časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Bezšroubový svět

2. 12. 2019 | Hager Electro, s. r. o. | www.hager.cz

Existuje odvětví elektrotechniky, které sice potřebuje pro svoje fungování šroubovák, ale šrouby už ne. Výraz bezšroubový svět vystihuje technickou podstatu tohoto moderního technického řešení. Namísto zakládání odizolovaných vodičů pod různé podložky, nebo dokonce tvarování drátěných oček na konci vodičů a dalších postupů hodných předminulého století stačí elektromontérovi současnosti odizolovat konec vodiče a zasunout do svorky, někdy nazývané také pružinová svorka. Může to být jak samostatná svorka (krabicová), tak součást svorkovnice některého vhodně konstruovaného přístroje.

Tato technika je běžná již několik desetiletí, ale teprve v posledních několika letech se masově prosazuje. Pro přiblížení výhod tohoto postupu technické veřejnosti uspořádala firma Hager Electro spolu s firmou WAGO sérii seminářů. Součástí školení byly výstavky rozváděčů, rozvodnic a modulárních instalačních přístrojů z produkce firmy Hager a rovněž samostatných svorek z produkce WAGO. Hlavní ale byly přednášky produktových specialistů obou firem. Semináře se uskutečnily v Brně a Ostravě, v obou městech s účastí přibližně 50 odborníků. Nejvyšší účast byla na pražském semináři, kam dorazilo na 120 zájemců. Profesní zaměření účastníků semináře bylo obdivuhodně široké. Dorazili pracovníci z elektrotechnických velkoobchodů, montážních firem, revizní technici i učitelé odborných elektrotechnických škol.


Obr. 1. Pan Thomas Grund, ředitel Hager Electro, s. r. o.

Účastníky semináře uvítal ředitel firmy Hager Electro pan Thomas Grund (obr. 1) a pak následovaly odborné přednášky. Úvodní přednáška pana Štěpána Tyce (obr. 2), technického poradce firmy Hager Electro, se týkala bezšroubového propojení v rozváděčích a rozvodnicích systémem quickconnect. S heslem „Jste přetažení? Použijte bezšroubové připojení.“ vysvětlil, jak zrychlit montáž instalace. Následovala přednáška pana Aleše Šilhavého, technického specialisty firmy WAGO-Elektro. Zopakoval principy a vývojové etapy bezšroubových svorek, především tzv. krabicových svorek. Další přednáška pana Š. Tyce se zabývala hlavními rozdíly mezi rozváděči, rozvodnicemi a úplnými kryty. Závěrečná přednáška byla věnována praktickému řešení automatizace budov a domovních instalací se zaměřením na rozhraní pro sběrnicové systémy a rozšiřování automatizace inteligentních budov.


Obr. 2. Štěpán Tyc, technický poradce Hager Electro, s. r. o.


Obr. 3. Všichni poslouchají

Systém quickconnect

Bezšroubové propojení v rozváděčích a rozvodnicích zajišťuje spolehlivější a až o 40 % rychlejší zapojování ve srovnání se šroubovými svorkami (obr. 4). Plné uplatnění najde při využití rozváděčů i modulových přístrojů značky Hager. Laněné vodiče lze vkládat do svorky bez nutnosti opatřovat ji dutinkou, jen za pomoci nástroje, kterým se uvolní pružina. Tuhé vodiče je možné vkládat zcela bez použití nástrojů. K uvolnění svorky a vyjmutí laněných i tuhých vodičů je třeba zatlačit do svorky šroubovák šířky 2,5 mm. Vhodné přístroje mají pouze bezšroubové svorky na výstupní straně. Na vstupní straně přístrojů jsou zdvojené svorky, které dovolují vložit do bezšroubové části hřebenové fázové přípojnice. Při použití jednotlivých vodičů se využije druhá, šroubová část svorky.


Obr. 4. Bezšroubové řešení quickconnect

Bezšroubové svorky

Principem je použití tlačné pružiny, která přitlačuje vodič, ať už laněný, nebo tuhý, k podložce a tím zajišťuje elektrický spoj (obr. 5). Oblasti užití jsou především pro krabicové svorky, jako součást instalačních přístrojů (domovní spínače) a u modulárních přístrojů pro rozváděče a rozvodnice. Hlavními výhodami svorek jsou: rychlost montáže i demontáže, bezpečnost díky trvale zajištěnému stabilnímu přítlaku a přehlednost – není možné do svorky zasunout více vodičů, než dovoluje zvolené technické řešení. Způsobů montáže a demontáže je několik. Asi nejstarší a stále využívaný u některých typů krabicových svorek a instalačních přístrojů je použití prosté síly. Tuhý vodič lze zapojit samostatně, laněný vodič musí být opatřen dutinkou. Progresivní způsob je s pomocí nástroje (úzký šroubovák), kterým se uvolní pružina, poté je možné zasunout vodič. Tento způsob je běžně využíván u modulárních přístrojů. Pohodlný způsob, který se prosazuje u novějších typů krabicových svorek, je uvolnění pružiny aretačním prvkem na svorce (páčkou).

U modulárních přístrojů se mohou být kombinovat bezšroubové svorky pro jednotlivé vodiče na výstupní straně se zdvojenými svorkami na vstupní straně. Na vstupní straně je možné volitelně použít hřebenové přípojnice nebo jednotlivé vodiče.


