Aktuální vydání

Číslo 7/2021 vyšlo tiskem 30. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 7. 2021. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Technická informace o výrobku
Nová generace přepěťových ochran CITEL s integrovaným předjištěním – DACF25S
Opakovaně použitelné čisticí utěrky pro průmysl, řemesla a dokonalou čistotu

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Výběrová řízení při projektování a dodávce osvětlení

15. 3. 2018 | Ing. Tomáš Sousedík I METROLUX | www.metrolux.cz

Aktuální ekonomická situace se projevuje i v oboru osvětlení. Přibývají jak nové realizace osvětlovacích soustav, tak i rekonstrukce osvětlení. Částečně z důvodu zastaralého osvětlení, ve velké části případů také proto, že je možné docílit úspory elektrické energie. To je dáno především nástupem LED světelných zdrojů do osvětlení. Jde-li o veřejnou zakázku nebo o zakázku, která má být financována z dotací, má výběrové řízení ze zákona (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) relativně jasně dané podmínky. Vzhledem k tomu, jak velká je investice při realizaci osvětlovací soustavy, doporučuje autor investorům věnovat výběru osvětlení a realizační firmy zvýšenou pozornost i tehdy, kdy o veřejnou nebo dotovanou zakázku nejde.

Vnitřní osvětlení

Před vlastním výběrovým řízením (VŘ) se doporučuje investovat do studie proveditelnosti zpracované odbornou firmou, která není zároveň potenciálním dodavatelem. Investor tak získá porovnání několika možných variant řešení osvětlení, odhad pořizovacích a provozních nákladů, stanovení návratnosti investice. Jestliže se investor na základě této studie rozhodne investiční záměr realizovat, doporučuje se před zahájením výběru dodavatele provést tyto kroky:

a) Zajistit prováděcí projekt pro realizaci včetně výkazu výměr. Tento projekt slouží jako hlavní podklad pro uchazeče, na jehož základě vypracují cenovou nabídku. V některých případech investor vypisuje VŘ bez projektu. Projektová dokumentace je pak součástí poptávky. Tento postup nelze doporučit. Takto vypracované a předložené nabídky nelze relevantním způsobem porovnat. Vždy je lepší vypracovat kvalitní projektovou dokumentaci, na jejímž základě je možné požadovat porovnatelné cenové nabídky.
b) Připravit kromě projektu elektro technickou část zadávací dokumentace, která bude jednoznačná a srozumitelná. V ní mají být jasně specifikovány požadavky na osvětlovací soustavu. Pro tuto část se doporučuje oslovit odborníka, který pomůže sestavit technickou část zadání. Vždy je důležitá spolupráce se zadavatelem. Kromě požadavků příslušných norem (např. ČSN EN 12464-1, ČSN EN 1838) a vyhlášek (nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci) by měla zadávací dokumentace zahrnout specifické požadavky a potřeby zadavatele (např. požadavky na ovládání a řízení osvětlovací soustavy). c) Zjistit aktuální stav dotačních programů, zda se některý nevztahuje na plánovaný investiční záměr.

Vzhledem k tomu, že součástí zadávací dokumentace bývá také návrh smlouvy o dílo, svěřuje se příprava výběrového řízení firmám, které mají převážně právnický charakter. Když si tato firma nezajistí subdodavatele na technickou stránku zadání, bývá to hlavní důvod, proč výběrové řízení nedopadne ke spokojenosti zadavatele.

Co má tedy být součástí zadávací dokumentace?
1. Prováděcí projekt elektro včetně výkazu výměr.
2. Výpočty osvětlení včetně stanovení udržovacího činitele MF.
3. Protokol o prostředí.
4. Popis technických požadavků na osvětlovací soustavu. Zohlednit rozdílné požadavky pro jednotlivé prostory.

Technická specifikace by měla obsahovat tyto položky:
a) Popis požadovaných parametrů osvětlení. Podle zatřídění podle ČSN EN 12464-1 (osvětlenost, rovnoměrnost, index podání barev Ra, teplotu chromatičnosti, index oslnění UGR).
b) Zadání technických parametrů svítidel (typ zdroje, životnostní charakteristiky vyjádřené LB faktory pro konkrétní časový úsek a teplotu okolí Ta, měrný výkon, krytí IP, odolnost IK,
teplota chromatičnosti Tcp, index podání barev Ra atd.).
c) Požadavky na ovládání a řízení osvětlovacích soustav. Popsat požadovaný způsob ovládání (velín, rozváděče, tlačítka, dotykové panely, automaticky při použití senzorů přítomnosti osob apod.) Dále specifikovat řídicí systém. Projektant by měl navrhnout vhodný typ (např. DALI). V zadání by mělo být popsáno, kde a jak má být regulace používána a nastavena.
d) Seznam podkladů, které má uchazeč při vypracování nabídky předložit.

Po uchazečích se doporučuje požadovat tyto podklady:
1. Výpočty osvětlení ve formátu pdf a ve zdrojovém formátu (nejčastěji z Dialuxu), není-li v nabídce dodržena specifikace z projektové dokumentace.
2. Výpočty udržovacího činitele MF.
3. Certifikáty ke svítidlům (např. ENEC).
4. Katalogové listy svítidel.
5. Vzorky svítidel hlavních typů osvětlení (pro fyzickou kontrolu a případné ověření parametrů ve fotometrické laboratoři).

