časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Asociace KNX letos oslaví 30 let své činnosti

17. 3. 2020 | Ing. Josef Kunc | KNX národní skupina ČR, z. s. | www.knxcz.cz

V 80. letech minulého století vznikala celá řada systémů pro řízení většího či menšího počtu funkcí v obytných i komerčních a podobných objektech. Téměř všechny tyto systémové instalace využívaly ke své činnosti centrální řídicí jednotky.

Mnohé z nich pracovaly na jednoduchém, manuálním způsobu programování – přiřazení ovládacího prvku (snímače) k výkonnému (akčnímu) členu využitím jednoduchých algoritmů stisků např. programovacích tlačítek. Takto bylo možné velmi snadno nastavit ovládání osvětlení, stínění apod. v menších a mírně rozsáhlejších instalacích, s komunikací po vhodném typu sběrnice. Začínaly však vznikat i systémy dovolující programovat komunikace s využitím pro systém vytvořeného programovacího softwaru – tedy s nutností zprovozňování z PC.


Obr. 1. KNX přímo navazuje na EIB

V programovatelných instalacích již bylo možné snáze vytvářet různé nadstandardní funkce, jako jsou časové programy, scény, a to napříč všemi funkčními oblastmi. Avšak tyto systémy byly zpravidla produkty vždy jen jedné firmy, což omezovalo jejich použitelnost pouze na přístroje dodávané právě tímto konkrétním výrobcem. A to pouze pro funkční oblasti, pro něž daný producent nabízel svoje firemní řešení.

Firma SIEMENS v téže době iniciovala vývoj nově koncipovaného decentralizovaného systému – tedy systému bez specializované řídicí jednotky. Všechny ovládací i výkonné prvky zde mohou vzájemně adresně komunikovat a navíc pro spolupráci mezi funkcemi a funkčními oblastmi nastavovat libovolné vazby dovolující vytvářet vysoce komfortní a současně energeticky úsporné instalace ve všech typech budov. Kromě toho musí toto navrhované stavebnicové řešení umožňovat použití prvků různých výrobců ve společné instalaci.

Od roku 1987 začaly práce na vývoji v asociaci INSTABUS, sdružující pouze několik německých výrobců elektroinstalačních přístrojů. Do těchto činností bylo ale třeba zapojit větší počty firem. Proto byla po přípravných jednáních v roce 1990 založena mezinárodní asociace EIBA (Asociace pro evropskou instalační sběrnici), kde již intenzivněji pokračovaly práce zahájené v předchozí malé asociaci. Bylo totiž nutné stanovit způsoby komunikace mezi jednotlivými prvky, vytvořit požadavky na zkoušení výrobků a také software pro tvorbu projektů s nimi, na jejich oživování a také pro diagnostiku a údržbu. Po zkouškách v praxi začali od roku 1993 všichni členové asociace svoje produkty dodávat na trh. V roce 1999 se EIBA přeměnila na asociaci Konnex – zkráceně KNX, přičemž do ní byly včleněny dva další podobné spolky – Club Batibus International a Asociace pro evropský domovní systém (obr. 1).

V současnosti se na dodávkách přístrojů a softwarových řešení pro KNX systémové instalace podílí již téměř 500 členských firem z celého světa, mezi nimiž nechybějí ani tři podniky z České republiky. Všechny KNX produkty podléhají náročným povinným zkouškám v některé ze šestnácti renomovaných zkušeben pověřených mezinárodní asociací KNX k této činnosti [1].

Více než 490 KNX školicích center v 72 zemích se zabývá výukou projektantů a elektromontérů tak, aby po úspěšných teoretických a praktických testech mohli, jako certifikovaní Partneři KNX, svědomitě a na vysoké odborné úrovni projektovat, montovat, zprovozňovat a udržovat KNX systémové instalace.

Čtyři z těchto školicích center působí v ČR – v Jablonci nad Nisou, ve Zlíně, v Ostravě a v Brně. Za dobu jejich činnosti v nich bylo vyškoleno více než 600 Partnerů KNX nejen z České republiky a Slovenské republiky, ale také z Běloruska nebo z Gruzie.


Obr. 2. Některé z možností využití KNX systémových instalací

Od poloviny 90. let minulého století bylo v naší republice vybaveno více než tisíc komerčních a podobných budov a také dlouhá řada rodinných domů a bytových objektů tímto systémem pro řízení všech funkcí potřebných pro jejich provoz (osvětlení, vytápění, klimatizace, stínění atd.). A s celou řadou dalších funkcí může systém spolupracovat za účelem maximální energetické efektivity a automatizace všech činností, jak je neúplně znázorněno na obr. 2. KNX systémová instalace je vytvářena pro každý objekt samostatně tak, aby byly splněny všechny požadavky uživatelů.

Obr. 3. Energeticky úsporný rodinný dům s KNX instalací
Obr. 3. Energeticky úsporný rodinný dům s KNX instalací


Obr. 4. Rodinný dům s KNX instalací, včetně řízení zavlažování zahrady

Výhodnost KNX systému (jediného celosvětově normalizovaného systému pro řízení funkcí v bytech a budovách [2]) dokumentují i statistické údaje z některých zemí, které byly předmětem studie BSRIA [3]. Z uvedených údajů jednoznačně vyplývá, že v objektech vybavovaných různými systémy pro řízení funkcí neustále narůstá podíl instalací KNX na úkor těchto jiných systémů. Například v Německu je tento podíl již téměř 60 %, podobně je tomu v Rakousku.

