Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení zámecké jízdárny v Lednici

28. 3. 2014 | Inge Opava | www.inge.cz

--- Jan Vaněk - Ing. Zbyněk Šimetka - Ing. Petr Kolčář ---

Historie zámecké jízdárny

Jde o architektonickou památku, která se nachází vedle zámku Lednice. V letech 1688 až 1696 byl podle projektu Jana Bernarda Fischera z Erlachu západně od zámku vybudován monumentální komplex trojkřídlé stáje. Původně byly konírny navrženy na půdorysu čtyřúhelníku, na ose starých koníren. V letech 1690 až 1691 povolal kníže Johann Adam z Lichtenštejna italského projektanta Domenica Martinelliho, aby prostory koníren dotvořil. Na nádvoří vede trojice průjezdů se sloupovými portiky a portály oživenými alegorickými sochami z let 1700 až 1701 od rakouského sochaře Giovanniho Guilianniho. Čtvrté křídlo již nikdy nebylo postaveno. Teprve koncem 18. století byla dostavěna dvě menší křídla, navazující na západní a východní křídlo objektu, která objekt prostorově uzavřela. Komplex jízdárny je nejstarší původní dochovanou částí zámeckého areálu v Lednici. Po poválečné konfiskaci zámku sloužily prostory jízdárny socialistickému zemědělství a byly zcela zdevastovány. Jeho další zkáze zabránila rekonstrukce, která probíhá od roku 2007 a bude ukončena letos.


Obr. 1. Nepřímé osvětlení multifunkčního sálu

Rekonstrukce

Realizace projektu Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum je financována ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu Vracíme památky do života. Multifunkční centrum, jež vzniklo rekonstrukcí a je umístěno v obnovených prostorách jižního a východního křídla jízdárny, nabídne své prostory vzdělávacím a kulturním aktivitám.

V bývalých konírnách bude stálá výuková expozice o Lednicko-valtickém areálu, biosférické rezervaci Dolní Morava, o hospodaření v krajině a o zahradní architektuře obecně. Původní kočárovna bude využívána jako informační centrum a vstupní prostor do expozic. V původní jízdárně vznikne multifunkční sál s pódiem, který umožní pořádání nejrůznějších vzdělávacích, kulturních a společenských akcí. V části horního podlaží východního křídla budou umístěny kanceláře správy objektu, druhá část bude využívána pro vzdělávání a příležitostné expozice. Součástí rekonstrukce objektu byla i instalace zcela nového osvětlení vnitřních a vnějších prostor.


Obr. 2. Noční osvětlení průčelí zámecké jízdárny

Osvětlení – výchozí úvahy

Protože zámecká jízdárna v Lednici patří k památkovému dědictví UNESCO, bylo nezbytné nalézt řešení, které splňovalo zadávací podmínky, představy
architektů a památkářů, ale hlavně bylo v souladu s požadavky investora na provoz celého centra s ohledem na snadný provoz a údržbu.

Velkou výzvou při navrhování osvětlovací soustavy a svítidel byly požadavky na univerzálnost osvětlovací soustavy a na její nenápadnost. Nalezená řešení byla prezentována na vzorcích a prostorových (3D) modelech a zkoušena na místě, a to vždy s ohledem na dodržení přísných norem pro historické prostory. Pro zachování všech potřebných standardů byla použita lištová LED svítidla, která respektovala zachování vjemu geometrie klenutých vnitřních prostor při minimálních instalačních zásazích do konstrukce původního zdiva. Pro optimální nasvětlení prostor je možné svítidla podle potřeby na třífázové DALI liště jakkoliv natáčet, naklápět a posouvat. Navíc jsou LED svítidla vybavena unikátně řešenou optickou soustavou, která umožňuje plynule nastavovat úhel poloviční svítivosti od 7° do 60° a měnit tvar světelného kužele. Díky tomu lze nastavit kruhové, vertikálně nebo horizontálně oválné charakteristiky svítivosti svítidla. Vzhledem ke způsobu použití jsou svítidla vybavena LED Cree s Ra 90 a 3 000 K. Všechna svítidla v sálech a expozicích jsou řízena systémem DALI.


Obr. 3. Upevnění a natočení svítidel Kvadra 106

Osvětlení multifunkčního sálu a recepce objektu

Multifunkční sál a recepce objektu jsou osvětleny nepřímo asymetrickými svítidly PMR 2× 1× 54 W DALI umístěnými nad římsami. Vzhledem ke stáří objektu a jeho jedinečnosti nebylo možné do říms v obvodovém zdivu stavebně zasahovat. Přitom každá římsa je jinak široká a její horní plocha i jinak nakloněná. Proto musela být upravena i šířka a výška přední hrany svítidel tak, aby svítidla nebyla nad římsou vidět. Umístění svítidla vzhledem ke klenutému stropu navíc vyvolalo nutnost upravit geometrii asymetrického reflektoru. Pod římsou jsou na konzolách vetknutých do stěny upevněny třífázové DALI lišty s reflektorovými svítidly Saturn LP DALI s dvanácti a 2× 12 LED. Tato reflektorová svítidla je možné individuálně stmívat z ovládacího tlačítkového panelu přímo v sálech, z centrálního PC nebo z tabletu přímo při budování expozice. Reflektorová svítidla jsou dimenzována tak, aby nasvítila jakýkoliv exponát nebo místo kdekoliv v sále.


