Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Odborný serminár SLOVALUX 2019

17. 10. 2019 | Slovenská svetelnotechnická spoločnosť | http://ssts.sk/

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a spoluorganizátori Česká společnost pro osvětlování a Slovenský národný komitét CIE vás pozývajú na odborný serminár SLOVALUX 2019.

TERMÍN A MIESTO KONANIA:
20.–22. november 2019
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 BRATISLAVA
GPS: N 48.152926, E 17.073567
www.fei.stuba.sk

Tematický seminár SLOVALUX 2019, sa uskutoční v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Nosnou témou seminára je Inteligentné „smart“ osvetlenie v interiérovom aj exteriérovom osvetlení. Na seminár pozývame tú najširšiu odbornú verejnosť – svetelných technikov, elektrikárov, architektov, stavbárov, a to z radov projektantov, predajcov, obchodníkov, manažérov, investorov, dodávateľov, realizátorov, mestských a obecných samospráv atď. Na seminári odznejú pôvodné odborné a praktické príspevky formou prednášok a posterov, súčasťou seminára bude aj výstavka svetelnotechnických produktov a služieb. Prezentované budú tie najnovšie a najaktuálnejšie poznatky a skúsenosti! Organizátori pripravujú aj bohatý sprievodný a spoločenský program. Seminár SLOVALUX 2019 predstavuje možnosť dozvedieť sa niečo nové, nadviazať dôležité kontakty a osobné stretnutia.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
Pre účastníkov:
Zaslanie záväznej prihlášky: 11. november 2019
Zverejnenie 3. informácie s aktualizovaným programom: 15. november 2019
Pre autorov:
Zaslanie abstraktu – predĺžený termín: 28. október 2019
Zaslanie príspevku do zborníka: 11. november 2019
Zaslanie prezentácie v Power Pointe: 18. november 2019

INFORMÁCIE PRE AUTOROV:
Program plenárnych prednášok je zostavený z vyžiadaných príspevkov na vopred stanovené témy. Autori, ktorí majú záujem prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej alebo odbornej činnosti, budú mať vytvorený priestor v rámci posterovej sekcie. Posterové príspevky je potrebné prihlásiť najneskôr do 28.10.2019 zaslaním názvu, autorov a krátkeho abstraktu (max. ½ strany A4) na e-mailovú adresu stanislav.darula@savba.sk. O zaradení príspevku do programu seminára a do zborníka rozhodne programový výbor. Podrobnejšie informácie o príprave príspevkov budú komunikované s autormi osobitne.

HARMONOGRAM KONFERENCIE:
20.11.2019 (STREDA)
12:00 Registrácia účastníkov - B Klub
14:00 V stopách Štúrovcov: výlet na zrúcaniny hradu Devín - B Klub (zraz)
19:00 Welcome Drink - B Klub

21.11.2019 (ŠTVRTOK)
08:00 Registrácia účastníkov - B Klub
09:00 Otvorenie seminára - BC-300
09:20 BLOK 1: Smart vonkajšie osvetlenie - BC-300
11:00 Prestávka - B Klub
11:20 BLOK 2: Smart vonkajšie osvetlenie - BC-300
12:30 OBED - Jedáleň
13:30 BLOK 3: Smart vnútorné osvetlenie - BC-300
15:10 Prestávka - B Klub
15:30 BLOK 4: Aplikácie smart osvetlenia - BC-300
17:30 Ukončenie dňa seminára - BC-300
19:00 Spoločenský večer - Jedáleň

22.11.2019 (PIATOK)
08:00 BLOK 5: Najnovšie informácie, poznatky a trendy vo svetelnej technike - BC-300
10:00 Ukončenie plenárnej časti seminára - BC-300
10:00 Prestávka - B Klub
10:30 Exkurzia vo fotometrických laboratóriách STU - C-701
12:00 OBED - Jedáleň
13:00 Workshop A: Meranie kriviek svietivosti svietidiel - C-701 / BC-35
13:00 Workshop B: Meranie denného svetla pod umelou oblohou - SAV
15:00 Ukončenie workshopov, odovzdanie certifikátov - BC-35 / SAV

ZOZNAM PREDNÁŠOK:

21.11.2019 (ŠTVRTOK)

09:20 – 12:30 Smart vonkajšie osvetlenie
09:20 – 09:40 Smart City – verejné osvetlenie ako súčasť infraštruktúry inteligentných miest (E. Kačík)
09:40 – 10:00 Koncepcia systému smart verejného osvetlenia (P. Janiga)
10:00 – 10:20 Adaptívne verejné osvetlenie z hľadiska zrakových potrieb rôznych skupín užívateľov (D. Gašparovský)
10:20 – 10:40 Smart osvetlenie ako súčasť inteligentných dopravných systémov (R. Procik)
10:40 – 11:00 Riadenie verejného osvetlenia v závislosti od toku dopravy (P. Janiga, D. Gašparovský)
11:20 – 11:40 Environmentálne aspekty smart osvetlenia: ekologické prínosy a dopady na ľudí, faunu a flóru, astronomické pozorovania (T. Maixner)
11:40 – 12:00 Problém modrej zložky spektra vo verejnom osvetlení (T. Maixner)
12:00 – 12:15 Projekt BroadBand Light: výskum možností aplikácie smart verejného osvetlenia (T. Novák)
12:15 – 12:30 Možnosti využitia dát z mobilných sietí pre riadenie sústavy verejného osvetlenia (T. Novák)

