časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Výstava Světlo v architektuře 2011

|

Ve dnech 10. až 13. března 2011 se v ko­morním prostředí Galerie Mánes na Ma­sarykově nábřeží v Praze, konal již dru­hý ročník specializované výběrové výsta­vy svítidel a souvisejícího příslušenství Světlo v architektuře, určené především odborné veřejnosti – architektům, projek­tantům, světelným technikům, stavebním inženýrům a developerům z České repub­liky i zahraničí. Akci organizovala společ­nost Czech Architecture Week, pořadatel každoročního festivalu moderní a součas­né architektury Architecture Week v Pra­ze a Ostravě (www.architectureweek.cz). Stejně jako v loňském roce byly partnery Česká společnost pro osvětlování (odbor­ný partner) a časopis Světlo (hlavní me­diální partner).
 
Výstava byla rozdělena do několika sekcí. V sekci Light (hala A s vysokými stropy se vstupem pří­mo z ulice a část haly B o patro níž) předsta­vily významné české a světové značky z obo­ru svítidel a osvětlova­cí techniky to nejlepší ze své nabídky. Silně zastoupeny byly pro­dukty využívající vel­mi rychle se rozvíjejí­cí techniku LED, kte­rá nabízí stále nové a nové možnosti pro řešení osvětlení interi­éru i exteriéru. Nechy­běla ani špičková svíti­dla osazená tradičními světelnými zdroji.
 
Menší prostor po pravé straně hlavní­ho vstupu do budovy byl vyčleněn sekci věnované osvětlení kanceláří. Organizáto­ři výstavy plánují zaměřit se na tuto pro­blematiku více v příštím ročníku.
 
V hale B byl vybudován ukázkový modelový byt, který speciálně pro tuto akci navrhl známý český architekt Moj­mír Ranný. Modelový byt byl zařízen za přispění vybraných interiérových stu­dií a showroomů zabývajících se moder­ním a nadčasovým designem. Pod vede­ním a dohledem Ing. Eugena Maletiče ze společnosti Delta Light Czech, kte­rý v souladu s aktuálními platnými nor­mami a předpisy odborně zpracoval a finančně se podílel na realizaci jeho osvětlení, byl tento byt vybaven svíti­dly dodanými vystavující­mi společnostmi.
 
Společnost Czech Ar­chitecture Week již tradič­ně podporuje studentskou tvorbu finančně i organizač­ně. Proto vyčlenila prostor, o který byla letos rozšířena hala B, výstavě studentských prací středních a vysokých škol. Tyto práce vnášejí mezi špičkové expozice renomo­vaných společností neob­vyklost, hravost a kreativitu, vycházející z mladého a ne­otřelého pohledu na design svítidel a světelných objek­tů, jež jsou návštěvnicky vel­mi atraktivní. V rámci sekce studentských prací byl také vybranými svítidly v málo­nákladových sériích od čes­kých designérů prezentován projekt TalentDesign. (Pozn.: Značka TalentDesign realizu­je a prodává dobré nápady mladých designérů.)
 
V rámci výstavy se i letos konala soutěž hlavního me­diálního partnera, časopisu Světlo, o nejlepší exponát vý­stavy. Odborná komise v čele s prof. Ing. Jiřím Habelem, DrSc., z FEL-ČVUT v Praze udělila tři hlavní ceny za pro­dukty a tři čestná uznání, které byly předá­ny první den výstavy v rámci slavnostního večera pro vystavovatele, konaném v mo­delovém bytě a přidružených prostorách (podrobnosti o soutěži najdete na str. 34).
 

Malá rekapitulace

 
V Galerii Mánes se letos na čisté vý­stavní ploše 650 m2 posledního místa i přesto, že byl prostor určený výstavě v letošním roce rozšířen. Opět se nedostalo na všechny zájemce, kteří své rozhodnutí vystavovat odložili až na poslední chvíli. Zastoupeny byly společnosti z oboru svítidla a osvět­lení (většina), společnosti zabývající se designem nábytku, vybavením interiérů a několik středních a vysokých odbor­ných škol. Při vědomí, že tato výstava je koncepčně řešena jako malá specializova­ná akce určená především odborníkům, jde o velmi slušné zastoupení. Nelze se proto divit, že se stejně jako v loňském roce setkala s velmi příznivou odezvou vystavovatelů i návštěvníků, kterých le­tos přišlo 1 789.  představilo 54 spo­lečností. Obě patra budovy Mánes byla zaplněna do
 
Oproti loňskému roku, kdy byla výsta­va otevřena pět dní od pondělka do pát­ku, nastala změna. Výstava byla na přání vystavovatelů termínově posunuta a zkrá­cena o jeden den. První dva dny, čtvrtek a pátek, byly určeny pouze odborné ve­řejnosti, včetně doprovodného programu pro zvané, jako např. páteční blok odbor­ných přednášek Snídaně společnosti Erco lighting, ve zbývajících dvou dnech byl vstup umožněn i návštěvníkům z řad ši­roké veřejnosti. Změněna byla i otevíra­cí doba. Otevřeno bylo denně od 11:00 do 19:00 hodin. K výstavě Světlo v ar­chitektuře byl vydán přehledný katalog s rejstříkem zúčastněných značek a vysta­vovatelů.
 
Za časopis Světlo přejeme organizáto­rům výstavy, jmenovitě Ing. Petru Ivano­vovi a paní Věře Špáňové, hodně štěstí při přípravě dalšího ročníku, který se bude konat za dva roky, tj. v roce 2013.
 
Foto: autorka
Ing. Jana Kotková
 
 
Obr. 1. Pavel Šafr ze společnosti Hagos předvádí, jak snadno lze vyjímat jednotlivé stínicí optické prvky vystaveného svítidla pro účely údržby
Obr. 2. Expozice Osram – prezentace světel­ných možností LED
Obr. 3. Prezentace svítidla – světelné kostky se zabudovaným senzorickým systémem, který detekuje pohyby ruky (reaguje bez fyzického kontaktu se svítidlem), v expozici slovenské společnosti Něco
Obr. 4. Různé typy svítidel v expozici českého výrobce, společnosti Ezr
Obr. 5. Prezentace řídicího systému Helvar v expozici společnosti DNA
Obr. 6. Společná expozice německého výrobce svítidel a světlo­metů Erco a české společnosti AV media (prezentační technika)
Obr. 7. Modrošedá expozice slovenského výrobce svítidel OMS (vpravo) v kontrastu s expozicí společnosti Williams Galerie světla – Occhio Store Praha, každý den trochu jinak barevně vyzdobenou díky světelným možnostem speciálního světlometu pro architekturní osvětlení
Obr. 8. Elegantní svítidla českého výrobce Osmont – v nabídce ve verzi s tradičními svě­telnými zdroji i s LED zdroji
Obr. 9. Osvětlení na lidský pohon v expozici Viabizzuno
Obr. 10. Speciální svítidlo pro architekturní osvětlení v nabídce Profi lighting
Obr. 11. Jedno ze svítidel v expozici student­ských prací zaujalo elegantním vzhledem i líbivou barvou (a), jiné výběrem stínidla (b)
Obr. 12. Osvětlení obývacího pokoje – ukázko­vý modelový byt
Obr. 13. Menší prostor po pravé straně hlav­ního vstupu do budovy byl vyčleněn sekci věnované osvětlení kanceláří