Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2019 vyšlo tiskem 4. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 4. 1. 2020. 

Téma: Měřicí přístroje, metody měření a dálkové měření

Hlavní článek
Inovativní postupy při diagnostice částečných výbojů při AC a DC napětí

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

Nejnovější poznatky a zkušenosti z oboru světelná technika: postřehy z kongresu CIE v Jižní Koreji

07.02.2018 | doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. | VŠB-TU Ostrava | www.vsb.cz/cs

Příspěvek byl sepsán na základě subjektivního pozorování autora s cílem zachytit, jak by se osvětlování mohlo v následujících letech vyvíjet. Toto pozorování bylo provedeno na konferenci, kterou organizovala mezinárodní komise pro osvětlování International Commission on Illumination CIE. Konference s názvem CIE 2017 Midterm Meeting se konala na ostrově Jeju v Jižní Koreji ve dnech 23. až 25. října 2017. Díky zaměření konference nazvaného Smarter lighting for a better life bylo možné předpokládat, že se většina příspěvků soustředí na téma inteligentních osvětlovacích soustav, které jsou schopny zvyšovat kvalitu světelného prostředí. Ale...

Úvod
Základním impulzem k napsání tohoto příspěvku byla žádost doc. Gašparovského, zda by nebylo možné přiblížit návštěvníkům konference SVETLO 2017 dění na zmíněné akci. Příspěvek se bude zabývat výstupy z jednotlivých přednášek a tím, do jaké míry jsou schopny naplňovat ony hlavní cíle konference. Tedy inteligentnější osvětlení a lepší život, tedy vyšší kvalitu osvětlení. Stejně tak jako v roce 2013, kdy jsem psal podobný příspěvek, se nebudu věnovat náplni a směřováním jednotlivých technických komisí. Tyto informace lze snadno získat z internetu a národních komitétů CIE.

p. Yoshi Ohno, prezident CIE
Obr. 1. Zahájení konference – p. Yoshi Ohno, prezident CIE

Před tím, než začnu psát o samotné konferenci, si dovolím upozornit na „podle mého soudu“ velmi významný dokument, který CIE vydala v roce 2016. Jde o tzv. výzkumnou strategii (CIE Research Strategy). Ta je sice také dohledatelná na webových stránkách (http://www.cie.co.at/research-strategy), nicméně velmi hezky popisuje základní nedostatky a potřeby současného osvětlování. Deset nejdůležitějších směrů je rozděleno takto:

– Zdravé osvětlení a nevizuální účinky světla.
– Kvalita barev světelných zdrojů souvisejících s vnímáním.
– Komplexní vyhodnocování oslnění pro různé světelné aplikace.
– Nové kalibrační zdroje pro fotometrii, kolorimetrii a radiometrii.
– Adaptivní, inteligentní a dynamické osvětlení.
– Aplikace nové kolorimetrie CIE 2006.
– Vizuální vzhled: vnímání, měření a metrika.
– Adaptabilní osvětlení.
– Metrologie pro pokročilá fotometrická a radiometrická zařízení.
– Reprodukce a měření 3D objektů.
Je rozděleno, kam se chce CIE ubírat, je popsán základní směr konference, a nezbývá tedy než se podívat na vlastní příspěvky uvedené na konferenci a jejich reálné zaměření.

Vyzvané přednášky

Vyzvané přednášky lze rozdělit do dvou základních kategorií. První kategorie nestojí za zmínku a druhá kategorie je ta, kterou stojí za to reprodukovat, popř. na ni upozornit. V první kategorii jsem si dovolil vynechat osvětlování ledničky a změny barev v ní. U druhé kategorie vyzvaných přednášek byla vybrána některá velmi aktuální témata. Oblast interiérového osvětlování se zaměřila především tzv. Human Centric Lighting. Z těchto přednášek lze vyvodit následující výstupy. Základní přístup k osvětlování jednotlivých zrakových úkolů zůstává podobný a více méně i doporučení na změnu barev světla odpovídají notoricky známému Kruithoffovu diagramu. Co bylo ale velmi zajímavé, a to nejen pro mne, bylo další strukturování požadavků podle ras. Toto téma a jemu příbuzná řešila problematiku, na jaké úrovně a jak kvalitativně osvětlení řídit, nicméně jsem postrádal ohledně inteligentnějšího osvětlování sdělení, na základě jakých impulzů osvětlení řídit, aby doopravdy odpovídalo popsaným požadavkům. V reálných osvětlovacích soustavách je tato problematika velmi zásadní, protože senzory se dominantně nacházejí v úplně jiných místech, než jsou místa vyhodnocovaných zrakových úkolů. Velmi osvěžujícím dojmem působila přednáška Jenifer Veitchové z Kanady, která rozebírala další možnosti rozvoje světelné techniky a dotýkala se kromě jiného i rozdělení fotocitlivých buněk, fotobiologie, energetických bilancí, flickeru a rovněž rozboru toho, co lze dále studovat a v jaké oblasti rozvoje světelné techniky pomáhat.

Standardní přednášky

Standardní přednášky byly rozděleny do několika sekcí:

Kvalita barev (dvě sekce)
Osm přednášek se dominantně zaměřovalo na posuzování barevných vlastností bílých LED a nutnost přizpůsobit vyhodnocování kvalitativních vlastností.

