CTN. Tak také neurčitě zněla odpověď ÚNMZ z 21. 9. 2015 na moji žádost o informace z 02. 9. 2015 (viz nahoře text v obr. 5).

2)  O jejich skutečné roli „v rámci projednávání připomínekk překladu zajištěnému jedním z oněch šesti „Spolupracujících osob“, Ing. Bohuslavem Krameriem počínaje a dalšími pěti zbývajícími, si můžete milí čtenáři nechat zdát. O tom, co se Vám zdálo, můžete redakci tohoto časopisu napsat.

Pozn. 9:
Ve Vašich snech Vás bude děsit zmatek na web stránce ÚNMZ http://www.unmz.cz/urad/medit-consult-s-r-o-, kde se dozvíte, že existuje:

1.    MEDIT Consult, s. r. o., bez IČO jako CTN
na adrese: Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, a Ing. Bohuslav Kramerius je uveden jako kontaktní osoba uvedené společnosti.

A pokud zadáte „MEDIT Consult“ na další web stránce: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz, uvidíte tam:

2.    MEDIT Consult, s. r. o., s IČO: 26837021,
se sídlem: Dr. Milady Horákové 1086/5, 779 00, Olomouc; Statutární orgán nebo jeho členové: Jaromíra Krameriová (2); Ing. Bohuslava Krameria tam nenajdete.

3.    CTN MEDIT Consult Olomouc č. reg. 2017/0061/SC

3)  Národní předmluva ve vydané ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015 je v části Vypracování normy takové „stavení“ v Potěmkinově vesnici.

4)  Až si milí čtenáři dále přečtete o tom, jak a kým ÚNMZ zajistil dvěma příkazními smlouvami vyhodnocení překladu celého textu EN 50110-1:2013, zajištěného ÚNMZ, jak se proklamuje na titulní straně ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015, kteréžto vyhodnocení představovalo, jak jsem již uvedl výše spolu s obr. 3 a obr. 4, připomínky jen obecné, nikoliv technické, udělejte si prosím úsudek o tom, co mně za ÚNMZ Vrchní rada, ředitel Sekce odborných působností, Zdeněk Veselý, Mgr., napsal v Odpovědi ÚNMZ z 21. 9. 2015 o lingvistovi ÚNMZ, se specializací na technickou terminologii (viz nahoře text v červeném rámečku odpovědi Ad. 5.7. na obr. 6).

Dovětek 2:
Co k takové odpovědi Ad 8. dodat?

My „o voze“ – o překladu anglické verze evropské normy EN 50110-1:2013, a ÚNMZ „o koze“ – o návrhu českých technických norem! ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015 takovou normou není, neboť v jejím „rodném listě“ je zapsán CENELEC, resp. technická komise CLC/BTTF 62-3 Provoz elektrických zařízení!

Pozn. 10
ÚNMZ neustále tvrdí, že zmíněná norma je O obsluze a práci na elektrických zařízeních, přestože zmíněná komise má v „referátu“ Provoz elektrických zařízení!

Dovětek 3:
Zmíněná technická komise CENELEC se jako „otec“ EN 50110-1:2013 nemůže cítit dobře, když její v Česku nedonošené dítě ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015 má navíc jiné jméno: Obsluha a práce na elektrických zařízeních než „po otci“: Provoz elektrických zařízení.

Na to, že13): „Členové CENELEC jsou povinni dodržovat interní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro udělení této evropské normě status národní normy bez jakýchkoliv modifikací.“, si přece u nás v Česku nehrajeme!

Kam se na nás naši bratři z Visegrádu – Slováci, se svojí STN EN 50110-1:2014 Prevádzka elektrických inštalácií, hrabou! My na to máme svoje METODICKÉ POKYNY! Nám přece nebude Brusel nic diktovat!

Odpověď ÚNMZ z 21. 9. 2015 na 9. otázku zněla (viz Výřez ze snímku 2. strany jako obr. 7):


Obr. 7. Výřez ze snímku 2. strany odpovědi ÚNMZ z 08. 10. 2015

K tomu připojuji tab. 2 přehledu připomínek a připomínkujících k 1. a 2. „návrhu“ ČSN EN 50110-1 ed. 3, s jejich případným členstvím v některých TNK14) a navazující komentáře.

