časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Mariny, přístaviště, kotviště a napájení lodí elektřinou z břehu

13. 1. 2021 | Ing. Karel Dvořáček | placeholder

Česká republika sice nemá přímý přístup k mořím, ale přesto se vzmáhá záliba v plavbě na jezerech, řekách a větších rybnících. Zároveň s tím se šíří i kromě motorizace plavidel jejich vybavenost elektrickým zařízením. Pro větší využití elektřiny zde hovoří i četná omezení spalovacích motorů na některých vodních plochách a z toho plynoucí používání elektrických motorů k pohonu plavidel. K bezpečnému zajištění napájení těchto plavidel z břehu existují i odpovídající ČSN.

Česká republika sice nemá přímý přístup k mořím, ale přesto se vzmáhá záliba v plavbě na jezerech, řekách a větších rybnících. Zároveň s tím se šíří i kromě motorizace plavidel jejich vybavenost elektrickým zařízením. Pro větší využití elektřiny zde hovoří i četná omezení spalovacích motorů na některých vodních plochách a z toho plynoucí používání elektrických motorů k pohonu plavidel. K bezpečnému zajištění napájení těchto plavidel z břehu existují i odpovídající ČSN. Jde o:
1. ČSN 33 2000-7-730 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla z roku 2016 a
2. ČSN 33 2000-7-709 Změna Z3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy, mariny a podobné lokality – Zvláštní požadavky na napájení lodí z pobřeží z roku 2019.

Obr. 1. Marina na slepém rameni Vltavy ve Smrčkově ulici v Praze
Obr. 1. Marina na slepém rameni Vltavy ve Smrčkově ulici v Praze

Zvláštní požadavky stanovené v ČSN 33 2000-7-730 se vztahují na břehové instalace určené k napájení vnitrozemských plavidel pro komerční a správní účely, které jsou zakotvené v přístavech a kotvištích. S ohledem na to, že touto činností (komerční a správní) se obvykle zabývají organizace mající k tomuto účelu vyčleněnou agendu, budeme se zabývat pouze požadavky vyplývajícími z ČSN 33 2000-7-709 Změna Z3, která se zabývá zvláštními požadavky vztahujícími se pouze na obvody určené k napájení pohyblivých plavidel používaných pro správní, obchodní, průmyslové, rekreační nebo sportovní aktivity, dále označované jako lodě, v přístavech, marinách a podobných lokalitách.

Poznámky:
1. Tato norma zavádí do českého spisovného jazyka slovo „marina“, který dříve nebylo možno používat, ani v případech, kdy anglický originál přebíraného dokumentu tento pojem obsahoval. Bylo nutno používat slovo přístaviště, což není plný ekvivalent pojmu marina).
2. Změna Z3 ČSN 33 2000-7-709 svým rozsahem odpovídá nové edici příslušné normy, protože mění její název a kompletně nahrazuje původní text.

Obr. 2. Detail přístavního sloupku
Obr. 2. Detail přístavního sloupku

Některé důležité definice užívané pro potřeby ČSN 33 2000-7-709 Změna Z3:

loď – pohyblivé plavidlo používané pro správní, obchodní, průmyslové, rekreační nebo sportovní aktivity (např.: loď, jachta, motorový člun, plavidlo nebo hausbót),

přístav – zařízení pro kotvení lodí s pevnými přístavišti, kotvišti, pilíři nebo uspořádanými pontony umožňujícími kotvení jedné nebo více lodí,
Poznámka: Přístav splňuje průmyslovou funkci a/nebo funkci komerčního tranzitu a/nebo funkci skladování.

marina – zařízení pro kotvení rekreačních plavidel s pevnými přístavišti, kotvišti, pilíři nebo uspořádanými pontony umožňujícími kotvení jednoho nebo více rekreačních plavidel,

rekreační plavidlo – libovolné plavidlo používané výhradně pro sport nebo volný čas,

obytný člun; hausbót – plovoucí zastřešená stavba, která je navržena nebo přizpůsobena pro použití jako místo trvalého pobytu,

příslušenství – vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky,

břehová zásuvka – část určená k instalaci s pevným připojením (pobřežní strana) nebo k zabudování do zařízení,
Poznámka: Zásuvka může být také začleněna do výstupního obvodu oddělovacího transformátoru.

