Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

CANDELA – a tím to nehasne!

29. 7. 2019 | Jana Krupičková | B.I.D services s. r. o. | www.bids.cz

Konference Candela se staly již tradicí. Jejich pořadatel B.I.D. Services se dlouhodobě věnuje tématu osvětlení. Přitom úzce spolupracuje s předními odborníky v oboru a vysoce kvalifikovanými členy České společnosti pro osvětlování. Série konferencí Candela má za sebou osmé pokračování a od účastníků se jí dostává jen pozitivní zpětné vazby.

Na počátku března (5. 3.) úspěšně proběhlo sedmé pokračování, tentokrát na téma Veřejné osvětlení. Osmá konference o čtvrt roku později (6. 6.) byla zaměřena na osvětlování vnitřních prostor, venkovní osvětlení v obci a nepříznivé účinky rušivého světla. Na obou konferencích vystoupily přední osobnosti z řad akademiků a odborníků z praxe. Nechyběli ani zástupci státní správy, ani ti, kterých se probíraná problematika nejvíce týká, pracovníci starající se o chod měst a obcí. Obě konference moderoval Jiří Hochmann, předseda Institutu pro rozvoj měst a obcí.

Obr. 1. Doc. Tomáš Novák z VŠB-TU Ostrava hovořil o barvě světla ve VO (Candela 7)
Obr. 1. Doc. Tomáš Novák z VŠB-TU Ostrava hovořil o barvě světla ve VO (Candela 7)

Nejdůležitějším tématem březnové konference byl nekoncepční přístup státu k dotacím pro města a obce na veřejné osvětlení (VO). Stát poskytuje dotace pouze na svítidla, nikoliv na stožáry, výložníky nebo kabeláž. V důsledku toho jsou ve městech často nainstalována nová svítidla na stožárech starých i půl století. Nebo nelze „vyplnit díru“ mezi vzdálenými stožáry, a komunikace je proto osvětlena nerovnoměrně.

Předmětem debaty byly také některé z podmínek dotačního programu EFEKT, které zvýhodňují pouze určité dodavatele a tím omezují města a obce ve svobodném výběru.


Obr. 2. Za předsednickým stolem dopoledního přednáškového bloku se sešli zástupci tří ministerstev (zleva moderátor Jiří Hochamann, Institut pro rozvoj měst a obcí, Anna Pasková, ministerstvo životního prostředí, Vladimír Sochor, ministerstvo průmyslu a obchodu, a František Kubeš, ministerstvo pro místní rozvoj) (Candela 7)

Na konferenci zaznělo i varování před dokumentem Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce (vydalo Ministerstvo životního prostředí a Svaz měst a obcí České republiky v září 2017). Tomáš Maixner, světelný technik a soudní znalec v oboru osvětlování, upozornil na to, že některé její požadavky mohou paradoxně v důsledku vést k poškození životního prostředí, byť jsou zamýšleny jako ekologické. Jiné požadavky jsou nereálné či nedomyšlené. Například pravidlo svítit jen dolů zvyšuje energetickou náročnost osvětlovacích soustav. Podle jeho názoru jsou nekvalitní pravidla uvedená v příručce následkem toho, že se na jejím vzniku nepodíleli skuteční odborníci v dané problematice.

Přítomní se shodli na tom, že je třeba uvést na pravou míru polopravdy a neúplné informace šířené médii o údajném vlivu modré složky světla. Straší lidi zdravotními komplikacemi, selháním organismu, rakovinou, obezitou apod. Panika dospěla již tak daleko, že se obyvatelé jedné obce dožadovali vypnutí „modrého“ osvětlení přechodu pro chodce. Absurdně se méně bojí střetu s vozidlem než několikavteřinové světelné expozice, která v důsledku nemá žádný negativní dopad.


Obr. 3. Přednáška soudního znalce Ing. Tomáše Maixnera (Institut pro rozvoj měst a obcí) na téma doporučení pro šetrné moderní VO se mj. zabývala možnými právními dopady špatných řešení nebo zodpovědností provozovatelů soustav VO (Candela 7)

Na konferenci rovněž zazněly obavy expertů týkající se zejména etiky a odbornosti obchodníků se svítidly. Upozornili na „garážové firmy“, které si opatří certifikovaná svítidla renomovaného výrobce, udělají v něm zásadní úpravy a s originálním štítkem je prodávají dál. „Takto upravená svítidla jsou samozřejmě necertifikovaná a je protizákonné je provozovat,“ uvádí Jiří Tesař z České společnosti pro osvětlování, člen řešitelské skupiny výzkumného úkolu s názvem Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci, financovaného ministerstvem vnitra a podporovaného Ředitelstvím služby dopravní police Policejního prezidia České republiky.


Obr. 4. Prof. Karel Sokanský z VŠB-TU Ostrava seznámil přítomné s možnostmi soustav VO v rámci Smart city, přednáška zahrnovala i přehled a analýzu všech dostupných řešení na českém trhu (Candela 7)

Na konferenci bylo jedno řešení s takto nezákonně upravenými svítidly prezentováno. Šlo o instalaci v Hrusicích. Zmíněná realizace byla v médiích prezentována jako první „biodynamická“ osvětlovací soustava veřejného osvětlení na světě. Na vystoupení zástupce dodavatele této realizace reagovali přítomní světelní technici. Na základě vlastních výpočtů, měření a revize přímo na místě poukázali na množství chyb. Od relativně malých až po důležité, ohrožující lidské životy. Realizace je v rozporu s technickými normami, nevyhovující je statika sloupů nesoucích solární panely a akumulátory, komunikace je nedostatečně osvětlená atd. V současnosti je celá soustava demontována. Obec odstoupila od smlouvy.

