Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Nouzové osvětlení

14. 3. 2018 | Ing. Tomáš Váňa | Schrack Technik spol. s r. o. | www.schrack.cz

Nouzové osvětlení tvoří jednu část velkého odvětví osvětlování. Bylo by vhodné zde poznamenat, že jde o velmi komplexní disciplínu (střetává se zde několik profesí: hasiči, světelní technici, projektanti EPS apod.) a z pohledu investorů o nepopulární a nezajímavou část osvětlovací soustavy. Nepopulární proto, že nouzové osvětlení nepřináší investorovi žádnou přidanou hodnotu (příjemná atmosféra v interiéru, dobře a poutavě nasvětlené zboží v regálech apod.) vyjma toho, že výrazně přispívá k bezpečnosti osob nacházejících se uvnitř dotčeného objektu a zvyšuje ji. Je také vyžadováno vyhláškami a normami. Nyní ať si každý sám odpoví, zda je pro něho důležitým kritériem, jak je vyhotoveno a v jakém stavu se nachází nouzové osvětlení v objektu, který se rozhoduje navštívit. Dovolím si tvrdit, že naprostá většina z nás se nad tím nikdy ani nepozastavila.

Pohled ze strany projektanta

Vyhláška č. 23/2008 předepisuje, že na chráněné únikové a částečně chráněné únikové cestě musí být zřízeno nouzové osvětlení. Tento požadavek je uveden v § 10 Evakuace osob. Totožná vyhláška předepisuje zřízení nouzového osvětlení na únikových cestách ve stavbách ubytovacího zařízení (§ 17). Ve stavbách se shromažďovacím prostorem (§ 19) je nařízeno zřízení nouzového osvětlení v požárních úsecích stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty.

Normy ČSN 73 08xx stanovují základní požadavky na únikové cesty a jejich provedení. Uveďme krátké definice únikových cest, které se týkají nejčastěji řešených objektů. Norma ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty předepisuje, že úniková cesta musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství. Norma ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování má základní požadavek takový, že z každé buňky pro ubytování musí vést úniková cesta na volné prostranství. Norma ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty obsahuje základní definici únikové cesty totožnou s ČSN 73 0802, tj. únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem. Pouze normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, které při lehkém zjednodušení postihují všechny objekty, předepisují, že nouzové osvětlení na únikových cestách se musí navrhovat podle ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení.

Norma ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového únikového a náhradního osvětlení instalované v budovách nebo místech, kde jsou takové soustavy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům. Tato norma mimo jiné definuje pojmy jako nouzové osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení, bezpečností značky apod. (viz obr. 1).

Druhy nouzového osvětleníObr. 1. Druhy nouzového osvětlení

Mimo to norma definuje únikovou cestu následovně: cesta určená k evakuaci v případě nouze začíná tam, kde začíná evakuace, a končí v bezpečném prostoru. Zde stojí za povšimnutí, že se tato definice trochu odlišuje od definic uvedených v normách ČSN 73 08xx.

Projektant nouzového únikového osvětlení se může velmi často setkat s tím, že v požárněbezpečnostním řešení stavby (dále PBŘ) se dočte mimo jiné toto: v objektu je zřízeno dle vyhl. č. 23/2008 § 19 odst. 6 a ČSN 73 0831 čl. 5.3.6.7 nouzové osvětlení, které je navrženo dle ČSN EN 1838 jako osvětlení únikové a protipanikové. S tím, že jak nechráněná, tak ani chráněná úniková cesta nejsou jednoznačně určeny (zakresleny). V praxi to znamená, že musí především podle definice únikové cesty z ČSN EN 1838 určit počátek únikové cesty a dále pokračování únikové cesty. Konec únikové cesty je ve většině případů zřejmý. Bývají to především východové dveře do bezpečného prostoru.