13:30 – 15:10 Smart vnútorné osvetlenie

13:30 – 13:50 Smart osvetlenie ako súčasť inteligentných budov
13:50 – 14:10 Inteligentné riadenie denného osvetlenia (P. Hanuliak)
14:10 – 14:30 Inteligentné inštalácie núdzového osvetlenia (R. Hrdlík)
14:30 – 14:50 Vplyv riadenia osvetlenia na energetickú hospodárnosť osvetlenia v budovách (J. Raditschová)
14:50 – 15:10 Meranie parametrov smart osvetlenia v širšom kontexte spektrálnych a dynamických charakteristík (R. Dubnička)

15:30 – 17:30 Aplikácie smart osvetlenia

15:30 – 16:30 Súčasné technológie a dostupné technológie pre smart osvetlenie
16:30 – 17:30 Prípadové štúdie úspešnej aplikácie smart osvetlenia v praxi

22.11.2019 (PIATOK)
08:00 – 10:00 Najnovšie informácie, poznatky a trendy vo svetelnej technike
08:00 – 08:20 Ohliadnutie sa za svetovým kongresom CIE 2019 vo Washingtone (D. Gašparovský)
08:20 – 08:40 Najnovšie trendy a informácie z oblasti metrológie a normalizácie (R. Dubnička)
08:40 – 09:00 Humanocentrické osvetlenie – riadenie nevizuálnych účinkov svetla (M. Hrdlík)
09:00 – 09:20 Generel verejného osvetlenia (D. Gašparovský, B. Polomová)
09:20 – 09:40 Nová európska norma pre denné osvetlenie budov – zásadné tézy a praktické dôsledky (S. Darula)
09:40 – 10:00 Tézy požiadaviek na osvetlenie tunelov v zmysle návrhu technického predpisu (R. Dubnička)

WORKSHOPY:
22.11.2019 (PIATOK)

13:00 – 15:00 Workshop A: Meranie kriviek svietivosti svietidiel

13:00 – 13:30 Teoretický úvod k metodike merania kriviek svietivosti svietidiel
13:30 – 15:00 Praktické meranie kriviek svietivosti svietidiel

Cieľom workshopu je získať predstavu o podmienkach a spôsobe merania kriviek svietivosti svietidiel pomocou dvoch typov goniofotometrov a spracovanie fotometrických údajov svietdiel do výmenných súborových formátov LDT a IES, ktoré sa bežne používajú v aplikačnej praxi. Praktická ukážka spektrorádiometrického merania ozrejmí problematiku zmeny spektrálneho zloženia v závislosti od uhla natočenia svietidla. Predmetom merania vo fotometrickom integrátore bude teplotná závislosť svetelného toku LED modulov. Teoretická časť bude prebiehať v BC-35, praktická časť vo fotometrickom laboratóriu C-701.
Maximálny počet osôb je 10. Účastníci sa zaradia do zoznamu v poradí, v akom zašlú prihlášky na seminár.

13:00 – 15:00 Workshop B: Meranie denného svetla pod umelou oblohou
13:00 – 13:30 Teoretický úvod k metodike merania dennej osvetlenosti pod umelou oblohou
13:30 – 15:00 Praktická ukážka merania činiteľa dennej osvetlenosti v modeli jednej miestnosti

Workshop je zameraný na oboznámenie sa so štandardnými a reálnymi podmienkami denného osvetlenia, úvod do výpočtu denného osvetlenia v budovách, popis umelej oblohy a popis podmienok merania denného osvetlenia pod umelou oblohou s prehliadkou umelej oblohy.

Zraz účastníkov workshopu bude o 13:00 na vrátnici areálu Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, Brastislava. Doprava z Mlynskej doliny: autobus 30, 37 alebo 92 zo zastávky ZOO na zastávku Patrónka. Prejsť podchodom k J&T a ulicou Dúbravska cesta k hlavnej vrátnici SAV. Postačuje 15 minútový lístok.
Maximálny počet osôb je 15. Účastníci sa zaradia do zoznamu v poradí, v akom zašlú prihlášky na seminár.

SPOLOČENSKÝ PROGRAM:

20.11.2019 (STREDA)

19:00 Welcome Drink
– privítanie účastníkov a prípitok
– prezentácia FEI STU v Bratislave
– prehliadka diplomových a doktorandských prác
– fotoalbum odborných podujatí SSTS
– stretnutie so študentami svetelnej techniky
– burza brigád a zamestnania pre študentov
– občerstvenie a hudba na počúvanie
– nadväzovanie nových kontaktov, diskusia
Dress kód: Smart Casual / Cocktail
Ukončenie: 22:00

Večera a nápoje budú pre hostí pripravené na samoobslužných stoloch. Vzhľadom na charakter miesta konania budú k dispozíci len pripravené kapacity a nie je možnosť ich doplnenia.

