Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

SLOVALUX 2019: nástup adaptívneho osvetlenia je nezadržateľný

7. 2. 2020 | doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. | FEI STU | www.fei.stuba.sk

V dňoch 20. až 22. novembra 2019 sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave uskutočnil tematický odborný seminár SLOVALUX 2019. Jeho nosnou témou bolo inteligentné, „smart“ osvetlenie v interiéroch aj exteriéroch. Po nástupe LED technológie v osvetlení predstavuje smart osvetlenie ďalší vývojový míľnik, ktorý bude veľmi ovplyvňovať vývoj moderných osvetľovacích systémov a užívateľom poskytne nevídané možnosti v podobe rozšírených funkcií, úspor energie a zníženia negatívnych dopadov na životné prostredie. Téma seminára bola preto nanajvýš aktuálna a pritiahla pozornosť svetelných technikov, elektrikárov, architektov a stavbárov zo všetkých sfér odbornej spoločnosti.


Obr. 1. Stretnutie zástupcov firiem so študentami FEI STU v Bratislave bolo podnetné a inšpirujúce

Úvod patril sprievodnému spoločenskému podujatiu. V predvečer otvorenia seminára viacerí účastníci absolvovali výstup na zrúcaniny hradu Devín. Záujemcov neodradilo ani sychravé jesenné počasie. Odmenou im boli úchvatné výhľady na sútok Dunaja a Moravy, ktorý sa vynáral z podzimných hmiel. Večer sa konal uvítací večierok, počas ktorého organizátori pripravili zaujímavé aktivity: obrazovú prezentáciu štúdia svetelnej techniky a elektroenergetiky na FEI STU v Bratislave, fotoalbum odborných podujatí SSTS, ale aj voľný priestor na nadväzovanie nových kontaktov a odbornú diskusiu. Pre zamestnávateľov organizátor vytvoril priestor na osobné stretnutie so študentmi spojené s burzou brigád a ponukou zamestnania, vrátane ponuky zaujímavých tém na bakalárske a inžinierske záverečné práce. Stretnutia sa zúčastnili študenti bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia. Obe strany zhodnotili túto aktivitu veľmi pozitívne. Z diskusie vyplynulo, že odborné firmy, vysoká škola a študenti musia spolu úzko kooperovať a už počas štúdia si budúci absolventi musia budovať portfólio svojich profesionálnych kontaktov, ktoré majú potenciál pretaviť sa neskôr do zamestnaneckého pomeru alebo do obchodných vzťahov.

Slávnostné otvorenie seminára viedol tajomník Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti (SSTS) doc. Ing. Stanislav Darula, CSc. Za organizátorov predniesli príhovor predseda SSTS doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., a predseda Českej společnosti pro osvětlování (ČSO) doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. V mene FEI STU v Bratislave účastníkov seminára privítal riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky prof. Ing. František Janíček, PhD., ktorý sa zároveň ujal slova a v úvodnej prednáške predstavil odbornej verejnosti systém štúdia na STU v Bratislave s dôrazom na elektroenergetiku a svetelnú techniku.


Obr. 2. Slávnostné otvorenie seminára (za predsedníckym stolom zľava
prof. Janíček, 
doc. Gasparovský, doc. Novák a doc. Darula)

Odborné prednášky boli zostavené do ucelených tematických blokov. Prvý blok bol zameraný na inteligentné osvetlenie vo vonkajšom prostredí. Ing. Eduard Kačík vysvetlil úlohu verejného osvetlenia v infraštruktúre inteligentných miest (tzv. Smart City), na čo vo svojej prednáške nadviazal Ing. Peter Janiga, PhD., a rozvinul koncept systému smart verejného osvetlenia. Adaptívnym verejným osvetlením z hľadiska zrakových potrieb rôznych skupín užívateľov sa zoberal doc. Gašparovský a s Ing. Janigom sa následne podrobnejšie venoval možnostiam riadenia verejného osvetlenia v závislosti od toku dopravy. Mimoriadnu pozornosť vyvolali prednášky Ing. Tomáša Maixnera, ktorý veľmi pútavým spôsobom priblížil účastníkom problém modrej zložky svetla vo verejnom osvetlení a tiež veľmi aktuálnu problematiku environmentálnych dopadov vonkajšieho osvetlenia. Doc. Novák uviedol najnovšie výsledky vo výskume smart verejného osvetlenia na VŠB-TU v Ostrave v rámci projektu BroadBand. Upozornil tiež na možnosti využitia dát z mobilných sietí pre riadenie sústavy verejného osvetlenia.

