Aktuální vydání

Číslo 4/2021 vyšlo tiskem 14. 4. 2021. V elektronické verzi na webu 3. 5. 2021. 

Téma: Inteligentní budovy; Elektroinstalace; Zabezpečovací technika

Hlavní článek
Elektrické a úžitkové vlastnosti komerčných primárnych alkalických článkov

Číslo 2/2021 vyšlo tiskem
9. 4. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 4. 2021.

Denní světlo
Denné osvetlenie novostavby telocvične pomocou GLASSFLOOR

Příslušenství osvětlovacích soustav
DALI LINK – inteligentní a ekonomické řízení osvětlení pro samostatné místnosti
Napájecí zdroje LED s bezdrátovým rozhraním v nabídce MEAN WELL

23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019

11. 12. 2019 | RNDr. Marie Juklová, doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. | www.light-conference.com

Město Plzeň je světově proslulé pivem. V českých zemích je Plzeň proslulá i mezi světlaři svými kurzy Techniky osvětlování. Perlou této plzeňské tradice se stal 23. ročník mezinárodní konference Světlo – Light, který se uskutečnil 22. až 24. října v prostorách kongresového centra Parkhotelu Plzeň.

Tato konference se koná jednou za dva roky, a v jejím pořádání se střídá Česko a Slovensko. Jejím cílem je seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky (ze světa i u nás) z oboru světlo a osvětlování, včetně dalších oborů přímo či nepřímo se světlem spojených, a umožnit přítomným vyměnit si zkušenosti z praxe. Letošním pořadatelem byla Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava. S organizací pomáhaly i další instituce a organizace, např. VŠB-TU Ostrava, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.


Obr. 1. Tomáš Novák jménem organizačního výboru České společnosti pro osvětlování, regionální skupiny Ostrava, přítomné přivítal a zároveň poděkoval partnerům a sponzorům konference


Obr. 2. Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., odborný garant konference, který se nemohl zúčastnit osobně, účastníky pozdravil prostřednictvím audiovizuální techniky

V úvodu první části konference přivítal přítomné jménem organizačního výboru České společnosti pro osvětlování, regionální skupiny Ostrava, doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. Slovo předal odbornému garantovi konference prof. Ing. Karlu Sokanskému, CSc., který se nemohl zúčastnit osobně. Ten prostřednictvím audiovizuální techniky účastníky pozdravil a popřál jim hodně elánu v jejich práci a konferenci úspěšný průběh. Protože tato část byla zaměřena na představení novinek v metrologii, ujal se slova (a úvodní sekci řídil) Dr. Ing. Marek Šmíd za Národní komitét CIE a za Český metrologický institut. Následující přednášky byly v mezinárodní sestavě. Díky významné pomoci kolegů se zahraničními kontakty bylo možné vyslechnout si přednášky generální tajemnice CIE Kathrin Nield, ředitele divize 2 CIE (Physical Measurement of Light and Radiation) Tonyho Bergena, dalšího zástupce Českého metrologického institutu Petra Klimenta a generální tajemnice LightingEurope Ouranie Georgoutsakou.


Obr. 3. Úvodní sekci zaměřenou na představení novinek v metrologii řídil předseda národního komitétu CIE ČR Marek Šmíd z Českého metrologického institutu


Obr. 4. Přednáška generální tajemnice LightingEurope Ouranie Georgoutsakou; v předsednictvu přihlížejí Petr Kliment, Tony Bergen, Kathrin Nield a Marek Šmíd

Úvodní den byl zakončen společenským večerem v prostorách Parkhotelu s bohatým rautem. Součástí večera byl kulturní program. Mužský vokální kvintet Hlasoplet zazpíval písně jiných zpěváků v osobitých aranžmá v češtině i angličtině, artistické vystoupení siláka na tyčích a hrazdách oslovilo nejen přítomné dámy a klavírní doprovod provázel účastníky až do konce večera. Welcome drink byl příležitostí k setkání přátel a kolegů a pro diskuse a získávání nových kontaktů zejména se zahraničními přednášejícími.

