časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Zpětný odběr světelných zdrojů v rámci kolektivního systému ASEKOL

31. 3. 2019 | ASEKOL a.s. | www.asekol.cz

Kolektivní systém ASEKOL jako jeden z významných kolektivních systémů zpětného odběru zajišťuje plnění povinností pro výrobce a dovozce elektrických a elektronických zařízení (dále také EEZ) všech skupin, a to zejména ve vztahu ke sběru, osvětě třídění, svozu a recyklaci zpětně odebraných EEZ, včetně skupiny světelných zdrojů. Proč je vlastně zajištění zpětného odběru světelných zdrojů tak důležité?

Již v roce 1993 byla odpadní elektrická a elektronická zařízení (dále také OEEZ) zmíněna jako jedna z cílových oblastí, která má být regulována s cílem uplatnit zásady předcházení vzniku odpadů, jejich využití a bezpečného odstranění. O deset let později, na začátku roku 2003, byly v Evropské unii přijaty dvě směrnice pro naplňování zmíněných cílů, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Tyto dvě směrnice byly v letech 2011 a 2012 revidovány a přepracovány.

Obr. 1. Sběrná nádoba na lineární zářivky
Obr. 1. Sběrná nádoba na lineární zářivky

ASEKOL za výrobce a dovozce světelných zdrojů přebírá fyzickou odpovědnost sběru a recyklace, která ve svém důsledku přispívá:
– k udržitelné spotřebě díky zajištění recyklace materiálů obsažených ve světelných zdrojích ve snaze snížit množství odpadu určeného k odstranění a tím se podílí na účinném využívání zdrojů a hodnotných druhotných surovin, jako jsou sklo, hliník, mosaz nebo toxická rtuť (i tu je možné recyklovat),
– ke kvalitnímu zpracování (recyklaci) světelných zdrojů, které je nezbytné pro dosažení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Zpracování světelných zdrojů by mělo být v souladu s technickými normami řady ČSN EN 50625 a mělo by předcházet rozptylu znečišťujících látek (v tomto případě zejména rtuti) do životního prostředí. ASEKOL u svých smluvních zpracovatelů požaduje, aby byly používány nejlepší dostupné techniky ke zpracování, využití a recyklaci světelných zdrojů.

Obr. 2. Sběrná nádoba na kompaktní zářivky a výbojky
Obr. 2. Sběrná nádoba na kompaktní zářivky a výbojky

V současné době se OEEZ dělí na šest skupin:

  1. Zařízení pro tepelnou výměnu (lednice, mrazáky, klimatizace atd.).
  2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2.
  3. Světelné zdroje (zářivky, výbojky, LED světelné zdroje).
  4. Velká zařízení, jejichž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: pračky, sporáky, hudební zařízení, elektronické nástroje apod.
  5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující mimo jiné: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, hračky, vybavení pro volný čas apod.
  6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm.

Světelné zdroje jsou velmi specifickou, z pohledu množství relativně nevýznamnou skupinou OEEZ. Ročně Česká republika vyprodukuje okolo 3 tisíc tun odpadních světelných zdrojů, což nejsou ani 2 % z celkově produkovaného OEEZ. Nicméně z hlediska potenciálních negativních dopadů na životní prostředí jde o velmi relevantní skupinu OEEZ, což je způsobeno zejména obsahem rtuti, která je sama o sobě velmi toxická. Proto ASEKOL neustále rozšiřuje svou sběrnou síť pro takový druh odpadu. Ke konci minulého roku došlo k fúzi kolektivního sytému RETELA pod systém ASEKOL, což znamenalo významné rozšíření sběrné sítě zpětného odběru světelných zdrojů, zejména v maloobchodní síti, jež nabízí spotřebitelům snadno dostupná sběrná místa. Je odpovědností každého z nás, aby tuto síť míst zpětného odběru vysloužilých světelných zdrojů začal naplno využívat a tím přispěl k ochraně vlastního životního prostředí.


Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2019 na straně 58.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.