břehová vidlice – část určená k připevnění přímo k jednomu ohebnému kabelu a pro připojení k břehové zásuvce,

lodní spojka – rozumí se tím volné připojení ohebného kabelu k lodi a skládající se ze dvou částí, lodní nástrčky a lodní přívodky,

lodní nástrčka – část určená k připojení jednoho ohebného kabelu připojenému k napájení a pro připojení k lodní přívodce,

lodní přívodka – část zabudovaná do lodi nebo připevněná k lodi,

napájecí sloupek – zakrytý prvek určený pro elektrické napájení lodi,

mobilní napájecí jednotka – mobilní zakrytý prvek navržený pro elektrické napájení lodi,

servisní sloupek – zakrytý prvek určený pro připojení lodi k rozvodu elektřiny, vody, telekomunikačnímu rozvodu atd.

Použití příslušenství pro připojení lodi z břehu je znázorněno na obr 3.

Obr. 3. Schéma znázorňující použití příslušenství pro připojení lodi z břehu
Obr. 3. Schéma znázorňující použití příslušenství pro připojení lodi z břehu

Napájení a zdroje

Pokud je použita síť TN, nesmí koncový obvod pro napájení lodí obsahovat vodič PEN, tedy je nutno použít síť TN-C-S nebo TN-S.

Zdroje – jmenovité napájecí napětí nesmí překročit 250 V při jednofázovém, nebo 690 V při třífázovém napájení.

Zakázaná ochranná opatření

– zábrany, a umístění mimo dosah, jak je uvedena v příloze B ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, nesmí být použita.
– Nesmí být též použito ochrany nevodivým okolím. To vylučuje použití elektrického zařízení třídy 0.
– Ochranné opatření neuzemněným místním pospojováním nesmí být použito.

Požadavky na dovolená ochranná opatření

Elektrické oddělení

Používá-li se elektrické oddělení, musí být zajištěno splnění všech požadavků kapitoly 413 (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a obvod musí být napájen prostřednictvím pevného oddělovacího transformátoru vyhovujícího ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory.

Ochranný vodič přívodu k oddělovacímu transformátoru nesmí být připojen k uzemňovací svorce v zásuvce napájející loď. Pospojování lodi nesmí být připojeno k ochrannému vodiči břehového napájení.

Ochrana před přepětím

V případech, kdy analýza rizika podle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím ukazuje potřebu ochrany před přepětím, musí být ve sloupku umístěny SPD.

Vnější vlivy

Zařízení instalované na pevném přístavišti, kotvišti, pilíři nebo pontonu, nebo nad ním, musí být vybráno podle vnějších vlivů, které smí být přítomny:
– stříkající voda (AD4): IPX4,
– tryskající voda (AD5): IPX5,
– vodní vlny (AD6): IPX6.

Výskyt cizích pevných těles (AE)
Zařízení instalované na kotvišti, přístavišti, pilíři nebo pontonu, nebo nad ním, musí být vybráno se stupněm ochrany krytem alespoň IP4X z důvodu ochrany před vniknutím velmi malých předmětů (AE3).

Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek (AF)
Zařízení instalované na kotvišti, přístavišti, pilíři nebo pontonu, nebo nad ním, musí být vhodné pro použití v přítomnosti korozivních nebo znečišťujících látek v atmosféře (AF2). Pokud jsou přítomny uhlovodíky, použije se AF3.

Zařízení instalovaná v místech, ve kterých je přítomna mořská voda, musí být dostatečně chráněna. Zařízení musí být navrženo tak, aby se zabránilo korozi a znečištění vody.

Ráz (AG)
Zařízení instalované na kotvišti, přístavišti, pilíři nebo pontonu, nebo nad ním, musí být chráněno před mechanickým poškozením (rázem střední síly AG2). Ochrana musí být poskytována jedním nebo více z následujících způsobů:
– poloha nebo umístění zařízení musí být zvoleno tak, aby nedošlo k poškození jakýmkoli přiměřeně předvídatelným rázem,
– musí být zajištěna místní nebo celková mechanická ochrana,
– musí být instalováno zařízení s minimálním stupněm ochrany před vnějším mechanickým rázem IK07.