Norma ČSN EN 1838 stanovuje požadavky na osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení a osvětlení prostorů s velkým rizikem. Připomeňme ve stručnosti alespoň požadavky na osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení:
– Pro únikové cesty do šířky 2 m nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx, tj. jedná se o minimální hodnotu osvětlenosti, pod kterou nesmí osvětlenost podél trasy klesnout, a středový pás, široký alespoň ½ šíře cesty, musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty, vše je ilustrativně zřejmé z obr. 2.
– Požadavky na protipanické osvětlení jsou takové, že vodorovná osvětlenost nesmí být menší než 0,5 lx v úrovni podlahy uvnitř prázdného prostoru s výjimkou obvodového pruhu o šířce 0,5 m. Tyto požadavky jsou patrné z obr. 3.

Požadavky na osvětlení únikových cestObr. 2. Požadavky na osvětlení únikových cest

Požadavky na protipanické osvětlení
Obr. 3. Požadavky na protipanické osvětlení

Mimo základní definice únikové cesty, požadavku na nouzové osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení definuje a stanovuje norma ČSN EN 1838 požadavky na zdůrazněná místa. Zdůrazněné místo je definováno v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečností zařízení.

Místa, která by se měla zdůrazňovat, jsou tato:
– v blízkosti každých dveří určených pro nouzový východ,
– v blízkosti schodiště (pozn.: každé schodišťové rameno má být osvětleno přímým světlem),
– v blízkosti každé změny úrovně,
– bezpečnostní značky únikové cesty s vnějším osvětlením, směrové značky únikové cesty a jiné bezpečnostní značky vyžadující osvětlení v nouzových situacích,
– na každé změně směru úniku,
– na každém křížení chodeb,
– v blízkosti každého konečného východu a vně budovy až k bezpečnému prostoru,
– v blízkosti každého hasicího prostředku a tlačítka požárního hlásiče tak, že vertikální osvětlenost na požárním hlásiči a na panelu musí být 5 lx,
– v blízkosti únikového zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
– v blízkosti úkrytů a hlásičů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně oboustranného komunikačního zařízení v úkrytech, na toaletách a tlačítkových požárních hlásičů pro tyto osoby.

V normě je blízkost“ definována jako vodorovná vzdálenost menší než 2 m. Z uvedených bodů je patrné, že norma ČSN EN 1838 stanovuje další požadavek na osvětlenost pouze u prvků hasicích prostředků (přenosné hasicí přístroje, hydranty) a na tlačítka požárních hlásičů. V praxi to znamená, že pro vypracování návrhu nouzového osvětlení podle normy ČSN EN 1838 by mělo být k dispozici PBŘ včetně výkresu, který vyznačuje umístění PHP a hydrantů. Tlačítkové požární hlásiče (počet a jejich umístění) se ve většině případů řeší separátně na PBŘ v projektu elektrické požární signalizace (EPS) a pro správný návrh nouzového osvětlení podle ČSN EN 1838 je i tato dokumentace nezbytná.

Autonomní nouzové LED svítidlo pro vyznačení směru úniku do výbušného prostředíObr. 4. Autonomní nouzové LED svítidlo pro vyznačení směru úniku do výbušného prostředí

Ze zmíněných definic a požadavků je patrné, že zhotovení návrhu nouzového osvětlení tak, aby byl v souladu s normou ČSN EN 1838, je co do projektové náročnosti (časové, vědomostní atd.) téměř na stejné úrovni jako návrh umělého osvětlení. Proto se společnost Schrack Technik spol. s r. o. zaměřila na tuto problematiku a v současnosti má malý tým techniků, kteří jsou schopni a ochotni pomoci projektantům s návrhem nouzového osvětlení.

Mimo požadavky na nouzové osvětlení se norma ČSN EN 1838 odkazuje na normu ČSN EN 50172 Systémy nouzového osvětlení únikového osvětlení, a to následujícím způsobem: K zajištění funkce nouzového osvětlení, je-li požadováno, musí být zřizováno, zkoušeno a udržováno podle EN 50172 a v případě instalovaného automatického zkušebního systému v areálu podle EN 62034 – Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií.

