Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo tiskem 20. 1. 2021. V elektronické verzi na webu 10. 2. 2021. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál

Hlavní článek
Univerzální bezdrátové nabíjení elektromobilů

Číslo 6/2020 vyšlo tiskem 14. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 18. 12. 2020.

Veletrhy a výstavy
Ohlédnutí za dvacátým druhým ročníkem Designbloku
Soutěž časopisu Světlo na veletrhu FOR ARCH a FOR GARDEN 2020

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 48
Světelný design pro show Vivaldianno
Světlík – dílna se světlem a o světle pro děti

Mesto Senec najväčším „LED mestom“ v Česku i na Slovensku

15. 3. 2013 | |

Už v jarných mesiacoch tohto roka začne Senec s komplexnou rekonštrukciou svojho verejného osvetlenia, čoho výsledkom bude výrazná úspora nákladov na prevádzku mestskej svetelnej sústavy spojená s neporovnateľne príjemnejšou atmosférou večerného osvetlenia mesta.

Dvojročná príprava bola úspěšná

Celá myšlienka vznikla pred viac jako dvoma rokmi, keď vedenie mesta bolo oslovené spoločnosťou Eco-Logic (www.ecologic.sk) s projektom modernizácie veřejného osvetlenia, ktorého cieľom bolo jednak znížiť prevádzkové náklady na sústavu a jednak zlepšiť kvalitu osvetlenia města vo večerných hodinách, a tým aj zvýšiť bezpečnosť na miestnych komunikáciách.

Neopomenuteľným pozitívom navrhnutého projektu je mechanizmus finančního krytia, nakoľko mesto aj napriek čerpaniu úverových zdrojov na realizáciu projektu dokáže v budúcnosti splácať svoje finančné záväzky z dosiahnutých úspor na elektrickej energii. Svetelné zdroje v podobe výkonných diód LED osvedčené vyspelejšími trhmi sa ukázali ako vhodná voľba pre pilotný projekt. V spolupráci s odborníkmi na LED osvetlenie nasledovalo dôkladné dvojročné testovanie LED svietidiel od vopredných slovenských a európskych výrobcov, ktoré počas prevádzky „vniesli viac svetla“ do celého projektu.

Vedenie mesta získalo detailnejšiu predstavu o tom, aký charakter má mať nové verejné osvetlenie, akú atmosféru má obyvateľom mesta priniesť a rovnako aký potenciál úspory energie dokážu diódy LED ponúknuť. Počas dvojročnej prevádzky nenastala žiadna porucha alebo pokles svetelného výkonu na testovanej sústave, čo bolo dôležitým dôvodom pre vedenie města dôverovať LED svetelným zdrojom.

Prefinancovanie projektu z dosiahnutých energetických úspor je správna cesta

Po úspešnom ukončení pilotného projektu nasledoval proces získávania finančných prostriedkov na refinancovanie celého projektu modernizácie. Získať financie zo štrukturálnych fondov EU bolo v tomto prípade nemožné, nakoľko sa Senec nachádza v Bratislavskom kraji a ten nespadá do takzvanej alokačnej zóny pre projekty rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Spoločnosť Eco-Logic, tvorca myšlienky projektu, bola pripravená podať pomocnú ruku a v spolupráci s finančním partnerom Slovenská sporiteľňa, a. s., ponúkla samospráve zaujímavú ponuku 100% prefinancovania tohto energeticky úsporného projektu.

O to zaujímavejšia bola možnosť zároveň získať aj grant vo výške 20 % z celkovej hodnoty projektu v prípade, že jeho realizáciou sa preukáže aspoň 40% úspora energie. Návrh mechanizmu financovania projektu z dosiahnutých úspor na elektrickej energii spolu s možnosťou získať grant vyhodnotilo vedenie mesta ako rozumný zdroj získania financií na celý projekt a následne/na to začali prvé rokovania s bankou.

