Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Co přináší VDE do Česka a na Slovensko

2. 12. 2020 | VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut | www.vde.com

VDE – Asociace pro elektrotechniku, elektroniku a informační technologie – je profesní sdružení působící ve Spolkové republice Německo. Vznikla v roce 1893 z iniciativy Wernera von Siemense, který jako jeden z prvních viděl nedozírné možnosti elektrické energie a jejího snadného transportu na místo využití, ale současně si byl dobře vědom nebezpečí, které zacházení s elektřinou přináší.

VDE – Asociace pro elektrotechniku, elektroniku a informační technologie – je profesní sdružení působící ve Spolkové republice Německo. Vznikla v roce 1893 z iniciativy Wernera von Siemense, který jako jeden z prvních viděl nedozírné možnosti elektrické energie a jejího snadného transportu na místo využití, ale současně si byl dobře vědom nebezpečí, které zacházení s elektřinou přináší.
Prvotním cílem VDE bylo sjednotit odborníky v úsilí učinit elektrickou energii bezpečnou. Toto úsilí postupně přerostlo ve vydávání norem a předpisů pro zacházení s elektřinou. Významnou a celosvětově uznávanou činností VDE je zkoušení a certifikace elektrických a elektronických zařízení a systémů. Její součástí je akreditovaná zkušebna elektrických zařízení (VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH) v Offenbachu. VDE má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem a hlavní pobočky v Bruselu a Berlíně.
V roce 2018 VDE rozšířila svou aktivitu směrem na východ a zřídila v Bratislavě zastoupení pro Česko, Slovensko a Maďarsko. V časopisu ELEKTRO č. 12/2018 jsme tehdy uveřejnili rozhovor s obchodním manažerem VDE Martinem Freundem [1]. Po dvou letech jsme se s panem Freundem opět „sešli“, abychom zrekapitulovali dosavadní využívání certifikačních služeb VDE českými a slovenskými podniky.

Pane Freunde, jaký jste si tehdy v začátcích své pracovní mise stanovil cíl?

Tím, že VDE zřídila zastoupení pro Česko, Slovensko a Maďarsko a pověřila mě jejím vedením, vychází vstříc výrobcům elektrických zařízení, kteří mají zájem o testovací a certifikační služby renomované zkušebny. Její značka, složená z písmen VDE, je známá a uznávaná na celém světě a její přítomnost na výrobku otvírá dveře na trhy, na kterých by se výrobek bez této značky jen obtížně uplatňoval. A nejde jen o trhy v západní Evropě, ale také třeba v oblastech Jižní Ameriky nebo Jihoafrické republiky.

Mnozí z výrobců v zemích pod mým zastoupením jsou si vědomi významu značky VDE pro úspěšné uplatnění výrobku, a proto již se zkušebnou VDE spolupracují. Je tu také mnoho potenciálních zájemců o služby VDE, kteří spolupráci z různých důvodů ještě nezahájili. Své pověření beru velmi vážně.

Mým prvořadým cílem z pozice zastoupení VDE bylo navštívit jednak všechny zákazníky, které již dlouhá léta máme v České republice a na Slovensku, jednak nabídnout dalším výrobcům osobní kontakt a usnadnit jim start procesu ověření vlastností výrobku ve zkušebně VDE.

Když se na svou práci podíváte s odstupem času, jak se Vám dařilo splnit pracovní předsevzetí?

Teprve s odstupem času vidím, že jsem si zadal obtížně splnitelný úkol; zákazníků v těchto regionech má VDE velmi mnoho. V současné době, kdy víc a víc převládá mezilidská komunikace prostřednictvím elektronických prostředků, považuji i já, který se stále ještě počítám k mladší generaci, osobní návštěvy za nesmírně důležité pro případnou spolupráci v budoucnosti. Avšak osobní kontakty jsou časově dosti náročné. A navíc, v letošním roce i na mne, na člověka dbalého zákonů a předpisů země, kde právě pobývám, dolehla veškerá vládní protiepidemická opatření a dost mi zkomplikovala možnosti pohybu. Doufám, že svůj rest v blízké budoucnosti doženu. Aspoň touto cestou se velmi omlouvám těm, s kterými jsem se ještě nesetkal. Mohou se se mnou kdykoliv spojit. (Pozn. red.: kontaktní údaje jsou na konci článku).

