Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení výstavy Slovanská epopej

19. 6. 2012 | |

--- Ing. Petr Žák, Ph.D., Etna s. r. o. ---

V polovině května letošního roku byla v prostorách Veletržního paláce v Praze otevřena dlouho očekávaná výstava cyklu obrazů Slovanská epopej od českého malíře Alfonse Muchy. Alfons Mucha (1860– 1939), získal mezinárodní slávu a uznání v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky svému originálnímu secesnímu dekorativnímu stylu. Smysl své tvorby ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na kterém pracoval v letech 1912 až 1926. Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen veřejnosti na podzim roku 1928 při příležitosti oslav deseti let samostatnosti československého státu ve velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletržního paláce. Tematické rozpětí Slovanské epopeje sahá od působivých představ slovanského dávnověku a uctívání pohanských božstev, přes znázornění historicky doložených událostí až po závěrečnou vizi duchovního významu Slovanstva pro celé lidstvo. Cyklus dvaceti obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami Čechů a Moravanů se tak vrací na místo, kde byl v roce 1928 poprvé představen veřejnosti. Současná instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat, odkrývá vnitřní vazby mezi obrazy a vyzdvihuje hlavní záměr rozsáhlého díla.

Náročnost realizace výstavy spočívala nejen v zajištění odpovídajícího prostoru pro exponáty tak velkých rozměrů, největší plátna mají rozměry 8,1 × 6,1 m (obr. 1), ale také ve vhodném dispozičním a výtvarném řešení a v zajištění odpovídajících mikroklimatických podmínek, jejichž součástí jsou také podmínky světelné. Z pohledu ochrany vystavených exponátů bylo požadováno, aby osvětlenosti na exponátech nepřekročily hodnotu 150 lx a aby bylo eliminováno UV záření. Z pohledu vizuálního měly být obrazy plynule a rovnoměrně osvětleny, bez výrazného a zřejmého světelného zdůrazňování.

Původní stav

Velká dvorana je halový prostor o rozměrech 75,6 × 21,3 m s výškou 13,8 m. V průběhu dne je prostor osvětlen dvanácti sedlovými světlíky s výstupními otvory o rozměrech 21,3 × 4,75 m. Vzhledem k poloze světlíků a dispozici okolní zástavby prochází světlíky jak oblohová, tak v letních měsících také sluneční složka denního světla. Přibližná hodnota činitele denní osvětlenosti na stěnách (h = 1,5 m) je přibližně 1,4 %. To znamená, že při venkovní osvětlenosti na nezacloněné horizontální rovině kolem 11 000 lx se bude osvětlenost na stěnách pohybovat okolo 150 lx. Vzhledem k tomu, že v letních měsících může úroveň denního osvětlení od oblohové složky dosahovat až 40 000 lx, může se příspěvek denní složky v interiéru přiblížit k hodnotě 600 lx. Původní umělou osvětlovací soustavu tvořilo 180 světlometů pro halogenové žárovky 300 W, umístěných ve vrcholech sedlových světlíků. Tato soustava zajišťovala průměrnou hodnotu osvětlenosti na svislých plo chách asi 60 lx a na podlaze 130 lx. Nouzové osvětlení poskytovala soustava šesti světlometů pro halogenidové výbojky 70 W v trvalém provozu, které byly instalovány na ochozech ve výšce 12 m.