Relativně často jsou zaznamenávány případy, kdy z trhu zmizí některý z údajně levnějších systémů dodávaných zpravidla jedním výrobcem, který navíc neumožňoval přímou komunikaci s některým z tzv. otevřených systémů, mezi něž patří především KNX. To pro jejich uživatele znamená nemožnost dalšího rozšiřování instalace o řízení nových funkcí, nehledě k problémům při náhradě porouchaných prvků. Kromě toho jsou tyto systémy často určeny jen k řízení menšího počtu funkcí. Takže při požadavku uživatele na výrazné rozšíření instalace o nové funkce opět nastávají značné problémy. Potom nezbývá nic jiného než kompletní rekonstrukce celé instalace a její náhrada důvěryhodným systémem.

U KNX je obrovskou výhodou možnost nahradit jednotlivé prvky přístroji jiných výrobců. Takže při případném zániku jednoho výrobce lze jeho produkty snadno nahradit i konkurenčními prvky.


Obr. 5. Část interiéru rodinného domu s KNX instalací 

Systém KNX je neustále zdokonalován, v souladu s technickým rozvojem. Při požadavku na vysokou bezpečnost provozu instalace a k zabránění průniku hackerů např. do dálkově ovládané instalace je možné provoz zabezpečit využitím kódovaných přenosů. Jelikož kódy jsou pro každou zprávu (pro každý telegram) měněny, nemůže případná nepovolaná osoba tento telegram přečíst. A po jeho nahrání a opětovném odeslání je již neplatný, systém jej prostě ignoruje.

Pro názornost lze uvést několik objektů jako příklady budov vybavených KNX systémovými instalacemi – obr. 3 až obr. 11.

Obr. 6. Dětská část nemocnice v Motole vybavená KNX systémovou
Obr. 6. Dětská část nemocnice v Motole vybavená KNX systémovou instalací


Obr. 7. V budově banky se prokázaly vysoké přídavné úspory tepelné energie při automatickém řízení provozu venkovních žaluzií

V bytech a rodinných domech s KNX systémovou instalací se běžně dosahuje 30% úspor energie ve srovnání s klasickou instalací, nemluvě o pohodlném programově nastaveném řízení celé řady funkcí. Mnozí z uživatelů KNX systémových instalací oceňují také možnost snadného vzdáleného ovládání, a to i při potřebě operativní změny nastavených provozních režimů řízení jednotlivých funkcí. Co se týče úspory energie, hodnotí ji skutečně velmi příznivě – někteří z nich tvrdí, že jejich úspora dosahuje až 50 %.

V komerčních a podobných objektech KNX systémová instalace může kromě řízení osvětlení a dalších funkcí zajistit také automatický provoz žaluzií s vazbou na vytápění, klimatizaci a další funkce. Zajistí se tak optimální prostředí pro osoby přítomné v místnostech vybavených venkovními žaluziemi. Kromě toho vazba na přítomnost osob přinese další úspory energie nejen na osvětlování, ale i na vytápění a klimatizaci přepínáním dodávek tepla do úsporných režimů. Informace o nepřítomnosti osob se může projevit i na vhodném nastavení venkovních žaluzií.


Obr. 8. Objekt pojišťovny s KNX instalací s vysokou energetickou efektivitou, kde díky maximálnímu podílu automatizovaného řízení funkcí vznikla úspora nákladů na energie až 60 %


Obr. 9. Také v komplexu Triniti se díky samočinnému provozu mnoha funkcí řízených KNX instalací dosahuje velkých úspor energie

Taktéž i v jiných typech budov je třeba zajistit optimální spotřebu energie. Proto v celé řadě budov státní správy, ve školách, v galeriích, muzeích, divadlech, ve sportovních halách, technologických centrech, ale i ve vinařstvích a jiných typech objektů jsou výhodně využívány KNX systémové instalace. Jejich použití je rovněž velmi výhodné v hotelích a penzionech, kdy KNX systém zajistí kontrolu a optimální provoz funkcí v pokojích hostů v závislosti na rezervačním systému a podle dalších požadavků hoteliérů.


Obr. 10. Rovněž v menším komerčním objektu je výhodné využít KNX systémovou instalaci

Obr. 11. I v budovách škol lze výrazně šetřit energií na osvětlování,
Obr. 11. I v budovách škol lze výrazně šetřit energií na osvětlování, vytápění a klimatizaci využitím KNX systémové instalace 

Nyní snad již neexistuje větší obec, ve které by nebyl alespoň jeden objekt vybaven tímto progresivním systémem. A kdyby kdokoliv potřeboval bližší informace o KNX, může se obrátit se svými dotazy na KNX národní skupinu České republiky [4].

Literatura:
[1] KNX [online]. Diegem (Brussels), Belgie: KNX.org, 2020 [cit. 2020-01-12]. Dostupné z: www.knx.org
[2] Soubory norem ČSN EN 50090, ČSN ISO/IEC 14543.
[3] BSRIA [online]. Bracknell, Velká Británie: BSRIA Limited [cit. 2020-01-12]. Dostupné z: www.bsria.co.uk
[4] KNX Czech Republic [online]. KNX.cz, 2018 [cit. 2020-01-12]. Dostupné z: www.knxcz.cz


KNX národní skupina

České republiky, z. s.
Technická 3058/10, 616 00 Brno
www.knxcz.cz


Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2020 na straně 32.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.