časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Aktivity VDE v České republice a ve Slovenské republice

22. 12. 2018 | VDE e. V. | www.vde.com

VDE e. V. (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) je německá profesní asociace zaměřená na elektrotechniku a příbuzné obory. VDE je jedno z největších technicko-vědeckých sdružení v Evropě, má 36 000 jednotlivých členů, včetně 1 300 členských firem a institucí členů a 8 000 studentů. Zaměstnává 1 600 pracovníků v různých profesích. VDE zastřešuje vědeckou a standardizační práci, stejně jako testování a certifikaci výrobků. VDE otevřela v Bratislavě své zastoupení pro Českou republiku a pro Slovenskou republiku. Zástupce institutu VDE pan Martin Freund zodpověděl redakci časopisu ELEKTRO několik otázek.

Dovolte mi hned na začátku trochu osobní otázku. Když jsme se setkali, očekával jsem, že zástupce VDE, navíc s německým příjmením, na mne promluví německy – nebo snad anglicky. A ejhle, slyším krásnou slovenštinu. Čím to?

To jméno je jen shoda okolností. Narodil jsem se na Slovensku a když mi byly necelé dva roky, moje rodina se vystěhovala do Německa. Tady jsem vyrostl a vystudoval – a díky tomu, že v rodině se mluvilo a stále mluví slovensky, jsem si zachoval znalost mateřského jazyka*). Ve společnosti VDE pracuji od roku 2013. Vzhledem ke svým slovenským a částečně i českým kořenům si od začátku svého pracovního působení kladu za cíl prosadit zkušební a certifikační služby institutu VDE v zemích střední a východní Evropy.

VDE je v očích českého nebo slovenského elektrikáře především prestižní zkušebna elektrických zařízení a také symbol určité standardizační činnosti pro elektrotechniku. Mnozí z nás se setkávají s hlavičkou VDE i v dalších souvislostech. Jak byste charakterizoval strukturu a činnosti institutu?

VDE je nezisková organizace, která se zabývá ochranou osob před nepříznivými účinky elektrické energie. Vznikla v roce 1893, tedy v době, kdy již existoval první elektrický generátor, jehož autorem byl Werner von Siemens. Siemens si uvědomil, jak je elektřina nebezpečná. Nevidíme ji, neslyšíme – a když ji ucítíme, už může být pozdě. Proto se aktivně podílel na založení VDE s cílem chránit osoby proti nepříznivým účinkům elektřiny. VDE byla první organizace, která sjednotila odborníky v úsilí učinit elektrickou energii bezpečnou. Toto úsilí postupně přerostlo ve vydávání norem a předpisů pro zacházení s elektřinou.

V normotvorné činnosti je VDE stále o krok napřed. Mezi aktivity VDE patří zajištění bezpečnosti v elektrotechnice, vypracování uznávaných technických předpisů jako národních a mezinárodních norem. Německá komise pro elektrické, elektronické a informační technologie DKE (Deutsche Komission der Elektrotechnik) je společná organizace DIN (Německého institutu pro normalizaci) a VDE. Je to národní organizace odpovědná za vytváření a udržování norem v těchto oblastech a zastupuje Německo v evropských a mezinárodních orgánech odpovědných za normalizaci.

Významnou a celosvětově uznávanou činností VDE je testování a certifikace elektrických a elektronických zařízení a systémů. Její součástí je akreditovaná zkušebna elektrických zařízení (VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH) v Offenbachu. VDE má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem a hlavní pobočky v Bruselu a Berlíně.

VDE vyvíjí také vydavatelskou činnost. VDE Verlag GmbH je vydavatelství s pracovišti v Berlíně a Offenbachu. Vydává celé spektrum literatury s tématy elektrotechnika, elektronika a informační technologie.

Jaké jsou důležité milníky v historii a tradicích VDE?

Zakládající konference VDE v roce 1893 se zúčastnili delegáti 37 německých elektrotechnických asociací. Dva roky na to vyšel první předpis – VDE 0100 Bezpečná konstrukce elektrických zařízení (1895). V roce 1904 vyšla první Kniha norem. Rok 1906 je rokem založení Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), za účasti VDE. Další z důležitých milníků byl rok 1920, kdy byla v Offenbachu zahájena činnost Zkušebny elektrických zařízení VDE. V roce 1970 dvě významné instituce, DIN a VDE, společně založily Německou elektrotechnickou komisi (DKE), která reprezentuje německé zájmy v mezinárodní standardizaci.

A Institut VDE byl u toho, když v Bruselu byl roku 1973 zřízen Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC. Jeho hlavním úkolem je podporovat harmonizaci národních standardů.

Jak vidíte pozici zkušebny VDE v konkurenčním prostředí – mezi evropskými a světovými zkušebnami?