Posouzení a vyhodnocení nabídek je vhodné svěřit odborné firmě, která zároveň není potenciálním dodavatelem. V průběhu realizace je dobré zajistit si technický dozor, který dohlédne na to, že realizace probíhá v souladu s projektovou dokumentací a že dodavatel dodal přesně takové řešení, jaké bylo předmětem cenové nabídky.

Po realizaci osvětlení podle výběrového řízení je doporučeno provést měření osvětlení. Výstupem je protokol o měření, který potvrdí, zda je realizovaná osvětlovací soustava v souladu se zadávací dokumentací. Zároveň je to doklad potřebný ke kolaudaci objektu. Předkládá se hygienikům (umělé osvětlení) a hasičům (nouzové osvětlení). Je třeba dbát na to, že dosažená osvětlenost není jediným parametrem, který je normou stanoven. Díky dostupnému vybavení je dnes již možné měřit (nejen v laboratoři, ale už i v terénu) kromě osvětlenosti též index oslnění UGR (jasovou kamerou) a index podání barev Ra.

Především možná kontrola indexu oslnění UGR měřením jasovou kamerou je nástrojem proti praktikám nepoctivých firem, které ve svých výpočtech UGR záměrně neuvádějí, nebo jeho výpočet dokonce falšují, aby v zakázce uspěly. Proto je důležité, aby tato měření prováděla nezávislá firma vybraná přímo investorem (nikoliv realizační firmou). Tato firma by měla mít patřičnou autorizaci pro měření osvětlení a používat vybavení s požadovanou přesností (obr. 1). Součástí protokolů o měření musí být i kalibrační listy k použitým měřicím zařízením, které nejsou starší dvou let. Informace o obsahu protokolu o měření jsou podle typu měření (přesné, provozní, orientační) uvedeny v normě ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení vnitřních prostorů – část 3: Měření umělého osvětlení.

Luxmetr KrochmannObr. 1. Luxmetr Krochmann

Veřejné osvětlení (VO)

Ve veřejném osvětlení platí obdobné principy jako ty již popsané. Návrh, projekt i měření osvětlení se provádějí podle souboru norem ČSN EN 13201. Velká část výběrových řízení ohledně VO je realizována v rámci dotačního programu Efekt. Na základě požadavků tohoto programu musí být rekonstrukcí osvětlovací soustavy dosaženo úspory elektrické energie ve výši 35 % při splnění normových požadavků na osvětlení (jasy pro třídy komunikací M, osvětlenosti pro třídy P a C). Proto se již při přípravě provádějí výpočty osvětlení, které mají prokázat splnění požadavků norem. Při vlastním VŘ je nutné dostatečně přesně specifikovat požadavky na osvětlení a zkontrolovat výpočty osvětlení jednotlivých uchazečů.

Bude-li totiž jejich nabídka zahrnovat jiné typy svítidel než použité v návrhu osvětlení, nemusí být zaručeno, že budou vypočtené hodnoty vyhovující. Nejčastějším parametrem, který není v praxi dodržen, je rovnoměrnost jasů nebo osvětlenosti. To je nejčastěji dáno příliš velkou roztečí světelných míst, malou výškou stožárů (vzhledem k jejich rozteči) a nevhodně zvoleným rozložením svítivosti svítidel. Na obr. 2 a obr. 4 jsou fotografie komunikací a na obr. 3 a obr. 5 výstupy z jasové kamery stejných míst. V prvním případě jde o ukázku nevyhovující realizace v obci Libkovice. Důvodem je právě nedostatečná výška stožárů a nevhodně zvolená svítidla (křivka svítivosti).

Libkovice - nevhodné osvětlení komunikaceObr. 2. Libkovice – nevhodné osvětlení komunikace

Libkovice – výstup z jasové kamery
Obr. 3. Libkovice – výstup z jasové kamery

Jihlava, Okružní ulice – vyhovující osvětlení komunikace
Obr. 4. Jihlava, Okružní ulice – vyhovující osvětlení komunikace

Jihlava, Okružní ulice – výstup z jasové kamery
Obr. 5. Jihlava, Okružní ulice – výstup z jasové kamery

Z fotografií je patrná značná nerovnoměrnost osvětlení. V druhém případě je to ukázka komunikace v Jihlavě, Okružní ulice, jejíž osvětlení vyhovuje platné legislativě. Z toho je patrné, jak důležitá je příprava a vyhodnocení výběrového řízení. Městům a obcím se doporučuje do výběrové komise nominovat poradce – odborníka, který technickou část nabídek uchazečů řádně vyhodnotí. Stejně jako v případě vnitřního osvětlení se investorům doporučuje najmout nezávislou firmu, jež po realizaci provede měření osvětlení, které ověří plnění zadávacích podmínek a příslušných norem. Nenechávejte měřit realizační firmu. Pro komunikace třídy M (jasové úseky) je nutné vybrat firmu, která má k dispozici odpovídající jasoměr, nebo ještě lépe jasovou kameru. Při využívání dotačního programu Efekt je závěrečné měření osvětlení komunikací povinné.

Závěr

Investice vložená do přípravy výběrového řízení se investorům jistě vyplatí. Pro uchazeče, kteří nabízejí kvalitní řešení, je to navíc příležitost, kdy nemusí investorům složitě vysvětlovat technické rozdíly mezi nabídkami. Precizně nastavené výběrové řízení by mělo nekvalitní a nevyhovující nabídky eliminovat.


Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2018 na straně 12.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.