časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Cestovná mapa pre technickú normalizáciu v oblasti osvetlenia

20. 2. 2017 | doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. | FEI STU | www.fei.stuba.sk

Príspevok prináša aktuálne informácie z činnosti európskej normalizačnej komisie CEN/TC169 Svetlo a osvetlenie. Komisia pripravuje zásadný dokument – cestovnú mapu pre technickú normalizáciu v oblasti osvetlenia. Tento dokument má pre európsku normalizáciu v oblasti svetla a osvetlenia strategický význam. Odráža všeobecný zámer normotvorby približne na desaťročné obdobie, a to na základe analýzy aktuálnych spoločenských a technologických trendov a so zohľadnením potrieb v modernej priemyselne rozvinutej spoločnosti.

1. Úvod

Súčasná spoločnosť v Európe je charakteristická dynamickými zmenami potrieb, ktoré sa uspokojujú najnovšími technologickými výdobytkami. Kým v minulosti osvetlenie slúžilo sprvu iba na vytvorenie základných podmienok videnia, neskôr boli stanovené minimálne požiadavky na parametre osvetlenia, v súčasnosti sa úloha osvetlenia chápe ako komplexný problém vyžadujúci holistický prístup.

Normotvorba musí nadväzovať na tento spoločenský vývoj. Už niekoľko desaťročí dozadu, najmä od 90. rokov 20. storočia, sa musel zmeniť prístup k normotvorbe tak, aby proces vypracovávania a schvaľovania nových noriem prebiehal rýchlejšie, aby normy nezostarli skôr, než sa dostanú do praxe. Je to jeden z dôvodov, prečo sa normy stali všeobecne nezáväznými, aby po ich uvedení do praxe neobmedzovali použitie nových technológií a nebránili tým ďalšiemu rozvoju. Dnes sú časové problémy normotvorby ešte vypuklejšie, hoci existujú presné časové harmonogramy a obmedzenia pre vypracovanie normy a následné schvaľovacie procesy. Dynamika technologického vývoja sa už nepočíta v desaťročiach, ale rádovo v rokoch a niekedy iba v mesiacoch! Normalizačná komisia pozostávajúca zo špičkových odborníkov v danej oblasti preto musí neustále analyzovať vývojové trendy a predvídať potrebu vypracovania normatívneho alebo podobného dokumentu so zameraním na konkrétny technický problém.

V oblasti svetla a osvetlenia vypracúva cestovnú mapu mladá technická komisia ISO/TC274. Na európskej úrovni v technickej komisii CEN/TC169 takisto vzišla potreba vypracovať a zaviesť takýto dokument. Treba podotknúť, že práve európska normalizácia má v oblasti svetla a osvetlenia vedúce postavenie a na základe európskych noriem vznikajú viaceré medzinárodné normatívne dokumenty. Technická komisia CEN/TC169 má vypracovaný plán práce (Business Plan), čo je však odlišný typ dokumentu. Obsahuje konkrétne normalizačné úlohy alebo ich prípravu a slúži na vonkajšie použitie vo vzťahu k dotknutým tretím stranám alebo odbornej verejnosti. Cestovná mapa (Road Map) je výhľadový dokument na interné použitie v komisii CEN/TC169, napr. aj pri príprave plánov práce alebo pri iniciovaní nových normalizačných úloh.

Na plenárnom zasadnutí komisie CEN/TC169 v roku 2015 bola vytvorená špeciálna pracovná skupina (Task Force Group), ktorej úlohou bolo pripraviť cestovnú mapu pre normalizáciu v oblasti svetla a osvetlenia. Na plenárnom zasadnutí komisie v Londýne predchádzajúceho roka (5. až 6. septembra 2016) bol komisii predstavený pracovný návrh cestovnej mapy na roky 2016 až 2026, ktorý komisia prerokovala. V tomto príspevku sú uvedené zásadné tézy cestovnej mapy.

2. Odozva normalizačnej činnosti na spoločenské a priemyselné potreby

Normalizačná činnosť musí nadväzovať na aktuálne trendy, musí stavať na najnovších výsledkoch výskumu a vývoja (alebo potrebu riešenia konkrétnych vedeckovýskumných úloh iniciovať, ak v danej oblasti nie sú k dispozícii dostatočné poznatky) a musí reagovať na spoločenské a priemyselné potreby. Na rok 2016 boli identifikované tieto megatrendy a priemyselno-technologické trendy.