Pozn. 11:
ÚNMZ mlží. Ve skutečnosti nejde o dva návrhy ČSN EN 50110-1 ed. 3, ale o 1. a 2. překlad EN 50110-1:2013, byť doplněné o informativní národní přílohy NA. Proto jsem slovo návrh dal a i nadále do uvozovek budu dávat.

Tab. 2. Přehled připomínek a připomínkujících k 1. a 2. „návrhu“ ČSN EN 50110-1 ed. 3, s jejich případným členstvím v některých TNK

Vysvětlivky k tab. 1:

1.  Z vykázaného počtu připomínek nelze dovozovat, že jsou to všechno připomínky k překladu anglické verze evropské normy EN 50110-1:2013. Neboť je otázkou, zda při připomínkování 1. a 2. „návrhu“ ČSN EN 50110-1 ed. 3 pracovali všichni připomínkující s originálem této EN tak, jako jsem měl možnost já, a nevkládali do „návrhů“ i to, co si mysleli, že by tam mohlo, oproti originálu, být navíc.

2.  Uváděný počet připomínek není počtem připomínek akceptovaných.

3.  Konečný „návrh“ ČSN EN 50110-1 ed. 3 KN říjen 2014 nebyl nikým v tab. 1 uvedeným připomínkován.

4.  TNK 22 Elektrotechnické předpisy má 62 členů!

5.  Statut a jednací řád technických normalizačních komisí (TNK) z 30. 6. 2014 uvádí v čl. 2.3.14, že:

„Počet členů TNK se řídí povahou a rozsahem její působnosti, požadavkem na přiměřeně vyvážené zastoupení zainteresovaných stran a požadavkem na efektivitu a operabilitu práce TNK. O celkovém počtu členů rozhoduje OTN.

Doporučuje se, aby celkový počet členů nepřesahoval 21.“

Pozn. 12:
Avizované: Nové znění Statutu TNK, platné od 1. 1. 2015 jako text v pdf ke stažení hlásí – viz obr. 8.


Obr. 8. Hlášení o nedostupnosti Nového znění Statutu TNK

Důkaz čtvrtý:

Na moji žádost z 2. 9. 2015 na ÚNMZ podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v navazujících bodech:

10.  Která osoba jmenovitě druhou revizi, doloženou souborem 10 stranami tabulky připomínek a jejich vypořádání, datovanou opět 5. 1. 2015, provedla a jakou prokazatelně doložitelnou jazykovou erudicí k překladu se ÚNMZ prokázala.

11.  Na podkladě jakého 1. zadání (smluvního a v něm věcného) tato osoba druhou revizi překladu EN 50110-1:2013 provedla, jestliže opět vykazuje připomínky jen obecné, nikoliv technické. Zadávací dokument žádám rovněž do odpovědi zahrnout jako přílohu.

12.  Která osoba jmenovitě druhou revizi doloženou souborem 10 stranami Tabulky připomínek a jejich vypořádání, datovanou opět 5. 1. 2015, provedla a jakou prokazatelně doložitelnou jazykovou erudicí k překladu se ÚNMZ prokázala.

13.  Na podkladě jakého 2. zadání (smluvního a v něm věcného) tato osoba druhou revizi překladu EN 50110-1:2013 provedla, jestliže opět vykazuje připomínky jen obecné, nikoliv technické. Zadávací dokument žádám rovněž do odpovědi zahrnout jako přílohu. 

Odpověď ÚNMZ z 21. 9. 2015 na tyto otázky zněla – viz Výřez ze snímku 3. strany jako obr. 9:


Obr. 9. Výřez ze snímku třetí strany Odpovědi ÚNMZ z 21. 9. 2015

Poznámky

1)  Při jednání u předsedy ÚNMZ Viktora Pokorného, Mgr., ve dvou dnech 15. 10. 2014 a 19. 02. 2015, jsme postupně k 1. a 2. revizi – kontrole překladu EN 50110-1:2013 namítali, že vykazují připomínky jen obecné, nikoliv technické. Mnou ani mými kolegy, Ing. Jiřím Sajnerem a Ing. Františkem Valentou, na jednáních přítomnými, nebyly vzneseny námitky gramatické, formulační nebo stylistické, ale vždy vůči věcnému překladu odborného a tematicky úzce specializovaného textu této evropské normy.

