Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

V českých zemích se svítí již 170 let 15. září 1847, tedy přesně před 170 lety se pražské ulice poprvé ozářily plameny z více…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Nejvyšší dřevěná stavba na světě zahájí konferenci Požární bezpečnost staveb 2017 Přípravy 2. ročníku konference odborného portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2017,…

Více aktualit

Výstava Světlo v architektuře 2011

Ve dnech 10. až 13. března 2011 se v ko­morním prostředí Galerie Mánes na Ma­sarykově nábřeží v Praze, konal již dru­hý ročník specializované výběrové výsta­vy svítidel a souvisejícího příslušenství Světlo v architektuře, určené především odborné veřejnosti – architektům, projek­tantům, světelným technikům, stavebním inženýrům a developerům z České repub­liky i zahraničí. Akci organizovala společ­nost Czech Architecture Week, pořadatel každoročního festivalu moderní a součas­né architektury Architecture Week v Pra­ze a Ostravě (www.architectureweek.cz). Stejně jako v loňském roce byly partnery Česká společnost pro osvětlování (odbor­ný partner) a časopis Světlo (hlavní me­diální partner).
 
Výstava byla rozdělena do několika sekcí. V sekci Light (hala A s vysokými stropy se vstupem pří­mo z ulice a část haly B o patro níž) předsta­vily významné české a světové značky z obo­ru svítidel a osvětlova­cí techniky to nejlepší ze své nabídky. Silně zastoupeny byly pro­dukty využívající vel­mi rychle se rozvíjejí­cí techniku LED, kte­rá nabízí stále nové a nové možnosti pro řešení osvětlení interi­éru i exteriéru. Nechy­běla ani špičková svíti­dla osazená tradičními světelnými zdroji.
 
Menší prostor po pravé straně hlavní­ho vstupu do budovy byl vyčleněn sekci věnované osvětlení kanceláří. Organizáto­ři výstavy plánují zaměřit se na tuto pro­blematiku více v příštím ročníku.
 
V hale B byl vybudován ukázkový modelový byt, který speciálně pro tuto akci navrhl známý český architekt Moj­mír Ranný. Modelový byt byl zařízen za přispění vybraných interiérových stu­dií a showroomů zabývajících se moder­ním a nadčasovým designem. Pod vede­ním a dohledem Ing. Eugena Maletiče ze společnosti Delta Light Czech, kte­rý v souladu s aktuálními platnými nor­mami a předpisy odborně zpracoval a finančně se podílel na realizaci jeho osvětlení, byl tento byt vybaven svíti­dly dodanými vystavující­mi společnostmi.
 
Společnost Czech Ar­chitecture Week již tradič­ně podporuje studentskou tvorbu finančně i organizač­ně. Proto vyčlenila prostor, o který byla letos rozšířena hala B, výstavě studentských prací středních a vysokých škol. Tyto práce vnášejí mezi špičkové expozice renomo­vaných společností neob­vyklost, hravost a kreativitu, vycházející z mladého a ne­otřelého pohledu na design svítidel a světelných objek­tů, jež jsou návštěvnicky vel­mi atraktivní. V rámci sekce studentských prací byl také vybranými svítidly v málo­nákladových sériích od čes­kých designérů prezentován projekt TalentDesign. (Pozn.: Značka TalentDesign realizu­je a prodává dobré nápady mladých designérů.)
 
V rámci výstavy se i letos konala soutěž hlavního me­diálního partnera, časopisu Světlo, o nejlepší exponát vý­stavy. Odborná komise v čele s prof. Ing. Jiřím Habelem, DrSc., z FEL-ČVUT v Praze udělila tři hlavní ceny za pro­dukty a tři čestná uznání, které byly předá­ny první den výstavy v rámci slavnostního večera pro vystavovatele, konaném v mo­delovém bytě a přidružených prostorách (podrobnosti o soutěži najdete na str. 34).
 

