Aktuální vydání

Číslo 4–5/2020 vyšlo tiskem 6. 5. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektroinstalace; Ochrana před bleskem a přepětím

Rozhovor s osobností
Český průmysl a inovace v roce 2020

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy - 20. ročník

Termín konání: 26. 5. 2015 - 27. 5. 2015 Pořadatel: EGÚ Praha Engineering Místo konání: Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Konference v rámci tradice pravidelných setkávání energetiků. Cílem odborné akce je zprostředkovat účastníkům informace o aktuálním stavu a souvisejících trendech vývoje sektoru energetiky v národním i evropském kontextu – energetická politika EU a její priority a související technické i netechnické atributy. Současně je záměrem pořadatelů vytvořit prostor pro prezentaci a diskusi inovativních řešení, metodických postupů a technologií orientovaných na naplňování nových záměrů, technických nároků a vyplývajících požadavků. 

Odobně jako v předchozích ročnících je program 20. ročníku členěn na dva hlavní tématické bloky:

I. ELEKTROENERGETIKA ĆR/SR - AKTUÁLNÍ STAV, VÝHLEDY A PERSPEKTIVY    V EVROPSKÉM KONTEXTU

Tématický blok bude orientován na aktuální témata energetiky v národním i evropském kontextu (EU) – proces novelizace legislativy, postavení energetického sektoru v evropských souvislostech, významně rostoucí problém dostupnosti a zabezpečenosti primárních zdrojů, a zkušenosti s praktickou aplikací procesů otevřeného trhu a vyplývající náměty. Blok bude zakončen panelovou diskusí za účasti zástupců významných subjektů energetiky a určujících institucí.

II. METODOLOGIE A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU

Tradičně časově dominantní část programu bude zaměřena na technické otázky a problémy řízení ES v nových podmínkách a aktuálních souvislostech a jejich řešení. Bude dále členěna na tématické kapitoly:

  • SMART GRIDS KONCEPT VS. EFEKTIVNOST A ENERGETICKÁ NÁROČNOST
  • SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST, KVALITA, CYBER SECURITY – SLEDOVANÉ ATRIBUTY ES
  • WAMS – APLIKAČNÍ SPEKTRUM, VARIANTY WAP A WAC → WAMPAC
  • SIMULACE, DYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ A VIZUALIZACE PROCESŮ A DAT V ENERGETICE.

Konference je určena odborné veřejnosti energetického sektoru, pracovníkům energetických provozů v průmyslové sféře a dopravě, inženýrských firem a tématicky zainteresovaným pracovníkům vysokoškolské sféry České republiky a Slovenské republiky.

Podrobnosti a přihlášku naleznete ZDE


 

Program konference 26. května 2015
1. DEN JEDNÁNÍ

                     

9:00 - 9:05
ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE - ÚVODNÍ SLOVO
Ing. Jaromír Beran, CSc., EGÚ Praha Engineering, a.s.

Tématický blok I.: ELEKTROENERGETIKA ČR/SR - AKTUÁLNÍ STAV, VÝHLEDY A PERSPEKTIVY
Tematický blok je orientován na aktuální témata energetiky v národním i evropském kontextu (EU), na proces novelizace legislativy a významně rostoucí problém dostupnosti a zabezpečenosti primárních zdrojů. Diskutovat bude možné i zkušenosti s praktickou aplikací procesů otevřeného trhu a vyplývající náměty.

9:05 - 10:50
NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA
Ing. Ladislav Havel, MPO

PROCESY A VÝVOJOVÉ TRENDY TRHU S ELEKTRICKOU ENERGIÍ Z POHLEDU PXE
David Kučera, POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

DOSTUPNOST, ZABEZPEČENOST A CENY PRIMÁRNÍCH ZDROJŮ
Ing. Jiří Gavor, CSc., ENA, s.r.o.

10:50 – 11:20
PŘESTÁVKA

11:20 – 12:00
AKTUALIZOVANÁ STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČR Z POHLEDU HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
Ing. Václav Hrabák, Energetická sekce Hospodářské komory České republiky

12:00 – 13:00
PANELOVÁ DISKUSE

13:00 – 14:00
POLEDNÍ PŘESTÁVKA – OBĚD

Tematický blok II.: TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU

SMART GRIDS KONCEPT VS. EFEKTIVNOST A ENERGETICKÁ NÁROČNOST
Koncept SMART GRID vs. efektivnost a energetická náročnost logicky zahrnuje velice široké spektrum vzájemně souvisejících a propojených energetických, ekonomických i celospolečenských témat. Skutečnost, že jsou v tomto bloku uvedena pouze čtyři vystoupení, by neměla znamenat omezení navazující diskuse.

