Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Porovnanie programov pre výpočty a simuláciu osvetlenia - DIALux a Relux

30. 3. 2012 | |

-- Ing. Richard Hnilica, PhD., Ing. Michal Krak, Ing. Miroslav Dado, PhD. --

Úvod

Podstatným kritériom akosti projektovanej osvetľovacej sústavy je jej svetelnotechnický model, ktorý umožňuje overiť a spresniť výpočty a zároveň vyskúšať rôzne varianty svetelnotechnických riešení pre jednotlivé časti osvetľovacej sústavy. Prudký rozmach v oblasti svetelnotechnických programov umožnil vyvinúť nástroje pre komplexný návrh a výpočet parametrov osvetľovacích sústav zohľadňujúci svetelné efekty, ktoré vznikajú pri umelom a dennom osvetlení, pričom dokážu generovať jas, farbu a štruktúru trojrozmerných priestorov veľmi reálne.
Simulácia je výhodným nástrojom pre skvalitnenie procesu návrhu, výpočtu a modelovania osvetľovacích sústav. Jej prostredníctvom možno odhaliť rôzne problémy pri odstraňovaní zbytočného predimenzovania prvkov osvetľovacej sústavy, zlého návrhu niektorých častí sústavy a aj vizuálne posúdiť kvalitu a estetickosť návrhu bez nutnosti použiť pridrahé fyzické modely. Výber a použitie ovplyvňujú celý projekt. V prípade zvolenia nesprávneho programu sa môže stať simulácia málo efektívna.

Materiál a metódy

V danom príspevku sa vychádza z porovnania softvérových programových balíkov pre simuláciu osvetlenia DIALux a Relux. Pri porovnávaní sa hodnotili výstupy vizualizácie osvetlenia priestorových scén a svetelnotechnické výpočty. Tieto svetelnotechnické programy, v závislosti od ich úrovne, umožňujú prostredníctvom svojho grafického rozhrania a vstupných parametrov posudzovaného objektu navrhovať rozmiestnenie svietidiel z databázy svietidiel od rôznych výrobcov, vizualizovať výsledky pre zrakové hodnotenie osvetlenia, interaktívny výpočet osvetľovacej sústavy s viac variantnými výstupmi výsledkov pre jednoduchšie hodnotenie osvetlenia a ľahší výber najlepšieho variantu riešenia.

DIALux

DIALux je vizualizačný svetelnotechnický program využívaný na výpočty vnůtorného aj vonkajšieho osvetlenia s možnosťou
fotorealistickej vizualizácie s jednoduchým a intuitívnym ovládaním.
Podporuje import fotometrických údajov od výrobcov svietidiel. Samozrejmosťou je podpora programov CAD a formátov dxf a dwg s možnosťou importovať budovy ako priestorové (3D) objekty. Pre potreby prezentácie vizualizácie osvetľovacieho projektu pridáva možnosť tvoriť videosekvencie. Výsledná dokumentácia môže byť vytlačená na tlačiarni alebo exportovaná do formátu pdf, vizualizácia do formátu jpg.

Relux

Relux je najucelenejší nástroj na výpočet rozličných druhov osvetľovacích sústav a vizualizáciu osvetleného priestoru. Má prepracované grafické prostredie s manažérom výstupu a tlače, čo zabezpečuje maximálnu jednoduchosť a prehľadnosť pri projektovaní a spracovávaní výsledkov. Tento produkt umožňuje simulovať osvetlenie pracovných miest, vonkajších pracovísk, pozemných komunikácií a importovať dizajnové aplikácie softvéru AutoCAD.
Okrem spomenutých simulácií a importov dovoluje realisticky znázorniť vizualizáciu projektu a tvoriť videosekvencie.

Dosiahnuté výsledky

Na to, aby bola simulácia efektívna a priniesla želanú optimalizáciu a skvalitnenie procesu návrhu, je dôležité na začiatku dobre vybrať programový prostriedok. Na trhu existuje mnoho softvérov na tvorbu osvetľovacích projektov, z ktorých sú niektoré zadarmo a iné spoplatnené.

Tento príspevok je zameraný na dva základné programy, pomocou ktorých sa simuluje osvetlenie v priemyselných prevádzkach. Ide o programové balíky DIALux a Relux. Na základe prehľadov a prieskumu podpory dát dodávateľov svietidiel do týchto programových prostriedkov bolo zistené, že program DIALux sa využíva častejšie ako program Relux (pozri obr. 1).
Dispozičné riešenie s hlavnými rozmermi a vnútornými prvkami pracoviska pre riešenie simulácie osvetlenia je znázornené na obr. 2. Relevantné údaje boli získané z reálnej prevádzky, v ktorej prebieha montáž, demontáž a servis. Uvedená prevádzka, na ktorej boli vykonané simulácie, sa nachádza na Slovensku.
Pri navrhovaní osvetľovacej sústavy je potrebné zvoliť taký postup, aby sa dal aplikovať na obidva porovnávané programy.

