časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (208)

31. 1. 2020 | Ing. Vincent Csirik | dříve ÚNMZ | www.eel.cz

Úvod 
V časopise ELEKTRO 8-9/2019 bylo uvedeno, že základní předpisové normy (nyní pravidla pro elektrotechniku) pro elektrická zařízení a elektrické instalace, které tvoří jádro elektrotechnických předpisů, jsou vytvářeny v technické komisi IEC TC 64 a do evropské normalizace jsou v současné době zaváděny technickou komisí CENELEC TC 64. Tyto normy jsou pro elektrické instalace v IEC označeny IEC 60364 a v CENELEC HD 60364. Do soustavy ČSN jsou zaváděny jako soubor ČSN 33 2000.

Daný soubor je rozdělen do osmi částí:
1. Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
2. Definice
3. Hodnocení základních charakteristik
4. Bezpečnost
5. Volba a stavba elektrických zařízení
6. Revize
7. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
8. Energetická účinnost

V části 8 Energetická účinnost byla v listopadu 2019 vydána nová norma ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-1: Funkční aspekty – Energetická účinnost.

Tento článek je věnován nové normě ČSN 33 2000-8-1 ed. 2.

Předmluva
Optimalizace využití elektrické energie je založena na managementu energetické účinnosti, která vychází z ceny elektrické energie, spotřeby elektrické energie a úprav prováděných v reálném čase. Účinnost se kontroluje měřením po celou dobu životnosti elektrické instalace. Tím se pomáhají identifikovat příležitosti pro případná zlepšení a úpravy. Zlepšení a úpravy smějí být realizovány pomocí opakovaného navržení elektrické instalace nebo výměnou zařízení. Cílem je navrhnout efektivní elektrickou instalaci, která umožní procesům energetického managementu vyhovět potřebám uživatele, a to v souladu s přijatelnou investicí.

Tato norma nejprve zavádí různá opatření, která zajistí energeticky účinnou instalaci na základě úspory kilowatthodin. Následně poskytuje pokyny pro upřednostnění opatření v závislosti na návratnosti investice; tj. úspora elektrické energie a snížení nákladů na elektrickou energii dělená výší investice.

Nová norma a změna normy
ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-1: Funkční aspekty – Energetická účinnost (listopad 2019)

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-8-1:2019, který je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60364-8-1:2019. Daná norma s účinností od 14. června 2022 nahrazuje ČSN 33 2000-8-1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-1: Energetická účinnost z prosince 2015, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou (souběžná platnost).

Účelem uvedené normy je poskytnout požadavky a doporučení pro elektrickou část systému energetického managementu, na kterou se vztahuje ISO 50001*). Zavádí požadavky, doporučení a metody pro navrhování a posuzování energetické účinnosti elektrické instalace za účelem získat nejlepší stálý ekvivalent služby pro nejnižší spotřebu elektrické energie a nejpřijatelnější dostupnost energie a ekonomickou rovnováhu.

Daná norma zavádí požadavky a doporučení pro návrh odpovídající instalace s cílem poskytnout schopnost pro zlepšení managementu energetické náročnosti instalace nájemcem/uživatelem nebo např. energetickým manažerem.

Pozn.:
V příloze C je uveden přehled článků „v některých zemích“ informující o odlišných praktikách méně trvalého charakteru, které se vztahují k předmětu této normy.

Změny oproti předchozí normě
Norma obsahuje tyto významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:
– revizi přílohy B,
– revizi 4.2: Posouzení energetické účinnosti elektrických instalací,
– aktualizaci 8.3: Vstupy ze zátěží, snímačů a předpověď,
– zavedení nových definic.

ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 stanovuje další požadavky, opatření a doporučení pro návrh, montáž, provoz a revize všech typů elektrické instalace nízkého napětí, včetně místní výroby a skladování elektrické energie pro optimalizaci celkového efektivního využití elektrické energie.

Tato norma mj. uvádí:
– Požadavky a doporučení této normy nesmějí omezit požadavky v jiných částech souboru ČSN 33 2000.
– Management energetické účinnosti nesmí snížit dostupnost elektrické energie a/nebo služby nebo provoz pod uživatelem požadovanou úroveň.
– V elektrické instalaci musí být ustanovení o převládajícím nastavení managementu energetické účinnosti podle rozhodnutí uživatele.
– Posouzení instalace musí být provedeno podle přílohy B této normy. Tohoto posouzení musí být přednostně dosaženo měřením. Je dovoleno, aby toho bylo dosaženo také výpočtem.
– Četnost pravidelných kontrol instalace musí být určena s ohledem na typ instalace a zařízení, jeho použití a provoz, frekvenci a kvalitu údržby, faktory ovlivňující energetickou účinnost a vnější vlivy, kterým jsou vystaveny. Výsledky a doporučení z předchozí zprávy, jsou-li, musí být vzaty v úvahu.
– Pro obecný přístup k účinnosti elektrické energie (EEE) je dovoleno určit čtyři sektory, z nichž každý má zvláštní vlastnosti vyžadující konkrétní metodiku realizace:
   – bytová instalace,
   – komerční instalace,
   – průmyslová instalace,
   – instalace pro infrastrukturu.

Pozn.: Účelem kategorizace je usnadnit srovnání mezi podobnými instalacemi.

– Uživatelé této normy, jako jsou místní úřady, projekční kanceláře, vlastníci budov, architekti, správci budov, by měli zvážit přiřazení jednotlivých typů instalace (podsektorů) k jednomu z výše uvedených odvětví činnosti.
– Je-li posuzování prováděno na nové instalaci a posouzení identifikovalo třídu účinnosti elektrické instalace nižší, než je vyžadováno, musí být zjištěné odchylky opraveny nebo musí být na základě lokálních předpisů, jsou-li, učiněna další opatření.
– Zjistí-li pravidelné hodnocení nižší třídu účinnosti elektrické instalace, než je vyžadovaná pracovní hodnota, je obvykle potřebný akční plán k dosažení požadované nebo žádoucí třídy účinnosti elektrického zařízení.
– Při navrhování elektrické instalace musí být do úvahy vzaty následující požadavky:
   – profil energetického zatížení (činná a jalová energie),
   – minimalizace energetických ztrát v elektrické instalaci prostřednictvím:
      – optimálního umístění transformátorů, lokálního zdroje a rozváděče (těžiště),
      – umístění rozvodny HV/LV,
      – snížení ztrát ve vedení,
      – lokálního zdroje a skladování.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
– Rozsah platnosti
– Citované dokumenty
– Termíny a definice
– Obecně
– Odvětví činnosti
– Požadavky a doporučení pro návrh
– Stanovení zón, využití a smyček
– Energetická účinnost a systém managementu zátěže
– Údržba a zvyšování výkonnosti instalace
– Parametry pro implementování opatření v oblasti účinnosti
– Opatření v oblasti energetické účinnosti

Norma obsahuje tyto přílohy:
A – Stanovení polohy transformátoru a rozváděče metodou těžiště
B – Metoda hodnocení energetické účinnosti elektrické instalace
C – Seznam poznámek týkající se určitých zemí
ZA – Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace

Pozn.: Do normy byly doplněny informativní poznámky upřesňujícího charakteru, které jsou označeny jako „POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ“.

ČSN 33 2000-8-1/ZMĚNA Z1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-1: Energetická účinnost (listopad 2019)

Uvedená změna pouze informuje o souběžné platnosti ČSN 33 2000-8-1:2015 a ČSN 33 2000-8-1 ed. 2:2019 (do 14. června 2022).

*) ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití.

(pokračování)


Vyšlo v časopise Elektro č. 1/2020 na straně 35.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021