Hlavním tématem červnové konference, zaměřené na řešení běžných situací, bylo světlo v interiéru a exteriéru obcí. Hovořilo se o osvětlování škol, kanceláří, sportovišť nebo výjimečných staveb v obci či pamětihodností. Jak se má světlo v obci používat, ukázali přednášející na mnoha příkladech z praxe. Upozornili na nejčastější chyby, nedostatky či omyly při realizacích osvětlení a uvedli příčiny těch nevydařených.


Obr. 5. Ing. Jana Lepší (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň) ve svém příspěvku Osvětlování v interiérech veřejných prostor (školy, školky, kanceláře) z pohledu legislativy vycházela ze svých zkušeností a příkladů z praxe (Candela 8)

Ing. Pavel Stupka ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem upozornil na případy zkreslených výsledků výpočtů osvětlovacích soustav. Podle jeho názoru může být nekorektní výsledek buď důsledkem nezkušenosti výpočtáře, nebo může jít o záměr často velmi zkušených výpočtářů. Ing. Stupka ve své přednášce objasnil nejčastější podvodné techniky ve světelnětechnických výpočtech. Software pro světelné výpočty je levný a mnohdy jej dodávají obchodníci zdarma. „Co já považuji za kámen úrazu, to jsou předdefinovaná vstupní data. Ta odpovídají jen v běžných případech, obecně jsou neplatná,“ varoval a pokračoval: „Je důležité vědět, že výpočetní metody mají limity. Počítáme přesně, ale s nepřesnými vstupními hodnotami. Je nezbytné znát metody výpočtu obecně. Kdo nezvládne výpočet ručně, ten to neumí nebo nechce spočítat.“

Odpolední blok byl zaměřen na nežádoucí účinky světla. Předmětem debaty byla mj. nedávná reportáž ČT o „modrém světle“ ve veřejném osvětlení. Na tomto příkladu přítomní odborníci názorně ukázali, jak média často pracují s informacemi. Nikdo nepochybuje o tom, že není jednoduché zpracovat v omezeném časovém limitu reportáž o technicky komplikovaných záležitostech, zvláště pro redaktora, který není odborníkem na dané téma. Avšak výsledkem mohou být reportáže s nádechem senzace, v nichž redaktor – někdy i v dobré víře a v přesvědčení o komplexnosti a pravdivosti uvedených informací – uvádí pouze zkratkovité a neúplné údaje, často velmi vzdálené realitě.


Obr. 6. O úsporách energie na osvětlení v praxi hovořili Ing. Jiří Hrachovina (Hormen) a Ing. Jindřich Stuchlý (ČEZ ESCO) (Candela 8)

Na téma rušivého světla mluvil také Ivo Veselý, odborný pracovník ministerstva zdravotnictví, který ve své prezentaci srovnával hluk a světlo. Uvedl, že na rozdíl od světla jsou u hluku proměřené a prozkoumané účinky na lidské zdraví. Výsledky zkoumání vlivu světla VO na lidské zdraví jsou prozatím nejednoznačné, jejich negativní vliv zatím neprokazatelný. Prezentoval mj. názor ministerstva, že pro zdraví není zásadní venkovní osvětlení, jestliže se výrazně nevymyká běžným situacím. Zásadní ale je spánková hygiena: nepít před spánkem kávu, nekonzumovat ve večerní době těžká jídla, alkohol, neřešit stresující problémy apod. Upozornil i na to, že je šířena klamavá zpráva, že světlo v noci je podle organizace WHO (Mezinárodní zdravotnická organizace) postaveno do role karcinogenu. Není tomu tak. Za karcinogen je podle organizace WHO považována pouze noční práce, protože narušuje přirozený životní rytmus.

Pozoruhodné bylo vystoupení Ing. Stanislavy Šimberové z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Ta provedla „místní šetření“ mezi svými kolegy. Závěr jejího vystoupení byl na jednu stranu nepřekvapivý: „Venkovní osvětlení obecně ztěžuje astronomická pozorování“, na druhou velmi překvapivý: „Vědeckým pozorovacím programům v ČR modrá složka explicitně nevadí!“.


Obr. 7. S velkým zájmem se setkal příspěvek Ing. Iva Veselého (vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální na Ministerstvu zdravotnictví ČR) na téma Spánková hygiena a rušivé světlo (Candela 8)

A tím to nehasne!
Začala příprava na další, již deváté pokračování konferencí Candela – Veřejné osvětlení, která se bude konat 4. března příštího roku v prostorách Paspova sálu v budově Pivovaru Staropramen.


Foto: Ing. Jana Kotková (1 až 4),
archiv Candela (5), Ing. Josef Košťál (6, 7)


Vyšlo v časopise Světlo č. 4/2019 na straně 30.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.