časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Svítidla oceněná časopisem Světlo na výstavě Světlo v architektuře

|

V rámci druhého ročníku specializo­vané výstavy Světlo v architektuře, která se konala 10. až 13. března 2011 v Galerii Mánes v Praze, vyhlásil hlavní mediální partner této akce, časopis Světlo, Soutěž o nejlepší exponát.
 
Stejně jako v loňském roce vybírala odborná komise exponáty k hodnocení ze všech vystavených svítidel podle je­jich novosti, nápaditosti a přínosu k ře­šení problematiky osvětlení. Vybrané ex­ponáty byly následně hodnoceny podle pěti kritérií. Protože jde o výstavu ryze oborovou, zastoupenou známými znač­kami zahraniční i české produkce, je na­bídka kvalitních exponátů na této výsta­vě na české poměry velmi široká. Proto se komise tak jako vloni rozhodla zamě­řit pouze na ty z nich, které dosud cenu v žádné jiné soutěži neobdržely. Komi­se si prohlédla nejzajímavější exponáty, vyžádala si od vystavovatelů podrobný výklad a dokumentaci. Výsledkem byla nominace čtrnácti exponátů pro další hodnocení.
 

Složení odborné komise

 
Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. – vedoucí laboratoře světelné tech­niky, FEL ČVUT, Ing. Jiří Novot­ný – šéfredaktor časopisu Světlo, Ing. arch. Luboš Sekal – A. A. L. S.– atelier architektury, ak. arch. Jiří Kočandrle – architekt a de­signér, Mgr. A. Pavel Šťastný – design svítidel
 

Kritéria hodnocení

 
  1. Účel a funkčnost – respekto­vání světelnětechnických po­žadavků (vhodnost rozlože­ní světelného toku a účinnost, resp. činitel využití, omezení oslně­ní, resp. rozložení jasů pro daný účel, možnost regulace světelného toku, popř. barvy), snadnost montáže a ob­sluhy.
  2. Normy a předpisy – dodržení bezpeč­nostních, ergonomických a hygienic­kých požadavků (vyhovění příslušným ČSN, prohlášení o shodě).
  3. Design – kreativita, originálnost a es­tetické kvality řešení.
  4. Životní prostředí – energetická úspor­nost při provozu a výrobě, vhodnost použitých materiálů a jejich recyklo­vatelnost.
  5. Užitná hodnota versus cena.

Vlastní hodnocení

 
Každý vybraný exponát byl podle kaž­dého kritéria známkován body ze šesti­bodové stupnice (slovní známkování: 6 – výjimečné, 5 – výborné, 4 – velmi dob­ré, 3 – dobré, 2 – vyhovující, 1 – nevyho­vující). Výsledné hodnocení exponátu bylo prostým součtem přidělených bodů od všech hodnotitelů. Vybrané exponáty byly seřazeny podle počtu bodů od nej­většího k nejmenšímu.
 

Výsledky soutěže

 
Na základě bodového hodnocení ko­mise vybrala tři exponáty, kterým byly bez udání pořadí uděleny ceny časopisu Světlo. Vedle těchto cen byla udělena také tři čestná uznání.
 

Ceny časopisu Světlo

 
Svítidlo Nebel (design Paul Ameloot, výro­ba Delta Light, Belgie), expozice Delta Light Czech s. r. o.
 
Novinka v sortimentu výrobce jedno­duše klame tělem. Polyethylenové tělo svítidla je tvořeno prolnutím konkáv­ních a konvexních křivek. Výsledkem je rozličný vjem tvaru při různých smě­rech pohledu. Lehkost svítidla ještě do­plňují dvě výkonné zářivky typu seam-less. Zajímavý efekt navíc dotvářejí zr­cadlové koncovky, ve kterých se odráží prostředí, v němž je svítidlo umístěno. Kromě zářivkové varianty, vhodné pro účely funkčního osvětlení, nabízí výrob­ce svítidlo i jako světelný objekt. V tom­to případě jsou zářivky nahrazeny svě­telnými zdroji LED RGB.
 
