Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem
3. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 3. 3. 2020.

Veletrhy a výstavy
Pozvánka na Light+Building 2020 – doprovodný program
Veletrh Prolight+Sound slaví 25. narozeniny
FOR CITY 2020 se představí v souběhu s veletrhem FOR ARCH

Svítidla a světelné přístroje
Moderní trendy automobilových světlometů

Aktuality

Kurz osvětlovací techniky XXXV – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Veletrh Prolight + Sound 2020 s důrazem na divadelní a jevištní techniku Veletrh Prolight + Sound, který se koná od 31. března do 3. dubna ve Frankfurtu nad…

Veletrh Light + Building se vrací po dvou letech do Frankfurtu nad Mohanem Veletrh Light + Building, zaměřený na osvětlení a technologii budov, se vrací po dvou…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

Více aktualit

Rozvoj strategických aktivit Českého optického klastru

18.04.2019 | Ing. Jiří Herinek, Kamil Krč, MBA | COC | www.optickyklastr.cz

Český optický klastr (COC) sdružuje významné zástupce českého optického průmyslu a výzkumu. Klastr založily 30. listopadu 2017 společnosti Meopta – optika, s. r. o., Pramacom-HT, spol. s r. o., Hella Autotechnik Nova, s. r. o., Zebr s. r. o., a Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Klastr má za sebou první období své činnosti, a proto je vhodné krátce zhodnotit jeho dosavadní aktivity a předestřít očekávaný další vývoj.

Zaměření Českého optického klastru

Hlavním cílem klastru je vytváření podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice. A to díky spolupráci firem, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oborů optika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře.

V současné době má tato klastrová organizace členy z celé České republiky – což koresponduje s výhledově zamýšleným celoevropským vlivem klastru. K pěti zakládajícím členům se v roce 2018 přidaly Univerzita Palackého v Olomouci, VŠB-TU Ostrava, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, ÚFP AVČR – centrum TOPTEC, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, CRYTUR, spol. s r. o., České vysoké učení technické v Praze, Networkgroup s. r. o. a Univerzita obrany v Brně. Zapojením významných výzkumných institucí výrazně vzrostl vědeckovýzkumný potenciál klastru. Aktuálně má klastr čtrnáct členů. Přihlášky nových zájemců čekající na schválení ukazují, že jejich počet dále poroste.


Obr.1. Z kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje 

Zhodnocení prvního roku činnosti

Členská základna si pro rok 2018 stanovila několik stěžejních činností, šlo o rozjezd aktivit klastru, posílení členské základny, práce na definici prvních společných projektů a o propagaci klastru. Díky proběhlým aktivitám v roce 2018 narostl počet členů klastru téměř na trojnásobek (z pěti na čtrnáct).

Zvýšila se publicita klastru mezi potenciálními členy i dalšími cílovými skupinami a rozběhla se příprava projektů výzkumné, inovační a obchodní spolupráce. Také byl organizačně podpořen rozvoj spoluprací v programech s finanční podporou Technologické agentury České republiky, jako je Centrum digitální optiky (program Centra kompetence) nebo Centrum elektronové a fotonové optiky (program Národní centra kompetence). Aktivitami uskutečněnými v roce 2018 se klastru podařilo splnit své cíle pro první rok své existence.

Činnost Českého optického klastru podporuje i Olomoucký kraj. Klastr získal v roce 2018 dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt Rozvoj českého optického klastru – efektivní přenos informací, zkušeností a know-how, která mu pomohla uspořádat několik workshopů. Ty umožnily kromě přenosu informací nejen propagovat klastr a získat tak nové zájemce o členství, ale rovněž zahajovat jednání o konkrétních spolupracích mezi současnými i potenciálními členy. Ať už formou společného výzkumu a vývoje, nebo formou společné přípravy na získání významných zakázek na subdodávky optických systémů – např. v souvislosti s připravovanou velkou státní zakázkou na dodání nových bojových vozidel pěchoty (tzv. BVP).

Celkově se akcí pořádaných v roce 2018 Českým optickým klastrem zúčastnilo více než 200 osob.

Klastr byl také partnerem významné konference Česká optika 2018, jež se konala v říjnu 2018 v Přerově a umožnila rozvoj potenciálu spolupráce mezi průmyslovými i veřejnými výzkumnými institucemi působícími v oblasti optiky. 


