časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Možnosti financování energetické optimalizace osvětlovacích soustav pomocí metody EPC

23. 2. 2014 | AKTÉ spol. s r. o. | www.akte.cz

--- Ing. Jaroslav Polínek ---

Energetické služby se v ČR začaly rozvíjet jako v jedné z vůbec prvních evropských zemí už od roku 1990. V současnosti existuje již více než 150 projektů tohoto typu s celkovou roční úsporou přibližně 300 mil. korun ročně. Mimořádné zkušenosti řadí české poskytovatele energetických služeb (ESCO), sdružené v Asociaci poskytovatelů energetických služeb ČR (APES), mezi evropskou špičku ve svém oboru. Členové Asociaci poskytovatelů energetických služeb pomáhají – s podporou Evropské banky pro obnovu a rozvoj a dalších mezinárodních organizací – rozvíjet energetické služby i v mnoha dalších zemích.

Metodu EPC využilo za téměř dvacet let jejího používání několik českých měst a také příspěvkové organizace ze státního sektoru. Z měst lze uvést např. Zlín, Most, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Slaný, Mělník. Metoda EPC byla dále uplatněna v příspěvkových organizacích v oblasti zdravotnictví (Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Fakultní nemocnice Bulovka a Fakultní nemocnice Motol), v oblasti kultury (Národní divadlo, Stavovské divadlo, Státní opera Praha), ve školství (Technická univerzita v Liberci), a v dalších objektech.


Obr. 1. Harrachov – energetická optimalizace veřejného osvětlení realizovaná v roce 2011 a splácená metodou EPC

V posledních několika letech metodu EPC začaly využívat i kraje (Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Hlavní město Praha a Královéhradecký kraj). V rámci EU existuje pro tento typ projektů velký potenciál, ale většinou doposud není příliš využíván. V době finanční krize je to paradoxní, neboť organizacím – zejména ve veřejném sektoru – schází potřebný kapitál na obnovu osvětlovacích systémů. V únoru 2012 byla usnesením vlády České republiky č. 109 schválena metodika pro využití metody EPC. Následně byly zpracovány, za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 – Programu EFEKT, tyto dokumenty:

 • Etický kodex pro EPC – určuje základní pravidla a postupy pro přípravu a realizaci projektů formou EPC ve smyslu dobré praxe v tomto oboru. Etický kodex je určen pro firmy ESCO, tj. poskytovatele energetických služeb, a pro zákazníky a odborné konzultační firmy poskytující zákazníkům služby v podobě pomoci s přípravou energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC nebo s přípravou a organizací veřejné zakázky na projekt realizovaný metodou EPC.
 • Proces přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC.
 • Vzorová smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC.

V současné době vznikl nový projekt Transparence, financovaný z programu Intelligent Energy Europe (IEE), který podpoří rozvoj transparentního a důvěryhodného trhu EPC v Evropě vytvořením Evropského etického kodexu. Evropský etický kodex bude implementován ve všech dvaceti účastnických státech.

Projekt Transparence byl prezentován v Barceloně na evropské konferenci ESCO Europe 2014, konané ve dnech 22. a 23. ledna 2014. Jeho sesterským projektem je projekt EESI 2020, tedy European Energy Service Initiative towards the EU 2020 energy saving targets (Iniciativa evropských poskytovatelů energetických služeb ke splnění cílů EU 2020 v oblasti úspor energie). Zatímco EESI 2020 se zaměřuje na poptávku trhu po EPC, projekt Tranparence se zabývá nabídkou EPC.


Obr. 2. Porovnání měsíčních nákladů na elektrickou energii před optimalizací veřejného osvětlení a po ní v Harrachově

Princip metody EPC (Energy Performance Contracting)

Metoda EPC, tj. metoda energetických služeb se zárukou, se uplatňuje u projektů, u kterých se specializovaná firma energetických služeb, tzv. ESCO (Energy Services Company), svému zákazníkovi zaručí za dosažení úspor energie ve spotřebě a za výši budoucích nákladů na energii a realizuje energeticky úsporná opatření s výsledným efektem snížení spotřeby energie a s tím souvisejících nákladů. Zákazník splácí investiční náklady, finanční náklady za zajištění financování a náklady na služby spojené s hospodařením energií (energetickým managementem) firmě ESCO po dosažení úspory v provozních nákladech a po dobu sjednanou ve smlouvě.

Jaké jsou výhody EPC?