Autonomní nouzové LED svítidlo pro vyznačení směru úniku s dohledovou vzdáleností 22 mObr. 5. Autonomní nouzové LED svítidlo pro vyznačení směru úniku s dohledovou vzdáleností 22 m

Norma ČSN EN 50172 v bodě 5.1 přímo předepisuje koordinaci autorů PBŘ, EPS s projektantem nouzového osvětlení, který je popsán v předcházejícím odstavci. Tento bod doslova říká:

Aby se zajistilo, že systém nouzového osvětlení bude navržen v souladu s ČSN EN 1838, musí být předtím, než se začne s vypracováním návrhu, k dispozici příslušné stavební výkresy znázorňující dispozice budovy a všech existujících nebo navrhovaných únikových cest a ukazující, kde jsou situována místa hlášení požáru a požární zařízení a kde jsou konstrukční prvky, které mohou bránit úniku.

Mimo to norma ČSN EN 50172 definuje prostory, ve kterých se má protipanické osvětlení zřizovat. Jde o prostory, ve kterých nejsou určeny únikové cesty (tj. v halách nebo prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2), nebo v menších prostorech, je-li v nich přídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidí. Nyní je již na každém projektantovi nouzového osvětlení, aby řekl, co je pro něho velké množství.

Nouzové OLED svítidlo pro vyznačení směru úniku s adresným dohledováním 230 V AC/DC – ocenění red dot award za designObr. 6. Nouzové OLED svítidlo pro vyznačení směru úniku s adresným dohledováním 230 V AC/DC – ocenění red dot award za design

Dále norma ČSN EN 50172 stanovuje prostory, kde je vyžadováno nouzové osvětlení, ve kterých se odkazuje na ČSN EN 1838, a tím se dostáváme na začátek tohoto článku. Ale mimo to jsou zde zmíněny ostatní prostory s nebezpečím nebo prostory, do nichž může přístup při výpadku normálního osvětlení vyžadovat nouzové osvětlení. Tato věta po projektantovi nouzového osvětlení opět požaduje, aby byl dobře seznámen s prostorem, pro který právě navrhuje nouzové osvětlení.

Pohled ze strany investorů a provozovatelů nouzového osvětlení

Normu ČSN EN 50172 by neměli brát na zřetel pouze projektanti nouzového osvětlení, ale přinejmenším by se s ní měli seznámit i investoři, resp. provozovatelé a uživatelné systému nouzového osvětlení, protože v této normě jsou jednoznačně uvedeny požadavky na dokumentaci nouzového únikového osvětlení a provozní deník v bodě 6. Mimo jiné se v uvedeném
bodě požadují tyto náležitosti:

Po ukončení prací musí být předány výkresy nouzového únikového osvětlení a musí v příslušných prostorech zůstat k dispozici. Na těchto výkresech musí být uvedena všechna svítidla a veškeré hlavní součásti osvětlení. Tyto výkresy musí být na důkaz toho, že projekt osvětlení splňuje požadavky této normy, podepsány kompetentní osobou.

Autonomní nouzové LED svítidlo s kruhovou („antipanickou“) vyzařovací charakteristikou
Obr. 7. Autonomní nouzové LED svítidlo s kruhovou („antipanickou“) vyzařovací charakteristikou, s rádiovým dohledováním a přepínáním

Nástěnné nouzové LED svítidlo pro osvětlení únikových cest
Obr. 8. Nástěnné nouzové LED svítidlo pro osvětlení únikových cest s adresným dohledováním 230 V AC/DC

Mimo výkresy musí být veden provozní deník, aby se do něj zaznamenávaly běžné prohlídky, zkoušky, poškození a změny. Všechny zmíněné dokumenty musí být k dispozici buď jako psaný záznam, nebo jako kopie záznamu z automatického zkušebního přístroje na trvalém záznamovém médiu.
– Provozní deník je povinna vést odpovědná osoba jmenovaná provozovatelem nebo vlastníkem prostor a musí být běžně přístupný ke kontrole kterékoliv oprávněné osobě. Provozní deník by měl obsahovat alespoň tyto údaje: datum uvedení systému do provozu, včetně všech dokladů týkajících se jeho změn a úprav, datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky (testu), datum a stručný popis každé provedené údržby (servisního úkonu), prohlídky a zkoušky (testu), data a stručné popisy každé závady a její nápravy, datum a stručný popis každé úpravy instalace nouzového osvětlení,
– popis hlavních charakteristik a způsobu činnosti jakéhokoliv automatického zkušebního přístroje, je-li použit.