Urbanizácia: Životné podmienky, rast populácie, megamestá, väčšia hustota obyvateľov v mestách. Adaptívne osvetlenie v interiéroch aj exteriéroch s ohľadom na charakter užívateľov a dostupnosť denného svetla v husto zastavaných oblastiach.
Trvalo udržateľný rozvoj: Úspora energie a ochrana energetických zdrojov, divo žijúcich zvierat a čierneho neba. Osvetlenie musí byť šetrné k energetickým zdrojom a životnému prostrediu bez toho, aby boli obmedzené funkčné podmienky dobrého videnia.
Starnúca populácia: Potreba denného a umelého osvetlenia na pracoviskách s ohľadom na špecifické potreby starších ľudí a ľudí so zrakovým postihnutím. Správne osvetlenie vo verejných priestoroch na predchádzanie nehodám a na zdokonalenie orientácie.
Vedomostná spoločnosť: V priemyselne rozvinutých krajinách až 72 % populácie (pracovnej sily) pracuje v terciárnom sektore. Kľúčová je preto kvalita pracovných a vzdelávacích priestorov, ktorá vytvára základné podmienky na vedomostný rast pracovníkov. Súčasťou týchto podmienok je aj dobré a dostatočne flexibilné denné a umelé osvetlenie.
Pokroková zdravotná starostlivosť: Stále viac sa hovorí o tom, ako dobré životné podmienky ovplyvňujú pohodu človeka a ako podporujú liečbu a zotavenie. CEN/ /TC169 nie je priamo zameraná na normalizáciu v zdravotníctve, avšak vytvorenie dobrého osvetlenia na podporu zdravia má vo svojom zameraní.

Nové energetické technológie: Nové technológie ako PoE (Power over Ethernet), jednosmerné siete, decentralizované napájacie systémy a pod. vyžadujú nové definovanie systémových komponentov, vrátane osvetlenia.


Integrované svetelné zdroje: Čo je svetelný zdroj a čo je to svietidlo? V súčasnosti sa rozdiel medzi nimi stiera.
Retrofitné svetelné zdroje: Aké majú byť podmienky na výmenu rôznych, principiálne odlišných druhov svetelných zdrojov vo svietidlách? Aký to má vplyv na osvetlenie ako konečný produkt?
Budovy s takmer nulovou spotrebou energie: Osvetlenie musí pri zabezpečení potrebných parametrov osvetlenia spotrebovať čo najmenej elektrickej energie. Neodstrániteľný výdaj tepla z osvetľovacích sústav sa musí dať efektívne využiť alebo odvádzať (podľa potreby) ako tepelný zisk priestoru. Na vstup denného svetla a zníženie tepelných strát oknami, čo sú protichodné požiadavky, sa musia použiť okná s novými vlastnosťami.


Konektivita, bezdrôtová komunikácia, internet vecí (Internet of Things): Aký majú tieto pokrokové technológie vplyv na osvetlenie a svetelné systémy? Možno nájsť viaceré otázky, ktoré vyžadujú riešenie. Spomeňme napr. potrebu dobrej stratégie riadenia osvetlenia s využitím komunikačných technológií, implementáciu technických rozhraní do svetelných systémov alebo vytvorenie špecifických rozhraní pre svetelné systémy a pod. Hitom súčasnosti je v tomto smere LiFi – komunikácia prostredníctvom svetla, má slúžiť napr. na konektivitu osobných zariadení, orientáciu v budovách atď.

3. Tematický náčrt cestovnej mapy CEN/TC169

Údržba osvetľovacích sústav
Táto oblasť doteraz nie je pokrytá žiadnou medzinárodnou alebo regionálnou normou, hoci je doslova nevyhnutná pre každodennú prax. V súčasnosti technické normy odkazujú na publikácie CIE 97 a CIE 154. Norma by sa mala skladať z dvoch samostatných častí – pre vnútorné a vonkajšie priestory. (Poznámka: v súčasnosti prebieha hlasovanie o novej normalizačnej úlohe pre túto oblasť v ISO/TC274).

Svetelnotechnický projekt
Cieľom normy je definovať štruktúru a obsah svetelnotechnického návrhu a príslušnej dokumentácie, aby dokumentácia bola unifikovaná. Norma má riešiť aj prezentáciu údajov (vstupných údajov aj výsledkov). Tak bude možné potrebnú informáciu ľahko nájsť v dokumentácii, pričom samotný návrh osvetlenia bude stále tvorivou odbornou činnosťou. (Poznámka: v CEN/TC169 už existuje východiskový návrh normy na vytvorenie novej normalizačnej úlohy, čo ešte bude podliehať schváleniu členských organizácií CEN).

Kolaudácia a prevádzka osvetľovacích sústav
K tomuto tematickému zameraniu ešte nie sú určené bližšie ciele, avšak možno predpokladať, že pôjde o zjednotenie postupov pri uvedení osvetľovacej sústavy do prevádzky, a norma by mala riešiť aj samotnú prevádzku osvetľovacej sústavy počas života. Norma sa má venovať aj problematike riadenia osvetľovacích sústav. (Poznámka: v súčasnosti už začína pracovať skupina WG2 v ISO/TC274 s podobným zameraním, ciele sú však odlišné od európskych záujmov a pri činnosti CEN/TC169 sa zrejme budú zohľadňovať len okrajovo).

Osvetlenie a úspory energie
V Európe až 40 % celkovej spotreby energie pripadá na budovy, preto akékoľvek vylepšenia konštrukcie budov a ich energetického vybavenia napomôžu plniť energetické a klimatické ciele EÚ. Zvlášť sa to týka aj osvetľovacích sústav. V súčasnosti neexistuje jednotný postup v tejto oblasti, potenciál úspor energie nie je náležite využitý tak pri nových budovách, ako aj pri modernizácii starých budov. (Poznámka: táto oblasť je predsa len čiastočne pokrytá energetickou hospodárnosťou budov EHB, ktorá zahŕňa aj osvetlenie, platí norma EN 15193 – ktorá sa v súčasnosti reviduje, týka sa ale len vybraných kategórií budov).

