časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení kostela sv. Rodiny v Českých Budějovicích

21. 3. 2015 | Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky | www.astatelier.cz

Kostel svaté Rodiny c Českých Budějovicích byl postaven v letech 1886 až 1888 pro místní sirotčinec. Nachází se v areálu bývalého klášterního komplexu Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, na dohled od centrálního náměstí Přemysla Otakara II., kde dnes sídlí Biskupské gymnázium. Novogotický kostel je jednolodní stavba s jednou malou věží, sakristií a kruchtou. Její původní výzdobu stěn a stropu tvoří bohaté rostlinné a geometrické motivy. Západní část zádveří je vyzdobena malbou s chrámem v Jeruzalémě, východní část malbou s Getsemanskou zahradou a Olivovou horou. V roce 1968 byl kostel odsvěcen a mnoho let byl využíván jako sklad Státního archivu. Na jaře 2013 byl převeden zpět na Děkanství svatého Mikuláše. 

1. Kostel sv. Rodiny

U zrodu projektu renovace novogotického chrámu stál Josef Prokeš, spirituál na Biskupském gymnáziu, a studenti gymnázia, kterým chybělo místo pro ztišení, meditaci a zastavení. Autorem projektu rekonstrukce interiéru kostela včetně nového mobiliáře je architekt Josef Pleskot. Základní ideou návrhu bylo, aby si interiér uchoval svůj náboženský ráz, byl neotřelý, neokázalý, minimalistický a zároveň si uchoval minulost novogotického prostoru. Návrh vtiskl prostoru nadčasovou krásu. Moderně pojatý návrh se harmonicky snoubí s velkorysou výzdobou kostela. Návrh odpovídá i technickým požadavkům dnešní doby. Jeho součástí je nové osvětlení i ozvučení. Podlahový vytápěcí systém umožňuje využívat kostel celoročně. Rekonstrukce kostela byla zahájena na jaře 2012 a dokončena na podzim 2014. Nově rekonstruovaný interiér slouží nejen jako duchovní prostor pro liturgie a školní potřeby, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí, jako jsou výstavy, koncerty, přednášky apod.

Obr. 1. Elipsovité uspořádání liturgického prostoru se dvěma ohnisky

2. Koncepce osvětlení

Koncepce osvětlení vychází ze tří základních požadavků. První požadavek souvisí se základním uspořádáním liturgického prostoru, který je odlišný od běžného uspořádání. Jde o elipsovité uspořádání se dvěma ohnisky, kde jedním ohniskem je oltář a druhým ambon (obr. 1). Toto uspořádání, ač se zdá neobvyklé, není nové a ideově navazuje na kostely východních církví. Tato dvě ohniska je třeba v rámci liturgického obřadu vizuálně zvýraznit. Dalším požadavkem je široké kulturní využití prostoru kostela, tedy nejen k bohoslužbám, ale také k dalším společenským akcím. Této variabilitě využití je třeba přizpůsobit také variabilitu světelných podmínek. Třetím základním požadavkem bylo, vzhledem k celkovému minimalistickému pojetí interiéru, aby se hmota vlastních svítidel uplatňovala v interiéru co nejméně. Těmto požadavkům byl přizpůsoben návrh rozmístění, ovládání i výběr typů svítidel. Uspořádání osvětlovací soustavy je schematicky znázorněno na obr. 2.


Obr. 2. Podélný řez kostelem se schematickým znázorněním osvětlovací soustavy


Obr. 3. Detail atypického svítidla integrovaného do klenby

3. Návrh osvětlení

Osvětlovací soustavu pro osvětlení kostela svaté Rodiny tvoří tři základní typy svítidel. Prvním typem jsou nástěnná nepřímá svítidla S1 (Y-Light) pro kompaktní zářivky 2× 55 W s teplotou chromatičnosti  3 000 K. Jde o plochá svítidla instalovaná ve výšce 2,2 m nad podlahou po obvodu lodě pod kůrem a na kůru. Svítidla jsou z pohledu charakteru vyzařování nepřímá. Ve spodní části jsou osazena hliníkovým krytem s jemnou perforací, vytvářející jemný dekorační efekt v podobě světelné aury. Primární funkcí těchto svítidel není zajištění určité hladiny osvětlení v úrovni sezení pomocí odraženého světla, ale prosvětlení horní části prostoru kostela. Nicméněsvětelný tok, který se odráží od stěn a stropu, zajišťuje průměrnou osvětlenost v místě sezení Em = 50 lx. Svítidla jsou osazena elektronickými stmívatelnými předřadníky DALI.