S trochou nadsázky můžeme říci, že institut VDE je otcem myšlenky bezpečného elektrického proudu. Kdykoliv je v Evropě zapotřebí posoudit komplikovaný případ z hlediska elektrické bezpečnosti, zainteresované strany se obracejí na VDE. Svoji úlohu tady jistě hraje všeobecná povědomost odborné veřejnosti, že VDE byla u zrodu mnoha elektrotechnických standardů a norem, má dlouholeté zkušenosti a v této problematice se dobře vyzná. Proto má posouzení ze strany VDE u výrobců velkou váhu.

Vytváření pravidel, standardů či norem bylo zpočátku čistě národní záležitostí. Normy měly platnost pouze v jednom státě. I to byl důvod, proč v evropských zemích vznikaly další zkušebny. Mnohé z nich fungují dodnes. Ovšem VDE má v Evropě stále velmi uznávané postavení – a výrobek, který projde zkouškami VDE, má perfektní šanci uspět na trhu.

Zkušebna VDE je známa náročnými a průkaznými zkouškami elektrických zařízení. Zejména v případech, kdy výrobce ze zahraničí chce proniknout na západoevropský trh, především do Německa, Rakouska a Švýcarska, nechá svoje výrobky certifikovat při zkouškách VDE, jinak by měl velmi ztíženou pozici při uvádění výrobku na trh.

Značka VDE označuje bezpečnost a kvalitu v elektrotechnických, informačních a lékařských technologiích. Zkušební a certifikační ústav VDE v Offenbachu testuje kolem 100 000 výrobků od více než 10 000 zákazníků po celém světě. Spektrum testů výrobků zahrnuje elektrickou bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu, energetickou účinnost a další vlastnosti produktu, jakož i certifikaci a ověřování montážních postupů při výrobě.

Jaké má VDE technické a personální zázemí k provozování tak náročné činnosti, jako je zkušebnictví?

Většina odborníků, kteří pracují ve zkušebně VDE, má univerzitní technické vzdělání a dlouholetou praxi ve zkušebnictví. Mají výtečné znalosti norem, předpisů a zkušebních postupů – a dále se permanentně vzdělávají. V zájmu zachování kontinuity těchto vědomostí a dovedností hledáme kontakty na absolventy univerzit, kteří by chtěli pokračovat v této práci. Někdy bývá velmi složité přesvědčit nové mladé odborníky, aby svou kariéru začali právě ve zkušebně, kde se výrobky nevyvíjejí, ale naopak ničí při destruktivních zkouškách.

Pracovníci zkušeben jsou hlavně zkušební inženýři, kteří se přímo zabývají realizací zkoušek, dále pracovníci administrativy a také odborníci zastupující jednotlivé obory v Německé elektrotechnické komisi (DKE).

Zkušebny VDE jsou vybaveny nejnovějšími technickými zařízeními pro běžné zkoušky elektrických zařízení, jako jsou elektrické přístroje, rozváděče a další komponenty elektrických rozvodů. VDE má speciální zkušebnu elektromagnetické kompatibility (EMC), dále také chemickou laboratoř a klimatotechnickou zkušebnu.

O jaký druh zkoušek je v současné době největší zájem?

Jednou z nejžádanějších je zkouška elektromagnetické kompatibility, která je v případě certifikace nebo zkoušení podle specifikace výrobce ve většině případů naprosto nezbytná.

EMC se nějakým způsobem skrývá v každém oboru a je třeba ověřit vlastnosti výrobku i z tohoto hlediska, jinak by zkouška nebyla úplná. V poslední době, kdy se ve všech oblastech včetně průmyslu prosazuje téma internet věcí (IoT), je pozornost konstruktérů, výrobců i uživatelů zaměřena na komunikační techniku, zejména na rádiových frekvencích. Tady nabývá na významu kromě bezpečnosti lidí také bezpečnost dat.

Jaká je pozice standardů VDE v Německu a v Evropě, tedy v prostředí evropských norem a národních standardů dalších zemí?

Elektrotechnici a elektrikáři, kteří studovali svůj obor v Německu a po celou dobu svého studia přicházeli do styku s normami VDE, vědí, co obnáší značka VDE, a jednoznačně dávají přednost výrobkům označeným touto značkou, která potvrzuje, že výrobek splňuje normy VDE a další standardy.

Odborníci z VDE zasedají v normalizačních komisích v rámci Německa i Evropy. Po této linii se snaží doporučovat a prosazovat v normách taková ustanovení, o nichž jsou přesvědčeni, že jsou pro daný obor prospěšná. Přitom jsou jejich názory mnohdy konfrontovány s názory výrobců a politiků, kteří mohou sledovat i zcela odlišné zájmy. Mínění VDE má v těchto komisích poměrně velkou váhu.

V kterých oblastech elektrotechnického průmyslu je pozice VDE nejsilnější?

Kořeny VDE se v historii velmi úzce stýkají s technikou kabelů a vodičů. Proto jsou kabely, vodiče a elektroinstalační materiál silnou a uznávanou oblastí zkušebnictví ve VDE. Sem samozřejmě spadají zkoušky elektrických přístrojů a rozváděčů. Vedle toho jsou častým předmětem zkoušek elektrické spotřebiče pro domácnost – pračky a sušičky, ledničky, myčky nádobí a celá plejáda kuchyňských elektrospotřebičů. V poslední době jsou také velmi často zkoušena elektrická a elektronická zařízení automobilů, zda jsou v souladu s normami a standardy národními a evropskými, ale také s podnikovými standardy výrobců.

