časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Veletrh osvětlovací a zvukové techniky Prolight + Sound 2011

|

Ve dnech 6. až 9. dubna 2011 se ve Frankfurtu nad Mohanem konal me­zinárodní veletrh osvětlovací a zvukové techniky a služeb Prolight + Sound 2011. Je to celosvětově největší mezinárodní ve­letrh v oboru audiotechniky, osvětlovací techniky, techniky pro kulturní, společen­ské a sportovní události a komunikační techniky. Pokrývá téměř celý trh daného odvětví. Nomenklatura veletrhu zahrnu­je dvě velké produktové skupiny – Au­dio and Sound Systems Light and Sta­ge. V sekci Audio and Sound Systems jsou prezentovány mikrofony, mobilní zvuko­vé systémy a jejich doplňky, produkční a přenosová technika. V segmentu Light and Stage vystavují výrobci divadelního a jevištního osvětlení, jevištní techniky a příhradových systémů, laserů a efektů. Veletrh Prolight + Sound je každoročně pořádán souběžně s mezinárodním ve­letrhem hudebních nástrojů, not a hu­dební produkce Musikmesse, se kterým se vhodně doplňují. Součástí veletrhu je také Media Systems Congress, který se svý­mi 50 odbornými přednáškami a prezen­tacemi bývá největší informační událostí veletrhu. Je otevřen všem návštěvníkům veletrhu Prolight + Sound a zaměřuje se zejména na projektanty, systémové inte­grátory a architekty.
 
První tři dny veletrhu jsou určeny od­borným návštěvníkům, čtvrtý den (so­bota) je otevřeno pro širokou veřejnost. Mezi návštěvníky převažují provozova­telé kulturních, společenských a sportov­ních hal, projektanti, prodejci a obchod­ní zástupci, odborníci na zvuk, designé­ři osvětlení, jevištní designéři a studioví technici, poskytovatelé služeb pro kul­turní, společenské a sportovní událos­ti a společnosti zabývající se výstavbou veletržních stánků. Ti všichni hleda­jí na veletrhu informace o technickém a technologickém vývoji, nových výrob­cích a službách. Letos přišlo na veletrh 33 781 návštěvníků ze 107 zemí (z toho 45 až 49 % ze zemí mimo Německo). Ve třech výstavních halách jim svoji na­bídku představilo 873 společností, z toho 58 % ze zahraničí (tzn. mimo Německo). K vidění byly velmi výpravné a názorně zpracované expozice, zástupci společností byli maximálně vstřícní a schop­ni podat jakékoliv technické informace přímo na místě.
 
Nejvíce vystavovatelů (po Německu) bylo z Číny, USA, Velké Británie, Tchaj--wanu, Itálie, Španělska, Francie, Jižní Koreje, Švýcarska, Nizozemska a Bel­gie. Nechyběli ani zástupci z České re­publiky (ROBE Lighting s. r. o., Milos s. r. o. structural systems, Lanex a. s. Divi­sion: Singing Rock) a ze Slovenské repub­liky (Leader Light s. r. o., Showtacle s. r. o.,KVANT spol. s r. o., Amex GRP, SRS Light Design s. r. o.).
 
V rámci doprovodného programu byly po celou dobu konání veletrhu po­řádány semináře, autogramiády, workshopy, firemní pre­zentace a koncerty. Na venkovní ploše byla prezentovaná zaříze­ní předváděna v praxi (např. realizace otevře­né scény od její výstav­by, výbavy a výstroje, přes osvětlovací systé­my a přenosný místní rozhlas až po zajištění její bezpečnosti během fáze výstavby a za pro­vozu).
 
Celkově byla atmo­sféra veletrhu velmi pro­fesionální a příjemná.
 

Shrnutí

 
Letošní veletrh Prolight+Sound byl oproti loňskému ročníku podstatně vět­ší co do počtu vystavovatelů (6% nárůst) i návštěvníků (celkově nárůst o 9 %, z ČR a SR nárůst o 37 %). Hnací silou nárůstu počtu vystavovatelů v letošním roce byl podle názoru organizátorů domácí ně­mecký trh, který se v průběhu let ukázal být v daném oboru mimořádně odolný proti krizím. Díky tomu, že jsou nyní pl­něny objednávky, které byly během kri­ze odloženy, se pohled na rok 2011 jeví velmi optimisticky. Podle slov pana Det­lefa Brauna, člena představenstva spo­lečnosti Messe Frankfurt, je ekonomické klima v daném oboru hodnoceno jako velmi dobré a veletrh Prolight + Sound jako mezinárodní platforma pro dané od­větví je viděn ve velmi pozitivním světle. Optimističtí byli v tomto směru i vysta­vovatelé. Ekonomickou situaci v odvět­ví hodnotilo pozitivně 83 % respondentů opro­ti 76 % v roce 2010.
 