Tab. 1. Specifikace světelných scén

Druhým typem jsou atypická svítidla S2 (obr. 3), integrovaná do větracích otvorů v křížení klenebních žeber na podélné ose klenby kostela. Tato svítidla se skládají ze dvou částí (Laser Blade, iPro). První část tvoří dvacet směrových svítidel pro 2W světelné diody s teplotou chromatičnosti 3 000 K a s úhlem poloviční svítivosti 34°. Tato svítidla jsou určena k celkovému přímému osvětlení prostoru kostela.Hladina osvětlenosti od těchto svítidel v místě sezení Em = 100 lx. Svítidla jsou osazena rovnoměrně po celé ploše. Při provozu vytvářejí dekorační efekt světelné aury v prostoru mezi okrajem svítidla a okrajem větracího otvoru. Druhou část tvoří směrové svítidlo 6 W pro světelné diody s teplotou chromatičnosti 3 000 K a s úhlem poloviční svítivosti 8°. Toto svítidlo slouží pro samostatné osvětlení oltáře a ambonu. Aby bylo možné zajistit nezávislé ovládání, je každá část svítidel S2 napájena ze samostatného napájecího regulovatelného zdroje proudu (DALI). Poslední částí osvětlovací soustavy jsou nastavitelná směrová vícezdrojová svítidla S3 (Cestello) osazená třemi směrovými svítidly 20 W se světelnými diodami s teplotou chromatičnosti 3 000 K. Vzhledem k tomu, že každé z trojice svítidel je napájeno z vlastního napájecího regulovatelného zdroje (DALI), je možné je samostatně ovládat.

Úhel poloviční svítivosti svítidel v trojici je u každého svítidla jiný, a to 14°, 30° a 46°. Základem je svítidlo s úhlem poloviční svítivosti 14°. Úhel je měněn osazením refraktoru, který mění směr paprsků jejich lomem. První dvojice svítidel Cestello je umístěna na kraji prvního klenebního pole ve výše 6 m. 


Obr. 4. Celkové osvětlení prostoru kostela

Tato svítidla jsou určena k osvětlení prostoru v okolí schodišťových stupňů v úrovni vítězného oblouku. Druhá dvojice svítidel je umístěna v presbytáři, za vítězným obloukem a je využívána k osvětlení prostoru presbytáře, sezení a kříže. Svatostánek umístěný na stěně presbytáře je osvětlen zdola směrovým svítidlem S4 (iPro) s úhlem poloviční svítivosti 8°, jež je osazeno světelnými diodami 6 W s teplotou chromatičnosti 3 000 K. Celkové osvětlení prostoru kostela při zapnutí všech svítidel je ukázáno na obr. 4.

4. Ovládání osvětlení

Hlavní osvětlení kostela je ovládáno z prostoru sakristie pomocí dotykového ovládacího panelu. V rámci ovládání jsou svítidla sdružena do skupin (tab. 1). Z těchto skupin byly vytvořeny světelné scény. Z celkových jedenácti světelných scén je šest určeno pro liturgické účely a pět pro kulturní a společenské akce.

Osvětlovací soustavu lze ovládat buď pomocí scén, nebo ovládáním jednotlivých skupin.

Investor: Josef Prokeš (Děkanství svatého Mikuláše)
Architektonický návrh: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Norbert Schmidt (AP Ateliér)
Návrh osvětlení: Ing. Petr Žák (Ateliér světelné techniky s. r. o.)
Řízení osvětlení: Ing. Jaroslav Zuna (Apollo Art s. r. o.)
Svítidla: Y-Light, Cestello, Laser Blade, iPro (iGuzzini)
Foto: Petr Janžura

Článek vznikl za finanční podpory společnosti ETNA s. r. o.