Přístupnost

Norma požaduje, aby zásuvky byly dostatečně osvětleny tak, aby se umožnilo jejich použití v noci.

Obr. 4. Člun pobřežní stráže na kotvišti, viz ČSN 33 2000-7-730
Obr. 4. Člun pobřežní stráže na kotvišti, viz ČSN 33 2000-7-730

Vedení

Následující způsoby provedení rozvodů jsou vhodné pro distribuční obvody:
a) podzemní kabely,
b) nadzemní kabely nebo nadzemní izolované vodiče,
c) kabely s měděnými vodiči a termoplastickou nebo elastomerní izolací a instalované v rámci výběru vhodného výrobku, který splňuje normu pro systém správy kabelů, nebo systém pro správu kabelů s přihlédnutím k vnějším vlivům, jako je pohyb, náraz, koroze a teplota okolí,
d) kabely s minerální izolací s ochranným povrchem z PVC,
e) pancéřované kabely s termoplastickým nebo elastomerním povrchem,
f) ostatní kabely a materiály, které nejsou méně vhodné než ty, které jsou uvedeny v písmenech a), b), c), d) nebo e) výše.

Je též požadováno, že se musí přijmout veškerá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ponoření kabelů do vody. Je třeba zvážit výskyt okolních látek a jejich potenciální korozivní účinek. Musí být přijata opatření, aby se zabránilo tomu, že nadzemní vedení bude strženo (např. kamiony, jeřáby atd.). Na kotvišti, přístavišti, pilíři nebo pontonu, nebo nad ním, nebo nad vodou v prostorech pohybu a kotvení lodí nesmí být použity následující druhy vedení:
a) nadzemní kabely a nadzemní vodiče volně zavěšené ve vzduchu, nebo obsahující nosný drát, např. jak je uvedeno pod čísly 35 a 36 v ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení“, tabulka A52-3,
b) izolované vodiče v trubkách, kanálech atd., např. jako způsob uložení číslo 4 a 6 v ČSN 33 2000-5-52 ed.2, tabulka A52-3,
c) kabely s hliníkovými vodiči, d) kabely s minerální izolací.

Použití kabelů v trubkách, kanálech atd. je povoleno.

V případě, že je třeba přemístit přístaviště nebo plovoucí ponton, musí být jeho přípojky k pilíři opatřeny vidlicemi a zásuvkami podle ČSN EN 60309-1 ed. 3 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky.

Není-li vidlice připojena, musí být opatřena krytem se stupněm ochrany minimálně IP67.

Kabely, výrobky vyhovující normám pro systém vedení kabelů a systémy vedení kabelů musí být vybrány a instalovány tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození způsobenému přílivem a jiným pohybem plovoucích konstrukcí.

Výrobky vyhovující normám pro systém vedení kabelů a systémy vedení kabelů musí být instalovány tak, aby umožňovaly odvod vody/kondenzátu, např. pomocí sklonu a/nebo drenážních otvorů.

Kabely uložené pod zemí
Kabely distribučních obvodů uložené pod zemí musí být, nejsou-li vybaveny dodatečnou mechanickou ochranou, uloženy v dostatečné hloubce, aby nedošlo k jejich poškození, např. pohybem vozidel.

Minimální požadovaná hloubka uložení kabelů bez ochrany před mechanickým poškozením v ČR je 0,7 m (s výstražnou fólií 0,2 m až 0,3 m nad kabelem). Pro potrubní systémy uložené pod zemí viz ČSN EN 61386-24 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 24: Zvláštní požadavky – Trubkové systémy uložené v zemi.

Venkovní kabely nebo izolované vodiče zavěšené nad terénem
Všechny vodiče venkovního vedení musí být izolované. Sloupy a další podpěry venkovního vedení musí být umístěny nebo chráněny tak, aby nebyly poškozeny při jakémkoliv předvídatelném pohybu vozidel. Venkovní kabely a venkovní izolované vodiče nesmí být v místech, ve kterých se pohybují vozidla, umístěny níže než 6 m nad terénem a v ostatních místech nesmí být níže než 3,5 m nad terénem.