Univerzální nouzové LED svítidloObr. 9. Univerzální nouzové LED svítidlo jak pro osvětlení únikové cesty,
tak pro vyznačení směru úniku (pozn.: pouze s příslušenstvím) 
s adresným dohledováním 230 V AC/DC

Dále norma ČSN EN 50172 stanovuje požadavky na údržbu a zkoušku systémů nouzového osvětlení. Předepsané prohlídky a zkoušky jsou takovéto:
– Denně musí být kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují.
– Jednou za měsíc musí být provedena funkční zkouška a její výsledky musí být zaznamenány do provozní knihy, a to i tehdy, je-li použito automatické zkušební zařízení. Součástí funkční zkoušky je fyzická kontrola svítidel, zda jsou čistá a nepoškozená a zda řádně fungují.
– Jednou za rok musí být provedena kapacitní zkouška systému na navrženou dobu svícení.

Mimo to musí být provedeny tyto doplňující zkoušky:
– Napájení normálního osvětlení se musí znovu obnovit a indikační signálky nebo přístroje se musí zkontrolovat, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. Musí se zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje.
– Datum provedení zkoušky a její výsledky musí být zaznamenány v provozním deníku systému.

Signalizační tablo pro dálkovou signalizaci stavů z CBS
Obr. 10. Signalizační tablo pro dálkovou signalizaci stavů z CBS

Centrální bateriový systém s šesti okruhy pro max. 120 svítidel
Obr. 11. Centrální bateriový systém s šesti okruhy pro max. 120 svítidel

Z uvedených normativních požadavků je zřejmé, že v systémech nouzového osvětlení s větším počtem svítidlem (pozn.: autor se domnívá, že hraniční je asi 50 svítidel) je téměř nereálné dostát požadavkům pravidelných kontrol. Při instalaci autonomních svítidel např. ve skladových halách by znamenalo, že každý měsíc musí zodpovědný pracovník vizuálně zkontrolovat všechna svítidla, zda jsou v pořádku (kontrola indikační diody), což by při velkých instalačních výškách znamenalo pronájem vysokozdvižné plošiny apod. Je patrné, že tímto přístupem neúměrně vzrůstají náklady na údržbu a provoz nouzového osvětlení. Je zde ale řešení v podobě centrálních monitorovacích systémů, které mohou odborníci firmy Schrack Technik spol. s r. o. pomoci navrhnout, dodat a zprovoznit. Tyto systémy vedou provozní deník téměř automaticky a tím se rapidně snižují náklady na údržbu. Je na úvaze každého investora, zda se mu zvýšené počáteční náklady na centrální monitorovací zařízení vrátí. Například v Německu se již objevily případy, že při nepředložení řádně vedeného provozního deníku od nouzového osvětlení nechal kontrolní orgán zavřít celé obchodní centrum. Pak jdou ztráty investora do závratných výšin.

Schrack Technik spol. s r. o. může nabídnout centrální monitorovací systém s centrální baterií (řada systému MicroControl, MiniControl a MultiControl). Pro menší instalace je zajímavým řešením kombinace systému autonomních bateriových svítidel a bezdrátového centrálního monitorovacího systému (WirelessControl), kde si mezi sebou svítidla a centrální monitorovací systém (pozn.: v podstatě PC na lištu DIN nebo notebook) předávají data v síti o frekvenci 868 MHz. Tato síť nekoliduje se sítěmi WLAN a DECT.

Tento článek měl sloužit k připomenutí skutečnosti, že návrh, provoz a údržba nouzového osvětlení jsou velmi komplexní disciplíny a prolínají se zde jak požadavky ze světelné techniky, tak požadavky z oboru požární bezpečnosti staveb. Dále připomíná, že jde o velmi důležitou část osvětlovací soustavy, která zvyšuje bezpečnost osob.

S návrhem správného a pro danou aplikaci vhodného nouzového osvětlení zájemcům rád pomůže zkušený tým pracovníků firmy Schrack Technik spol. s r. o.

 


 Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2018 na straně 15.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.