časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Generel verejného osvetlenia 1. časť – Pojem a význam generelu osvetlenia

2. 1. 2020 | doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. | FEI STU v Bra | www.fei.stuba.sk

Séria článkov prináša najnovšie poznatky, odporúčania, ale i praktické skúsenosti z tvorby generelov verejného osvetlenia. Kladie si za cieľ upozorniť na potrebu vypracovať generely osvetlenia a vo všeobecnosti potrebu komplexného prístupu k večernému osvetleniu miest a obcí, pričom kladie dôraz na komplementaritu technického a architektonického prístupu k tvorbe tohto rámcového dokumentu. Prvá časť sa venuje základným východiskám, požiadavkám všeobecného charakteru, a najmä predstavuje širokej odbornej verejnosti novú smernicu CIE 234, ktorá v tejto problematike prvýkrát ponúka odborníkom medzinárodné odporúčania.

1. Pojem, ciele a predmet generelu verejného osvetlenia

1.1 Čo je generel verejného osvetlenia?
Nočný vzhľad mesta či obce sa môže od denného vzhľadu líšiť a ponúknuť tak obyvateľom či návštevníkom dve tváre. Alebo aj mnoho tvárí, pretože večerné osvetlenie sa dá ľahko modifikovať a aj spôsob využitia mestského prostredia sa v rôznych časoch môže líšiť (večerné posedenie a zábava, neskoré nočné aktivity, návrat domov, nočný pokoj). Dobre osvetlené mesto*) má mať vyvážené dva základné druhy osvetlenia – technické (funkčné) osvetlenie a architektonické (dekoratívne) osvetlenie. Súhra týchto dvoch faktorov musí byť zabezpečená v menších zónach aj v globálnem usporiadaní mesta. Preto je dôležité, aby prístup k verejnému osvetleniu vo všetkých jeho podobách bol dlhodobo plánovitý a komplexný. Vytvára to potrebu vyhotoviť ucelený koncept verejného osvetlenia a zadokumentovať všetky okrajové podmienky pre rozvoj verejného osvetlenia. Týmto dokumentom zásadného významu je generel verejného osvetlenia.

1.2 Ciele generelu verejného osvetlenia
K základným úlohám generelu osvetlenia patrí identifkovať všetky formy osvetlenia, ktoré prispievajú k nočnému vzhľadu mesta. Treba pritom zohľadniť nielen vizuálne aspekty, ale aj zákonné, manažérske a ekonomické hľadiská. Verejné osvetlenie je „veľkým spotrebičom“ elektrickej energie a potenciálne aj významným zdrojom rušivého svetla. Generel preto musí stanoviť jasné pravidlá, ako dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi atraktívnym osvetlením a ďalšími prínosmi na jednej strane a čo najnižšou spotrebou energie a rušivým svetlom na druhej strane.

Generel osvetlenia má vychádzať z denného obrazu mesta. Zároveň má definovať podstatné rozdiely, ktorými sa nočný obraz bude líšiť od denného. Pri tvorbe tohto zámeru má generel sledovať napr. tieto čiastkové ciele:
– zaistiť bezpečnosť osôb a majetku,
– umožniť vonkajšie aktivity v sociálne pozitívnom prostredí,
– vytvoriť zreteľný charakteristický rukopis mesta v noci,
– priblížiť obyvateľom a návštevníkom sebavyjadrenie mesta,
– odhaliť historické a architektonické dedičstvo selektívnym a diskriminačným spôsobom,
– animovať moderný ráz mesta,
– oživiť kultúrne prostredie v meste,
– vytvoriť atraktívne nočné prostredie,
– zaistiť bezpečnosť a navigáciu v obytných štvrtiach,
– dať obyvateľom pocit hrdosti a patriotizmu,
– podporiť komerčné a obchodné subjekty pri zlepšovaní služieb.