Koncept

Při hledání vhodné světelné atmosféry, do které výstavu Slovanské epopeje osadit, byla snaha vytvořit osvětlení, při kterém budou exponáty vnímány jako rovnoměrně osvětlené. Pokud by výstava byla osvětlena pouze celkovou osvětlovací soustavou, která je schopna vytvořit rovnoměrné osvětlení, exponáty by s prostředím splývaly (obr. 2). Při doplnění takové soustavy směrovým osvětlením lze podpořit čitelnost obrazů a současně vytvořit mírný světelný kontrast mezi osvětleným prostorem a vlastními exponáty (obr. 3). Proto je koncept osvětlení založen na využití kombinace celkového a směrového osvětlení. Celkové osvětlení prostoru se podílí přibližně 60 % a směrové osvětlení zhruba 40 % na celkové osvětlenosti exponátů. K celkovému osvětlení je využita kombinace denního a umělého osvětlení. Denní složku zajišťují světlíky, umělou složku soustava celkového osvětlení vybavená plynulou regulací, aby bylo možné měnit její příspěvek v závislosti na úrovni denní složky. Směrové osvětlení je určeno ke světelnému podpoření jednotlivých exponátů tak, aby byly dobře čitelné. Zároveň vytváří určitý kontrast mezi exponáty a prostorem, a to v takové míře, aby světelný důraz zlepšoval čitelnost obrazů, ale přitom nebyl na první pohled zřejmý. Tato osvětlovací soustava umožňuje individuální plynulou regulaci. Pro jednotlivé exponáty je k dispozici individuální nastavení v závislosti na jejich rozmístění a světlosti. Vzhledem k tomu, že původní osvětlovací soustava nouzového osvětlení působila výrazně rušivě, byla nově integrována do soustavy celkového umělého osvětlení. Koncepce řešení zohledňuje nejen výsledný vizuální vjem, ale také energetickou náročnost, snadnost údržby i investiční přiměřenost.

Osvětlovací soustava

Denní složku celkového osvětlení zajišťuje dvanáct sedlových světlíků. Prosklení světlíků bylo již v minulosti opatřeno ochrannou fólií typu RHE 20 SI firmy Llumar. Tato fólie má činitel prostupu v oblasti viditelného záření τ = 16 % a činitel pohlcení UV záření α = 99 %. Vzhledem k tomu, že výrobce poskytuje na technické parametry záruku sedm let, je třeba po uplynutí této doby ověřit, zda se parametry výrazněji nemění. Při nefunkční fólii by úrovně osvětlení na vertikálních plochách od oblohové složky denního světla mohly dosáhnout hodnoty až 3 000 lx. I přes nainstalovanou fólii byly zjištěné hodnoty možného příspěvku denního světla v letních měsících vysoké, a proto bylo třeba přistoupit k dodatečnému zaclonění světlíků materiálem s maximálním, spektrálně konstantním činitelem prostupu τ ≤ 25 %. Současně bylo zapotřebí světlíky zaclonit proti přímému slunečnímu světlu.

Původní celková osvětlovací soustava umělého osvětlení s halogenovými žárovkami byla energeticky výrazně náročná (54 kW), a proto bylo navrženo tuto soustavu nahradit soustavou novou, kterou tvoří svítidla pro lineární zářivky 2 × 54 W (obr. 4). Svítidla jsou osazena stmívatelnými předřadníky (DALI), které umožňují plynulou regulaci světelného toku. Průměrná vertikální osvětlenost na obrazech od této osvětlovací soustavy je 80 lx. Při dostatečném denním osvětlení bude tato osvětlovací soustava vypnuta. Při nedostatečném denním osvětlení (pod 60 % osvětlení exponátů) bude hladina celkového osvětlení doplněna ze soustavy zářivkových svítidel. Součástí této osvětlovací soustavy jsou také svítidla nouzového osvětlení, která jsou napojena na samostatný obvod a při výpadku napájení zajistí průměrnou osvětlenost v úrovni podlahy 7,5 lx.
Soustavu směrového osvětlení pro rovnoměrné přisvětlení exponátů a vytvoření určitého světelného kontrastu mezi prostorem a exponáty tvoří svítidla s úhlem poloviční svítivosti 10° osazená halogenovými žárovkami 100 W (obr. 5). Svítidla umožňují plynulou manuální regulaci světelného toku v rozsahu 10 až 100 %. Příspěvek osvětlenosti na exponátech od této osvětlovací soustavy je asi 50 lx. Osvětlovací soustava umělého osvětlení je umístěna tak, aby optimálně osvětlila prostor velké dvorany i jednotlivé ponáty a současně byla dobře dostupná pro údržbu. Celkové a směrové osvětlení je integrováno do jednoho systému, jehož základ tvoří hliníkový nosný profil. Do části tohoto profilu jsou osazena zářivková svítidla a do části
přípojnicový systém pro směrová svítidla.