Adaptívne vonkajšie osvetlenie
V tomto prípade sa odporúča vypracovať dokument len na úrovni technickej správy (TR). Má riešiť, ako sa adaptívnym osvetlením dajů uspokojiť potreby ľudí a súčasne dosiahnuť vysoků energeticků efektívnosť. K čiastkovým cieľom patrí bezpečnosť, efektívnosť infraštruktúry, orientácia vo vonkajšom prostredí atď.

Príručka kompatibility pre retrofitné svetelné zdroje
Príručka kompatibility pre retrofitné svetelné zdroje a podobné zariadenia, najmä čo sa týka kriviek svietivosti, oslnenia a farebných vlastností svetla.

Osvetlenie domácností
Jediná známa norma je v platnosti na Slovensku (STN 36 0452). Uvádza požiadavky na intenzitu osvetlenia rôznych miestností, priestorov a činností a tiež požiadavky na ostatné parametre osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia, farba svetla, podanie farieb atď.). Absencia európskej normy v tejto oblasti je evidentná, vypracovanie európskej normy však určite nebude jednoduché (skôr z politických ako technických dôvodov). (Poznámka: pre účely EHB sú niektoré požiadavky a návody ohľadne osvetlenia domácností provizórne zahrnuté v pripravovaných dokumentoch EN 15193-1 a CEN/TR 15193-2, minimálne úrovne osvetlenia však nie sú v týchto dokumentoch stanovené).

Svetelný technik
Kvalifikačné požiadavky, predpoklady a procesy na ustanovenie odborne kompetentných osôb v oblasti svetelnej techniky a osvetľovania.

Interoperabilita osvetľovacích sústav so systémami energetického manažmentu
Spolupráca LED zdrojov a modulov, predradníkov, LED svietidiel a osvetľovacích sústav s vyššími systémami.

Kvalitatívne parametre okien
Okná s veľmi nízkymi hodnotami U, sklá s pokrytím, slnečné clony, vstavané solárne panely a ich vplyv na svetelné prostredie.

Denné svetlo v husto zastavaných územiach
Riešenie osvetlenia v podmienkach vysokého tienenia okolitými budovami. Má sa dotýkať budov na bývanie aj pracovísk.

Svetelnotechnické riešenia na podporu života a cirkadiánnych rytmov
Svetelnotechnické riešenia v školách, domácnostiach aj na pracoviskách.

Svetelnotechnické riešenia na podporu liečenia a uzdravovania v zdravotníckych zariadeniach

Návod na osvetlenie komunálnych a verejných priestorov
iných, ako sú pracoviská a domácnosti, napr. hotely (hosťovské izby), reštaurácie, kiná, divadlá a pod. Podobne ako v prípade domácností, aj v tejto oblasti chýbajú základné požiadavky a schválené návody.

Cestovná mapa okrem toho uvádza náčrt týchto riešení a potrieb:
vypracovanie technických správ (TR) k európskym normám, ktoré by obsahovali všeobecne schválené návody a podobný nenormatívny materiál; v súčasnosti sa takáto technická správa pripravuje pre oblasť EHB, je identifikovaná potreba návodu na osvetlenie športovísk (k norme EN 12193) a po vypracovaní príslušnej normy aj v oblasti osvetlenia domácností,
revízie existujúcich európskych noriem, s niektorými konkrétnymi identifikovanými potrebami, problémami a nedostatkami,
povýšenie európskych noriem na medzinárodnú úroveň (prostredníctvom ISO/TC274),
sieť bodov na výpočet a meranie – zjednotenie a upresnenie,
zábrana zbytočného svietenia a rušivého svetla v exteriéroch,
prispôsobenie osvetlenia aktuálnym užívateľom, ich vlastnostiam a charakteristikám (starší ľudia, ľudia so zrakovým postihnutím a pod.),
uprednostnenie denného svetla na pracoviskách.

4. Záver

Cestovná mapa nemá byť statickým, ale živým dokumentom, ktorý sa bude priebežne udržiavať a aktualizovať. Prvý pracovný návrh je dokumentom na rok 2016, pričom na ďalšie obdobie (zrejme do konania plenárneho zasadnutia komisie CEN/TC169 v roku 2017) sa dopracuje a bude podrobený širšiemu pripomienkovaniu v komisii. Ešte nie je zrejmé, ako tento proces bude následne prebiehať. Možno však konštatovať, že dokument tohto druhu je vysoko významný a potrebný a nepochybne napomôže skvalitniť normalizačnú činnosť v oblasti svetla a osvetlenia.

[CEN/TC 169. Road map (návrh). CEN, august 2016.]

Poznámka: Autor tohto článku je členom riešiteľského kolektívu a aktívnym spolutvorcom cestovnej mapy pre normalizáciu v oblasti svetla a osvetlenia v CEN/TC169.


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2017 na straně 39.
Článek v elektronické listovací verzi časopisu naleznete zde.