Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nové normy ČSN (209)

28. 2. 2020 | Ing. Vincent Csirik | dříve ÚNMZ | www.eel.cz

Úvod
V časopise ELEKTRO 1/2020 bylo uvedeno, že základní předpisové normy (nyní pravidla pro elektrotechniku) pro elektrická zařízení a elektrické instalace, které tvoří jádro elektrotechnických předpisů, jsou vytvářeny v technické komisi IEC TC 64 a do evropské normalizace jsou v současné době zaváděny technickou komisí CENELEC TC 64.

Tyto normy jsou pro elektrické instalace v IEC označeny IEC 60364 a v CENELEC HD 60364. Do soustavy ČSN jsou zaváděny jako soubor ČSN 33 2000. Daný soubor je rozdělen do osmi částí:
1. Základní hlediska, stanovení základních
charakteristik, definice
2. Definice
3. Hodnocení základních charakteristik
4. Bezpečnost
5. Volba a stavba elektrických zařízení
6. Revize
7. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
8. Energetická účinnost

V části 7, Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, byla v říjnu 2019 vydána nová norma ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky.

Tento článek je věnován nové normě ČSN 33 2000-7-711 ed. 2.

Předmluva

Pozn.:
ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 s účinností od 2022-04-12 nahrazuje ČSN 33 2000-7-711 z února 2004, která do uvedeného data platí souběžně s novou normou. V říjnu 2005 byla vydána TNI 33 2000-7-711, o níž je uvedena následující informace.

TNI 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky – Komentář k ČSN 33 2000-7-711 (vydání říjen 2005)

Tato technická normalizační informace je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-7-711:2004 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky, která je převzetím HD 384. 7. 711 S1:2003. TNI je vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro uplatnění některých technických řešení, která nejsou v ČSN 33 2000-7-711:2004 obsažena.

Řešená problematika se zde též dotýká dalšího velmi rozšířeného oboru – stánkového a obdobného prodeje zboží či služeb, popř. i poskytování informací atd.

Nová norma a změna normy

ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky (říjen 2019)

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-711:2019, který je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60364-7-711:2018.

Daná norma s účinností od 12. dubna 2022 nahrazuje ČSN 33 2000-7-711 z února 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou (souběžná platnost).

Zvláštní požadavky této normy se užijí pro dočasné elektrické instalace na výstavách, přehlídkách a stáncích (včetně mobilních a přenosných výstavních vitrín a jiného zařízení).

Změny oproti předchozí normě

Nová norma obsahuje následující technické změny s ohledem na předchozí vydání:

– v článcích 711. 3. 1 a 711. 3. 2 se doplňuje termín „venkovní“ do seznamu vhodných umístění,
– uvedení do souladu s IEC 60364-4-41 (ČSN 33 2000-4-41).

ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 mj. uvádí:
Pozn.:
Zvláštní požadavky této normy doplňují, modifikují nebo nahrazují určité požadavky obecných částí IEC 60364 (souboru ČSN 33 2000) platných v době vydání této části normy. Nepřítomnost odkazu na vyloučení článku obecné části znamená možnost využít odpovídající články obecné části (nedatovaný odkaz).

– Všechny koncové obvody napájející zásuvky nepřesahující 32 A, všechny koncové obvody pro osvětlení, s výjimkou nouzového osvětlení, a všechny koncové obvody napájející ruční elektrické předměty se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A musí:

– být chráněny automatickým odpojením od zdroje, společně s doplňkovou ochranou pomocí proudových chráničů (RCD) se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA, nebo
– být napájeny SELV nebo PELV, nebo
– mít elektrické oddělení obvodů, přičemž každá zásuvka a ruční elektrický předmět jsou napájeny samostatným oddělovacím transformátorem nebo samostatnými vinutími oddělovacího transformátoru.

– U obvodů napájejících dočasné stavby musí být jako automatických odpojovacích zařízení užito proudových chráničů (RCD).

– Osvětlovací zařízení, jako jsou žárovky, bodová světla a malé projektory, a jiná zařízení nebo přístroje s vysokoteplotními povrchy musí být vhodně chráněny, instalovány a umístěny v souladu s příslušnou normou. Všechna tato zařízení musí být v dostatečné vzdálenosti od hořlavého materiálu tak, aby se zabránilo kontaktu.

– Vitríny a popisy musí být konstruovány z materiálů s odpovídající tepelnou odolností, mechanickou pevností, elektrickou izolací a větráním, které berou ohled na hořlavost exponátů ve vztahu ke vznikajícímu teplu.

– Nesmí být instalována elektrická instalace stánků s koncentrací elektrických přístrojů, světelných objímek nebo svítidel, které mohou způsobit nadměrné teplo, pokud nejsou provedeny odpovídající opatření zajišťující ventilaci, například dobře větrané stropy vyrobené z nehořlavého materiálu.

– Rozváděč obsahující ovládací a ochranné prvky musí být umístěn v uzavřené skříni, která může být otevřena pouze pomocí klíče nebo nástroje, s výjimkou těch částí, které jsou navrženy a určeny pro ovládání nepoučenými osobami.

– Vodiče nesmí mít menší průřez než 1,5 mm2 mědi nebo jejího ekvivalentu.

– Ohebné kabely nesmějí být uloženy v prostorách přístupných veřejnosti, pokud nejsou chráněny proti mechanickému poškození.

– Spojování vodičů nesmí být prováděno, s výjimkou nutného zapojení do elektrického obvodu. Spoje musí být provedeny s využitím konektorů odpovídajících příslušným normám IEC (ČSN), případně může být spoj proveden v uzavřeném pouzdře se stupněm ochrany krytem nejméně IP4X nebo IPXXD.

– Každý samostatný dočasný objekt, jako je vozidlo, stánek nebo jednotka, který má být obsazen jedním konkrétním uživatelem, a každý distribuční okruh, který napájí venkovní instalace, musí být vybaven vlastním snadno dostupným a řádně identifikovatelným prostředkem pro odpojování.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
– Rozsah platnosti
– Citované dokumenty
– Termíny a definice
– Účel, napájení a stavba
– Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti
– Ochrana před úrazem elektrickým proudem
– Ochrana před účinky tepla
– Výběr a stavba elektrických zařízení
– Obecné předpisy
– Elektrická vedení
– Spínací a řídicí přístroje
– Ostatní zařízení

Norma obsahuje tyto přílohy:
A – Seznam poznámek k některým zemím
ZA – Zvláštní národní podmínky*
ZB – Odchylky typu A*)
ZC – Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace

ČSN 33 2000-7-711/Z1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky (říjen 2019)

Uvedená změna pouze informuje o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-711:2004 a ČSN 33 2000-7-7011 ed. 2:2019 (do 12. dubna 2022).

(pokračování)

* Zvláštní národní podmínka: Národní charakteristika nebo praxe, kterou ani po dlouhé době nelze změnit, např. klimatické podmínky, podmínky elektrického uzemnění.
Pro země, ve kterých příslušné národní podmínky platí, jsou tyto podmínky normativní. Pro ostatní země jsou informativní.
*) Odchylka typu A: Národní odchylka od evropské normy (a HD v CENELEC) způsobená právními předpisy, jejichž změna je v současné době mimo kompetence dotyčného člena CENELEC.
Národní odchylky typu A platí v zemích, ve kterých jsou uplatněny místo ustanovení evropské normy, pouze trvají-li důvody jejich vydání. Po zániku těchto důvodů jsou zrušeny.


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 59.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021