Všechna svítidla jsou pohodlně přístupná z jeřábových plošin. Hliníkové profily jsou upevněny na jedenácti příčných průvlacích (obr. 6). Vzhledem k tomu, že nebylo možné hliníkové profily kotvit přímo do betonových průvlaků, byly pro jejich upevnění navrženy speciální úchyty ve tvaru U. Těmito úchyty je protaženo pojistné ocelové lano, které funguje jako dodatečné bezpečností opatření pro případ, že by došlo k jejich samovolnému uvolnění. Osvětlovací soustavy normálního osvětlení (celková a směrová) jsou napájeny z běžných silnoproudých rozvodů. Svítidla nouzového osvětlení jsou napájena z původních přívodů nouzových svítidel. Osvětlení je ovládáno z dotykového panelu, umožňujícího volit ze čtyř režimů podle úrovně denního světla. V současné době jsou režimy pevné manuálně ovládáné. Automatické ovládání celkového osvětlení v závislosti na úrovni denního světla nebylo na základě rozhodnutí investora realizováno, nicméně tento režim je možné v budoucnu velmi jednoduše doplnit.

Svítidla a světelné zdroje

Pro celkové a nouzové osvětlení byla použita zářiv ková svítidla pro lineární zářivky 2× 54 W s rozptylným opálovým krytem. Svítidla jsou osazena stmívatelnými předřadníky DALI a jsou integrována do společného modulu s napájecí lištou. Součástí průběžného přípojnicového vedení uvnitř hliníkového profilu jsou tři samostatné okruhy a jeden řídicí okruh. Na jeden silový okruh jsou připojena svítidla pro celkové normální osvětlení, na druhý okruh svítidla pro nouzové osvětlení a na třetí svítidla směrová. Svítidla pro celkové a nouzové osvětlení jsou osazena lineárními zářivkami 54 W se světelným tokem 4 450 lm, teplotou chromatičnosti 4 000 K, indexem podání barev 80 a dobou života 18 000 h. Celkový příkon soustavy celkového osvětlení je 13 kW.

Pro směrové osvětlení exponátů jsou použita směrová svítidla pro halogenové žárovky 100 W s manuální plynulou regulací světelného toku. Optický systém svítidla vytváří křivku svítivosti s úhlem poloviční svítivosti 10°. Směrová svítidla jsou osazena halogenovými žárovkami 100 W se světelným tokem 2 200 lm, teplotou chromatičnosti 3 000 K, indexem podání barev 100 a dobou života 4 000 h. Celkový příkon soustavy směrových svítidel je 12 kW.

Základní údaje

Investor: Galerie hlavního města Prahy
Kurátor: PhDr. Karel Srp
Architekt: akad. arch. Emil Zavadil
Návrh osvětlení: Ing. Petr Žák
Realizace: Green architecture s. r. o.
Svítidla: Sydecar, IN90 (iGuzzini)
Foto: Tomáš Bogner

ETNA s. r. o.
Mečislavova 2, 140 00 Praha 4
tel.: +420 257 320 595, +420 257 320 597
fax: +420 257 310 604
brána gsm: 724 912 091
e-mail: etna@etna.cz, www.etna.czObr. 1. Triptych Kouzlo slova – Pravda vítězí (rok 1916)
Obr. 2. Vjem exponátů při osvětlení pouze celkovým osvětlením
Obr. 3. Vjem exponátů při kombinaci celkového a směrového osvětlení
Obr. 4. Vizualizace návrhu celkového umělého osvětlení
Obr. 5. Směrové svítidlo Sydecar pro halogenovou žárovku 100 W (iGuzzini)
Obr. 6. Upevnění osvětlovací soustavy na příčných průvlacích