časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Světla měst a obcí 2019 – setkání u kulatého stolu

6. 2. 2020 | Jana Kotková | FCC Public | www.svetlo.info

V brněnském hotelu Voroněž se 20. září 2019 konalo setkání u kulatého stolu Světla měst a obcí. Druhý ročník této akce uspořádala společnost Magnus Regio za finanční podpory Jihomoravského kraje. Akce byla podpořena účastí senátora Parlamentu Jiřího Duška, ředitele Hvězdárny a planetária Brno, a dále pracovníků ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu. Cílovou skupinou byli zástupci měst a obcí.

Úvodní slovo pronesl senátor Dušek. Seznámil přítomné s projekty brněnské hvězdárny zabývajícími se nepříznivými účinky světla. Připomněl pro obce to nejzajímavější, dotační tituly přispívající k efektivnímu a energeticky šetrnému veřejnému osvětlení. Zmínil, že nežádoucí vliv světla na noční prostředí není jen lokální záležitost. V roce 2022 má být jedním z hlavních témat pro Evropskou unii.


Obr. 1. Přednášející prvního bloku setkání: zleva Petr Baxant (VUT Brno), Pavel Suchan (AUAV), Jiří Dušek (senátor), David Grund (TSB Brno), Martin Stržínek (Elektro-Lumen) a Anna Pasková (MŽP)

O dotacích hovořila také zástupkyně MŽP Anna Pasková i její kolega z MPO Vladimír Sochor. Seznámili přítomné s výší dotací i s podmínkami pro jejich získání. V současné době je kladen důraz na zlepšení osvětlovacích soustav obcí dotýkajících se alespoň částečně chráněných krajinných oblastí. Když se obec nachází v některém národním parku, může získat až 85 % způsobilých výdajů.

Na uvedené téma proběhla živá diskuse, kdy odborníci poukazovali na nedostatečnost této podpory. To proto, že se dotace týkají svítidel, ale již není poskytnuta podpora např. na výměnu stožárů, výložníků nebo kabeláž. Zdánlivě velkorysá podpora ve skutečnosti uhradí nejvýše desetinu investičních nákladů, které by si vyžádala kvalitně navržená a provedená rekonstrukce. Připojil se i zástupce dopravní policie Lubomír Sedlák, který upozornil na skutečnost, že se často montují nová svítidla na stávající stožáry. Přitom současná svítidla mají jinou optiku než někdejší výbojková, a tak není mnohdy dosaženo vyhovujícího osvětlení. Jsou případy, kdy je nové osvětlení paradoxně příčinou snížení bezpečnosti, oslňuje nebo zhoršuje viditelnost chodců.

Obr. 2. Jiří Dušek, senátor Parlamentu ČR a ředitel Hvězdárny a planetária Brno
Obr. 2. Jiří Dušek, senátor Parlamentu ČR a ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Jiří Tesař, předseda liberecké regionální pobočky České společnosti pro osvětlování (ČSO), poukázal na problém prokázání jednoho z kritérií požadovaného v obou výzvách ministerstev. Jde o barvu vyzařovaného světla (stanovenou náhradní teplotu chromatičnosti 2 700 K), kdy je nejistota laboratorního měření v rozsahu asi 10 %. (Pozn. red.: Požadavek nemá opodstatnění, nejen že není prokazatelný terénním měřením, ale ani není zárukou snížení podílu modré složky spektra, což je údajně důvodem zařazení tohoto kritéria). Dalším v terénu vlastně neměřitelným je požadavek na nulové emise světla do horního poloprostoru. Oba uvedené požadavky mohou být považovány za diskriminační, protože ze soutěže vyřazují svítidla, která sice zmíněné podmínky nesplňují, avšak v důsledku mohou být k nočnímu prostředí šetrnější a energeticky úspornější.


Obr. 3. Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor ministerstva průmyslu a obchodu

Martin Stržínek, obchodní ředitel firmy Elektro-Lumen, poukázal na to, že novým a šetrnějším způsobům osvětlení neprospívá současný mediální obraz, kdy je světlo, resp. moderní osvětlení obecně prezentováno jako špatné. Upozornil, že je třeba dbát na to, aby nově použitá svítidla měla odpovídající certifikaci. Také je nezbytné nezanedbat následný servis a dostupnost náhradních dílů i možnost budoucího začlenění do smart řešení.

Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP, informovala o práci mezirezortní pracovní skupiny, která se zabývá „světelným znečištěním“. Mezi úkoly pracovní skupiny patří např. regulace pro omezení vlivů na přírodu a životní prostředí či práce na normách pro posílení pravomocí obcí pro řešení problematiky „světelného znečištění“.

Na setkání vystoupil mj. Pavel Suchan, předseda Odborné skupiny pro tmavé nebe České astronomické společnosti. Hovořil o problematice světla, rozdílu mezi denním světlem a noční tmou a upozornil na skutečnost, že nevhodné osvětlení je příčinou narušení cirkadiálních rytmů. K tomuto tématu vystoupil i Hynek Medřický, ředitel pro technologie a rozvoj společnosti Spectrasol, a Petr Baxant z VUT Brno.

(Pozn. red.: Zde je namístě upozornit na skutečnost, kterou řečníci nezmínili, že kritická není jen vlnová délka vyzařovaného světla, ale především jeho množství a doba působení.)

Jiří Tesař, předseda liberecké regionální pobočky ČSO
Obr. 4. Jiří Tesař, předseda liberecké regionální pobočky ČSO, ve své přednášce zmínil i tragickou dopravní nehodu na přechodu pro chodce

Další diskutující upozornili na vážnost možných negativních důsledků snah o odstranění modré složky světla. Takové počínání by mělo negativní vliv na rozlišitelnost barev dopravních značek (nejen jich), a hlavně na viditelnost chodců, kvalitu periferního vidění apod. Významně by byla ohrožena bezpečnost.

Kpt. Lubomír Sedlák, dopravní inženýr brněnského krajského ředitelství policie, zdůraznil nárůst rizika dopravních nehod v době zhoršené viditelnosti. Upozornil na skutečnost, že ne každý osvětlený přechod pro chodce je bezpečnější než neosvětlený. Špatně osvětlený může ohrozit přecházející. To nastává např. tehdy, když je osvětlován přechod, a nikoliv chodec nebo přechod leží na nedostatečně osvětleném úseku. Je nezbytné osvětlit alespoň část komunikace, aby byla možná adaptace zraku řidiče na odlišné jasové podmínky. Kritické jsou také výstražné LED knoflíky zabudované do vozovky v místě přechodu. Bezpečnost nepříznivě ovlivňují mnohé nevhodně umístěné a jasné billboardy nebo rušivé osvětlení obchodních a průmyslových zón. Posteskl si, že není v pravomoci policie přikázat jejich vypnutí.


Obr. 5. Titulní list metodiky provádění noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací; metodika noční inspekce navazuje na metodiku provádění denní bezpečnostní inspekce pozemních komunikací v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC a směrnicí EU Premium Light pro, verze 3.0 z října 2017 (z přednášky J. Tesaře) (red. pozn.: 2. 1. 2020 vydalo ministerstvo dopravy Osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky pod čj.: 212/2019 - 710VV/1)

Jiří Tesař ve své přednášce zmínil, že se členové liberecké regionální pobočky ČSO společně s Fakultou elektrotechniky VŠB-TU Ostrava, CDV Olomouc a službou dopravní policie ČR podílejí na výzkumném grantu poskytnutém ministerstvem vnitra na řešení problematiky s názvem Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci. Prezentoval poznatky a výstupy zmíněného výzkumného úkolu a upozornil na to, že jeho závěry by měly být doporučením pro revizi norem a technických předpisů pro osvětlování pozemních komunikací a pro vypracování certifikovaného metodického pokynu ministerstva dopravy pro zpracování noční bezpečnostní inspekce pozemní komunikace.

Za časopis Světlo přejeme organizátorům hodně úspěchů v další práci.

[Tiskové materiály Magnus Regio, poznámky Jiřího Tesaře]


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2020 na straně 30.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.