Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Jak široké lze stavět ulice podle stavebních předpisů?

10. 7. 2014 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. | Fakulta stavební ČVUT |

1. Úvod

Požadavky na denní osvětlení budov limitují odstupy budov a jejich výšku. V článku je modelovým výpočtem kvantifikován tento vliv pro obytnou místnost běžných rozměrů v blokové zástavbě města. Byla sledována závislost hodnoty činitele denní osvětlenosti D1 (%) uprostřed hloubky místnosti na šířce ulice při obvyklé výškové úrovni zástavby 20 m, tj. takové, s jakou se lze setkat např. v oblasti pražských Vinohrad. Uspořádání modelového výpočtu je zřejmé z obr. 1.

 
Obr. 1. Geometrické uspořádání modelového příkladu

2. Požadavky na denní osvětlení obytných místností

Zasvěcený přehled vývoje požadavků na denní osvětlení obytných místností je podán v [8]. Kritériem denního světla je činitel denní osvětlenosti D (%). Jde o podíl osvětlenosti E (lx) v daném místě k osvětlenosti EH (lx) nezastíněné roviny v exteriéru vyjádřený v procentech.

Pro hodnocení se jako plošný zdroj světla používá model zatažené oblohy v zimě s mezinárodně standardizovaným rozložením jasu podle doporučení mezinárodní komise pro osvětlování CIE. Dnes platné požadavky byly formulovány už v ČSN 73 0580-2 z roku 1992 [4]. V obytných místnostech (obr. 2) byla požadována minimální hodnota činitele denní osvětlenosti Dmin = 0,5 % a také hodnoty D1 = D2 = 0,75 % ve dvou bodech v polovině hloubky místnosti vzdálených 1 m od bočních stěn. Zároveň bylo požadováno, aby průměr z těchto dvou hodnot byl nejméně Dm = 0,9 %. Novela normy [5] z roku 2007 požadavky na denní osvětlení obytných místností významně zmírnila. Byl zrušen požadavek Dmin = 0,5 % a hodnota uprostřed hloubky místnosti byla snížena na 0,7 % při zachování požadavku na průměr 0,9 %. Další zmírnění spočívalo ve skutečnosti, že u místností s větší hloubkou než 6 m mohou být kontrolní body jen ve vzdálenosti 3 m od okna. Ve IV. třídě zrakové činnosti (např. čtení, psaní, příprava jídel, pletení, žehlení) je pro denní osvětlení požadováno Dmin = 1,5 % [3] a pro osvětlení sdružené Dmin = 0,5 % [2]. Sdružené osvětlení je záměrné současné používání denního a umělého osvětlení. Prostory nebo jejich funkčně vymezené části s hodnotami nižšími než 0,5 % jsou považovány za prostory bez denního světla. Zrušením požadavku Dmin = 0,5 % při poslední změně normy [5] v roce 2007 bylo umožněno projektovat obytné místností obsahující i prostor bez denního světla(!).


Obr. 2. Požadavky na denní osvětlení obytných místností podle [4], [5] a [6]

Současné požadavky na denní osvětlení obytných místností jsou proto již na samé hranici zdravotní a společenské únosnosti a jejich další zmírňování už není možné [8]. Přesto je v technické veřejnosti tendence k dalšímu snižování úrovně denního osvětlení v obytných místnostech stále silná. V současné době je pro obytné místnosti navrhován limit D1 = D2 = 0,3 % [6], tj. zmenšení množství světla na třetinu dnes požadované hodnoty. Hodnota D1 (%) na pracovní rovině uprostřed hloubky místnosti je pro posouzení určující, a proto se modelový výpočet soustřeďuje právě na ni.