Obr. 5. Mořské přístaviště s dobře patrnými servisními sloupky
Obr. 5. Mořské přístaviště s dobře patrnými servisními sloupky

Užití přístrojů pro ochranu před úrazem elektrickým proudem pomocí automatického odpojení od zdroje

Proudové chrániče (RCDs)
Zásuvky se jmenovitým proudem do 63 A musí být samostatně chráněny pomocí RCD se jmenovitým vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Zvolený RCD musí odpojit všechny póly včetně nulového. Zásuvky se jmenovitým proudem nad 63 A musí být samostatně chráněny pomocí RCD se jmenovitým vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 300 mA. Zvolený RCD musí odpojit všechny póly, včetně nulového. Je nutno vzít v úvahu potřebu selektivity, např. použitím typu S na začátku instalace s RCD zapojenými v sérii.

Přístroje pro ochranu před nadproudem
Zásuvka musí být samostatně chráněna nadproudovým ochranným přístrojem v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy.

Přístroje pro ochranu před atmosférickým nebo spínacím přepětím
V případech, kdy jsou požadovány ochranné přístroje podle ČSN 33 2000- 4-443 ed. 3 SPD typu 1 musí být instalována v napájecím zdroji a SPD typu 2 musí být instalována v rozváděčích a pilířích. SPD musí být koordinovány.

Odpojování
V každém rozváděči musí být instalován alespoň jeden odpojovací přístroj. Tento přístroj musí odpojit všechny póly, včetně nulového.

Zásuvky
V marinách:
– zásuvky se jmenovitým proudem do 63 A musí být v souladu s ČSN EN 60309- 2 ed. 3 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami a ČSN EN 60309-4 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely – Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování,
– zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 63 A musí být v souladu s ČSN EN 60309-1 a ČSN EN 60309-4,
– dvounapěťové zásuvky 230 /400 V musí být v souladu s ČSN EN 60309-1 a ČSN EN 60309-4,
– zásuvky a konektory musí být uzavíratelné nebo blokovatelné, aby nebyly přístupné kontakty pod napětím.

V jiných přístavech a podobných místech, nebo tam, kde není vyžadována zaměnitelnost musí být zásuvky v souladu s ČSN EN 60309-1 a ČSN EN 60309-4 nebo ČSN EN 60309-2 a ČSN EN 60309-4.

V marinách, jiných přístavech a podobných místech:
– smí být použity zásuvky, které jsou v souladu s národními vnitrostátními normami a jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 16 A,
– zásuvky musí mít stupeň ochrany krytem nejméně IP44 nebo musí být taková ochrana zajištěna samostatným krytem.

Tam, kde platí kódy AD5 nebo AD6, musí být stupeň ochrany krytem alespoň IPX5 nebo IPX6.

Zásuvky musí být umístěny co nejblíže ke kotvišti, které má být napájeno a musí být instalovány v rozvodné skříni nebo v samostatných krytech. Zásuvky musí být instalovány pouze za účelem napájení lodí. Pro jiná použití, např. pro výstavy nebo obchod, musí být instalovány vyhrazené zásuvky pro obecné použití. V žádném rozváděči, pilíři nebo jiném krytu nesmí být seskupeny více než čtyři zásuvky. Jedna zásuvka musí napájet pouze jednu loď. K sekundárnímu vinutí izolačního transformátoru, je-li užit, musí být připojena pouze jedna zásuvka.

Zásuvky na pevných kotvištích, pilířích a na plovoucích pontonech musí být umístěny v takové poloze, aby se zabránilo účinku stříkání a/nebo ponoření, nebudou-li přijata vhodná opatření. Zásuvky musí být umístěny ve výšce nejméně 1 m nad nejvyšší hladinou vody za normálních podmínek. V případě plovoucích pontonů nebo pouze lávek smí být tato výška snížena na 300 mm nad nejvyšší hladinu vody za předpokladu, že jsou přijata odpovídající dodatečná opatření k ochraně před účinky stříkání při běžném používání.

