časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlování venkovních sportovišť

|

Ing. Ivan Chalupa, Blahuta Elektro
 

Úvod

V srpnu 2008 byla vydána evropská norma ČSN EN 12193 (36 0454) Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť, která plně nahrazuje ČSN EN 12193 (36 0454) z července 2000. Je zaměřena na osvětlování sportovišť k zabezpečení dobrých podmínek vidění pro sportovce, rozhodčí, diváky a pro přenos barevné televize. Obsahuje doporučení a požadavky na dobré osvětlení sportovišť s využitím optimalizace vnímání zrakové informace během sportovní činnosti, na udržování úrovně zrakového výkonu, dosažení přijatelné zrakové pohody a na omezení rušivého světla. Norma určuje osvětlení krytých i otevřených sportovišť pro ty druhy sportů, které jsou v Evropě nejčastější, a stanovuje hodnoty osvětlenosti, jež je nutné brát v úvahu při vypracovávání návrhu a kontrole instalací osvětlení sportovišť s využitím údajů o osvětlenostech, rovnoměrnosti osvětlení, omezení oslnění a barevných vlastnostech světelných zdrojů (všechny požadavky jsou stanoveny jako minimální). Určuje také metody, podle kterých se tyto hodnoty měří. K omezení oslnění jsou zde pro jednotlivé sporty uvedena vymezení pro umístění svítidel.
 
Jedním z dodavatelů svítidel vhodných k osvětlování sportovišť je i česká společnost Blahuta Elektro, která se vedle výroby a přímého prodeje svítidel (na základě světelnětechnického výpočtu) zabývá kompletními realizacemi osvětlení (projekt, dodávka, elektromontáž atd.). Vše je vždy v souladu s uvedenou normou.
 

Rekonstrukce školního sportovního areálu v Dobré

Kompletní realizovaná akce, která podle mého názoru stojí za podrobnější popis, je rekonstrukce školního sportovního areálu v Dobré.
 
Rozsah rozpočtových nákladů včetně zpracování projektu byl přibližně 650 tis. korun.
 
Projekt zahrnoval:
  • světelnětechnický návrh umělého osvětlení a pokyny pro údržbu,
  • světelnou a zásuvkovou instalaci v prostoru hracích ploch včetně kabeláže,
  • návrh rozváděčů a rozvodnic (předřadníků),
  • hromosvod.
Ve sportovním areálu bylo řešeno umělé osvětlení atletické dráhy a hracích ploch, sportovišť uvnitř dráhy. Osvětlení bylo zvoleno přímé, svítidla byla umístěna ve vrcholech osvětlovacích stožárů ve výšce 12 m. Stožárů je celkem sedm, čtyři podél 100metrové dráhy a tři podél protější rovinky. Svítidla jsou ovládána po jednotlivých stožárech s těmito požadavky na intenzitu osvětlení:
  • atletický ovál 250 m, rovinka 100 m, intenzita osvětlení 50 lx, rovnoměrnost 0,3,
  • víceúčelová hrací plocha 40 × 22 m, intenzita osvětlení 75 lx, rovnoměrnost 0,5,
  • multifunkční hřiště s ohrazením 30,5 × 15 m, 75 lx , rovnoměrnost 0,5,
  • multifunkční hřiště 47 × 30 m, 75 lx, rovnoměrnost 0,5.
Pro vypracování návrhu a ke kontrole umělého osvětlení ploch byl využit program Litestar oxytech, Itálie, v souladu s ČSN EN 12193 (verze 7/2000). Svítidla v celkovém počtu čtrnáct (na sedmi stožárech) nemohla být osazena do větší výšky než 12 m pro jejich vestavbu do vilové čtvrti.
 
K osvětlení sportoviště byla použita svítidla typu GRE/AS1000 W (obr. 1) italské provenience s asymetrickým rozložením svítivosti, osazená halogenidovou výbojkou Philips, typ HPI – T 1000 W. Přilehlá ulice je osvětlována osmi uličními svítidly typu Pollicino 100 W, jež jsou osazena sodíkovou výbojkou. Celá akce byla dokončena během dvou měsíců a předána investorovi včetně výchozí revizní zprávy elektro, obsahující změřené hodnoty a porovnání s vypočítanými hodnotami. Vše proběhlo k plné spokojenosti zúčastněných stran.
 

Další realizace osvětlení sportovišť

K osvětlení menších sportovišť používáme svítidla dovezená z Itálie typu New Idra do 400 W – ať již se symetrickou, nebo asymetrickou parabolou (obr. 2). Jako příklad lze zmínit instalaci osvětlení tenisového hřiště Řepiště, hřiště Malenovice atd.
 
Svítidla typu Varialumen 1000 W (viz připojený inzerát)) byla v roce 2008 použita např. k osvětlení Zimního stadionu Blansko a jsou projektována k umístění na dalších, zatím nejmenovaných zimních stadionech.
 
Ve stručném přehledu nelze opomenout osvětlování lyžařských svahů. Bylo dokončeno několik akcí ročně, zpravidla standardním výrobním programem, z něhož byla vybrána plastová svítidla řady PS. Většinou se používají svítidla typu PSH 400 W v úpravě pro osvětlování sjezdových tratí. Realizace: Vidly v Jeseníkách, Kohútka v Beskydech a další.
 