Metrologická, fotometrická a radiometrická zařízení (dvě sekce)
Devět přednášek se opět dominantně zaměřovalo na měření vlastností bílých LED. Druhá část přednášek se věnovala goniofotometrickým měřením a jejich automatizaci.

Oslnění
Sekce oslnění řešila vyhodnocování rušivého oslnění z pohledu denního osvětlení a také z pohledu stárnutí lidského organismu.

Osvětlení komunikací (dvě sekce)
Sedm přednášek se netýkalo primárně pouze svítidel, ale také spektrálních a barevných vlastností světelných zdrojů. Velmi zajímavě působil rozbor odrazných vlastností značek i povrchů komunikací. Samostatná část přednášek obsahovala strategie dynamického stmívání osvětlovacích soustav. Ze všech prezentací primárně vyplýval důraz na zvyšování bezpečnosti na komunikacích a úspory ve spotřebě byly oproti bezpečnosti upozaděny.

Návrh osvětlení v interiérech (dvě sekce)
Sedm přednášek v sekci interiérového osvětlení se převážně koncentrovalo na celkové podchycení světelného prostředí v kontextu základních požadavků na jednotlivé zrakové úkoly (oslnění, rovnoměrnosti, osvětlenosti). Úsporám energie v rámci dynamického (SMART) osvětlení se věnovala pouze jedna přednáška.

Venkovní osvětlení
Relativně malá sekce venkovního osvětlení se věnovala mezopickému vidění a různým modelům závojových jasů. Zajímavě působil také rozbor vnímání prostoru ve dne a v noci z pohledu jeho bezpečnosti při subjektivním vnímání. Opět lze v této sekci vystopovat dominantní zaměření na viditelnost a bezpečnost, a nikoliv na energetiku, potažmo na smart řízení osvětlovacích soustav.

Světlo a zdraví
Tato sekce se podle mého soudu zaměřila nikoliv na intenzity záření, ale na energetický význam dopadajícího záření na lidský organismus. Zajímavě působil i příspěvek zabývající se vlivem modrých částí spektra na člověka.

Vizuální vnímání v rámci interiérového osvětlení
Přizpůsobení jasových poměrů v zorném poli je velmi důležité nejen v místnostech s pevně daným zrakovým úkolem, ale i v prostorech s mnoha zrakovými činnostmi – v různých místech prostoru, popř. s proměnlivým využitím prostoru.

Přednáška doc. Michala Vika z TU Liberec na téma Development of whiteness formula based on parameters CIECAM02
Obr. 2. Přednáška doc. Michala Vika z TU Liberec na téma Development of whiteness formula based on parameters CIECAM02 (posuzování chování bílých odrazných materiálů pod různými druhy světla)

Postery

Postery se dělily na ty s krátkou prezentací a ty bez prezentace. Obecně lze konstatovat, že se přibližovaly již zmíněným tématům. Rozšíření jsem zaznamenal u posterů, které se věnovaly fotobiologické bezpečnosti, měření jasů v HDR režimu, a ještě u dalších posterů, zaměřených na zvyšování bezpečnosti jak v oblasti venkovního, tak vnitřního osvětlování.

Závěry

Z popisu jednotlivých přednášek a jejich zaměření je možné příspěvky věnované inteligentnímu osvětlení počítat na prstech jedné ruky. Tudíž je jich jako šafránu a zavádění jejich závěrů do světelnětechnické praxe bude velmi složité. Také jsem očekával silnou vazbu mezi inteligentním a automobilovým osvětlením. V této oblasti jsem si ale nevšiml jediného příspěvku. Vzhledem k tomu, že technologické možnosti osvětlovacích soustav a jejich cenové hladiny jsou v interiérech i exteriérech na takové úrovni, že se bez nich nové osvětlovací soustavy neobejdou, absence nových podnětů se jeví jako velká škoda a úkol do dalších let.

Z pohledu zvýšení kvalitativních parametrů bylo možné na konferenci vyslechnout spoustu příspěvků. Nicméně nalezení jednotného přístupu k posuzování oslnění či komplexního vyhodnocování osvětlovaného prostoru je též ještě velmi daleko.

Závěrem je však nutné konstatovat, že některé problematiky představené na konferenci jsou velmi zajímavé, lze z nich do budoucna čerpat jak na poli praktických světelných realizací, tak v oblasti dalšího výzkumu.

Za úvahu by také stálo větší personální zapojení účastníků z Čech a Slovenska. Na tomto místě bych si dovolil vyzdvihnout aktivity doc. Ing. Dionýze Gašparovského, PhD., a Mgr. Romana Dubničky ze Slovenska a doc. Ing. Michala Vika, Ph.D., a Dr. Marka Šmída z České republiky.

Poděkování
Článek byl vytvořen s podporou projektů SGS SP2018/117 BroadbandLIGHT – veřejné osvětlení ve SMART City a Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci – Identifikační kód VI2VS/571.

[PROCEEDING of the Conference on Smarter Lighting for Better Life at the CIE Midterm Meeting, 2017. ISBN 978-3-901906-95-4.]

tomas.novak1@vsb.cz


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2018 na straně 8.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.