Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Číslo 4/2018 vyšlo tiskem 30. 7. 2018. V elektronické verzi na webu 31. 8. 2018.

Pro osvěžení paměti
Excentrická svítidla Reného Roubíčka z let 1965 až 1977
Základy fotometrie – 1. část
Velká postava české vědy pobělohorské doby: lékař, filozof, přírodovědec a fyzik Jan Marek Marci z Kronlandu

Účinky a užití optického záření
Světlo a cirkadiánní rytmy

Aktuality

Úspěch studentské formule týmu eForce FEE Prague Formula Studentská formule týmu eForce FEE Prague Formula z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze…

ČEZ ESCO získala svou historicky největší zakázku v osvětlení ČEZ Energetické služby, dceřiná společnost ČEZ ESCO, dodá osvětlení pro 59 obchodů…

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Více aktualit

Několik poznámek k označování a používání světelných zdrojů

07.02.2012 | |

-- Ing. Vladimír Dvořáček -- V [1] byla podána podrobná informace o jednotném mezinárodním označení světelných zdrojů ILCOS, které by mělo umožnit odborné veřejnosti jednoznačně a spolehlivě se orientovat v jejich současném velmi širokém sortimentu, bez ohledu na výrobce. Nově zaváděný systém je předmětem evropské normy EN 61231:2010, která je vydána v české verzi jako česká technická norma ČSN EN 61231. Označení ILCOS zatím nenahrazuje tradiční zavedené označování světelných zdrojů jednotlivými výrobci, avšak přední z nich již ve svých katalozích tímto označením doplňují informace o jimi vyráběném sortimentu.

Označení každého zdroje podle systému ILCOS má většinou tři verze, lišící se rozsahem poskytovaných informací o jeho parametrech v závislosti na účelu (krátká, rozšířená a normalizovaná verze). Pouze u výbojek (vysokotlakých a nízkotlakých sodíkových, vysokotlakých rtuťových a halogenidových) se nepoužívá rozšířená verze. Při popisu jednotlivých vlastností je vedle čísel použita i řada písmen velké abecedy a zde může dojít k některým záměnám, resp. může nastat kolize s označeními, která se dosud u světelných zdrojů běžně používají, a to i v katalozích renomovaných výrobců. Některé příklady jsou uvedeny v dalším textu.

Písmeno T se v systému ILCOS používá k označení typu žárovkové baňky (trubková), dále k označení druhu zbarvení baňky (transparentní) anebo typu světelného zdroje (dopravní světla). Závisí tedy na umístění písmena v příslušné skupině označení. U označení baňky se za písmenem T uvádí její průměr v milimetrech. V takovém případě označení T22 v systému ILCOS znamená, že jde o žárovkovou baňku trubkovou o průměru 22 mm. Kromě toho se však písmeno T běžně, bez ohledu na výrobce, dosud používá u zářivek při označování průměru jejich trubice, avšak číslo za písmenem T již uvádí její průměr, přibližně vyjádřený v osminách palce. Jsou známá a v katalozích u lineárních, kruhových nebo kompaktních zářivek rovněž používaná označení jako např. T2, T3, T4, T5, T8 nebo T12, která však informují čtenáře, že jde o jmenovité průměry trubic 5, 8, 10, 16, 26 nebo 38 mm (obvykle jsou v katalozích uváděny poněkud vyšší hodnoty jako hodnoty maximální). Písmeno R se v systému ILCOS používá k označení baňky reflektorové žárovky s vnitřní odraznou vrstvou, dále k označení barvy baňky (červená), provedení žárovky odolné proti otřesům anebo halogenové žárovky s příčným vláknem. Opět záleží na umístění písmena v označení. V případě označení baňky se za písmenem R uvádí maximální průměr baňky vyjádřený v milimetrech. Označení R90 v systému ILCOSS tedy představuje baňku reflektorové žárovky o maximálním průměru 90 mm. Kromě toho se však písmeno R, např. u amerických výrobců, používá pro reflektorové žárovky, avšak za ním uváděné číslo sice znamená rovněž maximální průměr, ale uvedený v osminách palce (tedy ty jako hodnoty maximální). Písmeno R se v systému ILCOS používá k označení baňky reflektorové žárovky s vnitřní odraznou vrstvou, dále k označení barvy baňky (červená), provedení žárovky odolné proti otřesům anebo halogenové žárovky s příčným vláknem. Opět záleží na umístění písmena v označení. V případě označení baňky se za písmenem R uvádí maximální průměr baňky vyjádřený v milimetrech. Označení R90 v systému ILCOSS tedy představuje baňku reflektorové žárovky o maximálním průměru 90 mm. Kromě toho se však písmeno R, např. u amerických výrobců, používá pro reflektorové žárovky, avšak za ním uváděné číslo sice znamená rovněž maximální průměr, ale uvedený v osminách palce (tedy R28).