3. Stanovení činitele denní osvětlenosti

Hodnoty činitele denní osvětlenosti lze určit měřením ve skutečné budově [1], měřením na modelu anebo výpočtem. Postup výpočtu norma [3] nestanovuje. Následkem takové normalizace by totiž bylo jen bránění dalšímu vývoji výpočetních metod (jiná je situace u proslunění bytů, kde při nemožnosti měřit čas slunečního svitu mimo jiné z důvodu oblačnosti je zaveden jednotný způsob výpočtu). Normy [3] a [5] však velmi usilují o to, aby výpočet pracoval se všemi okolnostmi, které hodnotu kritéria ovlivňují. Tyto okolnosti je většinou možné brát v úvahu dvojím způsobem: jednoduše převzetím doporučené hodnoty z normy nebo složitěji na základě rozšířeného výpočtu či měření spolu s podrobnou specifikací podmínek, kterými bude odlišná hodnota příslušného parametru zajištěna. Hodnoty doporučené jsou stanoveny tak, aby jejich použití bylo na straně bezpečnosti posouzení. Příkladem může být činitel jasu stínících překážek k (–). Jde o poměr jasu stínící překážky k jasu oblohy. Normou stanovená hodnota k = 0,1 znamená, že jas stínících překážek je přibližně roven jedné desetině jasu oblohy. Jen při dodržení přísných podmínek stanovených normou je možné použít i vyšší hodnotu tohoto činitele odrazu světla.


Obr. 3. Vypočtené hodnoty činitele jasu průčelí naproti oknu posuzované místnosti a činitele jasu terénu v závislosti na šířce ulice W (m)

Je sice dávána přednost přesným výpočtům, ale zjednodušený postup se uplatní v situacích, kdy ještě není známo barevné řešení novostaveb nebo jestliže není možné garantovat barevnou stálost některých povrchů v čase (zaprášení, znečištění). Významným důvodem pro zjednodušení je také skutečnost, že starší, ale dosud hojně používané metodiky výpočtu nejsou schopny jasové poměry modelovat a i při použití vyspělých softwarů je toto modelování ve složitých urbanistických situacích obtížné.

V praxi se ustálilo vědomí, že použití hodnoty k = 0,1, převzaté z normy, je vždy na straně bezpečnosti, a zajišťuje tak výpočtu nezpochybnitelnou věrohodnost, zatímco použití jiných hodnot se může stát předmětem pochybování a diskusí.

4. Modelový výpočet

Výpočet byl proveden s použitím programu SVĚTLO+ [9]. Se zmenšující se šířkou W (m) ulice klesá jas terénu (vozovky ulice) i jas průčelí domů v úrovni spodních podlaží. Toto snížení bylo stanoveno pomocí programu JAFAS, který je součástí programu WAL 1.1 [7]. Jeho výstupem je hodnota činitele jasu k (–). Činitel jasu je poměr jasu stínící překážky (nebo terénu) k průměrnému jasu oblohy. Hodnoty k (–) stanovené výpočtem jsou uvedeny v tab. 1 a v diagramu na obr. 3. Ve variantě byl výpočet proveden i pro konstantní hodnotu k = 0,1, kterou doporučuje norma [3].


Obr. 4. Vypočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti D1 (%) v závislosti na šířce ulice

Výsledky výpočtu činitele denní osvětlenosti v závislosti na šířce W (m) ulice jsou uvedeny v tab. 2 a v diagramu na obr. 4. Modrá křivka v diagramu vyznačuje závislost, která respektuje změnu jasových poměrů v závislosti na šířce ulice. Fialová křivka byla naopak získána z hodnot vypočtených pro konstantní jas k = 0,1. Z průběhu obou křivek je zřejmé, že uvažování s hodnotou k = 0,1 je na straně bezpečnosti s výjimkou případů, kdy šířka ulice je v popisovaném případě menší než zhruba 10 m. Při tak malé šířce jsou totiž už jasy v ulici při terénu velmi malé a činitel jasu průčelí zde vychází k < 0,1. Zatímco současně platný požadavek D1 = 0,9 % [5] vyžaduje šířku ulice W = 30 m, pro navrhovaný požadavek D1 = 0,3 % [6] postačí šířka „ulice“ asi 6 m (při výšce zástavby 20 m!). Je zřejmé, že tak úzkou ulici lze z provozních důvodů jen stěží navrhnut, leda jen pro pěší provoz. Navíc většina ulic v našich městech je už navržena a jejich šířku nelze měnit. Nová limitní hodnota D1 = 0,3 % proto bude uplatňována hlavně při regulaci zástavby uvnitř dvorů stávající blokové zástavby.

