časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Předpis EU o ekodesignu a označování spotřebičů energetickými štítky

22. 6. 2013 | |

Základní informace a obchodní důsledky nejnovějších nařízení (EU) No 1194/2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, LED světelných zdrojů a souvisejících zařízení, a nařízení (EU) No 874/2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel.

Tyto informace jsou určeny pouze pro základní orientaci v příslušné oblasti zájmu. Přestože společnost OSRAM udělala vše pro to, aby tyto informace byly získány ze spolehlivých zdrojů, není odpovědná za případné chyby nebo opomenutí ani za výsledky využití těchto informací.

1. Přehled platných a nových nařízení
V rámci zavádění směrnice 2009/125/ES na ekodesign byla již zavedena tato nařízení:

 • nařízení komise (ES) č. 244/2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost,
 • nařízení komise (ES) č. 245/2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysokotlakých výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek.

Informace o dalších nařízeních uvedených v úvodním odstavci jsou předmětem tohoto příspěvku.

2. Předmět a rozsah platnosti nařízení (EU) No 1194/2012

Požadavky se vztahují na:

 • směrové světelné zdroje,
 • světelné diody (LED),
 • zařízení konstruovaná pro instalaci mezi síťový zdroj a světelné zdroje, včetně předřadníku světelného zdroje, řídicích jednotek a svítidel (kromě předřadníků a svítidel pro zářivky a vysokotlaké výbojky, které budou řešeny později).

Obr. 1. Nařízení o ekodesignu (EU) č. 1194/2012 Alternativní obchodní sortiment OSRAM– září 2013

Obr. 2. Nařízení o ekodesignu (EU) č. 1194/2012 Alternativní obchodní sortiment OSRAM – září 2014

Jednotlivé požadavky na ekodesign začnou být uplatňovány v těchto fázích:

 • Fáze 1 – 1. září 2013.
 • Fáze 2 – 1. září 2014
 • Fáze 3 – 1. září 2016

Důsledky se týkají všech těchto světelných zdrojů: obyčejných a halogenových žárovek, vysokotlakých výbojek, reflektorových LED zdrojů, LED modulů, předřadníků a svítidel.

Výjimky
Z rámce požadavků na ekodesign jsou vyňaty světelné zdroje pro zvláštní účely*) (1194/2012: článek 2.4), ovšem požadavky na informace o výrobku platí i u nich, a to od 1. září 2013. 3. Vliv nařízení o ekodesignu (EU) č. 1194/2012 na obchodní sortiment Osram Nařízení č. 1194/2012 ovlivní výrobu a dodávky producentů světelných zdrojů a svítidel, a to hlavně teplotních světelných zdrojů, z nichž mnohé budou v jednotlivých fázích uplatnění nařízení zcela vyřazeny z výroby a dodávek na trh.

Jak se to projeví u směrových žárovek Osram, je patrné z obr. 1 až obr. 3.

4. Předmět a rozsah platnosti nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 o energetických štítcích

a) Toto nařízení stanovuje požadavky na označování a poskytování doplňujících informací o elektrických světelných zdrojích, jako jsou např. žárovky, halogenové žárovky, zářivky, vysokotlaké výbojky, LED světelné zdroje.
b) Nařízení se vztahuje také na označování svítidel pro zdroje uvedené pod a) prodávané koncovým spotřebitelům.

Výjimky
– světelné zdroje a LED moduly se světelným tokem nižším než 30 lm,
– světelné zdroje a LED moduly uváděné na trh pro provoz s napájením z baterií,
– světelné zdroje a LED moduly uváděné na trh pro použití, kde jejich prvotním účelem není osvětlení,
– výrobky pro automobily viz směrnice 2010/30/EU a směrnice 2009/125/ES.

Obr. 3. Nařízení o ekodesignu (EU) č. 1194/2012 Alternativní obchodní sortiment OSRAM – září 2016

5. Požadavky na informace o výrobku podle nařízení č. 874/2012

a) Energetický štítek

 • obsah a vzhled energetického štítku je na obr. 4.

b) Informace na internetu a jinde:

Každá reklama, oficiální cenová nabídka nebo veřejná nabídka obsahující informace o energii nebo o ceně;
každý propagační materiál technického charakteru popisující konkrétní technické parametry světelného zdroje:

 • u konkrétního světelného zdroje je třeba uvádět třídu energetické účinnosti,
 • u konkrétního svítidla uváděného na trh pro konečné uživatele je třeba uvádět veškeré informace ze štítku svítidla.