Obr. 5. Příklady bezšroubových svorek
a) svorka s nepřímým tlakem
b) svorka s přímým tlakem (klecová pružina)
c) svorka s ovládacím prvkem (páčka)

Typové rozváděče DBO

Takzvaná rozváděčová norma ČSN EN 61439-x má několik částí, z nichž část 3 je přímo věnována rozvodnicím k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Oproti starší normě obsahuje zvýšené požadavky na ochranu systému i osob. Přísnější požadavky jsou kladeny také na stupeň kontaminace, odolnost proti mechanickému nárazu (IK), korozi a UV záření.

Výstupní obvody mají ochranná zařízení, která jsou určena k obsluze laikem (jistič, proudové chrániče, proudové chrániče s nadproudovou ochranou a držáky pojistek), v souladu s IEC 60898-1, IEC 61008, IEC 61009, IEC 62423 a IEC 60269-3. Rozvodnice jsou určeny pro využití v domácnostech nebo podobných místech, kde obsluhu provádějí laici (např. rozváděče v kancelářských budovách nebo rozváděče pro pokladny v supermarketech).

U těchto rozváděčů je nutné rozlišit mezi původním výrobcem (výrobcem komponent) a výrobcem rozváděče (sestavy). Původním výrobcem, který musí zajistit zkoušky podle produktových norem, je zpravidla velký výrobce elektrotechnických komponent (např. Hager Electro). Ten předá výsledky zkoušek výrobci rozváděče, kterým je typicky montážní firma.

Výrobce zajistí kusové zkoušky každého rozváděče, zpracování protokolu o této zkoušce a vystavení EU prohlášení o shodě. Výrobci rozváděče postačí živnostenské oprávnění, nepotřebuje žádnou speciální licenci, neboť výroba rozváděčů je volná živnost.

Komponenty, které je možné do rozváděčů DBO (určených pro obsluhu laiky) montovat, označuje jejich výrobce v technické dokumentaci a patří mezi ně obvyklé modulární přístroje: jističe, chrániče, přístroje pro spínání, ovládání a měření. Existují přístroje, které nesmějí být do této kategorie rozváděčů montovány; k nim patří zařízení s nožovými pojistkami, výkonové jističe (MCCB) a další prvky, které nejsou určeny k obsluze laiky.

Firma Hager Electro poskytuje výrobcům rozváděčů rozsáhlou technickou podporu. Základními způsoby jsou výběr rozváděče podle tabulky nebo podle konfigurátoru. Na konfigurátor navazuje software umožňující vygenerovat veškerou potřebnou dokumentaci.


Obr. 6. Bezšroubové svorky od společnosti Hager

Úplné kryty

Už v minulosti bylo možné sestavit jednodušší rozváděče a bytové rozvodnice jen s malými omezeními tak, že se k jejich sestavení výhradně použily certifikované komponenty. Omezení spočívala hlavně v omezení velikosti rozvodnice a v kontrolovaném zaplnění, ze kterého bylo odvozeno oteplení rozvodnice. Normy, podle kterých se postupovalo, byly nahrazeny rozváděčovou normou ČSN EN 61439. Vedle rozváděčů podle této normy je možné instalovat také úplné kryty sestavené podle ČSN EN 60670-24 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon.

Nejdůležitějším pojmem této normy je:
Úplný kryt PD – prázdný úplný kryt nebo základní úplný kryt, kde schopnost integrování předem určených mechanických zařízení byla ověřena podle konstrukčních pravidel a zkoušek na základě současné normy, provedených výrobcem, kde musí pracovník provádějící instalaci ověřit instalovaná zařízení na základě pokynů pro konstrukci deklarovaného výrobcem podle přílohy BB.

Obr. 7. Vypínače Berker od společnosti Hager
Obr. 7. Vypínače Berker od společnosti Hager

Pro instalace přístrojů do úplných krytů Hager platí:

Do úplného krytu lze montovat přístroje, které jsou produktovou normou schváleny k obsluze laiky, tzn. jističe podle ČSN EN 60898-1; proudové chrániče podle ČSN EN 61008-2-1 a proudové chrániče s nadproudovou ochranou podle ČSN EN 61009-2-1, napáječe domácích telefonů ČSN EN 60950 atd. Není předem dáno, jaký typ a značka přístroje mají být použity, avšak přístroje nesmějí přesáhnout svou proudovou jmenovitou hodnotou In proudovou hodnotu Ina úplného krytu, tzn. přístroje nesmějí být větší než 63 A (neboť úplné kryty Volta, Gamma a Vector II mají Ina = 63 A). Hlavní jištění pro úplný kryt nesmí být větší než Ina úplného krytu (63 A). Přístroje musí být upevněny na lištu DIN a nesmí být překročena maximální modulární kapacita úplného krytu.

Po montáži musí být provedena revize a vyhotovena revizní zpráva, která obsahuje dokumentaci o instalaci úplného krytu. Na úplný kryt se nevylepuje žádný štítek nebo další označení (v případě potřeby je možné vytvořit štítek, avšak ten by neměl svým vzhledem připomínat štítek podle ČSN EN 61439).

Při revizi je nutné zkontrolovat zapojení podle schématu, překontrolovat dotažení svorek a změřit izolační stav.

Informace o tom, že rozvodnice je úplným krytem (odkaz na normu ČSN EN 60670-24), musí být uvedena přímo na ní, na obalu, ve kterém je dodávána, nebo minimálně v technické dokumentaci výrobce.


Obr. 8. Výstavka produktů vyvolala upřímný zájem

Série seminářů v Brně, Ostravě a Praze vyvolala upřímný zájem všech účastníků (obr. 8). Veškeré informace k systému quickconnect, bezšroubovým svorkám, typovým rozváděčům DBO i úplným krytům výrobce Hager Electro zájemci naleznou na: www.hager.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2019 na straně 38. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021