časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

V hlavní roli světlo aneb adaptace interiéru prodejny BIBELOT – Arkády Pankrác, Praha

18. 2. 2019 | Ing. arch. L. Sekal | A.A.L.S. | www.sekal.cz

Po deseti letech existence původního interiéru jsme byli investorem požádání o obnovu interiéru prodejny psacích potřeb Bibelot v obchodním centru Arkády Pankrác v Praze 4. Prodejna je plošně velmi malá, ale je na výrazném místě téměř ve středu obchodního centra, v nárožní pozici. Je tak viditelná i z větší dálky a z různých podlaží. Přestože je situována ve středním podlaží (ze tří obchodních podlaží), navazující pasáž je přisvětlena shora velkým průběžným světlíkem. V denní době proto do přiléhajícího prostoru dopadá mnoho přirozeného slunečního světla.


Obr. 1. Původní prodejna z roku 2008 s dominantním prvkem výrazného jasu 3D struktury lineárních zářivek

Protože jsme navrhovali i původní interiér, lze z pohledu na oba interiéry konstatovat, že hlavním výtvarným prvkem obou prodejen (návrhy z let 2008 a 2018) bylo umělé světlo. Světlo, které dokáže přitáhnout oči zákazníků. Světlo, které pomůže prodejnu opticky zvětšit. Světlo, které ale musí svou intenzitou přesvítit přirozené horní osvětlení a současně nesmí oslňovat.

Nutno podotknout, že prodejna je vybavena typovými prodejními vitrínami výrobců jednotlivých značek (Parker, Waterman, Lamy, Moleskine), které byly pro danou prodejnu pouze velikostně sjednoceny, některé jsou s vlastním osvětlením. Předmětem zadání proto bylo hlavně vyřešit prostředí, do kterého budou vsazeny typové vitríny.

Prostor prodejny je pronajímatelem výškově členěný na dvě úrovně (3,75 m a 3,00 m), půdorysně je zalomený pod vnitřním úhlem 135°.Hlavním motivem prvního interiéru z roku 2008 (obr. 1) bylo instalování subtilních zářivkových lineárních svítidel (zdroje T5) s minimalistickým refraktorem, v důsledku čehož svítidla strhávají pozornost jasem svých světelných zdrojů. Byla navržena nepravidelná 3D struktura jednotlivých lineárních svítidel na lankových závěsech (36 W, 4 000 K, délka svítidla asi 1 200 mm), která reagovala na stupňující se výšku podhledů v přední a zadní části prodejny (obr. 2).


Obr. 2. Původní prodejna – detail 3D struktury lineárních zářivek

Z hlediska obsluhujícího personálu a zákazníků byla svítidla umístěna dostatečně vysoko, takže nedocházelo k přímému pohledu do osvětlovací struktury, a svítidla tak neoslňovala. Celá prodejna tak byla zalita rozptýleným světlem struktury lineárních trubic zářivek. Prodejní plocha byla dále osvětlena doplňkovými svítidly a současně sekundárním světlem z osvětlených vitrín. Soustava úspěšně fungovala deset let, byť se německý vlastník centra při počátečním posuzování projektu zdráhal tuto světelnou soustavu schválit.

Pro rekonstrukci interiéru prodejny byla určující základní podmínka – prodejna musí být revitalizována během jednoho týdne; posléze byl termín prodloužen na čtrnáct dnů (s obvyklými požadavky a omezeními – hlučné práce povoleny jen mimo otevírací dobu centra, stejně tak přísun materiálu a odvoz stavebního odpadu).

Dále musel být splněn požadavek truhlářů, že nebude nutné na místě doměřovat žádné kóty. Jinými slovy, není realizovatelný interiér vložený přesně na míru prostoru, vše atypické musí být připraveno předem v dílně. Na stavbě bude jen demontováno původní vybavení morálně zastaralým typovým nábytkem a montovány nově navržené a předem vyrobené komponenty interiéru.

Nyní k návrhu – určující bylo splnit podmínky zejména rychlosti adaptace. Zároveň bylo vhodné navázat na původní koncept výrazného orientačního bodu v centru prostřednictvím jasu světla pomocí 3D struktury zářivkových svítidel. Bylo navrženo, aby hlavní úlohu v návrhu interiéru opět hrálo světlo. Při časovém tlaku na rekonstrukci nebylo myslitelné, aby byly technologické prvky upraveny – proto bylo navrženo, že všechny koncové body instalací budou beze změny (VZT, EPS, ERO, SHZ, OTK). Veškeré nově instalované prvky interiéru byly navrženy tak, aby nekolidovaly s původními technickými instalacemi. Tím se při adaptaci uspořil čas i finance. Co se týče umělého osvětlení, byla navržena instalačně jednoduchá lištová soustava s řadou směrových svítidel. Jakýkoliv prvek interiéru nesměl kolidovat s uvedenými koncovými body technických instalací (zejména VZT, sprinklery), návrh nesměl omezit plochu otvorů pro odvod tepla a kouře při vzniku požáru.


Obr. 3. Návrh adaptace interiéru – vizualizace


Obr. 4. Návrh adaptace interiéru – vizualizace

Výsledné architektonické řešení tak před svislý výškový zlom v podhledu navrhuje instalovat volně zavěšenou soustavu předstěn. Ta je tvořena třemi nezávislými, navzájem se překrývajícími svislými, půdorysně zakřivenými a různě vysokými zavěšenými dílci. Jejich matově bílý zprohýbaný povrch tvoří jakési promítací plátno, do něhož je vržen světelný tok velké části směrových svítidel vsazených do elektrolišty. Aby byl tento hlavní záměr zdůrazněn, byly veškeré původní povrchy stěn a podhledů pokryty výmalbou matně antracitovou, resp. tmavě šedou (obr. 3 – vizualizace).