6. Požadavky na informace o výrobku podle nařízení o ekodesignu (EU) (1194/2012: příloha III odst. 3.1)

Platí pro obal a volně přístupné internetové stránky:

 • jmenovitý užitečný světelný tok zobrazený písmem nejméně dvakrát tak velkým jako jakýkoliv údaj o typovém příkonu světelného zdroje,
 • jmenovitý život/teplota chromatičnosti světelného zdroje,
 • počet spínacích cyklů do poruchy,
 • doba náběhu do 60 % plného světelného výkonu,
 • upozornění v případě, že světelný zdroj není možné stmívat nebo jej lze stmívat jen s určitými stmívači; v posledně uvedeném případě je nutné na internetových stránkách výrobce rovněž uvést seznam kompatibilních stmívačů,
 • rozměry světelného zdroje/jmenovitý úhel poloviční svítivosti ve stupních liší-li se rozměry světelného zdroje od rozměrů nahrazovaného světelného zdroje, výkres porovnávající rozměry světelného zdroje s rozměry nahrazovaného(-ých) teplotního(-ích) světelného zdroje(-ů),

jestliže světelné zdroje obsahují rtuť

 • obsah rtuti ve světelném zdroji ve tvaru x,x mg,
 • informace, na které internetové stránce lze v případě náhodného rozbití světelného zdroje najít pokyny k odstranění úlomků světelného zdroje.

7. Požadavky na další informace o výrobku podle nařízení o ekodesignu (EU) (1194/2012: příloha III odst. 3.1.3)

Platí pro volně přístupné internetové stránky a v jakékoliv jiné podobě, kterou výrobce uzná za vhodnou:

 • jmenovitý příkon (s přesností na 0,1 W)/startovací doba (ve tvaru x,x s),
 • jmenovitý světelný tok/jmenovitý úhel poloviční svítivosti/jmenovitá doba života,
 • účiník světelného zdroje,
 • činitel stárnutí světelného zdroje na konci jmenovité doby života (s výjimkou teplotních světelných zdrojů),
 • podání barev/zachování barev (pouze pro LED světelné zdroje),
 • špičková svítivost v kandelách (cd),
 • je-li světelný zdroj určen pro venkovní a průmyslové využití, uvedení této skutečnosti,
 • spektrální rozložení výkonu v rozmezí 180 až 800 nm,

jestliže světelné zdroje obsahují rtuť

 • doporučení ohledně odstranění světelného zdroje po skončení života,
 • pokyny, jak uklidit úlomky světelného zdroje při jeho náhodném rozbití.

Obr. 4. Požadavky na informace o výrobku – energetický štítek na obalu světelných zdrojů (874/2012: příloha I odst. 1)

8. Závěr

Stručná charakteristika dvou nařízení Komise (EU) z roku 2012 uvedená v tomto příspěvku představuje pouze základní údaje týkající se požadavků na směrové světelné zdroje, LED světelné zdroje a související zařízení a dále požadavků na uvádění informací o těchto výrobcích. Zde je třeba znovu upozornit, že tato nařízení se vztahují také na svítidla a předřadná zařízení pro zmíněné světelné zdroje, která se zatím týkají především požadavků na informace.
Citovaná nařízení, jejichž požadavky jsou rozloženy do tří fází až do roku 2016, jsou dosti komplikovaná a jejich znalost je důležitá hlavně pro výrobce, dovozce a prodejce příslušných výrobků a rovněž pro kontrolní orgány. Cílem jejich plnění je snížit spotřebu energie na osvětlování, chránit spotřebitele před nekvalitními výrobky a jejich dovozem ze zemí mimo Evropskou unii.

Předpokládá se, že před skončením třetí fáze budou zpracována nařízení pro další období.


Zpracoval Ing. Jiří Novotný podle podkladů společnosti OSRAM ČR, www.osram.com

______

Definice výrobku pro zvláštní účely podle nařízení 244/2009: světelným zdrojem pro zvláštní účely se rozumí světelný zdroj, který není určen k osvětlení místnosti v domácnosti kvůli svým technickým parametrům nebo proto, že je jeho nevhodnost pro osvětlení místnosti v domácnosti uvedena v příslušných informacích o výrobku (např. způsoby použití, při nichž prvotním účelem světelného zdroje není osvětlení, nýbrž snímání a promítání obrazu, topení, např. infračervené zářiče, signalizace, atd.).