Jak v praxi vypadá Váš servis české nebo slovenské firmě, která má zájem využít služby VDE?

Mým úkolem je být kontaktní osobou, která zprostředkuje a usnadní potenciálnímu klientovi start spolupráce s akreditovanou zkušebnou elektrických zařízení VDE v Offenbachu a pak mu poskytuje podporu při komunikaci s techniky VDE v celém průběhu certifikačního procesu. Je to dlouhodobá záležitost.

Při první komunikaci s výrobní firmou se vždy snažím zjistit, jaké má ve skutečnosti potřeby, co všechno již mají v oblasti certifikace uděláno, co všechno již mají testováno jinde a na co bychom mohli navázat.

Příkladem může být protokol CB (v zahraničí nazývaný CB report). V oblasti elektrických výrobků, resp. uznávání výsledků zkoušek elektrické bezpečnosti výrobků, je ve světě nejrozšířenějším certifikačním systémem IECEE-CB (nebo jen CB), který ve spojitosti s protokolem o zkoušce vydaným příslušnou zkušebnou podle pravidel CB bývá akceptován zkušebnami všech 60 členských zemí tohoto systému. Výrobek, který má protokol CB, má významně usnadněné získávání certifikátů a značek v dalších zemích.

Takže například výrobek, který byl zkoušen podle IECEE a získal protokol o zkoušce ve formátu CB (tzv. CB report) v akreditované zkušebně v České republice (např. v EZÚ) může na základě CB reportu získat certifikát VDE, aniž by musely být opakovány příslušné zkoušky. Certifikační proces se pak zaměřuje spíš na kontrolu dokumentace, jestli nemá formální nedostatky, jestli obsahuje všechny náležitosti potvrzující, že zkoušky byly skutečně vykonány. CB report je pro výrobek jakási vstupenka do další členské země systému CB.

VDE pro svoje klienty, kteří mají zájem, vykoná zkoušky a na jejich základě jim vydá mezinárodní certifikát CB, uznávaný po celém světě. V jednotlivých členských zemích ale existují specifické národní odchylky a v případě dovozu výrobku do takové členské země je třeba tyto odchylky přezkoušet, což je starostí dovozce. VDE jde ve svých službách ještě dál: na požádání provede zkoušky odchylek a vystaví výrobci certifikát CB platný pro příslušnou cílovou zemi (jako je např. USA, Čína, Katar atd.), takže výrobky sem dovezené, jsou v těchto zemích uznávány jako elektricky bezpečné.

Samozřejmě vystavení certifikátu VDE na základě CB reportu je zpoplatněno, ovšem výrazně nižší cenou než v případě standardního procesu, zahrnujícího všechny potřebné zkoušky.

Jaký druh služeb Vaši klienti požadují?

Výrobní firmy z nejrůznějších oblastí průmyslu nejčastěji požadují zkušební protokol o vykonaných environmentálních zkouškách nebo zkouškách elektromagnetické kompatibility (EMC). Dost požadavků se týká probíhajících projektů kabelové techniky. V některých případech se na mě obracejí i zájemci o kvalifikovaný výklad ustanovení norem a standardů. I takové služby poskytuji jakožto kontaktní osoba mezi zkušebnou VDE a jejími klienty.

Velká poptávka po službách VDE přichází z automobilového průmyslu. Automobilky zpravidla mají vlastní standardy a specifikace pro jednotlivé díly a po svých dodavatelích vyžadují protokol, který dokumentuje, že příslušný díl odpovídá nastaveným specifikacím.

Další žádaný segment služeb je kybernetická bezpečnost (cyber security). V tomto případě nejde o zkoušky v pravém slova smyslu, ale spíš o posouzení procesů, kterými klient nastavuje pravidla bezpečnosti, a to jak pro lidi, kteří s informacemi pracují, tak pro technická zařízení určená k práci s informacemi.

VDE se také zabývá otázkami funkční bezpečnosti (functional safety), tedy v podstatě posuzuje schopnost odolávat nebezpečné poruše. Funkční bezpečnost zahrnuje bezpečnost průmyslových procesů, bezpečnost strojních zařízení, bezpečnost drážních zařízení. Velmi aktuální je funkční bezpečnost automobilů, u kterých v poslední době došlo k výrazné změně v jejich řízení, resp. k posílení kontroly elektronických systémů nad chováním auta.

