časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo tiskem
12. 2. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Osvětlení interiérů
Interiér roku 2020 – kanceláře v době home office
PROLICHT CZECH splnil představy architekta o osvětlení rezidence Obecní dvůr na Starém Městě pražském

Svítidla a světelné přístroje
Covid 19 – jsou vůbec v této době nějaké novinky u výrobců svítidel?
Osvětlovací systémy společnosti STEINEL 

Kongres Medzinárodnej komisie pre osvetľovanie CIE 2017 v Južnej Kórei bol absolútnym úspechom

31. 12. 2017 | doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. | www.svetlo.info

V dňoch 20. až 28. októbra sa uskutočnilo najvýznamnejšie tohtoročné podujatie v oblasti svetelnej techniky – kongres Medzinárodnej komisie pre osvetľovanie CIE 2017. Medzi hlavnými kongresmi CIE, ktoré sa konajú so štvorročnou periodicitou, CIE organizuje v polovici funkčného obdobia priebežné kongresy, ktorých význam spočíva najmä vo voľbe nového prezidenta tejto významnej medzinárodnej organizácie. Ináč tomu nebolo ani tentokrát. Za nového prezidenta bol zvolený terajší riaditeľ CIE divízie 2 Peter Blattner, ktorý sa svojej funkcie ujme na nadchádzajúcom riadnom kongrese CIE.

Kongres CIE 2017 sa konal na ostrove Jeju v Južnej Kórei. Tento ostrov predstavuje z administratívneho hľadiska špeciálnu turistickú zónu krajiny a skutočne treba potvrdiť, že prostredie bolo nádherné – ostrov je plný národných parkov, pamiatok aj turistických atrakcií. Je škoda, že veľmi bohatý program konferencie neumožnil účastníkom lepšie sa oboznámiť s touto krajinou.


Obr. 1. Miestom konania kongresu bol ostrov Jeju v Južnej Kóreji

Kongres CIE sa tradične delí na tri časti – zasadnutia riadiacich orgánov, konferenčnú časť a technické zasadnutia. Zasadnutia riadiacich orgánov predchádzajú oficiálnemu otvoreniu a zahŕňajú zasadnutie výkonného výboru, zasadnutie výboru riaditeľov a valné zhromaždenie CIE. Ako už bolo spomenuté, za nového prezidenta bol zvolený Peter Blattner ako jediný kandidát. P. Blattner má veľký podiel na rozvoji CIE v posledných niekoľkých rokoch, preto dostal bezpochybnú dôveru. Odborne sa venuje problémom fyzikálneho merania svetla a optického žiarenia.

Ďalším významným míľnikom v živote CIE bolo zlúčenie divízie 4 s divíziou 5. Nová spojená divízia 4 dostala názov Doprava a vonkajšie aplikácie. Cieľom zlúčenia bolo zefektívnenie práce a zníženie
administratívy. Takto budú v CIE dve aplikačné divízie – divízia 3 pre vnútorné osvetlenie a divízia 4 pre vonkajšie osvetlenie. Riaditeľom novej divízie 4 sa stal Dionýz Gašparovský a v Južnej Kórei viedol už jej prvé zasadnutie. D. Gašparovský je prostredníctvom svojej funkcie tiež členom výboru riaditeľov a členom výkonného výboru CIE.

Na zasadnutiach riadiacich orgánov rezonovali otázky potreby rýchlej a účinnej implementácie vedeckovýskumnej stratégie CIE, ktorá bola vytvorená v roku 2016. V roku 2018 sa plánuje vypracovanie ďalšieho významného dokumentu – normalizačnej stratégie CIE, podporujúc tak najmä tesnejšiu spoluprácu s ISO a doplnkovo aj s ďalšími normalizačnými inštitúciami. Kvalita publikačnej činnosti patrila k ďalšej veľmi diskutovanej téme.


Obr. 2. Otvorenie kongresu CIE 2017

Počnúc augustom 2017 majú všetky publikácie vydané v CIE (vrátane jednotlivých konferenčných príspevkov) priradený objektový identifikátor DOI. Väčšina konferenčných zborníkov od roku 2011 je indexovaná vo Web of Science a predpokladá sa zaradenie aj ostatných zborníkov z tohto obdobia a popr. spätne aj starších zborníkov. Od budúceho roka sa však uvažuje so sprísnením recenzie konferenčných príspevkov a zrejme iba kvalitnejšie príspevky budú zaradené do indexových databáz.

