časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Použití a posuzování světlovodů Solatube®

11. 12. 2017 | M. Krejný, R. Kučera | WT-Windows Tomorrow | www.solatube.cz

Obec Tuřany se rozhodla s použitím evropských dotací částečně rekonstruovat a dostavět mateřskou školu. Bylo logické, že jednou z podmínek kolaudace bylo vyhovující denní osvětlení. Množství a kvalita denního světla patřily mezi hlavní faktory, které ovlivňovaly samotné stavební řešení budovy, ale především byla řešena budoucí zraková pohoda žáčků a jejich vychovatelů.

Zadání
Předmětem návrhu byly dvě herny s výpočetně nevycházející rovnoměrností i minimální hodnotou činitele denní osvětlenosti a dále dispozičně „utopená“ kuchyň bez oken o patro níž. V obou případech se počítalo s trvalým pobytem dětí nebo zaměstnanců a v obou případech nebylo možné z konstrukčních důvodů použít světlík. Prostor tak dostaly světlovody Solatube®, které bez větších stavebních zásahů vyřešily problém nedostatku světla.


Obr. 1. Osazení světlovodů Solatube® na ploché střeše s živičnou fólií

Řešení
V praxi firma WT-Windows Tomorow vypracovala návrh denního osvětlení podle příslušných norem a po schválení krajskou hygienickou stanicí zakázku realizovala. Opěrným bodem pro investora i příslušné úřady bylo následné měření denního osvětlení (tab. 1), které prokázalo správnost návrhu a potvrdilo vysokou výkonnost světlovodných sestav Solatube®.

Tab. 1. Přehled požadavků a dosažených hodnot osvětlení v mateřské škole

Hodnocení
Normativní požadavky na denní osvětlení byly splněny a budova díky světlovodům Solatube® získala ekologičtější, „zelený“ charakter. Investor je spokojený s úsporou elektrické energie a personál oceňuje dobře prosvětlené pracovní prostředí. A děti? Ty prostě rády koukají do těch pěkných svítících sluníček na stropě.


Obr. 2. Bezokenní školní kuchyň s vyhovujícím sdruženým osvětlením podle
ČSN 36 0020 
prosvětlená pěti světlovody Solatube® 330DS-530 mm délky 4 500 mm

Využívání značky CE v oblasti tubulárních osvětlovacích prvků – světlovodů

Donedávna nebyly světlovody hodnoceny podle žádné harmonizované normy stanovující jednotný postup při posuzování dutých světlovodů. Pro střešní část (nejčastěji pro charakterově blízký prvek střešním světlíkům) se používala norma EN 1873, avšak další nedílné součásti světlovodné soustavy jako tubus a difuzér (pro distribuci světla) byly vlastně zanedbány.

Tuto certifikaci nejčastěji využívají výrobci tradičních světlíků, avšak chybně též výrobci světlovodů.


Obr. 3. Dětská herna s vyhovujícím denním osvětlením podle ČSN 74 0580-3 prosvětlená čtyřmi světlovody Solatube® 330DS-530 mm délky 1 500 mm

Jak se správně certifikují světlovody (normy podle EU)

Stavební průmysl zažívá jednu z nejvýraznějších změn týkajících se výrobků prodávaných na území EU. Od 1. července 2013 má podle dokumentu Regulace stavebních výrobků 2011 (CPR – Construction Products Regulation) každý výrobce světlovodů možnost doložit prohlášení o vlastnostech (DOP – Declaration of Performance) a provést certifikaci CE a vyhovět tak požadavkům evropského technického schválení (ETA – European Technical Assessment), které jsou platné pro všechny trhy EU. Tubusové světlovody mohou být certifikovány CE podle přímo účinného právního předpisu (EU) č. 305/2011 na základě evropského dokumentu pro technické posuzování (EAD – European Assessment Documents) 220021-00- -0402, přijatého v červenci 2015. Evropský dokument pro technické posuzování EAD 220021-00-0402 Sestavy tubusových světlovodů byl v říjnu 2017 oznámením v Úředním věstníku Evropské komise (OJEU – Official Jurnal of the European Unino) 2017/C 343/06 přejmenován na Tubulární osvětlovací prvky (TDD).