2)  Uváděný „druhý (finální) výstup“, nebyl ničím jiným než opakováním prvního, vykazující opět jen připomínky obecné. Jeho odlišnost spočívala pouze v doplnění stránek konečného „návrhu“ KN ČSN EN 50110-1 ed. 3 z 25. 4. 2014, k jejichž obsahu – textům neměl nám v té době neznámy překladatel připomínky.

Doplnění 4. důkazu.

Pro neúplnost odpovědi, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, jsem 29. 9. 2015, podle § 16a odst. (1) písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podal na postup ÚNMZ při vyřizování žádosti o informace Stížnost.

Konkrétně se jednalo o tyto, v mé žádosti z 2. 9. 2015, pořadové otázky:

9.  Jak bylo příslušným centrem technické normalizace (CTN) nebo Zpracovatelem normalizačního úkolu číslo 33/0018/13 – společností MEDIT Consult, s. r. o., s případnými připomínkami a návrhy TNK 22 k jednotlivým návrhům ČSN EN 50110-1 ed. 3 naloženo? Reakci na připomínky a návrhy žádám do odpovědi zahrnout jako přílohu. 

Neúplnost odpovědi na 9. otázku z 21. 9. 2015 spočívala v tom, že:

Nebyl předložen dokument s vypořádáním připomínek k 3. „návrhu“ – nadepsaném: KN říjen 2014 Měsíc 2014, který jsem obdržel v elektronické podobě, jako účastník připomínkového řízení „návrhu“ ČSN EN 50110-1 ed. 3.

ÚNMZ odpověděl 8. 10. 2015 k 9. bodu takto:

– viz 1. Výřez ze snímku její 1. strany, jako obr. 10:


Obr. 10. 1. Výřez ze snímku 1. strany odpovědi ÚNMZ z 8. 10. 2015

Neúplnost odpovědi z 21. 9. 2015 spočívala dále v tom, že:

1)  Nebylo odpovězeno úplně na 10. otázku: „Která osoba jmenovitě první a druhou revizi překladu provedla.“

2)  Nebyla předložena smlouva (mnou ve 13. otázce uvedenou jako „Zadávací dokument“) podle které měla být kontrola – revize překladu provedena.

Moje otázka – žádost o informace byla ve 13. otázce položena jasně: „ Na podkladě jakého zadání (smluvního a v něm věcného) tato osoba obě revize překladu EN 50110-1:2013 provedla“.

ÚNMZ odpověděl 8. 10. 2015 k bodům 10.13. takto:

– viz 2. Výřez ze snímku 1. strany odpovědi ÚNMZ z 8. 10. 2015, jako obr. 11:


Obr. 11. Výřez ze snímku 2. strany odpovědi ÚNMZ z 8. 10. 2015

 Z nich pro informaci čtenářů vyjímám to podstatné a k nim doplňuji:

Příkazní Smlouvy jsem obdržel 10. 10. 2015. První z 15. 4. 2015, stejně tak jako druhá Příkazní smlouva jsou z téhož 15. 4. 2015!

Příkazní smlouvy:

a)  Byly tudíž uzavřeny až 3 měsíce po tom, co jmenovaná Z. B. vyhotovila zmíněné tabulky kontrol překladu EN 50110-1:2013, se shodným datem 5. 1. 2015, viz výše obrázky č. 3 a 4.

b)  Mají tato shodná ujednání článků I. Předmět smlouvy a II. Prohlášení způsobilosti – viz dále Výřezy ze zaslaných souborů Příkazní smlouva1.pdf a Příkazní smlouva2.pdf. Zde Výřezy z jejich titulních stran, jako obr. 12 a obr. 13:


Obr. 12. 1. Výřez z titulních stran Příkazních smluv


Obr. 13. 2. Výřez z titulních stran Příkazních smluv

K tomu uvádím, že ujednání článků I. je scestné, neboť:

a) Má chybné, jen obecné (viz tučný text) zadání – nehledě k tomu, že neměl být připomínkován „překlad elektrotechnických norem“ zajištěný ÚNMZ, ale měl být proveden kontrolní překlad konkrétní normy.

b)  Postrádá věcnost – překlad, které normy (EN 50110-1:2013) byl ÚNMZ na příkazníkovi požadován.