1.3 Predmet generelu verejného osvetlenia
Generel verejného osvetlenia má nevyhnutne veľmi široký záber, a na splnenie všetkých stanovených cieľov sa preto vyžaduje dlhodobá tímová práca. Predmet generelu vo všeobecnosti zahŕňa (okrem iného):
– podrobnú analýzu dotknutej oblasti, vrátane dôsledných prehľadových analýz, hĺbkových analýz, makro- a mikropohľadov, vyhotovenia fotodokumentácie, identifikácie charakteristických miest, požiadaviek dotknutých strán, predpovede budúceho vývoja atď.; spracovateľ musí byť preto plne vnorený do života mesta, musí poznať jeho morfológiu a vizuálne charakteristiky,
– komplexný konzultačný program so všetkými dotknutými stranami, verejnými aj súkromnými,
– úzku spoluprácu so všetkými správcami verejného osvetlenia; vo väčšine miest verejné osvetlenie tvorí podstatnú časť celkového vonkajšieho osvetlenia mesta,
– identifikáciu relevantných národných, regionálnych a miestnych predpisov, zákonných požiadaviek, energetických kritérií a environmentálnych smerníc (patria sem napr. aj všeobecne záväzné nariadenia miest, prevádzkové predpisy verejného osvetlenia, pripojovacie podmienky dodávateľa elektrickej energie atď.),
– nadviazanie kontaktov a vytvorenie dobrých vzťahov s politickými predstaviteľmi mesta, aby mal rozvoj verejného osvetlenia podporu miestnej samosprávy, a to aj vrátane vzájomných vzťahov medzi jednotlivými oddeleniami (technické, ekonomické); je vhodné, ak sa na riadenie tvorby generelu vytvorí malá pracovná skupina alebo komisia.

Ak generel verejného osvetlenia nie je vypracovaný, osvetlenie mesta môže byť nesúrodé až chaotické. Z praxe sú známe niektoré špecifické prípady, ktoré budú uvedené v ďalších častiach tohto článku.

2. Technická správa CIE 234 Návod na vypracovanie generelu verejného osvetlenia

V roku 2019 bola vydaná nová technická správa Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE 234:2019 Návod na vypracovanie generelu verejného osvetlenia [1]. Ide o dokument zásadného charakteru, ktorý prvýkrát stanovuje medzinárodné odporúčania v tejto oblasti.

Účelom smernice je uviesť zámery a základné princípy vzťahujúce sa na svetelnotechnické hľadiská nočného vzhľadu miest. Zaoberá sa zrakovými, organizačnými, ekologickými a technickými prvkami týchto hľadísk, ako aj prvkami urbanistického plánovania. Publikácia zavádza kritériá na projektovanie osvetlenia, ktoré treba zohľadniť pri rozhodovaní o nových alebo existujúcich osvetľovacích sústavách v mestských oblastiach alebo pri plánovaní novej mestskej zástavby. Návod sa zaoberá funkčnými aj výrazovými prvkami osvetlenia. Publikácia si kladie za cieľ podporiť osoby zodpovedné za vytváranie, propagáciu alebo manažment nočného obrazu mesta, pričom generel má byť pevným základom pre dlhodobé rozvojové programy osvetlenia.

Na priblíženie smernice odbornej verejnosti v tejto časti je v tab. 1 uvedená jej štruktúra a obsahová náplň:

Tab. 1. Štruktúra a obsahová náplň smernice CIE 234

• Úvod
– Predmet technickej správy
– Konzultačné skupiny
   – Národná vláda
   – Miestna samospráva
   – Oddelenia miestnej samosprávy
   – Neziskové organizácie
   – Majetkové vlastníctvo budov
   – Profesné ústavy a spoločnosti
   – Súkromné spoločnosti
– Kto by mal iniciovať a vypracovať generel osvetlenia?
– Prijímatelia (cieľová skupina)
• Pojmy, definície a metodika
– Generel osvetlenia na národnej a regionálnej úrovni
– Generel mestského osvetlenia
   – Funkčné osvetlenie
   – Nočný vzhľad mesta
• Vzťah medzi urbanistickým plánovaním a osvetlením
• Rámec generelu osvetlenia
• Analytické postupy
– Analýza mesta alebo mestských častí
   – Analýza subjektov technického osvetlenia
   – Analýza subjektov architektonického osvetlenia
   – Užívatelia mesta
   – Prirodzené vlastnosti
   – Obraz a identita mesta
   – Silueta mesta – hlavné architektonické obrysy
   – Hierarchia budov
   – Významné orientačné body mesta
   – Miesta a smery pozorovania, vyhliadkové plošiny
   – Pozorovacie vzdialenosti
– Analýza okrsku
– Analýza jednotlivých prvkov
– Analýza existujúceho osvetlenia
– Ciele analýz
• Postup návrhu osvetlenia
– Konzultácie
– Vypracovanie konceptu osvetlenia
   – Možnosti riešenia osvetlenia
   – Úrovne jasu a kontrastu jasov
   – Okolie a pozadie
   – Farba svetla v aplikácii
   – Kontrast farby svetla
– Environmentálne hľadiská
   – Rušivé svetlo – prenikanie svetla a žiara oblohy
   – Rušivé svetlo – oslnenie
   – Rušivé svetlo – saturované a dynamické farby
– Návrh riešení osvetlenia
   – Spotreba energie, hľadiská prevádzky a údržby
   – Funkčné osvetlenie
   – Mestské priestory – chodníky, námestia, miestne okrskové strediská
   – Vnútorné osvetlenie
   – Svetelná reklama a svetelné značenie
   – Mediálne fasády
   – Zábavné a slávnostné osvetlenie
   – Svetelné umenie a festivaly osvetlenia
• Finančné a prevádzkové hľadiská – implementačná fáza
– Investičné náklady
– Prevádzkové náklady
   – Údržba
   – Spotreba energie
– Manažment mestského osvetlenia
   – Postup návrhu osvetlenia
   – Vzťahy medzi verejnými a súkromnými záujmami a vlastníctvom nehnuteľností
   – Vypracovanie rozpočtu osvetlenia
– Návrh implementácie osvetlenia