 • Záruka dosažení úspor energie, a tedy návratnosti investovaných prostředků: poskytovatel zákazníkovi smluvně garantuje dosažení smluveného objemu úspor energie, resp. provozních nákladů.
 • Možnost zajištění financování projektu prostřednictvím firmy energetických služeb ESCO.
 • Nalezení nejvhodnějšího zdroje dostupných finančních prostředků.
 • Firma energetických služeb má stejné motivace jako její zákazník.
 • Realizace investice v optimální výši při dosažení co nejvyšší míry přínosů v úsporách.
 • Investice je splácena v průběhu trvání smluvního vztahu z dosažených úspor.
 • Zákazník nemusí na počátku vynaložit vlastní investiční prostředky.
 • Přenesení většiny rizik spojených s projektem na ESCO, např. nedosažení smluvního objemu úspory v daném čase jde na úkor ESCO.
 • Ke spolufinancování energetické optimalizace lze použít dotační programy.

Jaké jsou fáze přípravy a realizace projektu?

1. Identifikace projektu
Na základě předběžného vyhodnocení je identifikována (technická a ekonomická) proveditelnost celého projektu. Je zejména vyhodnocen potenciál úspor a možnost jeho využití metodou EPC.

2. Výběrové řízení
Pokud jde o veřejnou zakázku na realizaci projektu EPC, je obvykle v podobě jednacího řízení s uveřejněním. Zadávací dokumentace pro takové výběrové řízení by měla obsahovat zejména:

 • údaje o spotřebě elektrické energie,
 • výpočet a stanovení referenční spotřeby, tzv. Base-line,
 • návrh textu smluvního vztahu,
 • kritéria pro hodnocení nabídek.

Oproti klasickým výběrovým řízením není cílem nejnižší cena techniky, ale optimální kombinace dosažených úspor a ceny technických zařízení při dodržení požadovaných parametrů (osvětlenost apod.).

3. Nabídka
Podané nabídky jsou vyhodnoceny podle kritérií stanovených ve výběrovém řízení. Podle pořadí jsou uchazeči pozváni k jednání o konečné nabídce.

4. Smlouva Smlouva o EPC je poměrně obsáhlá, komplexní a vyvážená.
Aby byl projekt EPC úspěšný a přinesl zákazníkovi očekávaný efekt, je třeba věnovat přípravě smlouvy a jejímu obsahu před podpisem velkou pozornost. Návrh smlouvy by měl být součástí zadávací dokumentace, čímž
se předchází případným pozdějším nesrovnalostem. K nejdůležitějším prvkům obsaženým ve smlouvách projektů EPC patří:

 • záruka dodavatele za dosažení garantovaných úspor elektrické energie po celou dobu trvání smluvního vztahu,
 • stanovení způsobu provozu soustavy ze strany zákazníka a záruka za jeho schopnost hradit dosavadní provozní náklady.

5. Realizace projektu
V tomto případě jde o:

 • zpracování projektové dokumentace,
 • realizaci,
 • komplexní zkoušky funkčnosti zařízení,
 • zaučení obsluhy.

6. Provoz a vyhodnocení
Zde jsou důležitá tato kritéria:

 • za účinnost provozu optimalizované soustavy zodpovídá dodavatel – ESCO,
 • dosahované úspory jsou obvykle vyhodnocovány zpočátku měsíčně, následně ročně,
 • jsou-li dosažené úspory vyšší, než je garantováno ve smlouvě, nadúspora se rozdělí mezi zákazníka a ESCO (poměrem stanoveným ve smlouvě),
 • při nedosažení garantované výše úspory má dodavatel – ESCO – závazek uhradit zákazníkovi rozdíl (např. formou dobropisu).

Příklad z praxe

Společnost AKTÉ Zlín je jednou ze společností ESCO působících v České republice a na Slovensku, která je členem Asociace poskytovatelů energetických služeb APES a již téměř deset let ve své praxi uplatňuje principy EPC. Jako příklad v oblasti energetické optimalizace veřejného osvětlení lze uvést město Harrachov, kde byl v roce 2011 takový projekt realizován a financován metodou EPC (tab. 1.) Projekt je splácen měsíční splátkou, úspory vykazovány měsíčně na základě fakturačního měření dodavatele elektrické energie. Návratnost projektu je pět let. Doba života instalovaných technických zařízení (regulátory italské firmy Reverberi, svítidla ATOS firmy Schréder) je asi patnáct let. Z uvedeného lze odvodit, že Harrachov po splacení projektu ušetří v následujících deseti letech přibližně 3 miliony korun.


Tab. 1. Základní parametry projektu optimalizace veřejného osvětlení v Harrachově

 

[Materiály APES, MPO, SEVEN, AKTÉ]


AKTÉ spol. s r. o.
Nám. T. G. Masaryka, 760 01 Zlín
tel.:/fax: +420 577 211 633
mobil: +420 777 705 033
e-mail: zlin@akte.cz
jaroslav.polinek@akte.cz
www.akte.cz