časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Rozvoj strategických aktivit Českého optického klastru

18. 4. 2019 | Ing. Jiří Herinek, Kamil Krč, MBA | COC | www.optickyklastr.cz

Český optický klastr (COC) sdružuje významné zástupce českého optického průmyslu a výzkumu. Klastr založily 30. listopadu 2017 společnosti Meopta – optika, s. r. o., Pramacom-HT, spol. s r. o., Hella Autotechnik Nova, s. r. o., Zebr s. r. o., a Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Klastr má za sebou první období své činnosti, a proto je vhodné krátce zhodnotit jeho dosavadní aktivity a předestřít očekávaný další vývoj.

Zaměření Českého optického klastru

Hlavním cílem klastru je vytváření podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice. A to díky spolupráci firem, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oborů optika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře.

V současné době má tato klastrová organizace členy z celé České republiky – což koresponduje s výhledově zamýšleným celoevropským vlivem klastru. K pěti zakládajícím členům se v roce 2018 přidaly Univerzita Palackého v Olomouci, VŠB-TU Ostrava, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, ÚFP AVČR – centrum TOPTEC, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, CRYTUR, spol. s r. o., České vysoké učení technické v Praze, Networkgroup s. r. o. a Univerzita obrany v Brně. Zapojením významných výzkumných institucí výrazně vzrostl vědeckovýzkumný potenciál klastru. Aktuálně má klastr čtrnáct členů. Přihlášky nových zájemců čekající na schválení ukazují, že jejich počet dále poroste.


Obr.1. Z kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje 

Zhodnocení prvního roku činnosti

Členská základna si pro rok 2018 stanovila několik stěžejních činností, šlo o rozjezd aktivit klastru, posílení členské základny, práce na definici prvních společných projektů a o propagaci klastru. Díky proběhlým aktivitám v roce 2018 narostl počet členů klastru téměř na trojnásobek (z pěti na čtrnáct).

Zvýšila se publicita klastru mezi potenciálními členy i dalšími cílovými skupinami a rozběhla se příprava projektů výzkumné, inovační a obchodní spolupráce. Také byl organizačně podpořen rozvoj spoluprací v programech s finanční podporou Technologické agentury České republiky, jako je Centrum digitální optiky (program Centra kompetence) nebo Centrum elektronové a fotonové optiky (program Národní centra kompetence). Aktivitami uskutečněnými v roce 2018 se klastru podařilo splnit své cíle pro první rok své existence.

Činnost Českého optického klastru podporuje i Olomoucký kraj. Klastr získal v roce 2018 dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt Rozvoj českého optického klastru – efektivní přenos informací, zkušeností a know-how, která mu pomohla uspořádat několik workshopů. Ty umožnily kromě přenosu informací nejen propagovat klastr a získat tak nové zájemce o členství, ale rovněž zahajovat jednání o konkrétních spolupracích mezi současnými i potenciálními členy. Ať už formou společného výzkumu a vývoje, nebo formou společné přípravy na získání významných zakázek na subdodávky optických systémů – např. v souvislosti s připravovanou velkou státní zakázkou na dodání nových bojových vozidel pěchoty (tzv. BVP).

Celkově se akcí pořádaných v roce 2018 Českým optickým klastrem zúčastnilo více než 200 osob.

Klastr byl také partnerem významné konference Česká optika 2018, jež se konala v říjnu 2018 v Přerově a umožnila rozvoj potenciálu spolupráce mezi průmyslovými i veřejnými výzkumnými institucemi působícími v oblasti optiky. 


Obr.2. Exkurze do výroby Hella Autotechnik NOVA

Záměry klastru pro rok 2019

V roce 2019 je třeba dále upevnit postavení klastru, zvýšit jeho publicitu a prostřednictvím akcí podpořit rozvoj spoluprací mezi vědou a průmyslem v oblasti optiky.

