časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., z Technické univerzity v Liberci byl jmenován profesorem

12. 12. 2019 | Ing. Jana Kotková | FCC Public s. r. o. | www.svetlo.info

Michal Vik (*1964), prof. Ing. Ph.D., ukončil Fakultu textilní, specializace netkané textilie/zušlechťování, Vysoké školy strojní a textilní (VŠST) v Liberci roku 1987. Na VŠST, později Technické univerzitě v Liberci, začal pracovat nejprve jako stážista, od roku 1989 jako výzkumný pracovník a později jako odborný asistent. Doktorskou disertační práci vypracoval na téma: Příspěvek k problematice malých barevných diferencí. V roce 2005 se úspěšně habilitoval na Fakultě textilní TUL v oboru textilní materiálové inženýrství.

Prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.
Obr. 1. Prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.

V letech 2012 až 2013 působil ve funkci vedoucího katedry textilní chemie. Od roku 2013 do roku 2017 pracoval na částečný úvazek v oddělení měření VÚTS na projektu MŠMT LO1213 – Excelentní strojírenský výzkum v oblasti vývoje přístroje pro vysoce přesné kontinuální měření barevných odchylek tkanin. V současné době je vedoucím Oddělení kolorimetrie při katedře materiálového inženýrství na Technické univerzitě v Liberci. Je členem několika mezinárodních odborných a vědeckých společností. Od roku 2002 působí jako zástupce České republiky v divizi 1 CIE (Mezinárodní komise pro osvětlování). Aktivně pracuje v technických výborech CIE, jichž je členem. Spolupracuje na vývoji hodnocení podání barev světelných zdrojů pomocí modifikovaného indexu věrnosti barev a na řešení otázek pokročilých simulátorů denního osvětlení. Dlouhodobě se zabývá problémy kalibrace měřicích systémů se zaměřením na problematiku objektivního hodnocení bělosti materiálů s ohledem na změny poměrného spektrálního složení světelných zdrojů v oblasti UV záření. Odborně řeší problematiku vnímání barev při mezopických adaptačních jasech. Působí jako člen České společnosti pro osvětlování, Českého národního komitétu CIE a v redakční radě časopisu Světlo.

Od svého pracovního pobytu ve Švýcarsku na počátku 90. let se začal intenzivně zabývat problematikou kolorimetrie, aplikované optiky a světelné techniky. V průběhu dvaceti let se svými spolupracovníky vybudoval laboratoř měření barevnosti a vzhledu LCAM, která je díky svému vybavení unikátním pracovištěm nejen v ČR, ale i v EU. V roce 2016 vyvinul a zkonstruoval prototyp pokročilého systému obrazové analýzy LCAM Imager, který byl loni úspěšně předveden na jednání ICCTM v Brémách. Jeho publikační činnost zahrnuje několik oblastí počínaje textilním zušlechťováním, materiálovým inženýrstvím, aplikovanou optikou a konče kolorimetrií. Je autorem nebo spoluautorem čtyř monografií, šesti kapitol v odborných knihách, třiceti článků v recenzovaných časopisech a více než 170 příspěvků na mezinárodních a národních vědeckých konferencích. Je spoluautorem pěti patentů.


Obr. 2. Prof. Vik s manželkou (a spolupracovnicí) doc. Ing. Martinou Vikovou, Ph.D., skupinou letních stážistů: zleva Bc. Nikoleta Loudová, Aya Shomura, MSc., Ing. Simge Alir (druhá zprava), a spolupracovníků: Aravin Prince Periyasamy, Ph.D. (třetí zprava) a Ing. Marcela Pechová (léto 2017)

Kromě výzkumných a vývojových prací se na mezinárodní úrovni zaměřuje i na pedagogickou činnost. Podílí se na pedagogické činnosti od roku 1995 a připravil šestnáct předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. V současnosti pravidelně přednáší v předmětech kolorimetrie, koloristika a finální úpravy textilií, včetně předmětu colorimetry v anglickém jazyce. Dále je prof. Vik členem komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářských, magisterských i doktorských programů, členem oborových rad pro doktorské studijní programy Textilní inženýrství a Průmyslové inženýrství na FT TU Liberec. Od roku 2012 je garantem studijního programu Textilní a oděvní návrhářství. Kromě výuky na TU v Liberci zároveň přednášel v programu Erasmus Mundus Master programme Color in Informatics and Media Technology (CIMET) semestrální kurz Colorimetry in Industry na Univerzitě v Granadě, Španělsko.

Zkušenosti z této mezinárodní spolupráce využil při řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů, kde byl řešitelem či spoluřešitelem. Kromě toho byl členem řešitelských týmů mezinárodních projektů vypsaných ministerstvem školství Španělského království nebo Japonské grantové agentury JSPS.


Obr. 3. Prof. Vik s expertem na průmyslové měřicí metody a optické přístroje Masayukim Osumou ve vývojovém centru Konica-Minolta v Ósace (2018)

Prof. Vik se aktivně podílel na organizaci vědeckého programu mezinárodních konferencí, např. 4th CIE Expert Symposium on Colour and Visual Appearance (6. až 7. září 2016, Praha) nebo 18th World Textile Conference AUTEX 2018 (20. až 22. červen 2018, Istanbul).

Během svého působení na Technické univerzitě v Liberci byl v letech 1996 až 2003 předsedou akademického senátu Fakulty textilní, mezi lety 2003 a 2008 proděkanem téže fakulty a v období let 2015 až 2017 členem akademického senátu TUL.

Foto: archiv M. Vika


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2019 na straně 55.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.