V případě kvalitních a nadnárodních výrobců tubulárních osvětlovacích prvků – světlovodů, lze dnes prohlášení o vlastnostech (DOP – Declaration of Performance) s platným označením CE obdržet. Výhodou této certifikace je to, že uživatel nejen získá informace běžně zde obsažené (podle normy EN 1873), ale zároveň i údaje, které jsou specifické pro tubulární osvětlovací prvky (např. účinnost přenosu světla, světelné ztráty v ohybu). Pro ucelenou představu o vybraném dodavateli světlovodů je třeba vyžadovat toto prohlášení o vlastnostech (DOP – Declaration of Performance) s platným označením CE.Obr. 4. V rámci návrhu byly pro investora zdarma zpracovány grafické vizualizace

A co světlovody Solatube®?

Pro světlovody firmy Solatube Inc. vykonala zkoušku pro certifikaci CE společnost BBA (The British Board of Agreement) – člen EOTA (European Organisation for Technical Assessment) – na základě článku č. 29 nařízení (EU) č. 305/2011 v široké škále technických parametrů světlovodů, přičemž byla zdokumentována podle evropského technického schválení (ETA – 13/0764) ve zkušební zprávě z 20. dubna 2015.

Nové řešení od Solatube Inc. proti oslnění se jmenuje SoftLightTM

Na základě principu zachycení a přenosu světelných paprsků prosvětlují světlovody Solatube® interiérové prostory. Přestože při přenosu světelných paprsků odrazným tubusem Spectralight® Infinity (multipolymerní povrch 3M) dochází při konečném rozptylu světla za použití stropních difuzérů z mléčného skla nebo akrylátového mikroprizmatického skla k rozptylu přímých slunečných paprsků, je třeba problematiku oslnění stále sledovat. Jednou z možností vedoucích k eliminaci oslnění je osazení mechanického stmívače, který za pomoci tzv. motýlkového systému reguluje množství světelného toku do interiéru. Není-li však vhodné mechanicky „omezovat“ množství vydávaného světla a s ním i možné oslnění, jsou i jiné cesty. Nová patentovaná technika SoftLightTM
má strukturovaný povrch, který každým odrazem uměle rozšiřuje paprsky světla při přenosu tubusem dolů na difuzér. Tento proces vytváří efekt difuzního paprsku světla, který při dopadu na optický stropní difuzér snižuje potenciál oslnění za jasných a slunečných podmínek. Jednoduše řečeno, nové řešení SoftLightTM poskytuje vylepšený rozptyl světla a „změkčuje“ vizuální vzhled vydávaného světla. Nová technika SoftLightTM je k dispozici v koncových tubusových dílech nebo v novém přechodovém prvku.

Nové řešení od Solatube Inc. proti oslnění se jmenuje SoftLightTM
Obr. 5. Technologie SoftLight je strukturovaný povrch tubusu, který umožňuje snížit oslnění za jasných a slunečních dnů

Poděkování Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Společnost WT-Windows Tomorow se zúčastnila nezávislého měření vlivu optických prvků na účinnost světlovodu (vč. měření činitelů odrazu jednotlivých povrchů), které se ve světlovodech komerčně využívají. Výsledky měření potvrdily, že firma Solatube Inc. ve světlovodech v současné době uplatňuje nejlepší řešení. Měření prováděl při zpracovávání své diplomové práce Bc. Jan Nekvapil pod vedením Ing. Jana Škody, Ph.D., kterým oběma tímto firma velmi děkuje za možnost spolupráce. „Spolupráce je vždy oboustranně přínosná. My máme praktické poznatky, ale vždy jsme překvapeni, kolik se toho můžeme od kolegů z Ústavu elektroenergetiky FEKT VÚT v Brně naučit nového. Sami se vzděláváme, ale zároveň přinášíme běžným uživatelům možnosti porovnat vlastnosti světlovodů jednotlivých výrobců. V neposlední řadě nás spolupráce s Ing. Janem Škodou, Ph.D., a jeho kolegy vždy baví, protože si užijeme spoustu legrace a probereme i jiná témata. Na závěr bych ještě jednou rád vyzdvihl nasazení a odhodlanost pana Bc. Jana Nekvapila, který do své diplomové práce dal vše.“


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2017 na straně 22.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde. 

WT-WINDOWS TOMORROW s.r.o.

WT-WINDOWS TOMORROW s.r.o.
Spojovací 136
Horoměřice
252 62
www.solatube.cz