Představením česko-slovenských aktivit začalo ráno druhého dne. Předseda České společnosti pro osvětlování (ČSO) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., pozdravil účastníky, ocenil vzniklou přátelskou atmosféru a zdůraznil, že cíl této konference vidí v přispění k dobrému životu na této planetě, k čemuž by měla směřovat práce nás všech. Předseda Slovenské svetelnotechnické spoločnosťi doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., účastníky konference pozdravil a zároveň pozval na odborné akce pořádané v nejbližší době. Jde o tematický seminář Slovalux 2019 v Bratislavě, mezinárodní konferenci Vyšegrádských krajin Lumen V4 2020 v Senci a Workshop CIE (Workshop on the Calculation and Measurement of Obtrusive Lighting), který se bude konat v květnu 2020 na VŠB-TU v Ostravě.


Obr. 5. Generální tajemnice CIE Kathrin Nield s předsedou národního komitétu CIE ČR Markem Šmídem


Obr. 6. Ředitel divize 2 CIE Tony Bergen (první zleva) z Austrálie s kolegy z Maďarska (Péter Csuti, Ferenc Szabó) a Slovenska (Jana Raditschová, Roman Dubnička, Marek Mokráň) hodnotí kvalitu a hlavně barvu plzeňského Prazdroje

Následoval dopolední blok přednášek zahraničních i tuzemských přednášejících. Tematicky byly bloky rozdělené mezi rušivé světlo, kolorimetrii, denní světlo a veřejné osvětlení. Z přednášejících je třeba vyzdvihnout světově uznávané špičky v jednotlivých oblastech. Prezentaci na téma rušivého světla představil Steve Lau (předseda CIE TC4-58), Michal Vik hovořil na téma vnímání barev, Stanislav Darula uvedl problematiku proslunění a hovořili i další kolegové z Maďarska, Slovenska i Česka na zajímavá témata. Odpolední blok přednášek byl doplněn o firemní prezentace. Je nutné zmínit přítomnost vystavovatelů a sponzorů v prostorách přilehlých k přednáškovému sálu. (Z pohledu organizátorů musíme konstatovat, že naši účastníci jsou velmi líní. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo zajistit přestávky na kávu přímo v prostorách výstavky, nenavštěvovali ji tak, jak jsme zvyklí. Protože bez sponzorů a vystavovatelů nelze konferenci zorganizovat, na příštím podzimním kurzu na Dlouhých stráních bude zase káva a občerstvení v prostoru výstavky, aby se opět prolínali výrobci s projektanty i akademiky a propojovali teoretickou s praktickou i výrobní sférou světelné techniky.)


Obr. 7. Na téma rušivého světla promluvil předseda CIE TC4-58 Steve Lau, jehož se zájmem poslouchali nejen všichni předsedající (zleva Tomáš Novák, Dionýz Gašparovský, Petr Baxant, Miroslav Kocifaj a Ferenc Szabó), ale i celý sál
(vice 
než 100 posluchačů jmenovitě zdůraznit nelze)

Večer patřil tomu, čím je Plzeň světově proslulá, tedy pivu. Autobusy odvezly účastníky konference do areálu nejslavnějšího pivovaru u nás. Návštěva Plzeňského Prazdroje začala exkurzí. K vidění byla historie pivovaru a celý technologický proces vaření ležáku Pilsner Urquell s ochutnávkou nepasterizovaného a nefiltrovaného piva. Pestrý raut v prostorách konferenčního centra Secese byl pro všechny zasloužený. K pití nemohlo být nic jiného než pivo – nejen proslulé svojí chutí a kvalitou, ale vlastnoručně čepované ve škole čepování pod dohledem zkušeného pivovarského odborníka. Součástí společenského večera byla i živá hudba, která populárními melodiemi navodila radostnou náladu a mnohé vybídla k tanci. Na závěr večera byla uspořádána i tombola z darů vystavovatelů a sponzorů.


Obr. 8. Předseda divize 4 CIE Dionýz Gašparovský ze Slovenska představuje novou směrnici CIE 234, která řeší vytváření generelů veřejného osvětlení
(pozn.: pro zájemce bude tato 
směrnice k nahlédnutí u Tomáše Nováka, který ji objednal za ČSO RS Ostrava)

Závěrečný den konference byl zahájen druhým blokem firemních prezentací. Následoval poslední blok odborných přednášek se zaměřením na řízení osvětlovacích soustav a historii osvětlování. Z přednesených témat zmiňme přednášku Dionýze Gašparovského na téma osvětlování bytů, které je ve světelné technice dost upozaděno, a přednášku Petra Niesiga o genezi norem pro osvětlování škol. Velmi zajímavý byl i paralelně běžící Workshop TC4-58 (Obtrusive Light from Colourful and Dynamic Lighting and its Limitation), který měl za cíl (kromě vlastního řešení problematiky dynamických zdrojů rušivého světla) ukázat účastníkům, jak dobrovolná práce v CIE probíhá, a nalákat je k potenciálnímu řešení světelnětechnických problémů na mezinárodní úrovni. Závěrečné slovo měl za organizační výbor doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. Následně doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., pozval účastníky na příští, 24. mezinárodní konferenci Svetlo-Light 2021 na Slovensku.