Tam, kde jsou k dispozici mobilní napájecí jednotky s příslušně chráněnými zásuvkami, musí mít minimální stupeň ochrany pro vnější mechanické působení IK08 a pro přítomnost vody IPX6. Musí být k dispozici prostředky pro zajištění mobilní napájecí jednotky a k zabránění jejího pádu do vody. Mobilní napájecí jednotky nesmí narušit úroveň bezpečnosti pevné instalace. Celkový počet zásuvek, které jsou k dispozici z kombinace pevné rozvodnice nebo krytu a mobilního zdroje, nesmí překročit čtyři.

Osvětlení mariny, přístavu
Každá část mariny a přístavu, nebo podobného místa, musí být osvětlena, aby to umožnilo jejich použití v noci.

Údržba
Údržba každé části instalace mariny, přístavu nebo podobného místa se provádí každoročně. V příloze D norma rovněž doporučuje, aby dodavatel elektrické energie poskytl správci přístavu některá doporučení pro připojení, každodenní provoz, revize a údržbu, jako příklad instrukcí pro správce přístavu.

Energetická účinnost
Pro opatření v oblasti energetické účinnosti se doporučuje instalovat záznamníky dat do rozváděčů a/nebo pilířů a/nebo do jakéhokoli jiného krytu pro shromažďování a sdílení údajů o energii z každé lodi.

Připojení lodi
Tato důležitá ustanovení jsou v Z3 ČSN 33 2000-7-709 řešena v informativní příloze A.

Pro připojení k pobřežní zásuvce, lodě:
– smí mít buď trvale připojený flexibilní kabel vybavený vidlicí kompatibilní s pobřežní zásuvkou,
– nebo smí použít odpojitelný kabel vybavený:
   – vidlicí kompatibilní s pobřežní zásuvkou na pobřežním konci,
   – lodní nástrčkou kompatibilní slodní přívodkou na lodním konci.

Ohebný síťový napájecí kabel smí být vybaven těmito připojovacími zařízeními:
a) vidlicí odpovídající ČSN EN 60309-1 nebo ČSN EN 60309-2,
b) ohebným kabelem typu 245 podle IEC 60245-4 nebo rovnocenným, který je buď pevně připojen k lodi, nebo je připojen k lodi pomocí lodní nástrčky a lodní přívodky odpovídající ČSN EN 60309-1.

Pokud hrozí riziko elektrolytické koroze vyplývající z cirkulací galvanických proudů v ochranném vodiči na břeh, nesmí být provedeno žádné spojení mezi PE vodičem lodi a PE vodičem břehového napájení.
Poznámka: Toto riziko existuje i u pevných zařízení umístěných na/do vodní hladiny.

Obr. 6. Přímé připojení k jednofázovému síťovému napájení
Obr. 6. Přímé připojení k jednofázovému síťovému napájení 


Obr. 7. Třífázové síťové napájení 

Toto riziko platí především v následujících ilustrovaných případech připojení.

Přímé připojení k jednofázovému síťovému napájení je zakresleno na obr. 6.

Na obr. 7 je zakresleno třífázové síťové napájení. Aby se zabránilo galvanickým proudům cirkulovat mezi trupem lodi a kovovými částmi na straně břehu, není provedeno spojení mezi PE vodičem na lodi a PE vodičem břehového napájení.

Na obr. 8. je zakresleno jednofázové síťové napájení s oddělovacím transformátorem na straně lodi. K zabránění cirkulace galvanických proudů mezi trupem lodi a kovovými částmi na straně břehu, smí být použit galvanický izolátor.

Na obr. 9. je zakresleno přímé připojení k jednofázovému napájecímu zdroji s oddělovacím transformátorem na lodi – elektricky oddělená síť.

Alternativou může být síťové napájení s oddělovacím transformátorem na pobřežní straně. Aby se zabránilo galvanickým proudům cirkulovat mezi trupem lodi a kovovými částmi na straně břehu, není provedeno spojení mezi PE vodičem na lodi a PE vodičem břehového napájení. Kovové části lodi, které jsou v kontaktu s vodou, jsou spojeny s PE lodi.