Verejnú časť kongresu otvoril 23. októbra 2017 prezident Kórejského národného komitétu KCIE Seungnam Park spolu so súčasným prezidentom CIE Yoshi Ohnom. Ústrednou témou konferencie bolo Inteligentné osvetlenie pre lepší život. Inteligentné alebo tzv. smart osvetlenie je horúcou témou súčasnosti, a preto sa očakávala záplava príspevkov z uvedenej oblasti. Avšak viaceré príspevky sa tejto témy dotýkali len okrajovo, a to vrátane nosných príspevkov. Je zrejmé, že výber tém je ponechaný na prihlasovanie abstraktov, žiadal by sa väčší počet vyžiadaných príspevkov s ich striktne určeným zameraním.

Program technických zasadnutí bol veľmi bohatý. Predovšetkým v divízii 2 sa v Južnej Kórei stretol veľký počet technických komisií. Uveďme preto len niektoré vybrané informácie v bodoch.

– Po vydaní predbežnej technickej informácie TN 007 pokračujú práce na aplikácii fotometrie mezopického videnia v prierezovej technickej komisii JTC 1, názory na túto oblasť sú však veľmi rozmanité a diskusia je prinajmenšom „veľmi živá“.


Obr. 3. Česká a slovenská delegácia; zľava: Dionýz Gašparovský, Peter Schramm, Jana Raditschová, Tomáš Novák, Marek Šmíd, Michal Vik, Martina Viková, Roman Dubnička

– Dokončujú sa práce na novom vydaní Medzinárodného svetelnotechnického slovníka ILV (vydaný by mal byť v druhej polovici roka 2018), kde je zahrnutá aj nová terminológia v oblasti LED, a čo je zvlášť dôležité, vytvorený je súlad s normou IEC 60050-845 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvetlenie.

– Tesne po skončení kongresu bola vydaná nová smernica CIE 150:2017 Návod na obmedzenie účinkov rušivého svetla z vonkajších osvetľovacích sústav (2. vydanie). Téma rušivého svetla je naďalej veľmi aktuálna. Pripravuje sa založenie technickej komisie alebo spravodajstva (reportership), ktorá by riešila otázky rušivého svetla od dynamického a pestrofarebného osvetlenia, keďže súčasné poznatky sa viažu len na statické osvetlenie. Ďalšia technická komisia by mala riešiť vplyv vonkajšieho osvetlenia na nočné prostredie – faunu, flóru aj človeka. Zdôrazňovala sa potreba vypracovať medzinárodnú normu ISO s požiadavkami na zábranu rušivého svetla.

– Zakladá sa nové prierezové vedeckovýskumné fórum na tému Dočasná svetelná modulácia. Predmetom diskusie bude mihanie svetla, fantómový jav a súvisiace problémy. Pripomeňme, že od roku 2017 vznikli v CIE vedeckovýskumné fóra ako nová pracovná entita tejto organizácie; fóra majú slúžiť na výmenu poznatkov a skúseností bez nevyhnutnosti vydania záverečnej správy.

– Pod patronátom divízií 3 a 4 ako aplikačných divízií CIE bola založená nová prierezová technická komisia JTC 12, ktorá bude riešiť problematiku udržiavacieho činiteľa revíziou dokumentov CIE 97 a CIE 154. Má sa zosúladiť metodika udržiavacieho činiteľa pre vnútorné a vonkajšie osvetľovacie sústavy, nová smernica CIE sa má uviesť na súčasný stav poznania a je možné, že sa od základov zmení princíp udržiavacieho činiteľa. Predsedom tejto technickej komisie sa stal Dionýz Gašparovský, členmi komisie sú o. i. aj Tomáš Novák a Roman Dubnička ako zástupcovia z našich krajín (ČR a SR).


Obr. 4. Pozdrav z Kórei prostredníctvom manuálneho Facebooku

Podľa organizátorov bol kongres CIE 2017 absolútnym úspechom. Kongresu sa zúčastnilo 362 odborníkov z 35 krajín, čo výrazne predčilo očakávania organizátorov. Členmi delegácie z ČR a SR boli: Marek Šmíd, Tomáš Novák, Michal Vik, Martina Viková, Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička, Jana Raditschová a Peter Schramm.

Najbližším podujatím CIE bude v roku 2018 tematická konferencia Inteligentné osvetlenie (Smart Lighting) v Čínskom Taipei. Budeme tam a prinesieme čitateľom aktuálne informácie.


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2017 na straně 36.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.