Smernica CIE 234 je určená predovšetkým tvorcom generelov verejného osvetlenia, ale je rovnako dôležitá a užitočná pre všetkých, ktorí sa zaoberajú osvetlením miestnych komunikácií, ilumináciou budov alebo prvkov mestskej architektúry, osvetlením mestských oblastí, ako sú námestia, parky, pešie zóny atď., a to vo fáze audítorskej, koncepčnej, projekčnej, hodnotiacej a pod. Smernica sa dá zaobstarať prostredníctvom Slovenského národného komitétu CIE (roman.dubnicka@stuba.sk), popr. Českého národního komitétu Mezinárodní komise pro osvětlování (msmid@cmi.cz).

3. Holistický prístup k vypracovaniu generelu osvetlenia

Je nepochybné, že vzhľadom na rámcový charakter dokumentu a šírku záberu prelínajúcich sa hľadísk a požiadaviek, k tvorbe generelu verejného osvetlenia treba pristupovať komplexne. Na obr. 1 je znázornená všeobecná schéma holistického prístupu k návrhu osvetlenia. Schéma vyjadruje úzku vzájomnú previazanosť funkčných charakteristík a požiadaviek s výrazovými črtami a environmentálnymi vplyvmi.


Obr. 1. Holistický prístup vypracovania generelu verejného osvetlenia

Navrhovať nočný vzhľad mesta holistickým spôsobom nie je jednoduché, pretože osvetlenie ako službu poskytujú a kontrolujú rôzne subjekty. K nim patrí správca cestných komunikácii, miestna samospráva (verejné osvetlenie, iluminácia bežných objektov), pamiatkový úrad (iluminácia pamiatok národného významu), majitelia alebo správcovia budov (iluminácia) atď. K nočnému vzhľadu mesta prispieva aj svetlo z komerčných objektov, a dokonca aj svetlo z okien budov, vrátane obytných.

4. Kto má vypracovať generel verejného osvetlenia?

Vypracovanie generelu verejného osvetlenia zvyčajne navrhuje projektant osvetlenia alebo niektorá zložka miestnej samosprávy (napr. hlavný architekt). Vypracovaním generelu by mal byť poverený odborník, ktorý najlepšie dokáže zladiť všetky aspekty a má kompetencie v oblasti osvetlenia. Preto sú vypracovaním generelu často poverení externí odborníci; samospráva zvyčajne nedisponuje potrebnými odbornými kapacitami.

Prienik rôznych odborných zameraní priam vyžaduje tímový prístup k riešeniu, kde jeden z členov tímu preberá vedúcu úlohu a koordinuje celý postup riešenia. Je takmer pravidlom, že v tíme musí byť aspoň jeden špičkový špecialista na osvetlenie (svetelný technik) a aspoň jeden architekt, ktorý dobre pozná mesto. Uvedené dve pozície tvoria jadro tímu. Okrem nich by súčasťou tímu mal byť urbanista, pamiatkar, ekonomický konzultant a ďalší odborníci.

5. Dotknuté strany a subjekty zainteresované do tvorby generelu osvetlenia

Generel verejného osvetlenia má zo svojej podstaty široký rozsah záujmových skupín. Výber organizácií závisí od veľkosti a významu mesta (alebo obce), jeho umiestnenia, charakteru, miestnych podmienok, zvyklostí, vzťahov atď. Prvotný výber by sa mal uskutočniť ešte v prípravnej fáze a mal by pamätať na všetky relevantné možnosti, pretože neskoršie doplnenie tvorivého tímu, riadiacej komisie, poradnej komisie a pod. zhoršuje efektivitu práce a vzájomnej komunikácie, avšak v prípade potreby treba aj tento inštitút využívať, najmä ak je to v záujme kvality výstupného dokumentu.