Daleko závažnější je ujednání Článků II. – viz Výřez ze snímku 1. strany Příkazních smluv s mým zvýrazněním, jako obr. 14:


Obr. 14. Výřez ze snímku 1. strany Příkazních smluv

 

K tomu připomínám, že ujednání článků II. je obdobou nahoře zmíněné odpovědi ÚNMZ z 21. 9. 2015, uvedené v obr. 3 Výřez ze snímku první strany Odpovědi ÚNMZ z 21. 9. 2015

K ujednání Článků II. Příkazních Smluv doplňuji, že jmenovaná Z. B. nebyla:

a)    vedena v seznamu znalců a tlumočníků – jak bylo 11. 10. 2015 dohledáno na:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

b)    vedena ani jako ekonomický subjekt s odpovídajícím Živnostenským oprávněním – jak bylo 11. 10. 2015 dohledáno na:
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Co si máme pomyslet:

–  o tom že obě Příkazní smlouvy jsou, až na termíny plnění, obsahově i datem podpisů příkazce a příkazníka identické, když příkazce v Odpovědi ÚNMZ z 21. 9. 2015, říká, viz výše text v obr. 9,

–  o termínech plnění 20. 4. 2015 a 25. 4. 2015, ode dne podpisů příkazníka z 18. 4. 2015, a co o velikosti odměn – viz spojené Výřezy ze snímků stran obou příkazních smluv s mým zvýrazněním, jako obr. 15 a obr. 16:


15. Spojené Výřezy ze snímků stran 1. Příkazní smlouvy


Obr. 16. Spojené Výřezy ze snímků stran 2. Příkazní smlouvy

ponechávám, milí čtenáři na Vašem posouzení.

VI.  Autor v posledním odstavci 3. sloupce na str. 24 uvádí, cituji:

„V souvislosti s přejímáním uvedené evropské normy [doplňuji EN 50110-1:2013], především v období kolem roku 2003tak začíná zásadní pochybení ze stranyze strany MPO, ČNI a následně ÚNMZ také neopomenutelných účastníků tohoto řízení, tedy Českého úřadu bezpečnosti práce a jeho nástupce Státního úřadu inspekce práce, včetně organizace státního odborného dozoru, nyní Technické inspekce České republiky a MPSV“, konec citátu, nezačalo, jak on uvádí: „ V souvislosti s přejímáním uvedené evropské normy [doplňuji EN 50110-1:2013], především v období kolem roku 2003“. 

Vyjádření 6.:

6.1  Všichni jmenovaní jsou v tom nevině. Popravdě, někteří Vám budou tvrdit, že jim to nepřísluší, některým to vadí, některým je to lhostejné a některým to i vyhovuje. Proč by ne, když si úředník (dnes státní zaměstnanec) nepotřebuje přidělávat práci, není-li mu nařízena, on to má zkrátka „za stejné prachy“!

Pozn. 13:
Jako příklad si zde, se souhlasem autora, dovoluji ocitovat pasáže z e-mailů, které na jeho žádosti postupně obdržel od:
Ing. Miroslav Záloha
inspektor garant pro elektrická zařízení
Státní úřad inspekce práce

E-mail z 28. 7. 2015

„V rámci připomínkového řízení měl SÚIP celou řadu připomínek, a to i přímo do překladové stránky. Většina našich připomínek byla zapracována. Překlad tvořil tým zpracovatelů ÚNMZ. Ke konečnému návrhu již SÚIP neměl připomínek.“

E-mail z 21. 10. 2015

„Jak jsme Vám již sdělili, Státní úřad inspekce práce se zabýval především obsahovou stránkou věci a její přiléhavosti pro právní prostředí státu. Překladem nebyl pověřen Státní úřad inspekce práce, nýbrž k tomu určená instituce a Státní úřad inspekce práce nemá důvod k zásadním zásahům do překladu, zvláště pak pokud jej zajišťuje k tomu určený odborník. Tímto považujeme celou záležitost za uzavřenou.