Obr. 5. Celkový výraz adaptovaného interiéru

Z architektonického hlediska tato zavěšená zakřivená „promítací“ plocha rozčleňuje plochy prodejny na vyšší a světlejší veřejnější část prodejny a zadní, nižší a tmavší intimnější prostor, určený pro konkrétní obchodní kontrakty (obr. 5). Přední prostor je osvětlen chladnějším umělým světlem 4 000 K, zatímco komornější zadní prostředí doprovází teplejší umělé osvětlení o 3 000 K. Hned za proskleným portálem ve vyšší části prodejny je tedy instalovaná přisazená třífázová 230 V elektrolišta s jediným napájecím bodem (čili zjednodušená elektroinstalační soustava oproti mnoha původním připojovacím bodům k zavěšeným zářivkovým svítidlům). Ta opisuje zalomenou linii portálu. Na této liště jsou připevněna LED směrová svítidla s příkonem 32 W a třemi optikami (48°, 30°, 16°). Nejužší optika směřuje svisle k podlaze, ostatní optiky jsou navrženy podle vzdálenosti světlometu od místa dopadu světelného paprsku (viz obr. 6 půdorys – svítidla). Většina svítidel směřuje do odrazné – „promítací“ plochy zavěšených zakřivených desek, částečně jsou nasvíceny i prodejní vitríny.


Obr. 6. Půdorys – rozmístění svítidel – podklady architekta světelnému technikovi

Poloha veškerých svítidel navržených v projektové dokumentaci a jejich přesné nastavení byly doladěny architektem na místě tak, aby zejména nevznikalo žádné oslnění jak personálu, tak zákazníků.

Světlo nasměrované do zakřivených svislých ploch je svým jasem a osvětleností (asi 10 000 lx) viditelné ze vzdálenějšího prostoru pasáží centra, ale zprostředkovaně rozptýleně osvětluje zejména přední plochu prodejny. Toto difuzní světlo je doplněno přímým světelným tokem svisle svítících měrových svítidel (především u vstupu) a svítidel nasměrovaných shora do přilehlých vitrín se zbožím. Na spodní hraně zakřivených zavěšených desek je vsazena pružná LED linka, která z nižší úrovně (spodní hrana zakřivených desek je v úrovni 2,6 m, 2,7 m a 2,8 m nad podlahou) dodává do střední části půdorysu prodejny další rozptýlené světlo (obr. 7).


Obr. 7. Detail realizace zavěšených panelů, mj. se vsazenou pružnou LED linkou ve spodní hraně

Nad prodejním pultem je instalována další, tentokrát přisazená elektrolišta (230 V). Vzhledem k jejímu umístění jen 3 m nad podlahou jsou do ní vsazena méně výkonná (28 W LED) svisle dolů orientovaná a na pult svítící svítidla se širokou optikou, zvyšující osvětlenost v této části (nad 500 lx daných normou).

Světelné zdroje dosud zmiňovaných svítidel, obzvláště v konfrontaci s denním osvětlením, mají teplotu chromatičnosti 4 000 K. Nad prodejním pultem v zadní, nižší části prodejny, kde si zákazník mimo jiné může přímo prohlížet konkrétní zboží, je navrženo teplejší osvětlení s LED zdroji o teplotě chromatičnosti 3 000 K. V tomto místě jsou totiž nabízeny i dražší předměty, např. z přírodního dřeva.


Obr. 8. Jádro celého interiéru prodejny

V centru nižší části prodejny je na stejné elektroliště umístěno směrové svítidlo svítící svisle dolů (viz půdorys pol. a), které má za úkol bodově zdůraznit světelnou plochu podlahy – koberce; tím se nejen zvýrazní struktura a design koberce, ale zároveň je vytvořen světelný akcent v jinak rovnoměrně osvětlené ploše podlahy (obr. 8). Tento akcent (před prodejním pultem) je důležitý zejména při mnohdy opomíjeném, ale důležitém pohledu ze středového rondelu o patro výš.


Obr. 9. Vizualizace – návrh barevných světelných akcentů v jinak černobíle pojatém interiéru

V návrhu bylo počítáno s instalací barevného, v dlouhém horizontu proměnného (s omezením jen na výsek barevného spektra) světla akcentovaného ve dvou bodech (viz obr. 9 – vizualizace). Ve výsledném řešení bylo od tohoto řešení upuštěno. Světelné zdroje byly navrženy s co nejvyšším současným indexem podání barev (Ra 97), ve výsledku byly ale instalovány běžnější zdroje splňující požadavky normy, tzn. Ra = 80.

Na závěr je třeba konstatovat, že „šibeniční“ termíny celé adaptace, včetně oživení softwarové sítě, instalace zboží apod., se díky spolupráci s investorem a s dodavatelskými firmami (zejména Massive 94 a dodavatel svítidel iGuzzini, Etna spol. s r. o.) podařilo splnit.

autor interiéru: Ing. arch. L. Sekal, A.A.L.S.
foto: Jan Tesař a autor
vizualizace: M. Hořínek


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2019 na straně 12.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.