časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?

Ing. Vladimír Dvořáček | ČNK CIE | www.svetlo.info

Dne 14. října 2021 se konalo pravidelné výroční zasedání redakční rady časopisu Světlo. Předcházela mu velmi smutná událost, a sice předčasné a o to více nečekané úmrtí Ing. Emila Širůčka (více v časopise Světlo 3/2021, str. 56), který se po rozhodnutí zakladatele vydavatelství FCC Public pana Miloslava Folprechta společnost předat stal v roce 2014 ředitelem a jediným vlastníkem vydavatelství. Od té doby držel ochrannou ruku nad časopisy Elektro a Světlo. Tyto časopisy díky jeho obětavosti a fandovství pro elektrotechnickou literaturu, nehledě na občasné problémy, úspěšně pokračovaly v publikování odborných článků z oboru. Nahradily tak již dávno zaniklé tradiční tituly československých elektrotechnických časopisů (Elektrotechnický obzor, Elektrotechnik, Světelná technika). Ing. Širůček si podle mého názoru zvláště oblíbil světelnou techniku a významně přispěl k její popularizaci např. i dvěma vydáními knihy Světelná technika a osvětlování od kolektivu autorů pod vedením hlavního autora knihy a dlouhodobého předsedy redakční rady prof. Ing. Jiřího Habela, DrSc., i řadou dalších publikací z naší branže.

Od založení časopisu až k dnešnímu dni vyšlo již celkem rovných 130 čísel, v kvalitní barevné grafické úpravě se zajímavými články ze všech oblastí světelné techniky.

  
Obr. 1. Zasedání redakční rady časopisu Světlo (Praha, 2021)

Před říjnovým zasedáním reakční rady se však objevily nepříznivé zprávy o ohrožení další budoucnosti časopisu Světlo, protože se dědicům Ing. Širůčka i přes úsilí pověřené osoby vypořádat se se vzniklou situací zatím nepodařilo najít vhodného zájemce o převzetí vydavatelství. Ale naděje umírá poslední a určité náznaky se snad ještě rýsují. Držíme mu palce. Byla by velká škoda, kdyby se dlouholetá tradice a kontinuita samostatných světelnětechnických časopisů v ČSR a následně v ČR přerušila. V minulosti se vždy našla organizace, která je podporovala a zajišťovala po obsahové i finanční stránce. Díky tomu odborná i grafická úroveň postupně rostly až na současnou skutečně vynikající úroveň, kterou Světlo překonává i některé podobně specializované časopisy zahraniční. Není totiž mnoho i těch velmi vyspělých zemí, které takový časopis tak dlouhodobě vydávají. Přitom na jeho přípravě a na jeho zajištění – počínaje získáním autorů článků, a zejména finančních prostředků až po předání do tiskárny – se podílí minimální kolektiv obětavých stálých pracovníků. Šéfredaktor Ing. Jiří Novotný, jehož počítačem procházejí všechny články, které je nutné před zveřejněním nejen všechny přečíst, ale často mnoho z nich upravovat či přepracovat (časopisu se věnuje od jeho založení v roce 1998), a jeho zástupkyně Ing. Jana Kotková (v časopise od roku 2001), které mj. připadla velmi nevděčná úloha shánět placenou inzerci od sponzorů a která navíc pořizuje i kvalitní fotodokumentaci k celé řadě vlastních článků i článků dalších autorů. Dále je nutné zmínit i univerzální pracovníky vydavatelství, kteří mají na starosti i další časopis (Elektro) a ostatní publikační činnost. O vysokou kvalitu grafického zpracování se po celých více než dvacet let stará grafik Tomáš Petr; pečlivá a přísná jazyková korektura je zase zásluhou paní Mileny Kočišové.

O odbornou úroveň článků se stará i silný kolektiv členů redakční rady složený z předních českých i slovenských odborníků, přičemž naši slovenští kolegové rádi využívají možnost publikovat své články a přednášky ve své mateřské řeči.

časopis Světlo na odborném semináři SRVO – za stolem časopisu Světlo sedí Ing. Jiří Novotný (Plzeň, 24. 10. 2019  Obr. 3. Časopis Světlo je tradičním partnerem konference Kurz osvětlovací techniky (Dlouhé Stráně, 5. 10. 2021)
Obr. 2. Světlo na odborném semináři SRVO – za stolem časopisu Světlo sedí Ing. Jiří Novotný (Plzeň, 24. 10. 2019), Obr. 3. Časopis Světlo je tradičním partnerem konference Kurz osvětlovací techniky (Dlouhé Stráně, 5. 10. 2021)

Redakce časopisu Světlo nikdy nechyběla na odborných konferencích, výstavách a dalších významných událostech se světelnětechnickou tematikou. Naši čtenáři tak získávali aktuální informace o novinkách v oboru doma i v zahraničí. Významná byla i propagační činnost redakce podporující Český národní komitét CIE, neboť byly pravidelně publikovány aktuální informace o všech odborných dokumentech vydávaných touto světově uznávanou organizací. Významné místo mezi tématy zpracovávanými v časopise měly také informace z oblasti odborné terminologie, která se v souvislosti s rozvojem oboru rovněž intenzivně vyvíjela a již bylo zapotřebí pravidelně aktualizovat.


Obr. 4. Odborné poradenství ve stánku časopisu Světlo – informace poskytují Ing. Petr Žák, Ph.D., (vlevo) a Ing. arch. Luboš Sekal z redakční rady časopisu (veletrh For Arch, Praha, 27. 9. 2021)

Pevně věřím – a se mnou doufám i ostatní světelní technici, že současná vážná situace je důsledkem souhrnu nepříznivých okolností, které snad brzy pominou, a že časopis si svou pozici udrží. Světelná technika a její jednotlivé oblasti, zejména však oblast světelných zdrojů, zaznamenávají totiž nebývalý a převratný rozmach díky širokému uplatnění světelných diod. Skokový nárůst kvality základního stavebního kamene, tj. LED čipu, dosáhl takové úrovně, že světelné zdroje konstruované na jejich bázi překonávají svou účinností obyčejné žárovky, ale též všechny ostatní hlavní skupiny světelných zdrojů a vytlačují je ze světových trhů nejen v oblasti všeobecného osvětlení, ale v podstatě i ve všech ostatních oblastech. Jejich vynikající vlastnosti zároveň vyvolávají a umožňují soustavný rozvoj i dalších oblastí světelné techniky, např. průmyslu svítidel, kde dovolují vytvářet jejich zcela nová konstrukční řešení a zároveň přinášejí významné úspory energií s pozitivním vlivem na životní prostředí. Málo jiných odvětví vědy a techniky zaznamenává takovou doslova revoluci. Světelná technika je obor, který si samostatný vlastní časopis rozhodně zaslouží. Takže doufejme, že na otázku obsaženou v nadpisu tohoto článku budeme brzy mít negativní odpověď, totiž že letošní schůze RR časopisu tou poslední nebyla.

Foto: Ing. Jana Kotková

Ing. Vladimír Dvořáček, člen redakční rady a místopředseda ČNK CIE