Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2018 vyšlo tiskem
5. 2. 2018. V elektronické verzi na webu bude 5. 3. 2018.

Architekturní a scénické osvětlení
Mexické světlo
Světelný design v kostce Část 34
Světelnětechnická dokumentace – část 2
Schémata pro scénické osvětlení

Svítidla a světelné přístroje
LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Aktuality

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Autu roku 2018 v ČR, Škodě Karoq, svítí na cestu světla z Varroc Lighting Systems Stejně jako v roce 2016, tak i pro tento rok získala společnost Varroc Lighting Systems…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Více aktualit

Setkání s dopravními inženýry krajských správ Policie České republiky

Jiří Tesař, Ing. Jiří Skála, SRVO
 
Na základě dosud publikovaných a medializovaných novinek v oblasti osvětlování chodců na přechodech byli zástupci SRVO pozváni na setkání s do­pravními inženýry (DI) krajských správ Policie České republiky, které se konalo 25. května 2010 v Červené nad Vltavou. Tohoto jednání se zúčastnili členové před­sednictva Ing. Jiří Skála a Jiří Tesař. První část byla věnována prezentaci nevhodně nasvětle­ných přechodů za použití vy­hodnocení jasů digitální foto­grafií. V této části byly prezen­továny nedostatky projevující se splynutím chodce s poza­dím. V druhé části byla před­stavena nová metoda osvětlo­vání chodců na přechodech, včetně překročení některých dosud zažitých mýtů. Ve třetí části byli účastníci seznámeni s metodou vyhodnocení účel­nosti bezpečnostního opatře­ní, a to jak v dané lokalitě, tak i v celé obci.
 
Na základě velkého ohla­su na prezentovanou metodu, včetně nových možností měře­ní jasů digitální fotografií, byli zástupci SRVO pozváni do­pravními inženýry Policie Čes­ké republiky krajských správ Ústeckého a Libereckého kra­je na školení jednotlivých dopravních inženýrů okresních ředitelství DI Policie ČR, kte­ré se uskutečnilo v Bedřichově 15. června 2010.
 
Zde měli větší prostor pro přednes informací o nové me­todě v osvětlování přechodů pro chodce, včetně osvětlování nebezpečných míst na komu­nikacích, jako jsou např. křižo­vatky všech typů. Po předve­dení nové metodiky v prosto­rové (3D) podobě následovala praktická ukázka, jak to vůbec vypadá v terénu. Pro tuto ukáz­ku byla vybrána některá nebez­pečná místa na území Libereckého kraje, a to od neosvětlených přechodů, přecho­dů osvětlených z jedné strany, přes pře­chody osvětlené z obou stran, přechody osvětlené podle nové metodiky, dále pře­chody s LED zemními svítidly v komuni­kaci až po osvětlování nebezpečných míst, jako jsou např. okružní křižovatky. Všech­ny uvedené světelné scény byly podrobeny rozborům jasů digitální fotografie, na kte­rých bylo jednoznačně prezentováno toto měření z vozidla za pomocí figurantů a součinnosti Policie ČR. Ke každému mís­tu byla předložena statistika dopravní ne­hodovosti před světelnětechnickým opat­řením a po jeho uskutečnění.
 
Všichni byli velmi překvapeni, že na přechodech, které byly přisvětleny podle nové metody, podstatně klesla nehodovost v okolí přechodu. Tam, kde je základní osvětlení chodců na přecho­dech doplněno LED zemními svítidly, naopak v nočních hodinách nehodo­vost narostla. Technická správa Jablo­nec nad Nisou upravila dvacet přecho­dů podle nové metody již v únoru 2008, což umožnilo tuto správnou cestu pod­ložit i statistikou dopravní nehodovosti na vybraném místě.
 
Večer zástupci dopravních inženýrů jednotlivých okresů měli možnost zhlédnout pre­zentované vybrané noční svě­telné scény přechodů a ne­bezpečných míst na území okresu Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily, včetně vý­kladu o vhodném a nevhod­ném osvětlení.
 
Prezentace se setkala s kladným ohlasem při disku­si i „zákulisních“ jednáních. Předběžně bylo dohodnuto pokračovat v těchto společ­ných akcích s cílem předávat si vědomosti a zkušenosti při ře­šení některých nebezpečných situací, které zástupci Policie České republiky řeší.
 
Závěrem chceme poděko­vat doc. Ing. Petru Baxantovi, Ph.D., z ústavu elektroener­getiky Fakulty elektrotech­niky a komunikačních tech­nologií Vysokého učení tech­nického v Brně za zapůjčení Programu LumiDISP, který vznikl za podpory Granto­vé agentury ČR jako součást řešení grantového úkolu č. 102/01/D005 s názvem Využi­tí digitální fotografie v novém systému hodnocení osvětlovacích soustav a kalibraci foto­aparátu pro ověření této jedi­nečné metody v praxi. Díky tomuto softwaru určenému k hodnocení jasových pomě­rů z digitální fotografie analý­zou jasu ve venkovních osvět­lovacích soustavách v závis­losti na zrakové činnosti a viditelnosti překážek na vozovce jsme jednoznačně potvrdili správný směr navrhované me­tody pro osvětlování nočních nebezpeč­ných míst.
 

Obr. 1. Příklad posouzení viditelnosti chodců na neosvětleném přechodu pro chodce v Broumovské ul. v Liberci – přechod u školy; a) fotografie pořízena ze stojícího vozidla 30 m před přechodem s roz­svícenými tlumenými světly vozidla – elipsa vyznačuje polohu figuranta na přechodu; b) analýza této fotografie v programu LumiDISP, která nám ukazuje závojový jas na čelním skle vozidla včetně nedokonalé viditelnosti figu­rantů na přechodu z vozidla