Hodnocení komise: Závěsné svítidlo s uzavřeným difuzním krytem je osaze­no lineárními zářivkami. Kompaktní dy­namický tvar je vizuálně odlehčen zrca­dlovými zapuštěnými čely.
 
Lightpanel Plus (design Andreas Szak, Rü­diger Szak společnosti Designpanel GmbH, vý­roba Designpanel GmbH, Německo)
 
Lightpanel je energeticky velmi efek­tivní ploché svítidlo založené na unikát­ní konstrukci nasvícení světelně vodivé akrylátové desky výkonnými LED zdro­ji z hrany desky, čímž je dosaženo abso­lutně rovnoměrného prosvícení světel­né plochy až do velikosti 2 × 3 m. Vyso­ká kvalita použitých materiálů, estetická hodnota, životnost až 50 000 h a modu­lární stavba umožňují zvolit různé vari­anty výbavy a použití jako stropní, ná­stěnné nebo podlahové svítidlo, kte­ré snese plošné zatížení až 350 kg/m². Lightpanel je k dispozici v monochrom­ní verzi se světlem studené či teplé bílé barvy, ale i s individuálně řízenou změ­nou RGB barev s dálkovým ovládáním, řízením prostřednictvím PC atd. Uvede­né svítidlo existuje v mnoha variantách, které odpovídají požadavkům na kon­krétní použití svítidla, např. ve vlh­kém prostředí ve verzi Splash, o tloušť­ce 16 mm ve variantě Slim a v kombina­ci s jinými produkty firmy Designpanel jako Lightpanel Plus, např. s panely Invision, Wavepanel či Iceplex. Na čelní stra­ně oceněného Lightpanelu Plus byl pou­žit materiál Wavepanel, který je vyráběn z vrstveného akrylátu, jenž je zpracován na sofistikovaném obráběcím pracovišti CNC a byl vybaven RGB měničem ba­rev a dálkovým ovládáním.
 
Hodnocení komise: Plošné svítidlo se světelnými diodami má rovnoměrně a do­konale rozložený jas. V kombinaci s gra­ficky kontrastní reliéfní mřížkou umož­ňuje dosáhnout výrazných dekorativních a barevných efektů.
 
Světelný objekt Il Meril (design Kristína Krempová, studentka průmyslového designu u doc. Chrenka na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, výroba Kovovýroba Ble­cha, Slovensko)
 
Světelný objekt bar Il Meril je kro­mě kovové konstrukce a kovových nos­ných prvků vyroben z materiálu hi-ma­cs, patřícího do skupiny umělých kame­nů. Tento materiál je ideální pro výrobu atypických produktů na míru. Je po­měrně snadno opracovatelný, tvarova­telný teplem (pozn.: na tepelné zformo­vání všech částí baru bylo třeba použít pět forem), lze ho řezat a lepit bez vi­ditelných spojů, je lehce udržovatelný a odolný proti chemikáliím, vyrábí se v podobě desek různých tlouštěk a v ši­roké škále barev.
 
Přední prosvětlená strana baru je vy­robena z materiálu hi-macs, typ Lucent, s průsvitnou strukturou barvy bílého opálu, tloušťky 12 mm. Devět set kvalit­ních LED se širokým rozptylem světla ji prosvětluje rovnoměrně bez náznaku pásů diod LED chladným bílým světlem lahodícím oku. Diody LED jsou chla­zeny 19m konstrukcí umístěnou uvnitř baru.
 
Bar Il Meril je výrazově silným prv­kem interiéru, je snadno zapamatovatel­ný a spolu se stoličkami a stolky tvoří je­dinečný celek. Jeho úlohou je reprezen­tovat majitele, interiér, hotelovou recepci, značku kavárny, síť barů nebo restaurací aj. Svoje místo si najde i v exkluzivním interiéru prodejny.
 
Hodnocení komise: Autorka invenč­ně pojala komplex barového pultu jako skulpturální světelný objekt, jehož kon­strukce je tektonicky zdůrazněna světel­nou kostrou navozující specifickou at­mosféru.
 

