Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Veletrh osvětlovací a zvukové techniky Prolight + Sound 2011

Ve dnech 6. až 9. dubna 2011 se ve Frankfurtu nad Mohanem konal me­zinárodní veletrh osvětlovací a zvukové techniky a služeb Prolight + Sound 2011. Je to celosvětově největší mezinárodní ve­letrh v oboru audiotechniky, osvětlovací techniky, techniky pro kulturní, společen­ské a sportovní události a komunikační techniky. Pokrývá téměř celý trh daného odvětví. Nomenklatura veletrhu zahrnu­je dvě velké produktové skupiny – Au­dio and Sound Systems Light and Sta­ge. V sekci Audio and Sound Systems jsou prezentovány mikrofony, mobilní zvuko­vé systémy a jejich doplňky, produkční a přenosová technika. V segmentu Light and Stage vystavují výrobci divadelního a jevištního osvětlení, jevištní techniky a příhradových systémů, laserů a efektů. Veletrh Prolight + Sound je každoročně pořádán souběžně s mezinárodním ve­letrhem hudebních nástrojů, not a hu­dební produkce Musikmesse, se kterým se vhodně doplňují. Součástí veletrhu je také Media Systems Congress, který se svý­mi 50 odbornými přednáškami a prezen­tacemi bývá největší informační událostí veletrhu. Je otevřen všem návštěvníkům veletrhu Prolight + Sound a zaměřuje se zejména na projektanty, systémové inte­grátory a architekty.
 
První tři dny veletrhu jsou určeny od­borným návštěvníkům, čtvrtý den (so­bota) je otevřeno pro širokou veřejnost. Mezi návštěvníky převažují provozova­telé kulturních, společenských a sportov­ních hal, projektanti, prodejci a obchod­ní zástupci, odborníci na zvuk, designé­ři osvětlení, jevištní designéři a studioví technici, poskytovatelé služeb pro kul­turní, společenské a sportovní událos­ti a společnosti zabývající se výstavbou veletržních stánků. Ti všichni hleda­jí na veletrhu informace o technickém a technologickém vývoji, nových výrob­cích a službách. Letos přišlo na veletrh 33 781 návštěvníků ze 107 zemí (z toho 45 až 49 % ze zemí mimo Německo). Ve třech výstavních halách jim svoji na­bídku představilo 873 společností, z toho 58 % ze zahraničí (tzn. mimo Německo). K vidění byly velmi výpravné a názorně zpracované expozice, zástupci společností byli maximálně vstřícní a schop­ni podat jakékoliv technické informace přímo na místě.
 
Nejvíce vystavovatelů (po Německu) bylo z Číny, USA, Velké Británie, Tchaj--wanu, Itálie, Španělska, Francie, Jižní Koreje, Švýcarska, Nizozemska a Bel­gie. Nechyběli ani zástupci z České re­publiky (ROBE Lighting s. r. o., Milos s. r. o. structural systems, Lanex a. s. Divi­sion: Singing Rock) a ze Slovenské repub­liky (Leader Light s. r. o., Showtacle s. r. o.,KVANT spol. s r. o., Amex GRP, SRS Light Design s. r. o.).
 
V rámci doprovodného programu byly po celou dobu konání veletrhu po­řádány semináře, autogramiády, workshopy, firemní pre­zentace a koncerty. Na venkovní ploše byla prezentovaná zaříze­ní předváděna v praxi (např. realizace otevře­né scény od její výstav­by, výbavy a výstroje, přes osvětlovací systé­my a přenosný místní rozhlas až po zajištění její bezpečnosti během fáze výstavby a za pro­vozu).
 
Celkově byla atmo­sféra veletrhu velmi pro­fesionální a příjemná.
 

Shrnutí

 
Letošní veletrh Prolight+Sound byl oproti loňskému ročníku podstatně vět­ší co do počtu vystavovatelů (6% nárůst) i návštěvníků (celkově nárůst o 9 %, z ČR a SR nárůst o 37 %). Hnací silou nárůstu počtu vystavovatelů v letošním roce byl podle názoru organizátorů domácí ně­mecký trh, který se v průběhu let ukázal být v daném oboru mimořádně odolný proti krizím. Díky tomu, že jsou nyní pl­něny objednávky, které byly během kri­ze odloženy, se pohled na rok 2011 jeví velmi optimisticky. Podle slov pana Det­lefa Brauna, člena představenstva spo­lečnosti Messe Frankfurt, je ekonomické klima v daném oboru hodnoceno jako velmi dobré a veletrh Prolight + Sound jako mezinárodní platforma pro dané od­větví je viděn ve velmi pozitivním světle. Optimističtí byli v tomto směru i vysta­vovatelé. Ekonomickou situaci v odvět­ví hodnotilo pozitivně 83 % respondentů opro­ti 76 % v roce 2010.
 
