Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem 18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Generel veřejného osvětlení města Hradec Králové

11. 6. 2020 | Ing. arch. Miloš Vítek a kol. | Magistrát města Hr | www.hradeckralove.org

Veřejné osvětlení v Hradci Králové tvoří téměř 13 tisíc světelných míst s více než 15 tisíci svítidel, přes 100 světelných bodů slavnostního osvětlení, 200 rozváděčů, 260 rozpínacích skříní a 500 km kabelů. Vlastníkem je Statutární město Hradec Králové a správcem a provozovatelem Technické služby Hradec Králové. Pro správu a evidenci VO slouží Pasport veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení v Hradci Králové tvoří téměř 13 tisíc světelných míst s více než 15 tisíci svítidel, přes 100 světelných bodů slavnostního osvětlení, 200 rozváděčů, 260 rozpínacích skříní a 500 km kabelů. Vlastníkem je Statutární město Hradec Králové a správcem a provozovatelem Technické služby Hradec Králové. Pro správu a evidenci VO slouží Pasport veřejného osvětlení.

Na základě výsledků analýz a podnětů od projektantů vznikla potřeba zpracovat koncepci veřejného osvětlení (VO), která městu dosud chyběla. V roce 2017 se objevila možnost financování z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Městu byla žádost o dotaci schválena a byla přislíbena dotace v celkové výši 95 % nákladů.

Obr. 1. Generel – výřez výkresu urbanisticko-architektonické koncepce
Obr. 1. Generel – výřez výkresu urbanisticko-architektonické koncepce

V květnu 2018 město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele Generelu VO. Řízení však provázely námitky neúspěšných účastníků a nakonec skončilo u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Město muselo vypsat nové výběrové řízení, v němž zvítězila společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. Smlouva byla podepsána v září 2019 s vysoutěženým termínem odevzdání do 180 dní. Původní předpoklad byl 400 dní.

Zároveň byl vysoutěžen externí odborný konzultant, společnost AZ Elektroprojekce, s. r. o., který dohlíží po odborné stránce na průběh zpracování generelu a kontroluje předané dílo.

Generel má tři části: Základní plán, Plán obnovy a modernizace a Standardy. Kromě textové a tabulkové části obsahuje výkresy a databázová a GIS data. Záměrem magistrátu je i vytvoření webové mapové aplikace.

Obr. 2. Veřejné osvětlení na Velkém náměstí
Obr. 2. Veřejné osvětlení na Velkém náměstí

Základní plán nejprve analyzuje noční vzhled města z pohledu architektury a urbanismu. Dopravně bezpečnostní analýza lokalizuje místa nebezpečná pro účastníky silničního provozu a environmentální analýza zejména prvky rušivého osvětlení. Návrhová část stanovuje koncepci nočního vzhledu města. Zahrnuje pravidla pro obnovu a modernizaci VO, otázky architektonického osvětlení, panoramatu města, intenzity a barvy světla, dále charakter osvětlení veřejných prostranství a požadavky podle funkčních zón města. Důležitou součástí generelu je zatřídění komunikací podle normy ČSN CEN/TR 13201. Část týkající se životního prostředí řeší především problematiku rušivého světla. Kapitola ohledně provozního hlediska a dalšího využití VO se věnuje např. mechanické bezpečnosti nebo možnostem inteligentního řízení, tzv. smart city.

Plán obnovy a modernizace zkoumá stav prvků VO, jejich světelnětechnické parametry, spotřebu a náklady. Shrnuje vývojové trendy v oblasti VO. Specifikuje potřebný rozsah obnovy včetně nákladů a harmonogramu a rozsah modernizace vytipovaných lokalit.

Obr. 3. Slavnostní osvětlení předprostoru Kotěrova Východočeského muzeaObr. 3. Slavnostní osvětlení předprostoru Kotěrova Východočeského muzea

Standardy činností stanovují pravidla při správě, provozu a údržbě, projektování a výstavbě VO. Standardy prvků určují technické i designové požadavky na zapínací místa, stožáry, řídicí systém, kabely a svítidla, aby tvář VO byla jednotná, smysluplná a přitom atraktivní.

Kromě mnoha pracovních jednání byl Generel VO představen veřejnosti, odborníkům i orgánům města a vznesené podněty byly do něho zapracovány. Také do pořizování generelu zasáhla pandemie koronaviru, především ve fázi finální kontroly a projednávání v orgánech města.

Pořizování dokumentu tohoto rozsahu je administrativně i časově velmi náročné, zvláště při zmíněných komplikacích. Doufejme tedy, že výsledné dílo se stane užitečným nástrojem ke zkvalitnění veřejného osvětlení v Hradci Králové.

Další informace na www.hradeckralove.org.