Komentář 3:

1.  Ing. Záloha, pokud to nebyl sám Státní úřad inspekce práce, se mýlil v tom, že překlad (rozumí se překlad EN 50110-1:2013) v žádném případě „netvořiltým zpracovatelů ÚNMZ.

2.  Překlad EN 50110-1:2013, jak je patrno z prvního odstavce preambule vydané ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015, zajistil ÚNMZ, a to podle smlouvy mezi zhotovitelem CTN MEDIT Consult Olomouc a objednatelem ÚNMZ. Tak také zněla odpověď ÚNMZ z 21. 9. 2015 na moji žádost o informace z 02. 9. 2015, viz nahoře text v obrázku č. 3.

3.  Zpracovatelem normy samotné byla firma MEDIT Consult, s. r. o.,  IČ: 26837021.

4.  Kdo byl osobně překladatelem EN 50110-1:2013 nevíme. Dalo by se říci: „otec neznámý“.

6.2  Na rozdíl od autora tvrdím, že zásadní pochybení nezačalo, jak on uvádí v období kolem roku 2003 v souvislosti s přejímáním uvedené evropské normy, nýbrž už v roce 1997. Rovněž nesouhlasím, že takové pochybení je na straně uvedených subjektů, ač k nim necítí zrovna velkou náklonnost. Podle mého názoru je na vině zákonodárce.

Byl to zákonodárce, resp. jeho sbor poslanců, který připustil, aby v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (dále jen jako zákon o technických požadavcích na výrobky), místo zákonem č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., zásadní sledovanou věc, uvedenou ve druhé větě odst. (3)15)§ 3 tohoto zákona. Cituji ji zde s mým zvýrazněním:

Obsahuje-li návrh československé normy ustanovení týkající se zdraví lidu, potravin, tvorby a ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany, výbušnin, zkušebnictví drahých kovů, výstavby, jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, technické způsobilosti dopravních prostředků, dopravních zařízení a dopravních cest, jsou účastníkem vždy ústřední orgány zajišťující výkon státní správy v uvedených oblastech nebo jimi pověřené orgány (dále jen „neopomenutelní účastníci“).“ – konec citace;

bylo vloženo, podle mého názoru buď z neznalosti, nebo cíleně, alibistické ustanovení písmene f) § 6 Podmínky tvorby a vydávání českých technických norem – viz zde jeho moje citace s mým zvýrazněním:

projednání návrhu české technické normy, její změny nebo zrušení s každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném16) oznámení o zahájení zpracování návrhu české technické normy nebo o návrhu na změnu nebo zrušení české technické normy přihlásí u osoby uvedené v tomto oznámení, nebo s každým, kdo zašle svéstanovisko17) ke zveřejněnému návrhu ve lhůtě stanovené v oznámení o jeho zveřejnění“.

Pozn. 14:
Milí čtenáři, nevím, který z Vás kdy zaslal své stanovisko k některému z vydání ČSN EN 50110-1 a měl to štěstí, že s ním bylo, podle uvedeného ustanoví, projednáno. Já i Ing. Sajner jsme tím byli poctěni 22. 4. 2005 v Praze, kam jsme byli pozváni k projednání našich připomínek ke konečnému „návrhu“ ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Na to navazovalo projednání mých návrhů oprav, ke skrývané nelibosti zpracovatele a jeho spolupracovníků, již vydané ČSN EN 50110-1 ed. 2 z července 2005, zaslaných na ČNI 7. 11. 2005, které se uskutečnilo 25. května 2006 v Praze na ČNI18)

Řeknu Vám, nebylo to nic příjemného. Cítil jsem se tam jako Jan Hus v Kostnici na Koncilu. Přesto se mně, při početní přesile „Koncilu“ 7 : 1, podařilo z 36 návrhů uhájit 11.

Nakonec, a to je podstatné, výsledkem bylo (bez omluvy) vydání Opr. 1 ČSN EN 50110-1 z července 2005 z 01. 9. 2006.

