časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., emeritním profesorem

10. 12. 2019 | RNDr. Marie Juklová, doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. | www.svetlo.info

Říká se tomu střídání stráží, předávání pohádkového vesla, odchod na zasloužený odpočinek. Tak to třetí o panu profesorovi Karlu Sokanském v žádném případě neplatí. Ale od začátku…

Narodil se v době 2. světové války v Ostravě a Ostravě byl věrný po celý svůj život. Pro chytrého a temperamentního syna si tatínek – havíř, přál pro život praktickou profesi. Měl se na ni připravit na SPZ v Ostravě-Vítkovicích v oboru elektromontér hutních zařízení. Výborné studijní výsledky ho však vedly k dalšímu studiu. V roce 1959 zasedl do lavic se spolužáky mladšími o tři roky na SPŠ elektrotechnické v Ostravě. Po úspěšné maturitě v oboru zařízení silnoproudé elektrotechniky si zvolil ke studiu Vysoké učení technické v Brně, obor elektroenergetika. To se psal již rok 1963. Zde  ho mimo jiné jako obor prvně zaujalo světlo. Po pětiletém magisterském studiu a po promoci v roce 1968 nastoupil svoji pedagogickou dráhu. Stal se na pět let středoškolským profesorem na SPŠ v Ostravě-Vítkovicích. Na Vysoké škole báňské v Ostravě jako první přednášel předmět světlo v oboru strojní inženýrství se zaměřením na elektrotechniku doc. Ing. Jiří Plch, CSc. Jeho bývalý žák Ing. Karel Sokanský se zde jako odborný asistent zapojil do výuky předmětu elektrické světlo. To bylo v roce 1973, kdy učitele a žáka spojila celoživotní spolupráce i celoživotní přátelství. V této době započala vědecká dráha tehdejšího Ing. Karla Sokanského. Vedení seminářů a cvičení, přednášky studentům, pracovitost a nadšení pro světlo, stálá touha odborně růst přinesly brzy své ovoce. V roce 1983 úspěšně obhájil svoji kandidátskou disertační práci a dosáhl udělení první vědecké hodnosti kandidáta věd CSc., v roce 1985 byl habilitován docentem a v roce 1998 jmenován řádným profesorem.

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. s autory článku RNDr. Marií Juklovou a doc. Ing. Tomášem Novákem, Ph.D. (konference Světlo, Brno, 2004)
Obr. 1. Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. s autory článku RNDr. Marií Juklovou
a doc. Ing. Tomášem 
Novákem, Ph.D. (konference Světlo, Brno, 2004)

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., působil v letech 1990 a 1991 na VŠB-TU, Fakultě elektrotechniky a informatiky, katedře elektroenergetiky, jako proděkan FES a v letech 1991 až 1993 jako proděkan FEI. Od 5. února 1991 byl členem habilitační komise pro obor elektroenergetika. Od roku 1980 byl pravidelně členem komisí při státních závěrečných zkouškách na VŠB, od roku 1991 také na VUT v Brně a ZČU v Plzni. Působil jako vedoucí diplomových prací, oponentských posudků na kandidátské práce a habilitační práce. Od 1. března 1990 byl členem oborové rady postgraduálního studia v oboru elektroenergetika. Během působení ve škole absolvoval stáže s přednáškovou činností v bývalém SSSR, NDR a v Indii.

 Na mezinárodní konferenci Svetlo-Light 2017 v Podbanském převzal prof. Karel Sokanský ocenění za dlouholetý přínos a podporu Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti (zleva Ing. Jana Raditschová, prof. Karel Sokanský, doc. Dionýz Gašparovský, Ing. Bernard Hollý)
Obr. 2. Na mezinárodní konferenci Svetlo-Light 2017 v Podbanském převzal prof. Karel Sokanský ocenění za dlouholetý přínos a podporu Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti (zleva Ing. Jana Raditschová, prof. Karel Sokanský,
doc. Dionýz 
Gašparovský, Ing. Bernard Hollý)

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., působil jako člen redakčních rad časopisů Elektrotechnika v praxi a Světlo. Pracoval aktivně v oblasti světelné techniky (člen mezinárodní komise LUX EUROPE, člen národní komise CIE CNK, předseda regionální skupiny Ostrava v České společnosti pro osvětlování). Významně se angažoval v získávání grantových prostředků a v oblasti patentů a spolupráce s průmyslem. Působil jako kolektivní člen Českého národního komitétu Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE – Inernational Commission on Illumination). Pracoval jako soudní znalec v oboru elektrotechnika a ekonomika se specializací na elektrotechnická a technologická zařízení staveb/silnoproud.

Mimořádnou úlohu sehrál při založení České společnosti pro osvětlování, kde působil jako předseda regionální společnosti Ostrava i celorepublikové. Kurzy osvětlovací techniky, pod jehož taktovkou se rozvíjely od roku 1983, získaly nebývalou popularitu. Na tomto poli dokázal sjednotit, a hlavně nebývale rozšířit světelnětechnickou komunitu.


Obr. 3. Prof. Karel Sokanský přednáší o možnostech soustav VO v rámci Smart city, přednáška zahrnovala i přehled a analýzu všech řešení dostupných na českém trhu (Candela, Praha, 5. 3. 2019)

A jaký je prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., člověk? Vždy z něj vyzařovala energie, nadšení, soutěživost i přátelství. Jak naznačují již uvedené údaje, v jeho životě nebyla a není žádná překážka překážkou. Každá překážka je pro něj dodnes výzvou. A každá výzva byla vždy jeho vítězstvím. Svoji energii vkládal do svojí práce, do řady sportů, zároveň miloval a miluje společenský život. Tak ho znají jeho studenti i široká odborná veřejnost. Ač pan profesor ukončil své pedagogické působení, s odbornou činností nekončí. Předal jen štafetový kolík. Práce je stále jeho hvězdou, za kterou v roli emeritního profesora jde dál. A na této cestě mu všichni, co jej známe, přejeme to nejcennější – zdraví.

Foto: archiv M. Juklové (1), J. Kotková (2, 3)


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2019 na straně 52.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.