časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Setkání s dopravními inženýry krajských správ Policie České republiky

|

Jiří Tesař, Ing. Jiří Skála, SRVO
 
Na základě dosud publikovaných a medializovaných novinek v oblasti osvětlování chodců na přechodech byli zástupci SRVO pozváni na setkání s do­pravními inženýry (DI) krajských správ Policie České republiky, které se konalo 25. května 2010 v Červené nad Vltavou. Tohoto jednání se zúčastnili členové před­sednictva Ing. Jiří Skála a Jiří Tesař. První část byla věnována prezentaci nevhodně nasvětle­ných přechodů za použití vy­hodnocení jasů digitální foto­grafií. V této části byly prezen­továny nedostatky projevující se splynutím chodce s poza­dím. V druhé části byla před­stavena nová metoda osvětlo­vání chodců na přechodech, včetně překročení některých dosud zažitých mýtů. Ve třetí části byli účastníci seznámeni s metodou vyhodnocení účel­nosti bezpečnostního opatře­ní, a to jak v dané lokalitě, tak i v celé obci.
 
Na základě velkého ohla­su na prezentovanou metodu, včetně nových možností měře­ní jasů digitální fotografií, byli zástupci SRVO pozváni do­pravními inženýry Policie Čes­ké republiky krajských správ Ústeckého a Libereckého kra­je na školení jednotlivých dopravních inženýrů okresních ředitelství DI Policie ČR, kte­ré se uskutečnilo v Bedřichově 15. června 2010.
 
Zde měli větší prostor pro přednes informací o nové me­todě v osvětlování přechodů pro chodce, včetně osvětlování nebezpečných míst na komu­nikacích, jako jsou např. křižo­vatky všech typů. Po předve­dení nové metodiky v prosto­rové (3D) podobě následovala praktická ukázka, jak to vůbec vypadá v terénu. Pro tuto ukáz­ku byla vybrána některá nebez­pečná místa na území Libereckého kraje, a to od neosvětlených přechodů, přecho­dů osvětlených z jedné strany, přes pře­chody osvětlené z obou stran, přechody osvětlené podle nové metodiky, dále pře­chody s LED zemními svítidly v komuni­kaci až po osvětlování nebezpečných míst, jako jsou např. okružní křižovatky. Všech­ny uvedené světelné scény byly podrobeny rozborům jasů digitální fotografie, na kte­rých bylo jednoznačně prezentováno toto měření z vozidla za pomocí figurantů a součinnosti Policie ČR. Ke každému mís­tu byla předložena statistika dopravní ne­hodovosti před světelnětechnickým opat­řením a po jeho uskutečnění.
 
Všichni byli velmi překvapeni, že na přechodech, které byly přisvětleny podle nové metody, podstatně klesla nehodovost v okolí přechodu. Tam, kde je základní osvětlení chodců na přecho­dech doplněno LED zemními svítidly, naopak v nočních hodinách nehodo­vost narostla. Technická správa Jablo­nec nad Nisou upravila dvacet přecho­dů podle nové metody již v únoru 2008, což umožnilo tuto správnou cestu pod­ložit i statistikou dopravní nehodovosti na vybraném místě.
 
Večer zástupci dopravních inženýrů jednotlivých okresů měli možnost zhlédnout pre­zentované vybrané noční svě­telné scény přechodů a ne­bezpečných míst na území okresu Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily, včetně vý­kladu o vhodném a nevhod­ném osvětlení.
 
Prezentace se setkala s kladným ohlasem při disku­si i „zákulisních“ jednáních. Předběžně bylo dohodnuto pokračovat v těchto společ­ných akcích s cílem předávat si vědomosti a zkušenosti při ře­šení některých nebezpečných situací, které zástupci Policie České republiky řeší.
 
Závěrem chceme poděko­vat doc. Ing. Petru Baxantovi, Ph.D., z ústavu elektroener­getiky Fakulty elektrotech­niky a komunikačních tech­nologií Vysokého učení tech­nického v Brně za zapůjčení Programu LumiDISP, který vznikl za podpory Granto­vé agentury ČR jako součást řešení grantového úkolu č. 102/01/D005 s názvem Využi­tí digitální fotografie v novém systému hodnocení osvětlovacích soustav a kalibraci foto­aparátu pro ověření této jedi­nečné metody v praxi. Díky tomuto softwaru určenému k hodnocení jasových pomě­rů z digitální fotografie analý­zou jasu ve venkovních osvět­lovacích soustavách v závis­losti na zrakové činnosti a viditelnosti překážek na vozovce jsme jednoznačně potvrdili správný směr navrhované me­tody pro osvětlování nočních nebezpeč­ných míst.
 

Obr. 1. Příklad posouzení viditelnosti chodců na neosvětleném přechodu pro chodce v Broumovské ul. v Liberci – přechod u školy; a) fotografie pořízena ze stojícího vozidla 30 m před přechodem s roz­svícenými tlumenými světly vozidla – elipsa vyznačuje polohu figuranta na přechodu; b) analýza této fotografie v programu LumiDISP, která nám ukazuje závojový jas na čelním skle vozidla včetně nedokonalé viditelnosti figu­rantů na přechodu z vozidla