Jsou známy některé případy zneužití značky VDE v rozporu s legislativními normami? Jak se proti tomu chráníte?

Každý zadavatel zkoušky u VDE musí být registrován v naší databázi a stejně je to se všemi výrobky, které nesou značku VDE. Není tedy tak jednoduché přijít na trh s výrobkem, na kterém je značka VDE, aniž by byly zkoušky skutečně provedeny. Databáze je přístupná přes internet, takže každý, i celní úředník, se může přesvědčit, jestli výrobek nese značku VDE oprávněně. Zneužití značky se úplně zabránit nedá, ale spolupracujeme s příslušnými úřady na tom, abychom ochránili trh před výrobky nesoucími naši značku neoprávněně, za jejichž bezpečnost VDE nemůže nést odpovědnost.

Jak ve VDE funguje získávání a výměna informací o technických trendech využitelných pro standardizaci a testování výrobků?

Společně s odděleními pro standardizaci a testování výrobků ve VDE působí technické společnosti, které sledují inovační strategie a podporují předávání znalostí a výměnu informací o technických trendech mezi výzkumnými pracovníky, vývojáři a uživateli.

Společnost pro informační technologie (ITG) podporuje výzkum, vývoj a aplikaci informačních technologií v oblasti datové a komunikační techniky, výrobních a komunikačních systémů, ochrany životního prostředí, lékařské a dopravní techniky.

Energetická společnost (ETG) si klade za cíl interdisciplinární a mezinárodní spolupráci průmyslu, vědy, dodavatelů energie a uživatelů energie.

Německá společnost pro biomedicínské inženýrství (DGBMT) s více než 2 600 členy je největší vědeckotechnickou společností v oboru zdravotnické techniky v Německu. DGBMT podporuje rozvoj zdravotnické techniky v Německu neziskovým způsobem.

Interdisciplinární Společnost pro mikroelektroniku, mikrosystémy a přesné strojírenství (GMM) motivuje jmenované oblasti ke spolupráci v nových oborech a podporuje dialog mezi výrobci a uživateli, mezi vědou a politikou.

Společnost pro měření a automatizaci řízení (GMA) je národní síť expertů na podporu specializovaných oblastí měření a automatického řízení, jakož i optických technologií. Interdisciplinární orientace GMA je stále více charakterizována využitím zpracování informací a využíváním otevřených sítí pro automatizační úkoly a řízení výrobních procesů.

Fórum pro provoz sítí (FNN) zajišťuje technické řízení elektroenergetické sítě v Německu, vyvíjí a šíří technické předpisy VDE pro provoz a bezpečnost přenosových a distribučních soustav jako součást souboru bezpečnostních norem VDE.

Přesah do nejvyšší státní politiky má společnost VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, se sídlem v Berlíně. Je pověřena německými federálními a státními ministerstvy vývojem programů na podporu politického rozhodování v oblastech techniky.

Co je posláním a cílem mise VDE v neněmeckých evropských zemích?

V obecné rovině je posláním VDE chránit osoby před nepříznivými účinky elektrické energie, zpravidla z elektronických a elektrotechnických zařízení. K tomu přispívá naše konzultační činnost v technických společnostech, standardizační činnost a hlavně ověřování výrobků v naší zkušebně.

Zkušebna a její značka jsou známy a uznávány na celém světě. Služby VDE otvírají dveře na trhy, na kterých by se výrobek bez této značky jen obtížně uplatňoval. Například chcete-li s výrobkem jít do Brazílie, Argentiny, Číny nebo Jihoafrické republiky, VDE zná tamější standardy a dokáže podle nich udělat zkoušky výrobku.

Inspektoři také navštěvují vytipované výrobny (například v Číně), aby se přesvědčili o dodržování standardů při výrobě a mohli výrobku udělit certifikát.

Zastoupení VDE v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku vychází vstříc výrobcům elektrických zařízení, kteří již se zkušebnou spolupracují, ale také potenciálním zájemcům o zkoušky v renomované zkušebně, jejíž značka VDE mívá zpravidla rozhodující vliv pro úspěšné uplatnění výrobku na trzích západní Evropy. Z pozice zastoupení VDE výrobcům nabízím osobní kontakt a snažím se usnadnit jim start procesu ověření vlastností výrobku ve zkušebně VDE.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček,
FCC PUBLIC

*) Poznámka redakce: Pan Freund při rozhovoru odpovídal slovensky a vstřícně souhlasil s tím, že redakce převede zvukový záznam odpovědí do českého jazyka, který je jí bližší pro aktivní zpracování. Dohodli jsme se tak v dobré víře, že slovenský čtenář tento krok pochopí a akceptuje.


Vyšlo v časopise Elektro č. 12/2018 na straně 52 . 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021