Výber dotknutých strán a zainteresovaných subjektov do značnej miery závisí aj od toho, či vypracovaním generelu bola zodpovedná osoba (napr. projektant osvetlenia) poverená samosprávou v rámci rozvojových programov osvetlenia, alebo vypracovanie generelu osvetlenia navrhol samospráve projektant osvetlenia (alebo iná kompetentná osoba, napr. hlavný architekt mesta, zástupca niektorej mimovládnej organizácie a pod.). V prvom prípade bude mať zodpovedná osoba efektívnu podporu pri zostavovaní príslušných zložiek, v druhom prípade musí počítať s vynakladaním nemalého úsilia pre zapojenie zainteresovaných strán do procesu.

Vládne a štátne orgány: I keď mestské osvetlenie principiálne patrí do kompetencie miestnej samosprávy, v niektorých prípadoch sa priamo či nepriamo môže dotýkať vládnych záujmov. Do nadradenej kompetencie patrí napr. osvetlenie vládnych budov a budov štátneho záujmu (budova parlamentu, prezidentský palác, úrad vlády), osvetlenie budov a pamiatok celonárodného významu, verejné osvetlenie hlavného mesta v širšom meradle a nemožno zabúdať ani na špecifické záujmy jednotlivých rezortov (napr. ohľadne obmedzovania rušivého svetla, podpory cestovného ruchu). Do tejto skupiny patria ministerstvá, ústredné a špecializované orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie, ako napr. ministerstvo kultúry, ministerstvo dopravy a výstavby, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo pre miestny rozvoj (v ČR), úrad verejného zdravotníctva, pamiatkový úrad atď.

Miestna samospráva a mestské organizácie: Miestna samospráva je zadávateľom a nositeľom zodpovednosti za tvorbu generelu osvetlenia bez ohľadu na to, či úloha vznikla z vlastného, alebo cudzieho podnetu. Tu si treba uvedomiť, že za generel verejného osvetlenia nemožno označiť ľubovoľný koncepčný dokument zameraný na rozvoj verejného osvetlenia. Ak má mať tento rámcový dokument implementačnú silu, musí byť riadne schválený zastupiteľstvom. Podľa veľkosti a štruktúry samosprávy môžu byť do tvorby generelu verejného osvetlenia zapojené viaceré jej zložky, a to útvar starostu či primátora, mestská rada, príslušné odbory a oddelenia, komisie mestského zastupiteľstva, hlavný architekt mesta atď. Ďalej sú to mestské organizácie, ako napr. podnik komunálnych služieb, mestská polícia a pod. Ak je to relevantné, k procesu tvorby generelu môžu byť prizvané aj orgány regionálnej samosprávy (vyššie územné celky, kraje).

Mimovládne organizácie: Mestské osvetlenie môže byť predmetom záujmu celého spektra mimovládnych organizácií, ktoré reprezentujú špecifické požiadavky určitých skupín rezidentov, pracovníkov alebo návštevníkov. Spomeňme napr. environmentálne organizácie, združenia astronómov, pamiatkarov atď.

Odborné spoločnosti a inštitúcie: K odbornej kvalite generelu osvetlenia môžu zásadným spôsobom prispieť odborníci združení v profesných organizáciách (ako je napr. svetlotechnická spoločnosť, spolok architektov, združenie pre urbanizmus a územné plánovanie) a odborníci z akademických inštitúcií (z vysokých škôl – najmä z elektrotechnických fakúlt a fakúlt architektúry). Tieto vysoko odborne kompetentné personálne zdroje zvyčajne hrajú mimoriadne dôležitú úlohu nielen pri vypracovaní auditu, často ho sami iniciatívne podnecujú.

Majitelia a správcovia budov: Osvetlenie budov sa významne podieľa na celkovom nočnom obraze mesta. Každá koncepcia mestského osvetlenia uvažuje so selektívnym osvetlením budov. Je preto dôležité, aby majitelia súkromných budov (ktorými môžu byť aj historické budovy) a správcovia verejných budov boli zainteresovaní do zámerov nočného osvetlenia mesta, aby sa predišlo problémom pri implementácii týchto zámerov.

*) V tomto článku sa pojem „mestské osvetlenie“ (angl. urban lighting) rovnako vzťahuje aj na obce a všetky odkazy na „mesto“ sa v patričnom rozsahu vzťahujú aj na dediny alebo sa v súvislosti s nimi uplatňujú; použiteľnosť na iné typy vidieckych sídelných útvarov, ako sú osady a samoty, je obmedzená.

Literatúra:
[1] CIE 234:2019. A Guide to Urban Lighting Masterplanning.


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2019 na straně 24.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.