Obr. 4. Historizující lucerna v jižním průjezdu zámecké jízdárny

Osvětlení koníren

K osvětlení koníren byla použita bíle lakovaná svítidla Kvadra 106. Nepřímé osvětlení kleneb zajišťují dvě zářivky T5 54 W s DALI předřadníkem. Z důvodu údržby a proti vnikání nečistot jsou svítidla nahoře uzavřena polykarbonátovým čirým krytem. V horním poloprostoru svítidla jsou navíc umístěny adresné napájecí moduly centrálního bateriového systému a průběžné vedení, které zajišťuje napájení celých řad svítidel a vedení DALI signálu pro reflektorová svítidla a nepřímé osvětlení kleneb. V dolním poloprostoru profilu Kvadra 106 je nainstalována třífázová DALI lišta s reflektorovými svítidly Saturn LP DALI se dvěma, šesti nebo dvanácti LED. Čtyři metry dlouhé svítidlo Kvadra 106 je zavěšeno na dvou tenkých nerezových lankách. Napájecí kabely svítidel, DALI řídicí signál a rozvod nouzového osvětlení jsou vedeny kolem hlavic sloupů a ukryty v trubce čtvercového průřezu.


Obr. 5. Jižní průjezd zámecké jízdárny s lucernou
 

Svítidla k osvětlení průjezdů

K osvětlení průjezdů navrhli architekti spolu s památkáři historizující lucerny. Lucerny dvou velikostí byly vyrobeny podle původní dokumentace. Větší lucerna byla vybavena zářivkami a menší lineárními LED moduly tak, aby jejich vnější vzhled byl jednotný. Lucerny včetně závěsného systému jsou opatřeny černým matným nátěrem, pro rozptyl světla je použito speciální ornamentální sklo.

Osvětlení severního křídla – vzdělávací centrum

Zrekonstruované prostory severního křídla budou sloužit k účelům vzdělávání a pro zázemí správy zámecké jízdárny. K osvětlení prostor vzdělávacího centra byla opět použita lištová svítidla Saturn LP, doplněná lištovými LED lineárními svítidly Mikra 20 s vysokým opálovým krytem. Tato svítidla vyzařují i do stran, a jsou proto vhodná k základnímu nasvětlení chodeb a menších prostor. Všechna lištová svítidla jsou plně řiditelná pomocí DALI signálu. V dalších místnostech, které budou využívány pro kancelářskou práci, jsou osazena přisazená hliníková svítidla Seven a svítidla z trojvrstvého ručně foukaného skla.

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení exteriéru, muselo být vyřešeno způsobem odpovídajícím požadavkům památkového ústavu a architektů na osvětlení fasády, soch, erbů, balustrád a pilastrů na jižním a východním průjezdu. Konečná podoba venkovního osvětlení a poloha svítidel byly vypočítány a následně ověřeny světelnou zkouškou. Byla zvolena zemní svítidla zabudovaná do štěrkového mlatu.

Všechna svítidla jsou opatřena LED světelnými zdroji. Unikátně řešené polohování a nastavení rozložení svítivosti každé diody umožňuje splnit i zcela protichůdné požadavky na nasvětlení jednotlivých částí fasády. K nasvětlení pilastrů byly použity optiky s úhlem poloviční svítivosti 22°, k nasvětlení erbů a soch optiky s úhlem poloviční svítivosti 43/17° a k nasvětlení balustrády optiky s úhlem 42°. Pro venkovní osvětlení je nastaveno několik režimů. Nejběžnější noční osvětlení se spíná pomocí čidla soumraku. Často využíváno však bude i pochůzkové osvětlení a rovněž osvětlení pro mimořádné události a slavnosti.


Obr. 7. Svítidlo Saturn LP 2× LED použité v zámecké jízdárně

Řízení osvětlení a centrální bateriový systém

Řídicí systém osvětlení zámecké jízdárny v Lednici realizovala společnost INGE Opava, spol. s r. o., společně s partnerskou firmou DNA Central Europe s. r. o. Pro řízení osvětlovací soustavy s 810 DALI předřadníků a LED driverů je v rozvaděčích osazeno celkem devět DALI routerů (směrovačů) HELVAR, každý pro 2× 64 svítidel. Ty jsou mezi sebou propojeny ethernetovou sběrnicí. Celý systém je možné ovládat ručně, z ovládacích tlačítkových panelů v příslušných místnostech nebo z centrálního počítače s nainstalovaným softwarem Touch studio s možností vizualizace a intuitivního ovládání celé řídicí soustavy. Další vizualizační program je nainstalován v tabletu.
'
Protože jde o objekt, v němž se shromažďuje velké množství osob, bylo rovněž nutné zajistit nouzové protipanické osvětlení. Nouzové východy a únikové cesty jsou označeny 105 adresnými nástěnnými nebo stropními nouzovými svítidly s piktogramy. Tato nouzová svítidla jsou napájena z ústředny centrálního bateriového systému CEAG. Dalších 50 nouzových adresovatelných jednotek je umístěno přímo ve svítidlech. Na dodávce a oživení CBS spolupracovala společnost INGE Opava s firmou Ensto Czech, s. r. o.

Závěr

Práce na tomto významném projektu probíhaly po dobu jednoho roku, od října 2012 do října 2013, a představovaly pro firmu INGE Opava další výjimečnou zkušenost a příležitost k využití veškerého potenciálu firmy. Společnost INGE Opava zajišťovala výrobu většiny svítidel, garantovala dodávky všech svítidel a lištového systému a dodávku a oživení řídicího systému osvětlení DALI a centrálního bateriového systému. Veškeré elektroinstalační práce zajišťovala společnost EBM TZB, s. r. o. Poděkování patří všem, kteří se na realizaci projektu podíleli a jejichž zásluhou se z ruiny stal další klenot Lednicko-valtického areálu.

Více informací na www.inge.cz