Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Více aktualit

Hlavní jistič před elektroměrem

16.03.2017 | Ing. Tomáš Kos | E.ON Distribuce, a. s. | www.eon-distribuce.cz

Práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy a zákazníka jsou dány zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (EZ, energetický zákon). V souladu se zněním § 25 EZ zpracoval provozovatel distribuční soustavy Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) včetně příloh.

Tato pravidla schválil Energetický regulační úřad. PPDS stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky na připojení uživatelů k distribuční soustavě a z nich dále vychází provozovatel distribuční soustavy (PDS) při tvorbě svých Připojovacích podmínek.


Obr. 1. Příklad třípólového jističe, který není vhodný jako hlavní jistič před elektroměrem

K základním prvkům elektroměrových rozváděčů patří hlavní jistič před elektroměrem. Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v daném odběrném místě a jehož proudová hodnota je vždy součástí sjednané distribuční sazby. Proudovou hodnotu jističe před elektroměrem je nutné dimenzovat podle soudobého příkonu odběrného místa. Jestliže je hlavní jistič před elektroměrem úzce provázán s výší rezervovaného příkonu, je pochopitelné, že je v připojovacích podmínkách jednotlivých PDS požadavek na nezáměnné označení zejména jmenovité hodnoty proudu hlavního jističe a dále na jeho vypínací charakteristiku „B“ (rozsah okamžitého vypnutí).

Před elektroměr se musí osadit hlavní jistič odpovídající technickým normám ČSN EN 60898-1 v řadě přednostních hodnot jmenovitého proudu 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A s vypínací charakteristikou typu B nebo podle ČSN EN 60947-2. Nadproudová spoušť jističe musí být v rozsahu tří- až pětinásobku jmenovitého proudu jističe v čase 0,2 s. Použití jističe s nadproudovou spouští vyšší než pětinásobek jmenovitého proudu jističe v čase 0,2 s je závislé na kladném stanovisku provozovatele distribuční soustavy. Jako hlavní jistič bude použit jistič z normalizované řady proudů 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000 A. Před elektroměr se musí osadit hlavní jistič se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Přívody pro každý jistič se provádějí samostatně. Přípustná maximální hodnota jmenovitého proudu jednopólového hlavního jističe pro jednofázová odběrná místa je 25 A.

V případě nových odběrných míst a při změně hodnoty hlavního jističe na původních odběrných místech je nutné si nechat předem odsouhlasit pracovníkem PDS velikost proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. V případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možné po odsouhlasení PDS použít jistič s vypínací charakteristikou, která zohlední větší záběrový proud.


Obr. 2. Příklad jednopólového jističe, který není vhodný jako hlavní jistič před elektroměrem

Dalším požadovaným parametrem uvedeným v připojovacích podmínkách PDS (distribuční území společností E.ON, ČEZ) je jmenovitá zkratová schopnost jističe 10 kA nebo vyšší, je-li stanoveno jinak výpočtem pro konkrétní odběrné místo (připojení blízko trafostanice). Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA je v souladu s přílohou č. 6 PPDS. Všechny požadované parametry musejí být trvanlivě označeny na jističi bez možnosti záměny. Jmenovitý proud je označen bez značky „A“ (ampér), před ním je značka charakteristiky (okamžitého vypínání), nejčastěji B (výjimečně C nebo D), např. B 16. Jmenovitá zkratová schopnost jističe je označena v obdélníku v ampérech bez značky „A“, tedy 10 000. Jistič musí být umístěn v elektroměrovém rozváděči ve svislé poloze, tedy aby pohyb ovládací páčky jističe byl nahoru a dolů a páčka byla v zapnuté poloze nahoře.

Jisticí prvek tedy musí být již z výroby opatřen trvanlivým a nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. barva ovládací páčky odpovídající hodnotě jištění, barevný terčík na jističi nebo konkrétní číselná hodnota apod.), jmenovitou zkratovou schopností a jeho vypínací charakteristikou. Není přípustné, aby měl jistič jakýkoliv odnímatelný (záměnný) kryt. Musí být zachována jeho jednoznačná identifikace bez možnosti záměny jednotlivých dílů. Některé typy jističů nízkého napětí nevyhovují požadavkům na provedení hlavního jističe před elektroměrem, a nelze je proto v tomto provedení používat. Jističe nesplňují požadavky tím, že obsahují převlečné kryty a návlečky (obr. 1, obr. 2), které jsou oddělitelné. Proto není splněna podmínka jejich jednoznačné a nezáměnné identifikace, která musí být umožněna bez nutnosti demontovat jistič nebo plombovatelný kryt jističe.

Požadavky na provedení jističů jsou specifikovány v připojovacích podmínkách jednotlivých PDS, které jsou k dispozici např. na webových stránkách. Argument výrobců jističů ohledně barevného označení páčky nebývá dostačující, protože barevné značení páček vychází z barevného značení terčíků závitových pojistek a někteří výrobci jističů toto značení již nevyužívají. Navíc jsou pro PDS rovněž důležité údaje o požadované vypínací charakteristice a jmenovité zkratové schopnosti jističe.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2017 na straně 58. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.