Český optický klastr též čeká pokračování práce na definici konkrétních společných projektů členů klastru v oblasti kolektivního výzkumu, sdílené infrastruktury a internacionalizace klastru ve třech základních směrech: industriální a spotřební optika, vojenská optika a světelná technika. Dále propagace klastru s cílem ještě rozšířit členskou základnu. Pro naplnění těchto cílů plánuje klastr v průběhu roku 2019 uspořádat čtyři specializované workshopy.

První odborný workshop s názvem Digitální technologie v optice se bude konat 22. května 2019 v Olomouci. Zaměří se na témata spojená s industriální optikou a dotkne se aktuálního tématu využití optiky v automatizaci výroby.

Druhý workshop s názvem Optika pro bojová vozidla bude navazovat 23. května 2019. Ten již bude zaměřen na konkrétní společný projekt klastru v oblasti vojenské optiky, zejména v souvislosti s přípravou velké státní zakázky na dodání bojových vozidel pěchoty.

Uspořádání třetího workshopu klastr plánuje na září. Bude opět zaměřen na rozpracování společných obchodních a vývojových projektů v jednom ze strategických směrů klastru. Na podzim se uskuteční i čtvrtý workshop, jenž se bude věnovat networkingu členů klastru a jejich propojení s účastníky projektu Národní centrum kompetence – Centrum elektronové a fotonové optiky, ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR.

COC se bude kontinuálně zabývat i propagačními akcemi zaměřenými jak na členy klastru, tak na partnery z firemní i výzkumné sféry. Průběžně bude probíhat sběr a analýza podnětů od členů klastru pro zvýšení hodnoty klastru pro jeho členy.Současným i potenciálním členům klastru a vybraným dalším zájemcům o informace bude rozesílán informační občasník o připravovaných workshopech, probíhajících spolupracích a tržních i technologických trendech z oblasti optiky, dále o identifikovaných příležitostech ke spolupracím mezi členy.

Na vylepšení letos čekají webové stránky klastru (www.optickyklastr.cz), které budou doplněny podrobnějšími informacemi o každém z členů klastru a nabídnou informace v anglickém jazyce. Webové stránky klastru by se tak měly stát vstupní branou i pro zahraniční zájemce vyhledávající informace o tomto odvětví v České republice.


Obr. 3. Workshop Den s optikou

Očekávané přínosy do budoucna

Členové očekávají, že Český optický klastr přispěje k budování konkurenční výhody a image České republiky založených na inteligentní specializaci v oblasti optiky, jemné mechaniky a optoelektroniky. Klastr napomůže využití výzkumu a vývoje v oblasti optiky zajišťované Univerzitou Palackého v Olomouci, zapojenými ústavy Akademie věd ČR a dalšími jeho členy. V COC se potkávají a intenzivně komunikují členové zastupující jak univerzity a další výzkumné instituce, tak také inovačně orientované podniky působící v odvětví optiky. Díky tomu budou vznikat společné výzkumné, inovační a obchodní projekty usnadňující přenos vědeckých výsledků v optice do praxe, vývoj nových optických produktů s vysokou přidanou hodnotou a zlepšování obchodních výsledků firem. Aktivity klastru pomohou i zpřístupňovat kvalitní lidské zdroje; zatraktivněním oboru optika mezi mladými lidmi i širokou veřejností. To bude mít za následek větší poptávku studentů po studiu tohoto oboru, popř. i následném zakládání start-upových firem napojených na aktivity členů klastru. Díky sídlu klastru a působení jeho zakládajících členů v Olomouckém kraji postupně se toto odvětví bude dále rozvíjet a budou vytvářeny podmínky pro co největší uplatnění talentů zejména v olomouckém regionu.

Výhledově by měly aktivity Českého optického klastru významně přispět k posílení mezinárodního významu a konkurenceschopnosti České republiky a k vlivu českých organizací působících v optice na rozvoj vědy a průmyslu v Evropě. Vzhledem k souladu zaměření a aktivit klastru s nedávno schválenou Inovační strategií ČR 2019–2030 je navíc možné očekávat větší podporu pro tyto aktivity ze strany oficiálních představitelů České republiky.

Přidejte se k nám na www.optickyklastr.cz.

Tiskové materiály Českého optického klastru