Inteligentnému osvetleniu v interiéroch patril druhý blok prednášok. Všeobecnú schému a možnosti smart osvetlenia interiérov predstavil Ing. Janiga. Ako sa smart systémy dajú uplatniť v núdzovom osvetlení, vysvetlil Róbert Hrdlík. Zaujala aj prednáška Ing. Petera Hanuliaka, PhD., ktorý pútavo rozprával o inteligentnom riadení denného osvetlenia. Ing. Jana Raditschová, PhD., prednášala o vplyve riadenia osvetlenia na energetickú hospodárnosť osvetlenia v budovách. Mgr. Roman Dubnička, PhD., objasnil, ako je to s meraním parametrov smart osvetlenia v širšom kontexte spektrálnych a dynamických charakteristík.

Obr. 3. Prof. František Janíček predstavil v úvodnej prednáške systém štúdia na STU v Bratislave
Obr. 3. Prof. František Janíček predstavil v úvodnej prednáške systém štúdia
na STU 
v Bratislave

Nielen teória, ale aj dobrá svetelnotechnická prax je nevyhnutnou zložkou seminára SLOVALUX. Program by nebol úplný bez ukážky dobrých príkladov, referencií a aplikácií. Súčasné technológie s využitím internetu vecí (IoT) zhrnul vo svojej prednáške Ing. Tomáš Hutta. Úspešné aplikácie smart osvetlenia v praxi boli predstavené v príkladoch realizácií smart verejného osvetlenia v mestách Nové Zámky, Galanta a Trenčín.

Aj posterová sekcia priniesla zaujímavé odborné informácie. Marianna Slivková vysvetlila, ako sa dá vytvoriť zdravšie a kvalitnejšie osvetlenie pomocou špeciálnych LED systémov. Marek Mokráň upozornil, že v dôsledku výrobných tolerancií treba zohľadňovať rozptyl elektrických fotometrických parametrov svietidiel.

Účastníkom seminára boli v samostatnom bloku sprostredkované najnovšie informácie, poznatky a trendy vo svetelnej technike. Doc. Gašparovský sa ohliadol za uplynulým svetovým kongresom CIE 2019 vo Washingtone a zhrnul závery z tohto významného medzinárodného podujatia. Tu treba doplniť, že Slovenský národný komitét CIE je spoluorganizátorom seminára SLOVALUX a na svojich odborných podujatiach vždy prináša najnovšie informácie zo sveta a z regiónu. Ing. Milan Hrdlík, CSc., zaujal aktuálnou problematikou humanocentrického osvetlenia. Doc. Gašparovský v spoločnej prednáške s Ing. arch. Beatou Polomovou, PhD., predstavil najnovšiu smernicu CIE 234:2019 o genereli verejného osvetlenia, pričom vybrané tézy smernice demonštroval na praktických príkladoch zo Slovenska. Doc. Darula uviedol hlavné tézy a upozornil na dôsledky zavádzania novej európskej normy pre denné osvetlenie budov v praxi. Napokon Mgr. Dubnička uviedol tézy požiadaviek na osvetlenie tunelov v zmysle návrhu technického predpisu.


Obr. 4. Sprievodná výstavka svetelnotechnických produktov a služieb

Praktická časť seminára zahŕňala dva súbežné workshopy, kde mali účastníci možnosť vidieť meranie kriviek svietivosti svietidiel na goniofotometri vo fotometrickom laboratóriu FEI STU v Bratislave alebo si mohli vybrať ukážku merania denného svetla pod umelou oblohou v laboratóriu Slovenskej akadémie vied. Oba workshopy mali naplnenú maximálnu kapacitu, čo svedčí o záujme účastníkov aj o túto časť seminára.


Obr. 5. Počas spoločenského večera vystúpilcfolklórny súbor Technik

Seminár SLOVALUX 2019 ukončil predseda SSTS doc. Gašparovský a vyhodnotil ho ako veľmi úspešný. Seminár navštívilo celkom 89 registrovaných účastníkov. Živá diskusia po odznení prednášok, ale aj v kuloároch počas prestávok svedčí o tom, že téma inteligentného osvetlenia je vysoko aktuálna a v praxi sa jednoducho musíme pripraviť na nástup týchto technológií. Svoju ponuku už na seminári predstavili aj viacerí vystavovatelia, či už ako komplexné systémy, alebo ako komponenty vhodné pre systémy inteligentného osvetlenia. Poďakovanie za úspešný priebeh a závery seminára patrí prednášateľom, partnerom, vystavovateľom a vlastne aj všetkým účastníkom. Partnermi seminára boli: Kovmast, B.E.G. Luxomat, Fagerhult, Lightech a OMS. Svoje produkty a služby na seminári vystavovali: AMI, ELV Produkt, DNA, Neco, WAGO a SLV. Mediálnym partnerom bol časopis Světlo. Doc. Gašparovský záverom pozval účastníkov na ďalšie podujatia Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti plánované na rok 2020. Vyjadril svoje presvedčenie, že budúci rok sa odborníci na svetelnú techniku opäť zídu v čo najväčšom počte, tentokrát na medzinárodnej konferencii LUMEN V4 v juhoslovenskom mestečku Senec.

Foto: Ing. Jana Kotková

 


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2020 na straně 22.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.