Tento postup pozostáva z niekoľkých etáp.

V prvej etape návrhu sa určí typ projektu, zadajú sa základné údaje o objekte (prevádzke), typ a rozmerové parametre miestnosti. Pre túto etapu sú v programoch integrovaní asistenti, pomocou ktorých je možné zadať základné vstupné údaje v niekoľkých krokoch.

Druhá etapa sa realizuje v prostredí programov CAD, kde je možné upravovať rozmerové parametre miestnosti a vkladať rôzne prvky v priestore miestnosti (okná, dvere, stĺpy, nábytok a pod.). Súčasťou tejto etapy je aj návrh dizajnu scény v 3D pohľade.

V tretej etape sa navrhne osvetľovacia sústava zadaním typu, počtu a rozmiestnenia svietidiel. Ďalším krokom je vloženie výpočtových plôch na porovnávacej rovine a v miestach zrakových úloh na pracovných miestach jednotlivých pracovísk.

Štvrtá etapa je charakteristická zahájením výpočtu svetelnotechnických parametrov osvetľovacej scény so všetkými prvkami, objektmi a osvetľovacou sústavou. Pri výpočtoch sa zohľadňujú odporúčania CIE a príslušných noriem. Výstupom z projektu po nadefinovaní požadovaného zobrazenia bude široká paleta prezentácie svetelnotechnických veličín a informácií o objekte (prevádzke), jeho prvkoch a navrhovanej svetelnej scéne.

V piatej etape sa vyhodnocuje prijatá koncepcia navrhovanej scény a porovnávajú sa výsledky s príslušnými normami. V tejto etape sa určuje, či nasimulovaný návrh osvetlenia vyhovuje alebo nevyhovuje. V prípade, že návrh nevyhovuje, realizujú sa jednotlivé korekčné opatrenia. V prípade, že návrh vyhovuje, nasleduje tlač alebo export projektovej dokumentácie. Simulácia osvetlenia pomocou programu DIALux Návrh simulácie osvetľovacej sústavy za použití tohto programu začína predbežným návrhom priestoru (vstupné informácie a parametre) prostredníctvom integrovaného asistenta. Asistent v logických postupnostiach umožňuje zadať tieto parametre. Práca s týmto asistentom je jednoduchá, rýchla a prehľadná. Voľba rozmiestnenia osvetľovacej sústavy pomocou asistenta je málo variabilná, a tak často nesplní požiadavky predbežného návrhu.

V ďalšej časti simulácie sa pokračuje spracovaním geometrie miestnosti v prostredí programu CAD a vkladaním prvkov a objektov v 3D pohľade pomocou kurzora myši alebo zadaním rozmerových a polohových údajov (pozri obr. 3).
Na záver sa vložia výpočtové plochy, navrhne sa osvetľovacia sústava za využitia on-line databázy svietidiel alebo – ako v popisovanom prípade – nainštalovaním prídavného programu plug-in s fotometrickými údajmi o svietidlách, ktorý je voľne stiahnuteľný na stránkach výrobcu svietidiel. Následne sa specifikuje požadovaný výstup, ktorý sa hodnotí. Výsledkom je nasimulovaný návrh osvetlenia s výstupom, či dané osvetlenie vyhovuje alebo nevyhovuje.

Simulácia osvetlenia pomocou programu Relux

Program Relux disponuje vyspelejším integrovaným asistentom zadávania vstupných údajov, ktorý oproti DIALuxu prehľadne
a jasne podáva všetky dostupné informácie o použitých svietidlách (krivka svietivosti, jas, UGR, medzné čiary jasu, kužeľový diagram, špecifikácie svietidla s jeho vizualizáciou).

Silná stránka asistenta sa prejavila aj pri prvotnom návrhu osvetľovacej sústavy, kde bol lepší výber rozmiestnenia osvetľovacej sústavy s možnosťou dimenzovať ju. Ponúka aj 3D a 2D náhľad na osvetľovaciu scénu (pozri obr. 3). Asistent je neustále prepojený s databázou noriem, čím dáva jasný prehľad, ktorá norma bola pri návrhu použitá. Táto verzia programu pracovala s normou ČSN EN 12464-1 a štandardami CIE. Asistentovi na začiatku chýbala možnosť rozmerovej a pozičnej modifikácie roviny osvetľovacej sústavy, ktorú je možné vykonať až v ďalšej časti návrhu. Asistent ponúkne zadanie požadovaných výstupov predbežnej dokumentácie projektu, náhľad a obsah s ich následnou tlačou alebo exportovaním do formátu pdf. Výsledkom je nasimulovaný návrh osvetlenia s výstupom, či dané osvetlenie vyhovuje alebo nevyhovuje.

Celý článek si můžete přečíst ZDE