Obr.2. Exkurze do výroby Hella Autotechnik NOVA

Záměry klastru pro rok 2019

V roce 2019 je třeba dále upevnit postavení klastru, zvýšit jeho publicitu a prostřednictvím akcí podpořit rozvoj spoluprací mezi vědou a průmyslem v oblasti optiky.

Český optický klastr též čeká pokračování práce na definici konkrétních společných projektů členů klastru v oblasti kolektivního výzkumu, sdílené infrastruktury a internacionalizace klastru ve třech základních směrech: industriální a spotřební optika, vojenská optika a světelná technika. Dále propagace klastru s cílem ještě rozšířit členskou základnu. Pro naplnění těchto cílů plánuje klastr v průběhu roku 2019 uspořádat čtyři specializované workshopy.

První odborný workshop s názvem Digitální technologie v optice se bude konat 22. května 2019 v Olomouci. Zaměří se na témata spojená s industriální optikou a dotkne se aktuálního tématu využití optiky v automatizaci výroby.

Druhý workshop s názvem Optika pro bojová vozidla bude navazovat 23. května 2019. Ten již bude zaměřen na konkrétní společný projekt klastru v oblasti vojenské optiky, zejména v souvislosti s přípravou velké státní zakázky na dodání bojových vozidel pěchoty.

Uspořádání třetího workshopu klastr plánuje na září. Bude opět zaměřen na rozpracování společných obchodních a vývojových projektů v jednom ze strategických směrů klastru. Na podzim se uskuteční i čtvrtý workshop, jenž se bude věnovat networkingu členů klastru a jejich propojení s účastníky projektu Národní centrum kompetence – Centrum elektronové a fotonové optiky, ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR.

COC se bude kontinuálně zabývat i propagačními akcemi zaměřenými jak na členy klastru, tak na partnery z firemní i výzkumné sféry. Průběžně bude probíhat sběr a analýza podnětů od členů klastru pro zvýšení hodnoty klastru pro jeho členy.Současným i potenciálním členům klastru a vybraným dalším zájemcům o informace bude rozesílán informační občasník o připravovaných workshopech, probíhajících spolupracích a tržních i technologických trendech z oblasti optiky, dále o identifikovaných příležitostech ke spolupracím mezi členy.

Na vylepšení letos čekají webové stránky klastru (www.optickyklastr.cz), které budou doplněny podrobnějšími informacemi o každém z členů klastru a nabídnou informace v anglickém jazyce. Webové stránky klastru by se tak měly stát vstupní branou i pro zahraniční zájemce vyhledávající informace o tomto odvětví v České republice.


Obr. 3. Workshop Den s optikou

Očekávané přínosy do budoucna

Členové očekávají, že Český optický klastr přispěje k budování konkurenční výhody a image České republiky založených na inteligentní specializaci v oblasti optiky, jemné mechaniky a optoelektroniky. Klastr napomůže využití výzkumu a vývoje v oblasti optiky zajišťované Univerzitou Palackého v Olomouci, zapojenými ústavy Akademie věd ČR a dalšími jeho členy. V COC se potkávají a intenzivně komunikují členové zastupující jak univerzity a další výzkumné instituce, tak také inovačně orientované podniky působící v odvětví optiky. Díky tomu budou vznikat společné výzkumné, inovační a obchodní projekty usnadňující přenos vědeckých výsledků v optice do praxe, vývoj nových optických produktů s vysokou přidanou hodnotou a zlepšování obchodních výsledků firem. Aktivity klastru pomohou i zpřístupňovat kvalitní lidské zdroje; zatraktivněním oboru optika mezi mladými lidmi i širokou veřejností. To bude mít za následek větší poptávku studentů po studiu tohoto oboru, popř. i následném zakládání start-upových firem napojených na aktivity členů klastru. Díky sídlu klastru a působení jeho zakládajících členů v Olomouckém kraji postupně se toto odvětví bude dále rozvíjet a budou vytvářeny podmínky pro co největší uplatnění talentů zejména v olomouckém regionu.

Výhledově by měly aktivity Českého optického klastru významně přispět k posílení mezinárodního významu a konkurenceschopnosti České republiky a k vlivu českých organizací působících v optice na rozvoj vědy a průmyslu v Evropě. Vzhledem k souladu zaměření a aktivit klastru s nedávno schválenou Inovační strategií ČR 2019–2030 je navíc možné očekávat větší podporu pro tyto aktivity ze strany oficiálních představitelů České republiky.

Přidejte se k nám na www.optickyklastr.cz.

Tiskové materiály Českého optického klastru