LED systém bude spĺňať najvyššie technologické štandardy kvality

Posledná etapa prípravy projektu spočívala v spracovaní detailního energetického auditu skutkového stavu veřejného osvetlenia a zároveň komplexného svetelnotechnického projektu modernizácie osvetlenia s návrhom najmodernejších LED svietidiel. Projekt počíta s doplnením svetelných bodov o 110 a s výmenou 216 nevyhovujúcich stožiarov a 938 výložníkov.

Všetky komunikácie tried ME4b, ME5, ME6, S2 a S4 sú navrhnuté v súlade s najnovšími normami STN. Naprojektovaný LED systém veřejného osvetlenia bude využívať najmodernejšie technológie ako autonómne stmievanie v nočných hodinách, konštantný svetelný tok počas celej životnosti LED svietidiel alebo výmenu LED modulov pri poruche na mieste bez potreby špeciálneho náradia.

Napriek nárastu počtu svietidiel sa potvrdila výpočtami kalkulovaná úspora energie na celom LED systéme takmer vo výške 65 %! Návratnosť celej investície vychádza na osem rokov (získaný grant EBRD vo výške 20 % mesto použije na zníženie istiny čerpaného úveru). Mesto požadovalo od potenciálneho dodávateľa minimálne 15ročnú záruku na dodané LED svietidlá. A splnením všetkých požadovaných technických parametrov dodanej svetelnej sústavy v kombinácii s poskytnutou zárukou dospeje město Senec k priemernej ročnej úspore na elektrickej energii vo výške asi 100 000 eur, čo v neposlednom rade urýchli návratnosť celej investície.

Obr. 1. LED svietidlá v pilotnej prevádzke fungujú do dnešného dňa bezchybne

Kvalitne pripravené súťažné podmienky sú základom projektu

Ide o najväčší projekt podobného charakteru na Slovensku i v Čechách, ktorý je technicky a investične náročný. Bolo nesmierne dôležité, aby súťažné podmienky boli vypracované čo najkvalitnejšie s ohľadom na preukázanie potrebnej odbornosti a kvalifikácie, dlhoročnej skúsenosti v oblasti verejného osvetlenia na báze diód LED, náležitých referencií a finančného postavenia potenciálních uchádzačov. Z tohto dôvodu boli súťažné podmienky vypracovávané v spolupráci s projektovým partnerom a pod dohľadom finančných partnerov projektu – Slovenskej sporiteľne, a. s., a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).

V období od decembra 2012 do februára 2013 prebehlo verejné obstarávanie na dodávku a montáž 1 891 LED svietidiel, vrátanie 938 nových výložníkov a 216 stožiarov. Súčasťou projektu je aj špeciálne asymetrické osvetlenie troch najrizikovejších cestných prechodov pre chodcov v meste.

Samospráva plánuje so začatím rekonštrukčných prác v apríli a dokončenie projektu modernizácie verejného osvetlenia mesta je naplánované na október tohto roka.

Obr. 2. LED svietidlá 75 W bez problémov osvetlili komunikáciu triedy ME4b

Mesto vyjadrilo svoj súhlas a podporu k projektu modernizácie veřejného osvetlenia

„Sme presvedčení, že projekt okrem predpokladanej energetickej úspory prinesie taktiež bezpečnejšiu premávku na miestnych komunikáciách a znateľne príjemnejšiu atmosféru pri prechádzkach večerným mestom. Zároveň sa mesto Senec zaradí medzi prvé mestá Európy, ktoré už úspešne prevádzkujú moderné a ekologické LED verejné osvetlenie, a v neposlednom rade prispejeme k výraznému zníženiu produkovaných emisií CO2, čím odľahčíme naše spoločné životné prostredie,“ zhodnotil projekt primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál.


Obr. 3. Počas pilotnej prevádzky sa vďaka vyššej intenzite a kontrastu zlepšila bezpečnosť na prechode pre chodcov