V letošním roce bylo rovněž zaznamená­no „lepší“ složení ná­vštěvníků. Padesát de­vět procent (tj. o 6 % více než v předchozím roce) z celkového po­čtu jich pracovalo ve ve­doucích funkcích, tzn. bylo schopno přijmout rozhodnutí o uzavření obchodu. To byl také jeden z klíčových důvo­dů spokojenosti vysta­vovatelů. Osmdesát pět procent z nich bylo s účastí na veletrhu velmi spokojeno. Mezi hlavní faktory při­spívající k jejich spokojenosti především patřilo dosažení cílů, které si stanovili. V tomto ohledu byl zvláště přesvědčivý velký počet získaných nových kontaktů.
 
Také návštěvníci byli spokojeni: 96 % z nich posuzuje svoji účast na veletrhu jako velmi úspěšnou.
 
Na závěr jsem se ještě zeptala na do­jem z letošního ročníku veletrhu zástup­ců společnosti Osvětlovací technika Vít Pavlů, na jejichž pozvání jsem do Frank­furtu nad Mohanem jela.
 
Ivan Kadaňka (technik): Jak se dalo přepokládat, převážná většina zúčastněných společností představila novinky i směr, kterým se bude ubírat další vývoj osvětlovací i zvu­kové techniky v příštích letech. Překvapením byla snaha většiny vystavujících co nejvíce zmenšit velikost světel při současném zvýšení jejich výkonu.
 
Co se týče způsobu prezentace vystavených produktů, velmi mě zaujalo např. předsta­vení firmy PRG, která svou prezentaci po­jala ve stylu osvětlení jak koncertního pó­dia, tak i celého sálu. Projekt byl koncepčně velmi dobře sladěn a výsledek byl mimořád­ně efektní.
 
V oblasti zvukové techniky byl patrný stejný trend jako u světel, tzn. zmenšení zařízení při zvýšení výkonu. V tomto směru se podle mého názoru dostala nejdále italská společnost Mon­tarbo, která mne oslovila vyváženým designem a koncepcí vše řídit pomocí procesorů.
 
Marta Vintrová (marketing): Letošní veletrh byl pro mě jako každoročně pracovně velice příjemně náročný. Znovu jsem si uvě­domila, jak důležitý je ve světě high technolo­gy osobní kontakt mezi dodavateli a zákazní­ky. Jak moc toto půso­bí na energii a motivaci k další práci, která se tímto stává i zábavou.
 
V roce 2012 se bude veletrh Pro­light + Sound ko­nat v termínu od 21. do 24. března.
 
Foto: autorka
Ing. Jana Kotková
 
Pozn.: Ještě v letoš­ním roce, od 11. do 14. října 2011, se bude konat nejdůležitější setkání oboru v asij­sko-pacifickém regionu Prolight + SoundShanghai.
 
Další rozšíření počtu těchto veletrhů před­stavuje nový veletrh v Rusku. Jako výsle­dek spolupráce Americké asociace prodejců a distributorů hudebních nástrojů (NAMM) a Messe Frankfurt se bude konat v termínu od 16. do 19. května 2012 v Expo Centru Moskva veletrh Prolight + Sound Russia.
 
Obr. 1. Česká společnost Robe, jeden z největších a nejvýznamnějších výrobců inteligentní osvět­lovací techniky pro scénické a architekturní osvětlení na světě, představila ve své expozici řadu novinek pro letošní rok
Obr. 2. Prezentace výrobce produktů pro scénické osvětlení, italské společnosti DTS
Obr. 3. Sdružení Philips VARI*LITE představilo na veletrhu novou generaci automatizovaných svítidel VARI*LITE
Obr. 4. Nabídka světelných projektorů společnosti Spotlight, vý­robce z Itálie
Obr. 5. Světelné projektory italského výrobce, společnosti LDR
Obr. 6. Laserová show – prezentace laserů a laserových systémů v expozici slovenského výrobce, společnosti Kvant
Obr. 7. Anglická společnost PRG, jeden z největších dodavatelů techniky pro zábavní průmysl na světě, představila na veletrhu své produkty v praxi
Obr. 8. Ivan Kadaňka a Marta Vintrová ze společnosti Osvětlovací technika Vít Pavlů se zájmem sledují prezentaci jedné z novinek ital­ského výrobce osvětlovací techniky pro scénické a architekturní osvětlení, společnosti Coemar
Obr. 9. Německá obchodní společnost Ultra Light na veletrhu prezentovala produkty svých obchodních partnerů
Obr. 10. Vstup do segmentu Light and Stage, kde vystavovali výrobci divadelního a jevištního osvětlení, jevištní techniky a příhradových systémů, laserů a efektů