21.11.2019 (ŠTVRTOK)
19:00 Spoločenský večer
– privítanie účastníkov a prípitok
– vystúpenia partnerov seminára
– odovzdanie ocenení SSTS za rok 2019
– vystúpenie folklórneho súboru TECHNIK
– večera podávaná bufetovým spôsobom
– hudobná produkcia
– odborná aj neformálna diskusia
– charitatívna tombola
Dress kód: Smart Casual
Ukončenie: 23:00

Večera a nápoje budú pre hostí pripravené na samoobslužných stoloch. Vzhľadom na charakter miesta konania budú k dispozíci len pripravené kapacity a nie je možnosť ich doplnenia. Personál jedálne bude k dispozícii do 21:00.

PRIHLÁŠKA:
Záväzná prihláška je prílohou k tejto pozvánke alebo si ju môžete vyžiadať od organizátorov. Záväznú prihlášku po jej vyplnení prosíme zaslať e-mailom najneskôr do 11. novembra 2019 na adresu sekretariátu konferencie (stanislav.darula@savba.sk). Prihlášky na seminár zaslané po uvedenom termíne budeme akceptovať podľa možnosti, nebudeme však garantovať príslušné konferenčné služby. Prijatie prihlášky nepotvrdzujeme. Správu zašleme len v prípade, že prihláška bola prijatá po termíne a niektorým požiadavkám z dôvodu uzatvorenia kapacít nie je možné vyhovieť.

ÚČASTNÍCKE POPLATKY: 
Účastnícke poplatky:
Členovia SSTS a ČSO: 65,- Eur
Ostatní účastníci: 80,- Eur
Študenti denného štúdia: zdarma

Účastnícky poplatok pre účastníkov seminára zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie, zborník, občerstvenie počas prestávok, welcome drink a výlet na Devín. Ostatné konferenčné služby sú voliteľné. Študentský poplatok nezahŕňa občerstvenie počas prednášok, welcome drink a výlet na Devín. Študenti sa pri registrácii preukazujú indexom. Registrácia je povinná aj pre študentov.

Voliteľné poplatky:
Obed 21.11.2019: 7,50 Eur
Obed 22.11.2019: 7,50 Eur
Spoločenský večer (raut): 35,00 Eur

Platba musí byť realizovaná bankovým prevodom najneskôr do 18. novembra 2019. Pri úhrade po tomto termíne budeme požadovať predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii, kde bude účastníkom zároveň vydaný i účtovný doklad. Platby v hotovosti na mieste nebudú možné.

Platobné informácie:
Číslo účtu: 11484848/0900
IBAN: SK46 0900 0000 0000 1148 4848
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Názov príjemcu: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Adresa príjemcu: Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Adresa sídla banky: Tomášikova 48, 832 37, Bratislava, Slovensko

UBYTOVANIE:
Ubytovanie si účastníci seminára zabezpečujú sami. V Bratislave je bezpočet ubytovacích kapacít rôznych kategórií. K miestu konania seminára sa najbližšie nachádza hotel Družba, ktorý ponúka bežný štandard ubytovania za veľmi priaznivé ceny. Odporúčame však zarezervovať si ubytovanie čo najskôr, pretože tento hotel je veľmi obľúbený a kapacity sa zvyknú často vyčerpať. V čase vydania tejto informácie bol ešte dostatok voľných ubytovacích kapacít. Nižšie uvádzame kontakt na hotel a orientačné ceny ubytovania (organizátor seminára tieto ceny negarantuje!).
Hotel DRUŽBA, Botanická 6/25, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
https://www.hoteldruzba.sk/
Jednolôžková izba 28,30 Eur/noc
Dvojlôžková izba 47,00 Eur/noc
* V cene ubytovania nie je zahrnutá daň za ubytovanie vo výške 1,70 EUR na osobu/noc. Cena vrátane 10 % DPH.

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Dionýz GAŠPAROVSKÝ, FEI STU v Bratislave - predseda
Stanislav DARULA, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Roman DUBNIČKA, FEI STU v Bratislave
Eduard KAČÍK, Lightech spol. s r.o.
Tomáš NOVÁK, VŠB-TU Ostrava
Jana RADITSCHOVÁ, FEI STU v Bratislave
Miriam SZABOVÁ, FEI STU v Bratislave

KONTAKTY:
Korenšpondenčná adresa:
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Budova FEI STU v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 903 455035, dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Koncepčné otázky:
Dionýz GAŠPAROVSKÝ, dionyz.gasparovsky@stuba.sk, +421 903 455035
Administratívne otázky:
Stanislav DARULA, stanislav.darula@savba.sk
Ekonomické otázky: 
Jana RADITSCHOVÁ, raditschova@stuba.sk, +421 903 723282