V letošním roce bylo rovněž zaznamená­no „lepší“ složení ná­vštěvníků. Padesát de­vět procent (tj. o 6 % více než v předchozím roce) z celkového po­čtu jich pracovalo ve ve­doucích funkcích, tzn. bylo schopno přijmout rozhodnutí o uzavření obchodu. To byl také jeden z klíčových důvo­dů spokojenosti vysta­vovatelů. Osmdesát pět procent z nich bylo s účastí na veletrhu velmi spokojeno. Mezi hlavní faktory při­spívající k jejich spokojenosti především patřilo dosažení cílů, které si stanovili. V tomto ohledu byl zvláště přesvědčivý velký počet získaných nových kontaktů.
 
Také návštěvníci byli spokojeni: 96 % z nich posuzuje svoji účast na veletrhu jako velmi úspěšnou.
 
Na závěr jsem se ještě zeptala na do­jem z letošního ročníku veletrhu zástup­ců společnosti Osvětlovací technika Vít Pavlů, na jejichž pozvání jsem do Frank­furtu nad Mohanem jela.
 
Ivan Kadaňka (technik): Jak se dalo přepokládat, převážná většina zúčastněných společností představila novinky i směr, kterým se bude ubírat další vývoj osvětlovací i zvu­kové techniky v příštích letech. Překvapením byla snaha většiny vystavujících co nejvíce zmenšit velikost světel při současném zvýšení jejich výkonu.
 
Co se týče způsobu prezentace vystavených produktů, velmi mě zaujalo např. předsta­vení firmy PRG, která svou prezentaci po­jala ve stylu osvětlení jak koncertního pó­dia, tak i celého sálu. Projekt byl koncepčně velmi dobře sladěn a výsledek byl mimořád­ně efektní.
 
V oblasti zvukové techniky byl patrný stejný trend jako u světel, tzn. zmenšení zařízení při zvýšení výkonu. V tomto směru se podle mého názoru dostala nejdále italská společnost Mon­tarbo, která mne oslovila vyváženým designem a koncepcí vše řídit pomocí procesorů.
 
Marta Vintrová (marketing): Letošní veletrh byl pro mě jako každoročně pracovně velice příjemně náročný. Znovu jsem si uvě­domila, jak důležitý je ve světě high technolo­gy osobní kontakt mezi dodavateli a zákazní­ky. Jak moc toto půso­bí na energii a motivaci k další práci, která se tímto stává i zábavou.
 
V roce 2012 se bude veletrh Pro­light + Sound ko­nat v termínu od 21. do 24. března.
 
Foto: autorka
Ing. Jana Kotková
 
Pozn.: Ještě v letoš­ním roce, od 11. do 14. října 2011, se bude konat nejdůležitější setkání oboru v asij­sko-pacifickém regionu Prolight + SoundShanghai.
 
Další rozšíření počtu těchto veletrhů před­stavuje nový veletrh v Rusku. Jako výsle­dek spolupráce Americké asociace prodejců a distributorů hudebních nástrojů (NAMM) a Messe Frankfurt se bude konat v termínu od 16. do 19. května 2012 v Expo Centru Moskva veletrh Prolight + Sound Russia.
 
Obr. 1. Česká společnost Robe, jeden z největších a nejvýznamnějších výrobců inteligentní osvět­lovací techniky pro scénické a architekturní osvětlení na světě, představila ve své expozici řadu novinek pro letošní rok
Obr. 2. Prezentace výrobce produktů pro scénické osvětlení, italské společnosti DTS
Obr. 3. Sdružení Philips VARI*LITE představilo na veletrhu novou generaci automatizovaných svítidel VARI*LITE
Obr. 4. Nabídka světelných projektorů společnosti Spotlight, vý­robce z Itálie
Obr. 5. Světelné projektory italského výrobce, společnosti LDR
Obr. 6. Laserová show – prezentace laserů a laserových systémů v expozici slovenského výrobce, společnosti Kvant
Obr. 7. Anglická společnost PRG, jeden z největších dodavatelů techniky pro zábavní průmysl na světě, představila na veletrhu své produkty v praxi
Obr. 8. Ivan Kadaňka a Marta Vintrová ze společnosti Osvětlovací technika Vít Pavlů se zájmem sledují prezentaci jedné z novinek ital­ského výrobce osvětlovací techniky pro scénické a architekturní osvětlení, společnosti Coemar
Obr. 9. Německá obchodní společnost Ultra Light na veletrhu prezentovala produkty svých obchodních partnerů
Obr. 10. Vstup do segmentu Light and Stage, kde vystavovali výrobci divadelního a jevištního osvětlení, jevištní techniky a příhradových systémů, laserů a efektů