14:00 – 15:20
NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SMART GRIDS
Ing. Jiří Roubal, Česká technologická platforma Smart Grids 

E – MOBILITA, SUČASNOST A VÝHLEDY V ČR
Ing. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grids

DISTRIBUOVANÉ, OBNOVITELNÉ ZDROJE A SMART GRIDS – AKTIVITY MEZINÁRODNÍ FEDERACE IFAC
Ing. Petr Neuman, NEUREG, s.r.o.

SMART CITY- CO JE TO A JAK FUNGUJE
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, Proelektrotechniky. cz

15:20 – 15:50
PANELOVÁ DISKUSE

15:50 – 16:20
PŘESTÁVKA

Tématický blok II.: TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU

SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST, KVALITA – SLEDOVANÉ ATRIBUTY ES. CYBER SECURITY
Požadavky spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy a otázky kvality dodávané elektrické energie patří k trvalým tématům. Hodnocení a posuzování performance energetických sítí lze v této optice provádět z různých pozic a přístupů, včetně detailnější diskuse níže vymezených subtémat. Novým fenoménem doby je kybernetická bezpečnost!!!

16:20 – 17:40
NAŠIM CÍLEM JE DLOUHODOBÁ SPOLEHLIVOST PS
Ing. Miroslav Šula, ČEPS, a.s.

KVALITA DODÁVEK ELEKTŘINY Z POHLEDU ERÚ
Ing. Jan Šefránek, ERU ČR

DEKOMPENZACE NABÍJECÍCH KAPACITNÍCH PROUDŮ V SÍTÍCH - OVLIVNĚNÍ ZTRÁT
Ing. František Žák, Ph.D., EGE, spol. s r.o.

OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ENERGETIKY
JUDr. Richard Hlavatý, Technologická platforma Bezpečnost energetiky

17:40 – 18:10
PANELOVÁ DISKUSE

18:10 – 19:00
VEČEŘE

20:00
SPOLEČENSKÝ VEČER


Program konference 27. května 2015
2. DEN JEDNÁNÍ

Tematický blok II.: TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROENERGETIKU

WAMS – APLIKAČNÍ SPEKTRUM, VARIANTY WAP, WAC – WMPAC
WAMS – technologie včasného varování provozovatele energetické soustavy – zabránění systémové nestabilitě a přetížení, zabránění kaskádovým výpadkům vedoucím k blackoutům, podpora spínání, vyhodnocování kvality elektřiny, monitorování rozlehlých energetických sítí pomocí PMU. Ttj. velmi široké spektrum.

8:30 - 10:00
WAMS JAKO ZDROJ KVALITNÍCH DAT PRO ANALÝZY STAVU SÍTI A PRO NOVÉ EXPERTNÍ SYSTÉMY
Ing. Antonín Popelka, Ing. Daniel Juřík, Ph.D., Ing. Petr Marvan – AIS spol. s r.o.

ARCHITEKTURA A VLASTNOSTI SYSTÉMU WAMS V ČEPS, A.S.
Ing. Jan Šíma, ELCOM, a.s.

POUŽITÍ WAMS V PODMÍNKÁCH DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZA ÚČELEM PODPORY SPÍNÁNÍ RŮZNÝCH OBLASTÍ 22 KV – VYHODNOCENÍ PRAKTICKÝCH MĚŘENÍ
Jan Jiřička, Jan Chromý, Vratislav Štěpka, E.ON Česká republika, s.r.o.,

Miloslava Tesařová, Západočeská univerzita v Plzni

POUŽITÍ VÝSTUPŮ WAMS PRO STANOVOVÁNÍ OBLASTÍ BEZPEČNÝCH INJEKCÍ
doc. Ing. Eduard Janeček, CSc., Centrum NTIS, ZČU v Plzni

10:00 – 10:30
PANELOVÁ DISKUSE

10:30 – 11:00
PŘESTÁVKA

SIMULACE A DYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ PROCESŮ V ENERGETICE. VIZUALIZACE
Okruh metod a nástrojů umožňujících simulovat procesní stavy, včetně dynamických změn pro účely cílené přípravy provozu, analýzu uplynulých stavů, ale i predikci dopadů interních i externích vlivů na elektro-soustavu jsou implicitními tématy k diskusi. 3D modelování – aktuální trend aplikací.

11:00 – 12:30
ZDOKONALENÉ MODELY ES PRO SIMULACI BUDOUCÍHO PROVOZU SÍTÍ
Ing. Karel Máslo, CSc., ČEPS, a.s.

VÝPOČTY PŘECHODNÝCH JEVŮ NA PST – TRANSFORMÁTORECH S REGULACÍ FÁZE
Ing. Lubomír Kočiš, EGU – HV Laboratory, a.s.

SIMULACE V ENERGETICE – MKP, MBS, SYSTÉMOVÉ SIMULACE, 4D SIMULACE, ...
Ing. Tomáš Ivančík, Dassault Systemes CZ, s.r.o.

12:30 – 13:00
PANELOVÁ DISKUSE

13:00
ZÁVĚR KONFERENCE