Obr. 1. Pan Holčík, majitel velkoobchodu MURAT, přeje panu Freundovi hodně štěstí při jednání se zákazníky, kterých tu má jistě spoustu …  Obr. 2. Ing. David Frelich, vedoucí výroby kabelářské firmy OP CABLE, na nádvoří zkušebny VDE v Offenbachu
Obr. 1. Pan Holčík, majitel velkoobchodu MURAT, přeje panu Freundovi hodně štěstí při jednání se zákazníky, kterých tu má jistě spoustu … (vlevo)
Obr. 2. Ing. David Frelich, vedoucí výroby kabelářské firmy OP CABLE, na nádvoří zkušebny VDE v Offenbachu (vpravo)

Jak se projevuje přítomnost VDE v regionu, který máte na starosti?

Vždycky mě mile překvapí, když v obchodním světě mimo Německo potkám výrobek, který je opatřen značkou VDE. Někdy na podzim 2019 jsem se při cestě za klientem zastavil v Pezinku ve firmě MURAT, jejíž majitel a jednatel pan Holčík je dávný známý naší rodiny. Provedl mě prostorami svého elektrotechnického velkoobchodu a vyšlo najevo, že prodává téměř výhradně zboží, které je certifikované z hlediska elektrické bezpečnosti. A nejeden druh výrobků, hlavně mezi kabely, měl na sobě známky toho, že absolvoval certifikační proces ve zkušebně VDE. Obdivuji pana Holčíka, a vlastně každého obchodníka, projektanta či investora, který výrobky neposuzuje jen podle ceny, ale dbá hlavně na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost.

Mohl byste, prosím, uvést některé konkrétní firmy, kterým jste usnadnil navázání nebo pokračování spolupráce s VDE?

Tato otázka mě staví do podobné pozice, jako právníka dotazovaného na jeho klienty, anebo například lékaře (gynekologa či urologa) stojícího před otázkou, které mediální hvězdy léčil. Takže moje odpověď je prostá: Ne, nemohl.

Ale něco vám poradím. Jestliže se zajímáte o konkrétní výrobek, máte možnost vyhledat jej na webové stránce VDE. Tam byste našel, jestli byl certifikován a která firma certifikát obdržela.

Dobrá, nechme tajemství a Vaši diskrétnost na pokoji. Jeden z Vašich klientů, společnost OP CABLE, v rámci etablování na trhu v ČR poskytl naší redakci rozhovor, který uvádíme na jiném místě tohoto vydání. V rozhovoru zmiňuje certifikaci ve VDE jako jeden z významných a nepominutelných kroků k uvádění svých výrobků na evropský trh. Znáte tuto firmu?

Tak jo. Prozradili se sami. I když, popravdě, není co skrývat. Samozřejmě znám firmu OP CABLE – a osobně i její představitele. Vedoucí výroby pan David Frelich před rokem navštívil naši zkušebnu v Offenbachu a přesvědčil se, že jejich výrobky jsou na nejlepší cestě na trhy v Evropě.

Jsem rád, že prezentují evidentní skutečnost: kabely z jejich produkce jsou natolik kvalitní, že obstojí i v náročném certifikačním procesu ve VDE.

[1] Aktivity VDE v České republice a ve Slovenské republice. ELEKTRO, 2018, č. 12, s. 52–53.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček, FCC PUBLIC

Portfolio služeb VDE

Institut VDE má za sebou desítky let zkušeností jako testovací a certifikační institut. Následuje přehled služeb a typů testů, popř. certifikací, které VDE svým partnerům nabízí.
– Akustika a emise hluku
– Certifikace školicích středisek pro živou práci
– Bezpečnost a udržitelnost chemických výrobků
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC), EMF, rádio
– Energetická účinnost a ekodesign – Simulace prostředí + zkoušky hodnocení ochrany
– Testování během vývoje
– Funkční bezpečnost
– Informační bezpečnost / Kybernetická bezpečnost
– Revize a monitorování 
– Testování a certifikace izolačních materiálů
– Mezinárodní služba
– Interoperabilita (IOP)
– Systémy řízení
– Bezpečnost výrobku
– Chytrá uživatelská příručka podle VDE
– Služby dodavatelského řetězce
– Řízení technické bezpečnosti
– Zkoušky použitelnosti

Martin Freund VDE

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021