Na obr. 10. je zachycen způsob připojení k jednofázovému zdroji přes oddělovací transformátor umístěný na břehu.

Obr. 8. Jednofázové síťové napájení s oddělovacím transformátorem na straně lodi
Obr. 8. Jednofázové síťové napájení s oddělovacím transformátorem na straně lodi

Obr. 9. Přímé připojení k jednofázovému napájecímu zdroji s oddělovacím transformátorem
Obr. 9. Přímé připojení k jednofázovému napájecímu zdroji s oddělovacím transformátorem

Obr. 10. Připojení k jednofázovému zdroji přes oddělovací transformátor umístěný na břehu
Obr. 10. Připojení k jednofázovému zdroji přes oddělovací transformátor umístěný na břehu

Pokyny pro uživatele mariny
V uvedeném příkladu instrukcí pro marinu se doporučuje, aby provozovatel zařízení poskytl každému provozovateli lodi, který se chce připojit s lodí k elektrickému napájení, aktuální kopii těchto instrukcí. Rovněž se doporučuje nainstalovat aktuální, jasně čitelnou a počasí odolnou kopii těchto instrukcí na všech napájecích místech. Instrukce mají být nejméně v národním jazyce (jazycích) příslušného státu a v angličtině.

Instrukce mají minimálně obsahovat:

POKYNY PRO PŘIPOJENÍ K BŘEHOVÉMU NAPÁJENÍ

Toto zařízení poskytuje přímé, uzemněné připojení k břehovému napájení.

Obecně
a) V případě, že není na palubě vašeho plavidla namontován oddělovací transformátor k oddělení elektrického rozvodu vašeho plavidla od břehového napájení, je zde zvýšené riziko galvanické koroze (elektrolýzou) poškozující vaše plavidlo.
b) Napájecí napětí v tomto zařízení je: …V1), …Hz1).
c) Musí být přijata opatření k zabránění pádu ohebného kabelu nebo spojek do vody při připojování a odpojování.
d) Obvod pro napájející každou zásuvku je navržen pro připojení pouze jedné lodi.
e) Ohebný kabel má mít vhodný průřez, musí být nepoškozený, v jedné délce a bez spojů a lodní nástrčka a vidlice má být v dobrém stavu.
f) Vlhkost, prach a soli v lodní přívodce mohou představovat vážné nebezpečí. Zkontrolování lodní přívodky: její vyčistění a osušení, pokud je to nutné, před zapojením připojovacího ohebného kabelu z přístavního břehového napájení.
g) Nekvalifikované osoby se nesmí pokoušet o opravy nebo úpravy elektrické instalace. V případě jakýchkoli potíží se obraťte na provozovatele zařízení.
h) Pokud existují pochybnosti o vašem připojení k břehu, okamžitě kontaktovat přístavní úřad.

Při připlutí
a) Po zakotvení vypnout všechna zařízení na lodi, která odebírají elektrický proud.
b) Používat kabelovou sestavu vyrobenou osobou znalou. Zkontrolovat ohebný kabel, jeho vidlici a lodní nástrčku. Ujistit se, že jsou nepoškozené a v dobrém stavu.
c) Pokud ano, připojit ohebný kabel nejprve k lodní přívodce a potom k pobřežní zásuvce.
d) Zajistit, že kabel je umístěn tam, kde nemůže být poškozen, a zajistit, že nebude tvořit nebezpečí pro jiné osoby.

Během pobytu
a) Aby se předešlo jakémukoli riziku (požáru atd.), při opuštění lodi musí být břehové napájení odpojeno.

Před odplutím
a) Vypnout všechna zařízení na lodi, která odebírají elektrický proud.
b) Odpojit ohebný kabel od zásuvky na břehu a následně od lodní nástrčky.
c) Nasadit ochranný kryt na lodní přívodku, aby se zamezilo vniknutí vody a uzavřít kryt pobřežní zásuvky.
d) Svinout ohebný kabel, ujistit se, že lodní nástrčka a vidlice jsou čisté a suché, a uložit kabel na suchém místě, kde nebude poškozen.

Poznámka: 1) Bude doplněno provozovatelem zařízení.

Ilustrační fotografie EŠ

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021