Čestná uznání

 
Systém svítidel Serie 19 (design a výroba HALLA, ČR), expozice HALLA, a. s.
 
Svítidla Serie 19 jsou samostatná zá­věsná nebo přisazená s přímo-nepřímým či přímým vyzařování. Těleso svítidla je vytvořeno ze subtilního hliníkového pro­filu upraveného strukturovanou práško­vou vypalovací barvou (bílá, černá a stří­brná) nebo v luxusnějším provedení – elo­xovaného, který je elegantně zakroužen. Vzhledný lehký design dokreslují mate­riály použité pro optickou část. Svítidlo je k dispozici ve dvou provedeních, jako ovál nebo kruh, dále čtvercové se zaob­lenými rohy. Optickou část je možné vo­lit: opálový difuzor z PMMA s homogen­ní svíticí plochou nebo mikroprizmatický difuzor z PMMA s výrazným omezením jasu. Svítidlo je vhodné k použití v kance­lářských a reprezentativních prostorech, recepcích, obytných budovách, bytech nebo kulturních zařízeních.
 
Světelné zdroje: lineární zářivky T16, kruhové zářivky T16-R, LED.
 
Hodnocení komise: Ucelený systém plošných svítidel vytváří řadu geomet­rických obrazců s oblými rohy. Kontura svítidel je dána ohýbanou bočnicí z hli­níkového profilu.
 
Světelná plocha (design Ing. Vladimír Houdek, výroba Apro Lux, ČR), expozice Apro Lux s. r. o.
 
Systém se skládá z LED v provedení monochromatickém, dynamic white nebo RGB/RGBW a optic­kého materiálu, kte­rý v součinnosti s LED tvoří prostorový (3D) efekt. Předností systé­mu je minimální spo­třeba energie, dlouhá životnost bez údrž­by a působivý optic­ký efekt. Systém je navržen pro využití v obchodních, kance­lářských i rezidenčních objektech.
Hodnocení komise: Netradiční kombina­ce světelných diod a opticky aktivní skle­něné tkaniny vytváří osobité optické efek­ty se zajímavým uplatněním v architektuře.
 
Světelná struktura, autor Libor Motyčka, expozice studentských prací
 
Hodnocení komise: Tuto práci poro­ta ocenila v rámci kolekce studentských prací celkově vysokého standardu. Svě­telná struktura je tvořena variabilními prostorovými prvky. Technickou poin­tou je sloučení mechanického a elektric­kého principu propojení, umožňujícího vytvořit libovolnou prostorovou sestavu.
 
Redakce časopisu Světlo děkuje všem členům odborné komise za odpovědný přístup k této mimořádně náročné akci a těší se na další úspěšnou spolupráci.
 
Foto: autorka
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Závěsné svítidlo Nebel, design Paul Ameloot, výroba Delta Light, bylo dominantou expozice Delta Light Czech (cena časopisu Světlo)
Obr. 2. Lightpanel – ploché svítidlo založené na unikátní konstrukci nasvícení světelně vodivé akrylátové desky výkonnými LED zdroji z hrany desky v provedení RGB, design Andreas Szak, Rüdiger Szak, výroba Designpanel GmbH (cena časopisu Světlo)
Obr. 3. Světelný objekt bar Il Meril (vpravo), design Kristína Krempová zaujal konstrukcí tektonicky zdůrazněnou světelnou kostrou, navozující specifickou atmosféru (cena časopisu Světlo), vlevo je vidět prezentace svítidel švédského výrobce Fagerhult
Obr. 4. Ucelený systém plošných svítidel Serie 19, design a výroba Halla (čestné uznání)
Obr. 5. Čestné uznání získala Světelná plocha (vlevo), design Ing. Vladimír Houdek, výroba Apro Lux, v expozici společnosti Apro Lux, po pravé straně jsou vystavena belgická svítidla Tal
Obr. 6. Světelná struktura studenta Libora Motyčky tvořená vari­abilními prostorovými prvky (čestné uznání) byla součástí kolekce studentských prací