Obr. 9. Petr Niesig (Elkovo Čepelík) se ve své přednášce o genezi norem pro osvětlování škol dostal do hluboké minulosti


Obr. 10. Jana Lepší (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem) ve své přednášce o historii ČSO připomenula mimo jiné zakládající členy ČSO

Na základě zpětných vazeb od účastníků lze konstatovat, že mezinárodní konference Světlo 2019 proběhla úspěšně. Vysoká byla úroveň přednášek, ale i jejich tematický rozsah, který demonstroval široké rozpětí problematiky v osvětlení. Zároveň se zvýraznily nové cesty, kterými se současná světelná technika ubírá u nás, i v zahraničí. Za organizátory jsme si dovolili vyzvednout tři odborné bloky, které u posluchačů vzbudily největší zájem. Šlo o bloky zaměřené na metrologii, denní světlo a rušivé světlo. Tato témata rezonují v celém světelnětechnickém spektru ve světě i u nás.

Po ukončení konference pokračoval program v hlavním sále valnou hromadou ČSO. Zde se podařilo završit proces změny stanov a rozšíření regionálních poboček na pět (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec). To zajišťuje pokrytí aktivit v celé republice. Významný je i fakt, že pobočky v Brně a v Liberci mají své nové sídlo na univerzitách. Vzrostl i počet členů společnosti na celkových 119. Ohledně schválení nových stanov je nutné vyzdvihnout novou možnost vzniku pracovních skupin k řešení aktuálních problematik napříč jednotlivými regiony. Rovněž bylo zvoleno i nové předsednictvo hlavního spolku. Novým předsedou ČSO se stal doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., a místopředsedkyní doc. Ing. Martina Viková, Ph.D. Předsednictvo zároveň udělilo čestné členství prof. Ing. Karlu Sokanskému, CSc., doc. Ing. Jiřímu Plchovi, CSc., RNDr. Marii Juklové, Ing. Petru Vrbíkovi, Ing. Jiřímu Novotnému, Ing. Ondřeji Viščorovi a Ing. Karlu Šuchmanovi za jejich mimořádné zásluhy o rozvoj světelné techniky u nás, rozšiřování znalostí o světle, osvětlování a souvisejících problémech.Obr. 11. V přilehlých prostorách představili své produkty vystavovatelé a sponzoři

Pár údajů na závěr
Konference se zúčastnilo celkem 170 akreditovaných účastníků. Zaznělo 33 odborných přednášek, z toho šest v angličtině. Součástí akce byl i výstavní prostor obsazený třinácti vystavovateli. Je třeba též zmínit sponzory, bez jejichž podpory by se konference nemohla konat. Zlatými sponzory byly společnosti ČEPS, Elektro- Lumen, OBO Bettermann a Ostravské komunikace, stříbrnými ČEZ, DNA, Halla, Metrolux a Zumtobel a bronzovými AKTÉ, Artechnic - Schréder, Elkovo Čepelík, Měřicí technika Morava, Sathea Vision, Technologie hlavního města Prahy, Trevos a NBB Bohemia. Hlavním mediálním partnerem byl časopis Světlo. Dalšími mediálními partnery byly časopisy Konstrukce, Elektro a trh a Elektrotechnika v praxi.

Pro dlouholeté frekventanty kurzů osvětlovací techniky a jiných světlařských konferencí byla tato akce v něčem odlišná. Vedení aktivit ve světelné komunitě se postupně ujímá nová generace odborníků, která je ale stále pod dohledem generace odcházející. Toto ohlédnutí za konferencí je již minulostí. Dále je nutné hledat cesty k uplatnění získaných poznatků v praxi a těšit se na příští setkání. To bude na podzim 2020 v Dlouhých stráních v Koutech nad Desnou.

Foto: Jana Kotková


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2019 na straně 12.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.