Takže to jde a věřím, že se nám to s Vaší pomocí, milí čtenáři, podaří i s nezbytnou opravou ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015. 

Poznámka k početní přesile „Koncilu“ 7 : 1

Nebyl jsem „upálen“, i když „popáleniny“ se ještě nezahojily.

K tomu vysvětlení. Časopis ELEKTRO v čísle 8/2006 otiskl příspěvek na téma:

K zavedení souboru evropských norem EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních do soustavy ČSN Informace o závěrech pracovní skupiny, která byla vytvořena při TNK 22 Elektrotechnické předpisy pro posouzení námětů zaslaných na ČNI na vydání opravy k ČSN EN 50110-1 ed. 2, autorů:

Ing. Vincent Csirik – ČNI, Ing. Bohuslav Kramerius – vedoucí pracovní skupiny a zpracovatelského týmu, Josef Rýmus – předseda TNK 22, Ing. Jaroslav Bárta – předseda TNK 97 a člen zpracovatelského týmu, Ing. Michal Kříž – předseda ENV a člen zpracovatelského týmu.

V příspěvku bylo 11 oprav ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 textově uvedeno, a mj. byl připojen Závěr. Jeho posledním druhý odstavec, cituji a zvýrazňuji:

Z rozsahu vydávané opravy vyplývá, že oponenti se mýlili, když překlad evropské normy považovali minimálně za nezdařilý. ČNI má zájem na zdokonalování svých produktů, proto vydává tuto opravu bez ohledu na skutečnost, že používání ČSN EN 50110-1 ed. 2 by nebylo nijak omezeno i bez vydání opravy.

Úsudek podle konkrétních oprav si může každý z Vás čtenářů udělat sám.

Já říkám: No comment.

Nakonec je tam Dále je třeba připomenout s pěti odrážkami dovětků:

Poslední pátý zní, cituji opět se zvýrazněním:

„…do zavedení souboru evropských norem pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních byli zapojeni přímo i nepřímo experti z řad technické veřejnosti, proto zpochybnění kvality vydané normy by bylo znevážením jejich práce.“

Komentář 4:

Pokud byly tři evropské normy: EN 50110-1:1996, EN 50110-2:1996 a EN 50110-1:2004 nazvány souborem norem, potom se někteří z těch, co vytvořili opravdový soubor norem třídy ČSN 34 31XX, tj. kmenovou ČSN 34 3100:1967 a třináct k ní přidružených norem, mohou už jen obracet v hrobech. 

Těm, kteří se tvrzení o vydání „souboru“ uvedených EN dožili, je jasné, že šlo o vydání tří edic jedné a téže EN 50110-1; ti se tomu mohou smát nahlas. 

 POKRAČOVÁNÍ ZDE


1)Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice.
2)Zákon č. 65/1965 Sb.
3)Zákon č. 262/2006 Sb.
4)Uváděné datum je datem schválení.
5)Na ČSN online není PDF k dispozici.
6)Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.
7)Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.
8)Viz: https://www.ticr.eu/inpage/zakladni-dokumenty/
9)Viz: http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND&PRESVYBER=0&VYPIS=2&ICO=00638919&Action=Search
10)Viz první věta § 1: „Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.“

11)Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Vincent Csirik, Ing. Bohuslav Kramerius, Ing. Michal Kříž, Václav Macháček a JUDr. Zbyněk Urban.
12)Členství v příslušné TNK lze dohledat na web. stránce: http://www.unmz.cz/urad/data_tnk.asp?cd=468&typ=r13)V originálu: CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
14)Informace čerpány z: http://www.unmz.cz/urad/data_tnk.asp?cd=468&typ=r&trideni=1&start=1
15)Uvedení tohoto odstavce jsem v příspěvku autora, když už uváděl § 3 s odstavci (1) a (2), postrádal.

16)Zákonodárce zapomněl, že k věstníku Úřadu se nejde jen tak lehce každému dostat.
17)Zákonodárce zapomněl uvést, komu a kam své stanovisko má „každý dotyčný“ poslat.
18)ČNI (Český normalizační institut) byl k 31. 12. 2008 zrušen.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021