Tab. 1. Přehled označování barevných vlastností světla světelných zdrojů a hlavní oblasti jejich použití

Poznámka k tab. 1: V ČSN EN 12464-1[3] jsou české názvy barevných odstínů stanoveny pro interval hodnot teploty chromatičnosti, nikoliv pro konkrétní její hodnoty, jako např. v katalogu firmy Osram. Proto např. odstíny warm comfort light, interna, warm white, white, warm white de luxe a white de luxe jsou označeny jednotně jako teple bílé, odstíny cool white, white, cool white de luxe a white de luxe jako neutrálně bílé, day light, cool day light, day light de luxe a cool daylight de luxe jako chladně bílé. V uvedené ČSN rovněž nenašlo svůj ekvivalent zkrácené označení barevného odstínu „de luxe“, bylo by vhodné u zdrojů s Ra ≥ 80 vedle příslušné hodnoty Ra použít doplňující označení např. „se zlepšeným podáním barev“, „s velmi dobrým podáním barev“ anebo u zdrojů s Ra ≥ 90 doplňující označení, „s vynikajícím podáním barev“ apod.
 

Označení kolorimetrických parametrů světelných zdrojů, tj. barevného tónu světla, charakterizovaného teplotou chromatičnosti TC (u výbojových zdrojů – náhradní teplotou chromatičnosti TCP), a jakosti podání barev, charakterizované všeobecným indexem podání barev Ra, je odlišné od celkem velmi přehledného, účelného a názorného označení používaného v současné době pro tyto parametry předními světovými výrobci a uvedeného přímo v razítku na vlastním světelném zdroji nebo na jeho obalu. Zmíněné parametry jsou popsány trojčíslím, v němž první číslice charakterizuje Ra v desítkách zaokrouhlených na nejbližší nižší celé číslo (např. číslice 8 znamená, že Ra se nachází v rozmezí 80 až 89, číslice 9 znamená, že Ra >90, atd.) a následující dvojice čísel představuje TC, resp. TCP ve stovkách Kelvinů.
Systém ILCOS charakterizuje věrnost podání barev zařazením do kategorie podle CIE (Publikace CIE 29.2) takto: 1A pro Ra ≥ 90, 1B pro Ra = 80 až 89, 2A pro Ra = 70 až 79, 2B pro Ra = 60 až 69, 3 pro Ra = 40 až 59 a 4 pro Ra = 20 až 39. TC, resp. TCP, je charakterizovaná shodně, tj. číslem získaným dělením teploty chromatičnosti vyjádřené v Kelvinech číslem 100 a zaokrouhlením výsledku na celé číslo. Oba uvedené parametry se tak objeví v příslušné části označení ILCOS jako zlomek T/1A, T/1B, T/2A, T/2B, T/3 a T/4, kde T = TCP/100. Označení používané v současné době na světelném zdroji, kde první číslice trojčíslí umožňuje ihned zařadit světelný zdroj z hlediska jakosti podání barev do příslušného intervalu Ra, doplněné ještě o slovní název příslušného barevného odstínu, považuji za jednodušší, dostatečně stručné a lépe zapamatovatelné při stejné vypovídací schopnosti, vhodné zejména pro laickou veřejnost. Rozdíly v označeních a jejich vzájemný vztah jsou pro informaci uvedeny na příkladu popisu barevných odstínů zářivek firmy Osram (viz tab. 1) [2].

Označení ILCOS je nesporně krokem dlouho očekávaným a velmi záslužným, který usnadní především světelnětechnickým odborníkům orientaci v širokém sortimentu světelných zdrojů při výběru vhodného zdroje pro požadovaný účel, protože obsahuje jeho velmi širokou a podrobnou specifikaci, zejména při použití jeho normalizované verze, a usnadní vyhledávání vhodných ekvivalentů od různých výrobců. Zatím je uváděno jako doplněk k tradičnímu označení používanému jednotlivými výrobci již desetiletí.

Tab. 2. Vztah teploty chromatičnosti světla a osvětlenosti [3]


Všeobecná doporučení

Pro běžného uživatele, popř. pro prodejce v obchodech, by mělo být dostatečným vodítkem při volbě vhodného typu zdroje z
hlediska jeho kolorimetrických parametrů již zmíněné označení trojčíslím, v němž je obsažen jak všeobecný index podání barev, tak teplota chromatičnosti. Měl by však být informován o tom, že čím vyšší je hodnota Ra, tím věrnější je podání barev osvětlovaného předmětu, že Ra > 90 představuje vynikající podání barev, Ra > 80 je velmi dobré podání barev, zatímco Ra = 20 až 25 (vysokotlaké sodíkové výbojky převládající např. v uličním osvětlení) mají z hlediska podání barev již značně omezené použití a při Ra blížícím se nule (nízkotlaké sodíkové výbojky) se všechny barvy jeví jako barvy šedé s různým stupněm sytosti. Stejně tak by měl vědět, že světelné zdroje s hodnotami TC, resp. TCP v rozmezí 2 500 až 2 900 K mají barevný tón blížící se „teplejšímu – žlutějšímu“ světlu žárovky, zatímco hodnoty 5 600 K a více mají světelné zdroje připomínající denní „chladnější – modřejší“ světlo.

Při volbě barvy světla, přesněji teploty chromatičnosti, pro celkové osvětlení je třeba vzít v úvahu, že větší teploty chromatičnosti, tedy chladnější barvy světla, vyžadují pro přirozené vnímání osvětlení větší intenzitu osvětlení, jak je patrné z tab. 2 [3]. Tento článek by k použití vhodné barvy světla měl přispět.

Literatura:
[1] DVOŘÁČEK, V.: Mezinárodní systém označení světelných zdrojů (ILCOS). Světlo, 2011, č. 6, s. 41–46.
[2] OSRAM: Firemní katalog, 2010.
[3] ČSN EN 12464-1: Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory. 2012.