Svítidla

Ze současného pohledu je vývoj a výroba nových, vlastních svítidel dost nákladná záležitost. Jednou z cest je rozšíření vlastní nabídky svítidel o nakupovaná svítidla, která doplňujeme komponentami ověřenými dlouholetým používáním. Pro instalace osvětlovacích soustav sportovišť, ale i dalších náročných prostředí (průmyslové a zemědělské prostory) jsou velmi vhodná svítidla osazená výbojovými zdroji. Výhodou výbojkových svítidel je především kompaktnost jejich konstrukce a s tím související provozní spolehlivost.
 
Menší pokles jejich světelného toku v průběhu života a také vhodné geometrické rozměry zdroje umožňují konstruovat optické systémy s vyšší účinností a širokými křivkami svítivosti i s velmi účinnou zábranou proti oslnění. V praxi je možné při použití výbojkových svítidel dosáhnout nižšího příkonu ve srovnání se zářivkovými soustavami v mnoha případech.
 
Také příznivé vlastnosti vysokotlakých výbojek, tj. nezávislost na nízkých teplotách, dovolují instalovat je ve venkovním a chladném prostředí. U sodíkových výbojek je díky tomu možná i částečná regulace světelného toku prostou změnou napětí.
 
Parametry úspěšně vyráběných svítidel řady PS jsou uvedeny v tab. 1 (250 až 400 W). Svítidla mají variabilní uchycení (např. na strop, na stěnu, na objednání i na lano), mohou být průchozí apod. Jsou tvořena výlisky z lehčeného taborenu, který je nevodivý a je speciálně určen pro vstřikování tvarově náročných tenkostěnných dílů se zvýšenými požadavky na vzhled, dostatečnou malou tloušťku a tvarovou stálost. U výbojek s čirou baňkou je zajištěn úhel clonění minimálně 30°, zrcadlový reflektor je pro zmírnění lokálních nerovností v rozložení svítivosti z rastrovaného hliníkového plechu. Tím je dosaženo široké křivky svítivosti v příčné rovině svítidla. Předřadníky (tlumivky, zapalovače atd.) jsou převážně od firmy TridonicAtco, kondenzátory jsou s hliníkovým pouzdrem, patním šroubem a bezpečnostní pojistkou typu B.
 
Svítidla této řady se používají k osvětlování lyžařských svahů, nástupišť vleků apod. – viz např. poháněcí stanice lyžařského vleku osvětlená dvěma svítidly PSS 400 W (obr. 3).
 

Z praxe osvětlování sportovišť

Díky dlouholeté praxi v oboru elektro i osvětlování si dovolím uvést několik obecných poznámek. Ne vždy se setkáváme s plným pochopením ze strany odběratelů a obchodních organizací nabízet a dodávat co nejkvalitnější zboží doložené výpočty a návrhy. Obecně známou skutečnost, že za kvalitu se platí, musíme vztáhnout i na osvětlování sportovišť. Ne každý je ochoten přistoupit na množství odborných informací a výpočtů ze strany nabízejících. Kromě odbornosti, dobré ceny a „rozumné“ nabídky hraje roli i trochu štěstí, náhoda, popř. získání včasných informací o zamýšlené akci.
 
Všichni zainteresovaní chtějí dodávat a prodat, ale v konečné fázi vyhrává pouze jeden. Ligových sportovišť pro kopanou, hokej i další sporty tradičně rozšířených v našem teritoriu (ČR a SR) je celkem přibližně 200 a jsou již téměř všechna v souladu s ČSN EN 12193 rekonstruována. Prostor pro odbyt se částečně otevírá při menších akcích, při osvětlování různých víceúčelových hřišť, sportovišť, někdy i v zajímavých kombinacích různých sportů, zpravidla jako dodávka bez montáže. I to je ale obchod a cílem nás všech je prodat. Ne vždy to zákazník dovolí stanovením pevných nákupních cen a cenových stropů, kdy nelze jednoznačně naplnit platnou normu pro osvětlování daného úkolu.
 
Novelizovaná norma, částečně rozšířená, je zaměřena na zabezpečení podmínek vidění pro všechny zainteresované, přičemž cílem je stanovit doporučení a požadavky na dobré osvětlení sportovišť s použitím zdrojů, svítidel, předřadníků atd. Problematické jsou názory, vesměs nesprávné, typu: nám bude stačit pár svítidel, my dobře vidíme, nemáme moc peněz apod. Je na každém zúčastněném se s těmito názory vypořádat, aby konečný výsledek vedl ke správnému, skoro optimálnímu řešení.
 
Kdo realizuje snahy podobné jako naše firma, dá mi možná zapravdu ve volném výčtu myšlenek, jak nejlépe s přihlédnutím ke splnění platných norem obstát v tvrdém konkurenčním boji.
 
Závěrem dodávám, že jestliže jsem se dotkl stavovské cti některého světelného technika či zástupce dodavatele, upřímně se omlouvám.
 
Obr. 1. Asymetrická svítidla typu GRE/AS1000 W
Obr. 2. Svítidla typu New Idra do 400 W se symetrickou parabolou (v nabídce je také asymetrická verze)
Obr. 3. Osvětlení poháněcí stanice lyžařského vleku svítidly PSS 400 W – Blahuta Elektro
 
Tab. 1. Technické parametry výbojkových svítidel řady PS 250 a 400 W