Velká část zpracovatelů světelnětechnických studií ale používá zjednodušený postup s hodnotou k = 0,1, kterou doporučuje norma [3] (viz článek A12 normativní přílohy A této normy). V případě takového výpočtu vyhoví limitu D1 = 0,3 % libovolně malý odstup mezi domy. Ve zde provedeném modelovém výpočtu vyhověla i šířka „ulice“ 0,5 m, ale v principu by se tato šířka mohla limitně blížit nule a požadavku D1 = 0,3 % by bylo přesto vyhověno(!).
Je tomu tak proto, že okno posuzované místnosti hledí do stále stejného místa protějšího průčelí, jehož jas se při zvyšování objektů nemění, protože je dán hodnotou k = 0,1. Vnější odražená složka činitele denní osvětlenosti se tak s výškou zástavby nemění. Oblohová složka činitele denní světlenosti je při malé šířce ulice uvnitř místnosti nulová a na plochu okna působí téměř z tečného směru, a tedy s malou účinnosti. Nenastává proto ani významná změna vnitřní odražené složky činitele denní osvětlenosti. Jednoduše řečeno: v úzké ulici už je větší tma, než předpokládá použití hodnoty k = 0,1 na straně bezpečnosti posouzení, a osvětlenost se zde při dalším vzájemném přibližování budov mění již jen zanedbatelně. Tuto situaci dokresluje obr. 5.Tab. 1. Vypočtené hodnoty činitelů jasu

 
Tab. 2. Vypočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti D1 (%)

5. Závěr

České technické normy včetně norem světelnětechnických jsou nezávazné. Závaznými se stávají až na základě odkazů na ně v jiných závazných předpisech, tj. ve vyhláškách a v nařízeních vlády. Tento princip je kritizován pro jeho údajnou neústavnost, pro údajně nesnadnou orientaci ve velkém množství norem a také z důvodu vzájemných kolizí některých normových požadavků při jejich uplatňování v praxi.

V návrhu [6] z února 2014 jsou proto odkazy na normové hodnoty omezeny a je dána přednost vlastním formulacím kritérií a limitů, které lépe konvenují záměrům autorů této legislativní iniciativy. Jak ale ukazuje zde uvedený příklad, nedostatečně uvážené pokusy o změnu pravidel, která stanovují technické normy, mohou vést ke zmatečnému působení nastavené regulace a v důsledku toho k ohrožení toho veřejného zájmu, který má být regulací hájen. Podle regulace navržené v [6] bude možné stavět libovolně široké ulice a navrhovat jakékoliv velké či malé odstupy mezi domy. Pokud nedojde v textu Pražských stavebních předpisů k žádoucí změně, z hlediska denního osvětlení nebude těmito předpisy regulováno naprosto nic. Je také třeba vzít v úvahu, že technické normy jsou výsledkem práce často několika generací odborníků, z nichž mnozí se danou problematikou zabývali po celý svůj profesní život.


Obr. 5. Denní osvětlení v úzké ulici

V oblasti denního osvětlení lze uvést např. jména Kittler, Kleisner, Krch, Krtilová, Maňák, Matoušek, Rybár, Štícha, Weiglová. Jednotlivé články technických norem obvykle tvoří vzájemně funkčně propojený ucelený systém s cílenou tendencí v případě norem světelně technických spočívající v zajištění zdravých podmínek bydlení a v udržení přiměřené kvality života uživatelů budov. Proto je výhodnější požadavky norem v legislativě uplatňovat formou odkazů na celé jejich znění než často neúplnými, nebo dokonce pozměněnými citacemi.

Recenze: doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.

Literatura:
[1] ČSN 360011-2 Měření osvětlení prostorů – měření denního osvětlení.
[2] ČSN 360020 Sdružené osvětlení. 2007.
[3] ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov – základní požadavky. 2007, 2011.
[4] ČSN 730580-2 Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov. 1992.
[5] ČSN 730580-2 Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov. 2007.
[6] Návrh Pražských stavebních předpisů – druhé kolo projednání. Únor 2014,
http://www.uppraha.cz/clanek/92/obecne-technicke-pozadavky-na-vystavbu.
[7] KAŇKA, J. – PELECH, M.: Program pro výpočet činitele denní osvětlenosti WAL 1.1. Projektování a výstavba, 1-2/1995.
[8] VYCHYTIL, J.: Požadavky na denní osvětlení obytných budov v průběhu posledních 60 let. Světlo, 2/2014.
[9] http://www.svetloplus.cz/