časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

TESCO Jaroměř – první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

|

Ing. Jakub Wittlich, Philips ČR s. r. o., divize Lighting
 

Úvod

 
V únoru letošního roku otevřela spo­lečnost Tesco v Jaroměři nový hypermar­ket s přídomkem první hypermarket s nu­lovou uhlíkovou stopou ve střední Evro­pě. Nejprve si definujme, co to znamená. Uhlíková stopa firmy je množství oxidu uhličitého, které vyprodukuje při svém podnikání. Nejsou zde započítávány emi­se vzniklé při výrobě prodávaného zbo­ží. Nulovou uhlíkovou stopou je myšleno celkově nulové roční množství vyprodu­kovaného oxidu uhličitého. Znamená to tedy, že je-li nějaký oxid emitován, musí být vynulován např. rekuperací či výro­bou energie z obnovitelných zdrojů.
 
Rozloha obchodní plochy hypermar­ketu v Jaroměři je 3 000 m² a celková plo­cha 5 000 m². Konstrukce objektu využívá dřevo a materiály na bázi dřeva, jsou pou­žity zesílené tepelné izolace podlah, stěn i střechy. Maximální možné využití denní­ho světla umožňují šedové světlíky, které půdorysně pokrývají 40 % plochy střechy.
 
Energie (elektřina, teplo, chlazení) do­dávají dvě kogenerační jednotky na řep­kový olej, každá se jmenovitým výkonem 140 kW, a fototermické sluneční panely. Teplo z potravinářského chlazení je reku­perováno pro ohřev užitkové vody.
 
Ve standardním hypermarketu připadá 57 % produkce CO2 na spotřebu elektři­ny. Z celkové spotřeby elektrické energie tvoří osvětlení svými 30 % největší část. Proto je právě řešení osvětlení význam­nou oblastí, na kterou se společnost Tesco zaměřila. Své úsilí spojila se společností Philips, vedoucí světovou firmou v obo­ru světelné techniky.
 

Řešení osvětlení

 
Světelné řešení hypermarketu využívá moderní techniku – elektronické předřad­níky, řízení podle úrovně denního světla, lineární zářivky TL5 a LED.
 
Celkové osvětlení prostoru prodejny je tvořeno rychlomontážním systémem Tetrix. Jednotlivá svítidla jsou v provede­ní 1× TL5 49 W s regulovatelnými předřad­níky (obr. 1). Tato soustava je řízena čidly světla, umožňujícími úspory využitím den­ního světla a kompenzací předimenzování soustavy dané udržovacím činitelem. Celý systém osvětlení je též napojen na centrál­ní řídicí pracoviště Tesco v Praze a je řízen v čase podle otvíra­cí doby hypermarketu.
 
K akcentnímu osvět­lení v úsecích zeleniny a pečiva byla zvolena bodová svítidla Mag­neos s elektronickými předřadníky a s výboj­kami MASTERColour Elite (obr. 2). Vynikající parametry těchto zdrojů umožňují použít výboj­ky o příkonu pouhých 35 W. Další přidanou hodnotou je jejich in­dex barevného podání větší než 90, jenž zákaz­níkům poskytuje přiro­zený vjem nabízeného zboží. Pro osvětlení pasáže byly zvoleny tzv. down­lighty řady LUXSPACE Compact s LED (obr. 3). Při příkonu 35 W představují energeticky úspornou alternativu ke klasickým down­lightům s kompaktními zářivkami 2× 26 W. Nezanedbatelnou předností je také odstra­nění nutnosti údržby.
 
Vstup do hypermarketu osvětlují za­puštěná LED svítidla Dayzone (obr. 4). Každé svítidlo má příkon 40 W, jejich mikročočkový optický kryt vytváří rov­noměrné, všesměrové, neoslňující vyza­řování světla. Tato svítidla jsou spínána podle úrovně denního světla.
 
Při večerním příjezdu na první pohled upoutá přechod ze žlutého světla vyso­kotlakých sodíkových výbojek veřejné­ho osvětlení do bílého světla LED svítidel použitých k osvětlení parkoviště (obr. 5). Standardně používaná svítidla Selenium s vysokotlakými halogenidovými výboj­kami HPI-T 250 W byla ve stejném počtu nahrazena nejnovějšími svítidly Speedstar s LED a příkonem 146 W (obr. 6). Tato bezúdržbová osvětlovací soustava s inde­xem podání barev větším než 70 a náhrad­ní teplotou chromatičnosti 5 600 K kromě energetické úspory vytváří výrazný kon­trast vizuálně oddělující parkoviště a při­lehlé veřejné komunikace.
 

Závěr

 
Závěrem lze konstatovat, že pou­žitím všech úprav uvedených v člán­ku byla roční spotřeba energie snížena z 1 200 MW·h dodávaných z veřejné sítě standardního stejně velkého hypermarke­tu na 1 000 MW·h vyráběných kogenerač­ními jednotkami z obnovitelných zdrojů. Tato stavba je určena k testování použi­tých zařízení a stavebních řešení pro bu­doucí standardní prodejny.
 
Kontakty:
Philips ČR spol. s r. o., divize Lighting
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
tel.: +420 233 099 111
fax: +420 233 099 326
 
Philips Slovakia s. r. o.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, SK
tel.: +421 2 20 666 127
fax: +421 2 20 666 159
 
Obr. 1. Celkové osvětlení regulovaným systémem Tetrix
Obr. 2. Celkové osvětlení je doplněno akcentním osvětlením zeleniny a ovoce svítidly Magneos s výbojkami CDM Elite
Obr. 3. Osvětlení pasáže LED tzv. downlighty Luxpace
Obr. 4. Osvětlení vstupu LED svítidly Day­zone
Obr. 5. Kontrast světla sodíkových výbojek a LED
Obr. 6. Osvětlení parkoviš­tě LED svítidly Speedstar