Malá rekapitulace

 
V Galerii Mánes se letos na čisté vý­stavní ploše 650 m2 posledního místa i přesto, že byl prostor určený výstavě v letošním roce rozšířen. Opět se nedostalo na všechny zájemce, kteří své rozhodnutí vystavovat odložili až na poslední chvíli. Zastoupeny byly společnosti z oboru svítidla a osvět­lení (většina), společnosti zabývající se designem nábytku, vybavením interiérů a několik středních a vysokých odbor­ných škol. Při vědomí, že tato výstava je koncepčně řešena jako malá specializova­ná akce určená především odborníkům, jde o velmi slušné zastoupení. Nelze se proto divit, že se stejně jako v loňském roce setkala s velmi příznivou odezvou vystavovatelů i návštěvníků, kterých le­tos přišlo 1 789.  představilo 54 spo­lečností. Obě patra budovy Mánes byla zaplněna do
 
Oproti loňskému roku, kdy byla výsta­va otevřena pět dní od pondělka do pát­ku, nastala změna. Výstava byla na přání vystavovatelů termínově posunuta a zkrá­cena o jeden den. První dva dny, čtvrtek a pátek, byly určeny pouze odborné ve­řejnosti, včetně doprovodného programu pro zvané, jako např. páteční blok odbor­ných přednášek Snídaně společnosti Erco lighting, ve zbývajících dvou dnech byl vstup umožněn i návštěvníkům z řad ši­roké veřejnosti. Změněna byla i otevíra­cí doba. Otevřeno bylo denně od 11:00 do 19:00 hodin. K výstavě Světlo v ar­chitektuře byl vydán přehledný katalog s rejstříkem zúčastněných značek a vysta­vovatelů.
 
Za časopis Světlo přejeme organizáto­rům výstavy, jmenovitě Ing. Petru Ivano­vovi a paní Věře Špáňové, hodně štěstí při přípravě dalšího ročníku, který se bude konat za dva roky, tj. v roce 2013.
 
Foto: autorka
Ing. Jana Kotková
 
 
Obr. 1. Pavel Šafr ze společnosti Hagos předvádí, jak snadno lze vyjímat jednotlivé stínicí optické prvky vystaveného svítidla pro účely údržby
Obr. 2. Expozice Osram – prezentace světel­ných možností LED
Obr. 3. Prezentace svítidla – světelné kostky se zabudovaným senzorickým systémem, který detekuje pohyby ruky (reaguje bez fyzického kontaktu se svítidlem), v expozici slovenské společnosti Něco
Obr. 4. Různé typy svítidel v expozici českého výrobce, společnosti Ezr
Obr. 5. Prezentace řídicího systému Helvar v expozici společnosti DNA
Obr. 6. Společná expozice německého výrobce svítidel a světlo­metů Erco a české společnosti AV media (prezentační technika)
Obr. 7. Modrošedá expozice slovenského výrobce svítidel OMS (vpravo) v kontrastu s expozicí společnosti Williams Galerie světla – Occhio Store Praha, každý den trochu jinak barevně vyzdobenou díky světelným možnostem speciálního světlometu pro architekturní osvětlení
Obr. 8. Elegantní svítidla českého výrobce Osmont – v nabídce ve verzi s tradičními svě­telnými zdroji i s LED zdroji
Obr. 9. Osvětlení na lidský pohon v expozici Viabizzuno
Obr. 10. Speciální svítidlo pro architekturní osvětlení v nabídce Profi lighting
Obr. 11. Jedno ze svítidel v expozici student­ských prací zaujalo elegantním vzhledem i líbivou barvou (a), jiné výběrem stínidla (b)
Obr. 12. Osvětlení obývacího pokoje – ukázko­vý modelový byt
Obr. 13. Menší prostor po pravé straně hlav­ního vstupu do budovy byl vyčleněn sekci věnované osvětlení kanceláří