Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

Svítidla – uvádění výrobků na trh

28.03.2014 | Strojírenský zkušební ústav, s.p. | www.szutest.cz/elektro

--- Ing. Josef Pacovský, Ph.D., Ing. Ondřej Adámek ---

Obecné principy uvádění svítidel na trh

Svítidlem je podle definice harmonizované normy ČSN EN 60598-1 ed. 5: „zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo několika světelnými zdroji; a které obsahuje všechny díly nutné pro podepření, upevnění a ochranu světelných zdrojů a kromě světelných zdrojů samotných v případě potřeby i příslušenství obvodu včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti“.

Všichni výrobci proto musí dodržovat platná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a platná ustanovení nařízení vlády (dále jen NV) č. 17/2003 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

Za elektrické zařízení nízkého napětí je považováno jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 do 1 000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 do 1 500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li požadavky NV a bylo-li vyrobeno ve shodě s harmonizovanými českými normami.

Podle NV musí každý výrobce před uvedením výrobku na trh nebo do provozu vydat ES prohlášení o shodě a označit výrobek označením shody CE. Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění se zohledněním požadavků NV, kterým se stanovují technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí v § 3, vydává výrobce elektrického zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce před jeho uvedením na trh nebo do provozu ES prohlášení o shodě ve stanoveném rozsahu a výrobek opatřuje označením CE, čímž potvrzuje bezpečnost tohoto výrobku a splnění všech požadavků konkrétních nařízení vlády, která se na výrobek vztahují.

Zákon č. 22/1997 Sb. § 2 rozumí:

výrobcem: „Osobu, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky“,

zplnomocněným zástupcem: „Osobu usazenou v členském státě Evropské unie, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce ze zákona.“ Jde o zajištění shody výrobků od počátku, tj. od projektu, výběru a nákupu použitých komponent, vlastní výroby, přes zaměstnání pracovníků s potřebnou kvalifikací až po zajištění zkušebních procesů a vystavení výstupních dokumentů.

Výrobce je povinen vybavit rozváděč průvodní dokumentací, návodem k použití a označit ho výrobním štítkem s označením CE. Celý postup vnitřní kontroly musí být u výrobce zavedený, zdokumentovaný.

Aplikace norem na svítidla

Nejčastěji využívané normy vztahující se k posuzování a zkoušení svítidel jsou:

  • EN 60598-1 z roku 2008 Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky,
  • EN 60598-2-xx Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl xx (Zvláštní požadavky na jednotlivé druhy svítidel, stacionární svítidla, venkovní, nouzové osvětlení, osvětlování komunikací, pro akvária, zápustná svítidla atd.),
  • EN 62031 Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost,
  • EN 61347-1 Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky,EN 61347-2-xx Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-xx (Zvláštní požadavky pro elektronická ovládací zařízení modulů LED napájená střídavým nebo stejnosměrným proudem, elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení a další).

Na základě požadavků příslušné normy vztahující se k výrobkové skupině norem musí svítidla splnit požadavky a zkoušky předepsané v normě vztahující se k dané skupině výrobků. Mezi nejběžnější zkoušky patří oteplení svítidla, teplotní stabilita plastových krytů, hořlavost, izolační pevnost, izolační odpor, zkouška vlhkem, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty, upevnění napájecího kabelu, spojitost ochranného obvodu, měření unikajících proudů, zkouška nastavovacích prostředků (až 1 500 cyklů), mechanická pevnost prováděná rázovým kladivem, kontrola trvanlivosti značení na výrobním štítku, zkoušky objímek zářivkových těles tlakem v ose, vhodnost svorkovnic a jejich umístění, šrouby a spoje, které by mohly při poruše způsobit nebezpečí, a další zkoušky a požadavky požadované příslušnou normou výrobku.

V současnosti mezi nejproblémovější zkoušky patří elektromagnetická kompatibilita, kde nejčastěji využívané normy jsou:

  • EN 55015 z roku 2006 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením,
  • EN 61547 z roku 2009 Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely – EMC požadavky odolnosti,
  • EN 61000-3-2 z roku 2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  • Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A),
  • EN 61000-3-3 z roku 2013 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.

V rámci veletrhu Amper pořádal 2014 pořádal Strojírenský zkušební ústav seminář na téma uvádění svítidel na trh.

 

 


 

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
www.szutest.cz/elektro

tel.: +420 541 120 111
e-mail: szu@szutest.cz